News

POST TYPE

EDITORIAL

အြန္လိုင္းေလာ္ဘီမ်ားကို သတိထား(Daily, Vol-5/No-158)
12-Oct-2017 tagged as

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာ အရပ္ရပ္သည္ လက္ေတြ႔ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပကတိ အေျခအေနႏွင့္ အြန္လိုင္း လူမႈေရး ကြန္ရက္ေပၚတြင္ အဖ်ားအနားမွ်သာ သိသူအခ်ိဳ႕၏ အုပ္စုအျမင္ကဲေသာ ပူပူေလာင္ေလာင္ မွတ္ခ်က္မ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနႏိုင္ေပသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရေသာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထက္ ျပႆနာမ်ားကို အက်ိဳးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ ေျခေျချမစ္ျမစ္ မသိဘဲ အစြန္းေရာက္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား နားလည္မႈလြဲေခ်ာ္ျခင္း၊ ျပႆနာ ပိုႀကီးသြားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။

အြန္လိုင္း လူမႈေရးကြန္ရက္ေပၚတြင္ အဆိုးျမင္၊ အစြန္းေရာက္၊ မယဥ္မေက်းမွတ္ခ်က္မ်ား၊ ႐ိုင္းပ်ရင့္သီးေသာ ဖ႐ုသဝါစာမ်ား ေရးသားေနသူ အမ်ားစုကိုၾကည့္လွ်င္ အၾကမ္းအားျဖင့္ အုပ္စု ေလးစု ခြဲၾကည့္ႏိုင္သည္။

ပထမအုပ္စုမွာ တာဝန္ေပးေစခိုင္းခ်က္အရ ဝါဒျဖန္႔၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ားျဖင့္ တူညီေသာ ႐ႈေထာင့္၊ ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ စစ္ဆင္ေရး တစ္ခုအသြင္၊ ျပႆနာ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးသြားေစရန္၊ ပိုႀကီးသြားေစရန္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထု၏ အျမင္တြင္ ၎တို႔ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္အုပ္စုကို အထင္အျမင္ ေသးသြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ဒုတိယအုပ္စုမွာ အာဏာရွင္စနစ္၏ အထုအေထာင္းဒဏ္ကို ကာလၾကာရွည္ ခံလာရေသာေၾကာင့္ စိတ္ဒဏ္ရာသင့္ၿပီး မိမိတို႔ ခ်စ္ခင္ေထာက္ခံေသာ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ဟု ယူဆသူ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔အေပၚ အႏုတ္လကၡဏာ အျမင္ျဖင့္ အၿမဲၾကည့္ေနေလ့ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။

တတိယအုပ္စုမွာ အေၾကာင္းအရာ၊ ျပႆနာကို အၿမီးအေမာက္ တည့္ေအာင္ မသိသူမ်ား တစ္နည္းအားျဖင့္ ေရးထားသည့္ ပို႔စ္ကို ျမင္ရသည့္ အပိုင္း၊ အပိုဒ္ေလာက္ႏွင့္ မိမိ ဆရာသမား၊ မိတ္ေဆြ၊ ဝါဒတူမ်ား ေပးထားသည့္ မွတ္ခ်က္မွ်ကိုသာ ဖတ္ၿပီး ဆန္႔က်င္၊ ေထာက္ခံမွတ္ခ်က္ေပးတတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။

စတုတၳအုပ္စုမွာ ျပႆနာ၏ အတိမ္အနက္ကို ေကာင္းစြာသိၿပီး တင္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပို႔စ္ကို ေသခ်ာစြာ ဆံုးေအာင္ဖတ္ကာ သေဘာတူျခင္း၊ မတူျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ားကို လူႀကီးလူေကာင္း ဆန္စြာ မွတ္ခ်က္ေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုအုပ္စုေလးစုကို ၿခံဳေျပာရလွ်င္ ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယအုပ္စုတို႔မွာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအေပၚ သစၥာခံျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အြန္လိုင္းလူမႈေရး ကြန္ရက္ေပၚတြင္ ျပႆနာ တစ္ရပ္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္ဘဲျဖစ္ေစ အေျခအေန ပိုဆိုးသြားေစရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ အုပ္စုတစ္စုတည္းဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာႏိုင္သည္။

စတုတၳအုပ္စု တစ္ခုတည္းသာ ဉာဏ္ပညာ၊ ဆင္ျခင္တံုတရား၊ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းတို႔ျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အြန္လိုင္းလူမႈေရး ကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေတြ႔ျမင္ရေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားအနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း  အမ်ားစုမွာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ အုပ္စုဝင္တို႔ျဖစ္ေနၿပီး စတုတၳအုပ္စုမွာမူ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည့္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ မႈခင္းသတင္းမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးဘာသာစံု သင့္ျမတ္စြာ ေနထိုင္ေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သတင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီတို႔၏ အြန္လိုင္း လူမႈေရးကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဝင္ေရာက္ မွတ္ခ်က္ေပးေနသူမ်ား၏ ေလသံ၊ ႐ႈေထာင့္၊ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း၊ ရပ္တည္ခ်က္၊ တြန္းအားေပးမႈ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံကို အေျခအေန တစ္ခုသို႔ တြန္းပို႔ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္၏ ေကာင္းေမြ၊ ဆိုးေမြမ်ားစြာကို ဆက္ခံထားရသည့္အတြက္ သစၥာခံစိတ္၊ ခ်စ္စိတ္၊ မုန္းစိတ္တို႔ျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ မိပါက မိမိတို႔ ကိုယ္စားျပဳ၊ ေထာက္ခံေသာ အဖြဲ႔အစည္းကို မိမိတို႔ ဘာသာ သိကၡာခ်၊ တန္ဖိုးခ်သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားမည့္အျပင္ လိုခ်င္၊ ေရာက္ခ်င္သည့္ ပန္းတိုင္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးသည္ထက္ ေဝးသြားႏိုင္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၂-၁၀-၂၀၁၇)

(လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၂၈ - ၁၁ -၂၀၁၆ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

  • VIA
  • TAGS