News

POST TYPE

EDITORIAL

အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခ ကိစၥအတြက္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးမတ္ေအာင္ ဦးစြာလုပ္ပါ (Daily, Vol-5/No-178)
05-Nov-2017

ျပည္တြင္းရွိ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခႏႈန္းထားသစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးကိစၥသည္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီ အစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီက ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ အမွန္တြင္ အဆိုပါ အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခကိစၥမွာ ျမန္မာအစိုးရတစ္ရပ္တည္းအတြက္ သာမကပါ၊ ကမၻာေပၚရွိ အစိုးရတိုင္းႏွင့္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအတြက္ ေခတ္ကာလ အဆက္ဆက္ အၿမဲတေစပင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အျငင္းအခံု မ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သလို ယေန႔ထက္တိုင္လည္း ျဖစ္ေပၚေနဆဲဟု ဆိုရေပမည္။ 

အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခကိစၥကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္တိုင္း လုပ္အားခ အျမင့္ဆံုး တိုးျမႇင့္ေပးလိုသည့္ဘက္ႏွင့္ ထိုသို႔တိုးျမႇင့္ေပးမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ဘက္ဟူ၍ ဘက္ႏွစ္ဖက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရွိေနၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ တူညီေသာအျမင္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး(ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး)ပင္ ျဖစ္သည္။ ဘက္အားျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တိုးျမႇင့္ေပးလိုသည့္ဘက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားသာ ရွိမည္ဟု ထင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုးျမႇင့္ေပးမႈ ဆန္႔က်င္သည့္ဘက္တြင္လည္း ေကာ္လာျပာမ်ား ေရွ႕ေရး ထိခိုက္နစ္နာမည္ကို စိုးရိမ္သူမ်ား ပါဝင္ေနစၿမဲ ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။ အၿမဲတမ္းလိုလို နားလည္ရ ခက္လွသည့္ အဆိုပါ ျပႆနာကို အက်ဥ္းခ်ံဳးအားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုပါက တိုးျမႇင့္ေပးလိုသည့္ဘက္၏ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ျမင့္တက္လာသည့္ လုပ္အားခႏွင့္အတူ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေငြေၾကး သံုးစြဲႏိုင္မႈ ျမင့္တက္လာၿပီး အလုပ္အေပၚတြင္လည္း သစၥာေစာင့္သိမႈႏွင့္ တာဝန္ေက်ပြန္မႈ ျမင့္တက္လာကာ အလုပ္ရွင္ေရာ၊ အလုပ္သမားအတြက္ပါ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းမည္၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုပါ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မည္ဟူေသာ အဆိုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သေဘာမွာ အလုပ္သမားမ်ား ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားလည္း အေရာင္းအဝယ္ ကိစၥတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ ပိုရကာ အလုပ္သမားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ပိုမို ငွားရမ္းလာႏိုင္မည္၊ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သူမ်ား နည္းလာသလို ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈႏႈန္းထားလည္း က်ဆင္းလာမည္၊ အစိုးရအေနႏွင့္လည္း လူမႈဖူလံုေရး ကိစၥ အပါအဝင္ အျခား ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ဘတ္ဂ်က္ပိုေငြျပမည္ စသည္တို႔ေၾကာင့္ တိုးျမႇင့္မႈကို ေထာက္ခံျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဤနည္းျဖင့္ အေျခခံ လူတန္းစား အလုပ္သမားမ်ားကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ စည္းမ်ဥ္းအထက္သို႔ ေရာက္ေအာင္ ဆြဲတင္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈမ်ား၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈမ်ားကိုပါ ေလွ်ာ့ခ်လာႏိုင္မည္ ဆိုသည့္သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။

အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခ တိုးျမႇင့္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ဘက္ကမူ အကယ္၍ တိုးျမွင့္ေပးလိုက္မည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ အလုပ္သမားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေခၚယူရန္ ဝန္ေလးလာႏိုင္႐ံုမွ်မက ရွိထားသည့္ အလုပ္သမား ဦးေရကိုပါ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္သည္အထိ ျဖစ္လာႏိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သူဦးေရ မ်ားျပားလာၿပီး ရာဇဝတ္မႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္ဟု ယူဆေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ အေျခခံလုပ္အားခ ျမႇင့္တင္ေပးလိုက္ရသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဈးႏႈန္းမ်ားကိုပါ လိုက္လံတိုးျမႇင့္ရမည့္ အေျခအေန ဆိုက္ေရာက္လာေပရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားပါ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေျခ ရွိသည္ကို ထည့္တြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအလိုက္ အေျခခံ ကုန္ေဈးႏႈန္းႏွင့္ ေနထိုင္မႈ စရိတ္စက မတူညီၾကသလို အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားက ေတာင္းဆိုထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ား မတူညီၾကသည္ကို ေတြ႔ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းထား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေနအထားအရ အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခ တိုးျမႇင့္ရန္ သင့္၊ မသင့္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔က အေလးအနက္ထား စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေပသည္။ မည္သည့္လုပ္သားမဆို အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခ တိုးျမႇင့္ရယူလိုၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္သင့္သည္မွာ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး အလံုးစံု တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ဦးစြာဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအေပၚ အခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ပိုမိုေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ စတင္မွသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္အားခမ်ားလည္း တိုးျမင့္လာၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုပါ တစ္ပါတည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၅-၁၁-၂၀၁၇)

  • VIA