News

POST TYPE

EDITORIAL

သစ္မေရာက္ခင္ ဝါးေပါင္းမကြပ္တတ္သူမ်ားႏွင့္ ေျမလွ်ိဳးမိုးပ်ံအိပ္မက္ (Daily, Vol-5/No-199)
04-Dec-2017

စီးပြားေရးအရသာမက က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဘက္တြင္ပါ လြန္စြာ အခရာက်ေနသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္တြင္ မိုးပ်ံတံတားႀကီးမ်ားႏွင့္ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ လွ်ပ္စစ္ရထား စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီတို႔က ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုဆိုး႐ြားေသာ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ျမင့္တက္လာသည့္ လူဦးေရတို႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ား ပိုမ်ားလာေသာ ရန္ကုန္အတြက္ အဆိုပါ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ိဳးမ်ား သာမက အျခား တိုးခ်ဲ႕ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားစြာလည္း မလြဲမေသြ လိုအပ္လ်က္ရွိေပသည္။ 

သိရသေလာက္ ယခု မိုးပ်ံတံတားႏွင့္ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ လွ်ပ္စစ္ရထားမ်ား တည္ေဆာက္မည့္ကိစၥမွာ ယခင္သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက စတင္ အသံထြက္ခဲ့ဖူးၿပီး အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုေၾကာင့္ အသံျပန္တိတ္ခဲ့ရာမွ ယခု ျပန္လည္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ယခုလည္း သက္ဆိုင္သူမ်ား အဆိုအရ ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္သလို ေခ်းေငြကိစၥ အဆင္ေျပပါမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္မွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည့္သေဘာတြင္ ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ စတင္ႏိုင္မည့္ႏွစ္မွာ ၂၀၂၀ ျဖစ္ေနျပန္ရာ လက္ရွိအစိုးရ၏ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ကာလေရာက္မွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္သာျဖစ္သည္။ 

ေျမေအာက္ မီးရထား စီမံကိန္း၊ မိုးပ်ံကားႏွင့္ ရထားစီမံကိန္း စသည္တို႔သည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း တိုးပြားလာမည့္လူဦးေရ၊ ေျပာင္းလဲလာမည့္ အေနအထားမ်ားကို အေလးအနက္တြက္ဆၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္ စီမံကိန္းမ်ိဳးျဖစ္ရာ အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္လည္း မ်ားစြာ ၾကာျမင့္တတ္ေပသည္။ ဥပမာ- ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသားအခ်ိဳ႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ စိတ္ဝင္စားေနၾကသည့္ ဗီယက္နမ္တြင္ ေျမေအာက္ရထားစီမံကိန္းႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းစီမံကိန္းၿပီးဆံုးရန္ အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ၾကာမည္ဟု သိရပါသည္။ ဤႏိုင္ငံတြင္မူ ပို၍ပင္ ၾကာျမင့္ေလဦးမည့္ အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနသည္ကို ႏိုင္ငံသား အားလံုးနီးပါးက သိထားၿပီးျဖစ္ရာ မိုးပ်ံတံတားႀကီးမ်ား၊ ေျမေအာက္ရထားႀကီးမ်ား မလာမီ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း လတ္တေလာ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အၿမဲပင္ စဥ္းစားေနၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥပမာ- လက္ရွိ ေျပးဆြဲေနေသာ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား လမ္းေၾကာင္းေဟာင္းတြင္ပင္ ႐ံုးတက္႐ံုးဆင္းခ်ိန္မွ်သာမက အခ်ိန္ျပည့္ ရထားစီးေရ ခပ္စိပ္စိပ္ ေျပးဆြဲေပးျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားအစား မီးရထား စီးနင္းမႈပိုမိုျမင့္တက္လာေစရန္ ၿမိဳ႕တြင္းဘူတာမ်ားႏွင့္ လူေနရပ္ကြက္မ်ားအၾကား သြားလာရလြယ္ကူေအာင္ေဆာင္ၾကဥ္းေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားႏွင့္ဘတ္စ္ကားမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆက္စီးႏိုင္သည္ဟူေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား လူသိမ်ားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ရထားစီးသူဦးေရ မ်ားျပားေနခ်ိန္ ၾကားဘူတာမ်ား၌ စကၠန္႔ပိုင္းသာ ရပ္တန္႔ေလ့ရွိသည့္ လူမဆန္ေသာ စနစ္မ်ားကိုဖ်က္သိမ္းျခင္း စသည္တို႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။ စကားႀကံဳ၍ဆက္ေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား လူျမင္ မေကာင္းေလာက္ေအာင္ စကၠန္႔မွ်သာ ရပ္သည့္ ရထားေပၚ ေျပးတက္ေနရသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးကို ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ားက ဆပ္ကပ္တစ္ခုပမာ ၾကည့္ကာ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား တင္ေနၾကသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး မၾကာခဏ ေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုရွိသည္ဆိုေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခုအတြက္ အလြန္တရာပင္ ရွက္ဖို႔ေကာင္းလွေပသည္။ 

ေနာင္အနာဂတ္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ရည္သန္ၿပီး မဟာစီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ၾကသည္မွာ အစိုးရေကာင္းတို႔ မျဖစ္မေန လုပ္ၾကရသည့္ တာဝန္တစ္ခု ျဖစ္သလို ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ သုခၿမိဳ႕ေတာ္အိပ္မက္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးခင္ လက္ရွိကာလမ်ားအတြင္း အခ်ိန္တိုတိုျဖင့္ ျပဳျပင္ဖန္တီးႏိုင္သည့္ အရာမ်ားကို စနစ္တက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးျခင္းသည္လည္း အစိုးရေကာင္းတို႔၏ ဝတၲရားပင္ျဖစ္ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တည္း သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နယ္ၿမိဳ႕ အသီးသီးတြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူၿပီး ေျပာင္းလဲရမည့္ကိစၥ မ်ားစြာရွိသလို အခ်ိန္တိုတြင္း ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားလည္း ဒုနဲ႔ ေဒး ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။ ဆိုလိုသည္မွာ သစ္မေရာက္ခင္၊ ဝါးေပါင္းကြပ္ဟူသည့္ ျမန္မာဆို႐ိုးအတိုင္း ႀကီးမားလွသည့္ မဟာအိပ္မက္ႀကီးမ်ားကိုလည္း မက္ၾကရမည္ျဖစ္သလို ယင္းအိပ္မက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္မလာမီစပ္ၾကား ျပည္သူမ်ား၏ လတ္တေလာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ရွိထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၉-၁၁-၂၀၁၇)