News

POST TYPE

EDITORIAL

ႏိုင္ငံတကာကို ခ်က္က်က် ေျပာႏိုင္မည့္သူ မ်ားစြာလိုသည္ (Daily, Vol-5/No-152)
05-Oct-2017 tagged as

ယမန္ေန႔က လူသိမ်ားေသာ သမိုင္းပညာရွင္ႏွင့္ စာေရးဆရာလည္းျဖစ္၊ တစ္ခ်ိန္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္႔ (ကြယ္လြန္)၏ ေျမးလည္းျဖစ္သူ ဦးသန္႔ျမင့္ဦး(Thant Myint-U) က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသစ္ တစ္ခုကို ပံုေဖာ္လ်က္ရွိသည္ဟု ရခိုင္ႏွင့္ ဘဂၤါလီ ျပႆနာကို အေျခခံကာ ေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ အြန္လိုင္းတြင္ ထြက္ေပၚလာသည္။ သမိုင္းပညာရွင္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သမိုင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ျပသံုးသပ္ထားၿပီး အေတာ္ပင္ ရွည္လ်ားေသာ အဆိုပါေဆာင္းပါး၏ အဖြင့္တြင္ “လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာမ်ားေပၚ၌ အစြမ္းကုန္ ေရးသားေနၾကေသာ အစြန္းေရာက္သည့္ သေဘာတရားမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ (ျမန္မာ)ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ အခ်ိတ္အဆက္ ျပတ္ေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္”ဟု ဆိုထားပါသည္။ 

ယေန႔ထုတ္ The Voice သတင္းစာတြင္ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ ဆို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ အခ်ိန္မမီေတာ့သျဖင့္ ေဆာင္းပါး၏ ဆိုလိုရင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုသာ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ 

- လူမ်ိဳးျဖဳတ္ ရွင္းလင္းမႈမ်ား ရွိေနသည္၊ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ ေျမာက္ျမားစြာ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ထဲသို႔ ဝင္ေျပးခဲ့ရသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ရခိုင္ကိစၥ တစ္ခုတည္းကို မၾကည့္ဘဲ တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာကို ၾကည့္မည္အဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္း၌ လူေပါင္းသန္း တစ္ဝက္ခန္႔မွာ ျပည္တြင္း၌ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ် ေနထိုင္ေနၾကရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ရွိၿပီး စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚထြန္းမႈ မရွိေသးေပ။ 

- စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္မႈ မရွိေသးသလို ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ၿငိမ္မႈ မရွိေသးေပ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ျမန္မာအေပၚ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းေနသည္။ လံုၿခံဳေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ အေျခခံဥပေဒက တပ္မေတာ္ကို အေရးႀကီးသည့္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးထားသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ အစိုးရအေနႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရွိထားသည္။ 

- လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ကိစၥေၾကာင့္ ျပည္သူ အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ႀကီးထြားေနၿပီး Facebook ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒလက္သစ္ (Neo-Nationalism) အင္အားေကာင္းမြန္လ်က္ ရွိသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ အေနာက္ကမၻာတို႔သည္ တိုင္းျပည္၏ ရန္သူမ်ားဘက္က ဘက္လိုက္ေနသည္ဟု ျပည္သူအမ်ားစုက ရႈျမင္လ်က္ရွိသည္။

- ဒီမိုကေရစီ အစိုးရေရာ ျပည္သူ အမ်ားစုကပါ ARSA အၾကမ္းဖက္အုပ္စု၏ အႏၲရာယ္ကို အေလးထားလ်က္ရွိသလို အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ ဝါဒီမ်ားကိုလည္း ထိတ္လန္႔လ်က္ရွိသည္။ တရားမဝင္ ဒုကၡသည္မ်ား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျဖစ္သြားျခင္းသည္ ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္မႈျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူအမ်ားစုက ႐ႈျမင္သည္။ 

- ရခိုင္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒသည္ ဗမာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ တူညီသေလာက္ ရွိသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား ၿပိဳလဲခဲ့ခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မြတ္ဆလင္တို႔ အၾကမ္းဖက္မႈႀကီးျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔က ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာတို႔ကို လက္နက္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႔က မြတ္ဆလင္မ်ားကို လက္နက္ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ 

- ဗမာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ၏ အဓိက ေရေသာက္ျမစ္ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသူမ်ား၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားမွာ ဧည့္သည္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ 

- ႏိုင္ငံတကာက လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ကိစၥကို အေလးေပးသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း သမိုင္းေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ စိတ္ေန သေဘာထားႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြး နက္နဲမႈမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနႏွင့္ သိေအာင္ လုပ္ထားရန္ အထူး အေရးႀကီးသည္။

ေဆာင္းပါး အဆံုးပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ အာရွတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝကာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုး ႏိုင္ငံျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနထဲတြင္ ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာအေနႏွင့္ ဖိအားမ်ား အလြန္ေပးေနမည္ဆိုပါက လစ္ဘရယ္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူမ်ိဳးျခား ေၾကာက္ရြံ႕ မုန္းတီးသည့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ လက္သစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ဟု သတိေပးထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ တစ္ေယာက္ပံုစံျဖစ္လာသည့္ လက္ရွိရခိုင္အေရးကိစၥတြင္ ျမန္မာ၏ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားအား ျပည္တြင္းေရးကို ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္သည္။ The Voice အေနႏွင့္မူ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း ဟူသည္ အဆက္ျဖတ္ပစ္၍ရေသာ အရာမဟုတ္ေပရာ ၎တို႔ လက္ခံယံုၾကည္လာေအာင္ အခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ခ်က္က်က် ေျပာႏိုင္မည့္ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံခ်စ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အထူး လိုအပ္ေနခ်ိန္ထဲသို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၅-၁၀-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS