News

POST TYPE

EDITORIAL

လူမွန္ေနရာမွန္ ျဖစ္ေစမည့္ ပညာေရးစနစ္ (Daily, Vol-5/No-179)
07-Nov-2017

၁၀ တန္း (တကၠသိုလ္ဝင္တန္း) ကို ဂုဏ္ထူးမ်ားမ်ား၊ အမွတ္မ်ားမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ သားသမီးမ်ားကို မိဘအမ်ားစု သာမက ဆရာသမားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း အမ်ားစုကပါ တက္ေရာက္ေစလိုသည့္ ေဆးတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ကိစၥတြင္ ၁၀ တန္းအမွတ္ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူေတြ႔ စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီးပါမွ တက္ေရာက္ခြင့္ကို အဆံုးအျဖတ္ျပဳမည့္ စနစ္သစ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲက်င္သံုးႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းစနစ္သည္ ေဆးပညာကို အမွန္တကယ္ ေလ့လာ သင္ယူလိုကာ အဆိုပါပညာျဖင့္ အမွန္တကယ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလိုသူမ်ား ပိုမိုထြက္ေပၚလာေစရန္ ဦးတည္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ 

ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၌ လူ႐ိုေသ ရွင္႐ိုေသရွိသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္မ်ားအနက္ ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ရွိဆဲျဖစ္သည့္ ဆရာဝန္မ်ား ေမြးထုတ္မည့္ကိစၥကို ယခုလို ၁၀ တန္း အမွတ္ဟူသည့္ Criteria တစ္ခုတည္း သာမက ဆရာဝန္ ဟူသည့္အလုပ္အေပၚ မည္မွ် အတိုင္းအတာအထိ ဝါသနာပါသနည္း ဟူသည့္အခ်က္ကိုပါ အေလးအနက္ထား ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးမွ ပညာသင္ယူခြင့္ျပဳမည္ဟု ၾကားရသျဖင့္ ႀကိဳဆိုထိုက္သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစြာ ေျပာလိုေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ လူသားတို႔၏ အသက္ကို ကယ္တင္လိုေသာစိတ္ျဖင့္ ဆရာဝန္ ျဖစ္လိုခဲ့ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အမွတ္ႏွင့္ အနည္းငယ္ ကြာျခားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆရာဝန္ အိပ္မက္ႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရသူ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိသလို လူႀကီးမိဘ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းႏွင့္ ဆရာသမားတို႔၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ဆရာဝန္အလုပ္ကို ဝါသနာမပါဘဲ ေဆးတကၠသိုလ္ကို ႀကိတ္မွိတ္တက္ကာ M.B.B.S ဘြဲ႔ ရယူခဲ့ရသူမ်ားလည္း ဒုႏွင့္ေဒးရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ 

ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ိဳး အေျပာင္းအလဲႀကီးမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ လူ႐ိုေသ ရွင္႐ိုေသ ခံရေရးဟူသည္ထက္ ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာဟူသည့္ စိတ္ခံျဖင့္ ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူမွန္ ေနရာမွန္ျဖစ္ေရးအတြက္ ယခုအစီအစဥ္က မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ဟု ယူဆရေပသည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အားနည္းခ်က္ မ်ားစြာရွိသည့္ ပညာေရး စနစ္ေၾကာင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ပညာသင္ယူလိုသည့္ ကာယကံရွင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အမ်ားစုမွာ မိမိဝါသနာပါရာ၊ မိမိ အထူး စိတ္ဝင္စားရာ ဘာသာရပ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး လြန္စြာ နည္းပါးခဲ့ပါသည္။ တစ္ဖက္ကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာလည္း ဆရာဝန္အလုပ္၊ စစ္ဗိုလ္ အလုပ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ အလုပ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာရပ္တို႔ကသာ အနာဂတ္တြင္ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ၿပီး အျခားပညာရပ္တို႔မွာမူ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳ ရပ္တည္ႏိုင္မည့္နယ္ပယ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာဝန္ျဖစ္ေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ေရးႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ျဖစ္ေရးတို႔သည္သာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖသူမ်ားေရာ၊ ၎တို႔၏ လူႀကီးမိဘမ်ားပါ အႀကီးမားဆံုး ပန္းတိုင္တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကျခင္းပင္။

၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ အျခား ပညာရပ္အခ်ိဳ႕အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးထြားလာၿပီး ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ပိုမိုတံခါးပြင့္လာခ်ိန္ေရာက္မွသာ အျခားဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို ထူးခၽြန္စြာ တတ္ေျမာက္ထားလွ်င္လည္း ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ စစ္ဗိုလ္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ ဘဝအာမခံခ်က္ရွိ႐ံုမက လူ႐ိုေသ ရွင္႐ိုေသ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို လူငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လူႀကီး မိဘမ်ားပါ ပိုမိုနားလည္လာၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဆိုရလွ်င္ ဆရာဝန္ျဖစ္ေစ၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ေစ၊ စစ္ဗိုလ္ျဖစ္ေစ၊ သမိုင္းပညာရွင္ျဖစ္ေစ၊ ပထဝီပညာရွင္ ျဖစ္ေစ၊ ဓာတုေဗဒ ပညာရွင္ျဖစ္ေစ မိမိထူးခၽြန္တတ္ေျမာက္ထားသည့္ပညာျဖင့္ မိမိ၏ မိသားစု၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ထိေရာက္စြာ အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည္ ဆိုပါက လူ႐ိုေသ ရွင္႐ိုေသ ခံရ႐ံုမွ်မက တန္ဖိုးဟူသည္မွာလည္း ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ပညာရပ္ အသီးသီးကို မိမိဝါသနာအလိုက္ လူမွန္ေနရာမွန္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ တန္ဖိုးထား ေလ့လာဆည္းပူးသူမ်ား ေပၚထြက္ေရးအတြက္မူ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက တာဝန္သိစြာ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၆-၁၁-၂၀၁၇)

  • VIA