News

POST TYPE

EDITORIAL

ကေလးေတြကိုခ်စ္လွ်င္ စာအုပ္ေတြကိုလည္းခ်စ္ပါ (Daily, Vol-5/No-154)
08-Oct-2017 tagged as

ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အသိဉာဏ္ျမင့္မားသူ ႏိုင္ငံသားဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာေရးအတြက္ စာဖတ္နာသူ သို႔မဟုတ္ စာအုပ္စာေပတြင္ ေမြ႔ေလ်ာ္သူမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ေရးသည္လည္း ပညာေရးက႑ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ဆတူ အေရးႀကီးေၾကာင္း The Voice က မၾကာခဏ ဆိုသလို အႀကံျပဳေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို စာဖတ္သူမ်ား မွတ္မိပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ စာအုပ္စာေပမ်ားအေပၚ ေမြ႔ေလ်ာ္သူမ်ား နည္းပါးလာမည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တစ္ခုတည္း သက္သက္သာမက အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးကိစၥထိပါ ဂယက္႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိေသာေၾကာင့္ စာအုပ္စာေပ (Facebook မဟုတ္ပါ)တြင္ ေမြ႔ေလ်ာ္သူ ႏိုင္ငံသားမ်ား တိုးပြားရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းၾကရမည့္အေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တိက်ေသာ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူထားျခင္း မရွိသည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာအုပ္စာေပတြင္ ေမြ႔ေလ်ာ္သူမ်ားထက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ဆံုးေလ့ရွိၿပီး စာအုပ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခြာမရ ျဖစ္ရမည့္အစား မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းစကရင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခြာမရသူဦးေရ မ်ားျပားလာသည္ကို တစ္ေန႔တျခား ေတြ႔ျမင္လာရသည္မွာ စိတ္မေကာင္းစရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈကြန္ရက္မ်ားက အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတ လံုးဝ မေပးစြမ္းႏိုင္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း တာဝန္ယူမႈ မရွိသည့္ပို႔စ္မ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္သည့္ အတင္းအဖ်င္းမ်ား၊ အေပ်ာ္သာမက အပ်က္သေဘာထိပါ သက္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ လူၿဗိန္းႀကိဳက္ပို႔စ္မ်ားကို စိတ္ဝင္တစားသူ မ်ားျပားေနသည္ကို ေတြ႔ရေပရာ အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတေကာင္း ရရွိေရးဟူသည့္ လာရင္းကိစၥမွာ ကြယ္ေပ်ာက္ရစၿမဲဟုသာ ဆိုခ်င္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူမႈကြန္ရက္ဟူသည္ သတင္း အခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ ျမန္ဆန္ေရးအတြက္ လြန္စြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွႈ ရွိသည္မွာ ၁၀ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း မွန္ေသာ္လည္း စာအုပ္စာေပေလာက္ လူ႔ဦးေႏွာက္၏ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈပိုင္းကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိဟူေသာ သေဘာပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ စာအုပ္စာေပ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္သူဦးေရ တိုးပြားေအာင္ မည္သို႔ လုပ္ၾကမည္နည္းဟု ေမးစရာျဖစ္လာပါသည္။ The Voice အေနႏွင့္ ကေလးစာေပကိစၥက စတင္ရေတာ့မည္ဟုသာ ေျဖခ်င္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အသက္ ၅၀ ႏွင့္အထက္ မ်ိဳးဆက္ အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အသက္ ၃၀ မွ ၄၅ ဝန္းက်င္ မ်ိဳးဆက္ အနည္းငယ္သာ စာအုပ္စာေပတြင္ ေမြ႔ေလ်ာ္ေလ့ရွိၿပီး အသက္ ၁၈ မွ ၃၀ ၾကား မ်ိဳးဆက္မွာ စာအုပ္စာေပတြင္ မေမြ႔ေလ်ာ္သေလာက္ ရွိသည္ဟု ယူဆမိ၍ျဖစ္သည္။ (ဤကိန္းဂဏန္းမွာ Hypotheisis မွ်သာ ျဖစ္သည္) ယင္းသို႔ျဖစ္ေနရျခင္းကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကေလးစာေပ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွာ ႏွစ္ ၃၀ ခန္႔ကာလအတြင္း ဆိုးဆိုးရြားရြား က်ဆင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ယေန႔ ကေလးစာေပ ေဈးကြက္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားေပၚ၌ ေနရာ အနည္းငယ္သာ ရရွိထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကေလးမိဘ အမ်ားစုမွာလည္း ကေလးစာအုပ္ ဟူသည္ မိမိတို႔ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ ဝယ္ေပးသင့္သည့္ အရာဟူသည္ကို သိရွိမႈနည္းပါးလာရာ ကေလးစာေပ ေဈးကြက္မွာ အသက္ဆက္ရန္ပင္ ခက္ခဲလာသလိုျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုၾကည့္မည္ဆိုျပန္လ်င္လည္း ကေလးမ်ား ေပ်ာ္ေမြ႔ေစႏိုင္မည့္ အဝန္းအဝိုင္းမ်ိဳး မျဖစ္႐ံုမွ်မက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေသာ့ခတ္ထားၾကသည္က မ်ားပါသည္။ ဆိုခဲ့ပါ အေနအထားမ်ိဳးႏွင့္ အသက္မနည္း ဆက္ေနရသည့္ ေဈးကြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ကေလး စာအုပ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာမွ ကေလးစာအုပ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို မည္သို႔မွ် မယွဥ္ႏိုင္ျဖစ္ေနရျခင္းပင္။ 

