News

POST TYPE

EDITORIAL

ပရိသတ္အႀကိဳက္ လုပ္သူႏွင့္ ပရိသတ္အက်ိဳးကို စဥ္းစားသူ (Daily, Vol-5/No-202)
04-Dec-2017

အိုင္တီနည္းပညာႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား အထူး အသံုးဝင္လာသည့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားလည္း စားသံုးသူမ်ား၏ အာ႐ံုကို ဖမ္းစားႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေၾကာ္ျငာႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသလို ေဈးကြက္ေနရာ ရရွိရန္လည္း သမား႐ိုးက် မီဒီယာမ်ား သာမက လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာ ပလက္ေဖာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔အတူ အျခား ေမာ္ေတာ္ကား၊ တီဗီ၊ ေရခဲေသတၲာ အပါအဝင္ လူသားတို႔ အသံုးျပဳမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားလည္း အလားတူပင္ မိမိ၏ ေဈးကြက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ထက္ က်ယ္ျပန္႔လာေအာင္၊ စားသံုးသူမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရရွိလာေအာင္ အထက္ပါအတိုင္းပင္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။ 

မည္သို႔ပင္ စားသံုးသူ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိ၏ ပရိသတ္တိုးပြားေရးအတြက္ နပန္းလံုးၾကသည္ျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ မတူညီေသာ အရည္အေသြး၊ စားသံုးသူအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားတို႔ေၾကာင့္ ပရိသတ္ အနည္း၊ အမ်ားဟူသည္ အၿမဲပင္တေစ ကြာျခားလ်က္ ရွိေနေပသည္။ ထို႔အတူ အဆိုပါ ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြးႏွင့္ သေဘာထားတို႔ေၾကာင့္ပင္ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္တို႔၏ ဩဇာမွာလည္း အလားတူ ကြာျခားလ်က္ ရွိစၿမဲျဖစ္ပါသည္။ 

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စမတ္ဖုန္း ေလာကတစ္ခုတည္းကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ စမတ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က လူသိမ်ားေအာင္ မိတ္ဆက္ပြဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပ႐ိုမိုးရွင္းပြဲ အဖံုဖံု ျပဳလုပ္ကာ မီဒီယာမ်ားကို တကူးတက ဖိတ္ေခၚေနရခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီမွာ မည္သည့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွ် တကူးတက လုပ္ေနစရာပင္ မလိုဘဲ မီဒီယာမ်ား ကိုယ္တိုင္ကပင္ ၎တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကသာ ထုတ္ျပန္သည့္ စမတ္ဖုန္း အသစ္အေၾကာင္းကို တခုတ္တရ ေစာင့္ၾကည့္ကာ ပရိသတ္သိေအာင္ မိတ္ဆက္ ေရးသားေပးၾကရသည္။ ေၾကာ္ျငာသည့္သေဘာ ျဖစ္မည္စိုးေသာေၾကာင့္ အရွင္းဆံုး ဥပမာတစ္ခုကိုသာ တိုတိုႏွင့္ လိုရင္းေျပာရလွ်င္ Android ႏွင့္ iOS ျဖစ္ေပသည္။ 

ကုန္ပစၥည္းခ်င္း တူေသာ္လည္း ဩဇာခ်င္း မတူညီၾကရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိေကာင္း ရွိပါမည္။ သို႔ေသာ္ စားသံုးသူဟူသည့္ ပရိသတ္အေပၚ ထားရွိသည့္ ေစတနာကိုလိုက္၍ ဩဇာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား အလြန္အမင္း ကြာျခားသြားၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေစတနာကသာလွ်င္ ထုတ္ကုန္၏ အရည္အေသြးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ တန္ဖိုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သလို တစ္ဖက္တြင္ ပရိသတ္၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရရွိေအာင္ပါ တစ္ပါတည္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တြင္ မည္သူမဆို၊ မည္သည့္ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းႀကီးမဆို မိမိထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားသည္ကို ျမင္လိုေတြ႔လိုသည့္ ဆႏၵရွိၾကသည္ခ်ည္းသာပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပရိသတ္ဟူသည့္ စားသံုးသူ အႀကိဳက္လိုက္သူႏွင့္ စားသံုးသူတို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ အဆင္ေျပမည့္ကိစၥကို ဦးစားေပးသူ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ကြဲျပားသြားျခင္းေၾကာင့္သာ ဩဇာႏွင့္ တန္ဖိုးတို႔ ကြာသြားျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ 

ဤအခ်က္မွာ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ အျခားကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ား သာမက ေန႔စဥ္ႏွင့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ရွိသူအားလံုးတို႔ အေလးအနက္ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သာမန္လူတို႔သည္ လူတို႔အႀကိဳက္ လုပ္လို၊ ေျပာလို၊ ဖန္တီးေပးလိုသည္မွာ သဘာဝပင္ျဖစ္ေပသည္။ အသိဉာဏ္ႀကီးရင့္သူတို႔ကား ပရိသတ္အႀကိဳက္ကို ေျပာခ်င္မွ ေျပာသလို လုပ္ျပခ်င္မွလည္း လုပ္ျပတတ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အသိဉာဏ္ ႀကီးရင့္သူတို႔သည္ ေနာက္လိုက္ ပရိသတ္တို႔၏ စစ္မွန္ေသာ အက်ိဳးကိုသာ အစဥ္ ေရွး႐ႈေလ့ရွိၿပီး ယင္းပရိသတ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းထက္ ပို၍တန္ဖိုးထားသူမ်ားျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၃-၁၂-၂၀၁၇)