News

POST TYPE

EDITORIAL

အယူဝါဒႀကီးမ်ား၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကိုရွာပါ ျမန္မာ (Daily, Vol-5/No-184)
12-Nov-2017

ယေန႔သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၉၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အားလံုးအတြက္ ထူးျခားမြန္ျမတ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔ဟုပင္ ဆိုရပါမည္။ Nation State ေခၚ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံမ်ား စတင္ထူေထာင္ႏိုင္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည့္ အမ်ိဳးသားေန႔ကို မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို တခမ္းတနား က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး ယင္းႏိုင္ငံမ်ား ထူေထာင္ရာတြင္ အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြးႏွင့္ အသိဉာဏ္မ်ား ရင္းႏွီးစိုက္ထုတ္ေပးခဲ့သူမ်ားကို အမွတ္ရ ေအာက္ေမ့သည့္အေနႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း လုပ္ေလ့ရွိၾကေပသည္။ 

အထူးသျဖင့္ နည္းပညာမ်ား၊ သမုဒၵရာျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ အသီးသီးတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေပၚေပါက္လာရသည့္ ကမၻာျပဳမႈျဖစ္စဥ္ေခၚ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပက္ပင္းတိုးလာသည့္ ကာလတြင္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက အမ်ိဳးသားေန႔ ကိစၥကို ယခင္ကထက္ အေလးအနက္ ထားလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဥပမာ - ပိုလန္ႏွင့္ ဩစႀတီးယား အပါအဝင္ ဥေရာပႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသားေန႔ တစ္ခုတည္း သာမက အမ်ိဳးသားေရးကိစၥကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိျခင္းပင္။ 

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား က်င့္သံုးေနၾကသည့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မဆို၊ မည္သို႔ေသာ ကမၻာ့အာဂ်င္ဒါ (Agenda)မ်ိဳးမဆို အသိဉာဏ္ႀကီးသူတို႔၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ား အသာစီး ရရွိေရးအတြက္ ကြက္ေက်ာ္ျမင္သူမ်ားကသာ ဦးေဆာင္ ေဖာ္ထုတ္သြားၾကသည္သာျဖစ္ရာ အဆိုပါစနစ္မ်ားက မည္သူမည္ဝါႏွင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားကိုသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္ ဟူေသာအခ်က္မွာ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ပါမွ မွန္းဆႏိုင္ေပသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ အားေကာင္းလာေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံႀကီး အခ်ိဳ႕တြင္ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္မ်ားကို Cultural Marxist မ်ားအျဖစ္ သံသယ ဝင္သည္အထိ ျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 

ဥေရာပ အမ်ိဳးသားေရး စံတန္ဖိုးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဥစၥာဓနမ်ားကို လက္ဝဲ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မာ့ခ္စ္ဝါဒီ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက လစ္ဘရယ္စံခ်ိန္ စံႏႈန္းမ်ား ခ်ျပကာ လစ္ဘရယ္ အသြင္ေဆာင္ၿပီး ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ အကြက္က်က် ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးကို ဥေရာပမ်ိဳးခ်စ္မ်ားက သံသယ ဝင္ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ တစ္မ်ိဳးေျပာပါက လူမႈေရး သိပၸံဘာသာရပ္ထဲတြင္ မာ့ခ္စ္ဝါဒကို နည္းနည္းခ်င္းစီ ထည့္သြင္းေစျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးခ်စ္အယူဝါဒ (Patriotism) ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ လြတ္လပ္မႈကိစၥကို လူမႈေရးသိပၸံ ေလ့လာသူမ်ား ခါးသီးလာေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုေပသည္။ ဤသည္ကိုပင္ လက္ယာယိမ္း ဥေရာပႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီမ်ားက လစ္ဘရယ္ေယာင္ေဆာင္ေသာ လက္ဝဲမ်ားဟု ေထာက္ျပလ်က္ ရွိေပသည္။ ပို၍ရွင္းေအာင္ ထပ္ေျပာရမည္ဆိုပါက လက္ဝဲႏွင့္ လက္ယာအားစမ္းပြဲတြင္ လက္ယာတို႔ အထိနာေစရန္ ပညာတတ္လက္ဝဲမ်ား ေမြးထုတ္ေပးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္မႈႏွင့္ ထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအျပင္ အမ်ိဳးသားေရး စ႐ိုက္လကၡဏာ ေျမာက္ျမားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္မူ KFC ႏွင့္ ေရာ့ခ္အန္႐ိုးဂီကို လြတ္လပ္စြာ ခံုမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း သီခ်င္းႀကီး၊ ပတ္ပ်ိဳး၊ ျမန္မာသံစဥ္ႏွင့္ ျမန္မာ့မုန္႔ဟင္းခါး (မုန္႔တီ) စသည္တို႔ကို ကြယ္ေပ်ာက္ မသြားရေလေအာင္ ကာကြယ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ Coldplay ကို နားေထာင္ရမည္ျဖစ္သလို ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ကိုလည္း အလွည့္က် ဖြင့္ၾကည့္ေပးရမည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ရမည္ျဖစ္သလို အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ လက္ဝဲ အယူဝါဒျဖစ္ေစ၊ လက္ယာ အယူအဆျဖစ္ေစ ေကာင္းကြက္ႏွင့္ ဆိုးကြက္ဟူသည္ ဒြန္တြဲေနစၿမဲျဖစ္ရာ အသိဉာဏ္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားသည့္ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေနာင္အခါ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာမည့္သူမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာဟူသည့္ Nation State တစ္ခုအေနႏွင့္ ကမၻာတြင္ ေပၚေပါက္လာစရာရွိသည့္ အယူဝါဒ မုန္တိုင္းႀကီးမ်ားၾကား၌ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ေရးအတြက္ အယူဝါဒမ်ား၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကို ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ ေလ့လာတြက္ဆ ထားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၂-၁၁-၂၀၁၇)

  • VIA