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအစိုးရ တာဝန္ယူလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ကေလးစာေပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကေလးစာအုပ္ပြဲေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးၿပီး စာအုပ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္သူ မ်ိဳးဆက္သစ္ေလးမ်ား ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္မွာ အားတက္စရာဟုပင္ ဆိုရေပမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္မွာ ၎ကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံေက်ာ္ စာေရးဆရာႏွင့္ ကဗ်ာဆရာႀကီး မင္းသုဝဏ္ (ကြယ္လြန္) ၏ သားျဖစ္ေပရာ ယမန္ႏွစ္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ ကေလးစာေပ ပြဲေတာ္၌ ၎တို႔မ်ိဳးဆက္ငယ္စဥ္က ၾကားနာ ရြတ္ဆိုခဲ့ဖူးေသာ အေမေမွ်ာ္ေတးႏွင့္ သားေခ်ာ့ေတး စသည္တို႔သည္ ကေလးစာေပသမိုင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားၿပီး ကေလးစာေပက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ(သမၼတ)တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္းစြမ္းေဆာင္၍မရဘဲ ပညာေရးႏွင့္ စာေပနယ္ပယ္မွ သက္ဆိုင္သူမ်ား သာမက ကေလးမိဘ အားလံုးက ဝိုင္းဝန္းေဖးမမွသာ ခရီးေပါက္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

မိဘမ်ားအေနႏွင့္လည္း သားသမီးႏွင့္ မိဘအၾကား ေႏွာင္ဖြဲ႔မႈကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစသလို မိမိရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ကမၻာ သို႔မဟုတ္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ စြန္႔စားခန္းမ်ား၏ ႏွစ္သက္စရာ ခံစားခ်က္မ်ား ရရွိေစရန္ ကေလးစာေပကသာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ကို သတိျပဳသင့္ေပသည္။ ကေလးငယ္မ်ား စာအုပ္စာေပအေပၚ ေမြ႔ေလ်ာ္တတ္လာေစ႐ံုမွ်မက ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ စိတ္ကူးဉာဏ္ ထက္ျမက္ကြန္႔ျမဴးလာေစသလို စကားလံုးေဝါဟာရႂကြယ္ဝလာေစေရး၊ ျမန္မာစာသာမက အဂၤလိပ္စာ (ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာစကား) ဝါက်အထားအသို ကြ်မ္းက်င္လာေစေရး စသည္တို႔အတြက္ ကေလးမ်ားစာဖတ္ခ်င္စိတ္ျဖစ္လာ ေအာင္ ဖန္တီးေပးရမည့္ အထူးတာဝန္ရွိေပသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ အနာဂတ္  ကာလတြင္ မိမိယဥ္ေက်းမႈ သာမက တစ္ပါးသူ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာ့သမိုင္းေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ကေလးစာေပကို ပုခက္တြင္းမွ ႏိုင္ငံတကာတြင္ပါ လူစဥ္မီသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္ ေဖးမကူညီၾကရမည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၈-၁၀-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS