News

POST TYPE

EDITORIAL

ေနာက္ေၾကာင္းလွသည့္ စြမ္းေဆာင္ရွင္ လူနည္းတစ္စု (Daily, Vol-5/No-196)
27-Nov-2017

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၿပီးလွ်င္ ထင္ရွားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးကိုကိုႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား ပါဝင္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား သာမက နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ စုစည္းထားသူမ်ားက လာမည့္ႏွစ္ဆန္းပိုင္း၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရေပသည္။ ပါတီထူေထာင္မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးကိုကိုႀကီး၏ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားခ်က္အရ ၈၈ မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရး မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ၈၈ ေနာက္ပိုင္း (၎တို႔ထက္ငယ္ေသာ) ႏိုင္ငံေရး မ်ိဳးဆက္မ်ား၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္နယ္ပယ္တို႔မွ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား ပါဝင္မည့္ ပါတီတစ္ခုျဖစ္ပံုရပါသည္။ အရည္အခ်င္းရွိသူ၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ “ေခါင္”ေတြခ်ည္း စုထားသည့္ ပါတီတစ္ခုဟု ယံုၾကည္ရေပရာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး သာမက က်န္ရွိေနေသးသည့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ ျပဳမည့္သူမ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဦးစြာ ေမွ်ာ္လင့္မိေပသည္။ 

ဒီမိုကေရစီ စတင္ က်င့္သံုးလာသည့္ ေခတ္သစ္ ျမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္း၌ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဟူ၍ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ႏွစ္ရပ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုျပည့္ခ်ိန္၌ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေပသည္။ ဆယ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း မည္သူေတြက မည္သည့္ အေျပာင္းအလဲေကာင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္၊ မည္သူေတြက မည္သို႔ေသာ အလြဲအမွားမ်ား လုပ္ခဲ့သည္ စသည္တို႔ကို မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ ပိုင္းျခား အကဲျဖတ္ႏိုင္စြမ္း ပိုမို ျမင့္တက္လာမည့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရမည္ ဆိုပါက ယင္းေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမွတ္တံဆိပ္ကိုၾကည့္ၿပီး ႔န် သမ ၿသ လုပ္တတ္သည့္ မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ အေလ့အထသည္လည္း ျမင့္တက္လာမည့္ အကဲျဖတ္စြမ္းရည္၊ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုတာ အေတြ႕အႀကံဳတို႔ႏွင့္အတူ ေလ်ာ့ပါး သြားမည့္သေဘာတြင္ရွိေနေပသည္။ 

ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးသည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပြဲဟူသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အေျပာင္းအလဲလုပ္လိုေသာ၊ ပိုမိုသာယာလွပ သည့္ အနာဂတ္တစ္ခုကို ဖန္တီးလိုေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ေရွ႕လူတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ကာ ယင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေပးမည္ဟု ကတိကဝတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးၾကေသာ ဆႏၵမဲေတာင္းခံပြဲျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားဘက္ကၾကည့္လွ်င္ ၎တို႔၏ ပကတိလူမႈ ဘဝမ်ား ပိုမိုေတာက္ေျပာင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရသည့္ စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည့္ပြဲျဖစ္သည္ဟု ေယဘုယ် ေျပာ၍ရပါသည္။ ထို႔အတူ အေျပာင္းအလဲ ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးလိုသူမ်ား၏ ေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္းကိစၥမွာ လြန္စြာ အေရးပါသည့္ေနရာမွ အၿမဲပါဝင္ေလ့ ရွိသည္ဟူေသာအခ်က္ကို အထူးေျပာေနစရာပင္ လိုမည္မဟုတ္ေပ။ 

႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္စရာ မ်ားစြာရွိေနေသးၿပီး ကာလရွည္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ေနာက္ေၾကာင္းရွင္းၿပီး သမိုင္းလွသည့္ စြမ္းေဆာင္ရွင္ လူနည္းစုတစ္စုသာ လိုပါသည္။ အနီေရာင္ျဖစ္ေစ၊ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ေစ၊ အဝါေရာင္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ဘက္က လာသည္ျဖစ္ေစ အမွန္တကယ္ ေနာက္ေၾကာင္းရွင္းၿပီး လက္ေတြ႔က်သည့္ရလဒ္မ်ားထြက္ေအာင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရွင္တစ္စု စုစည္းမိရန္ႏွင့္ ျမန္မာမွန္လွ်င္ Team Work ပိုင္း အားနည္းသည္ဟူေသာအခ်က္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ယခုကတည္းက ျပင္ဆင္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၆-၁၁-၂၀၁၇)

  • VIA