News

POST TYPE

EDITORIAL

အက်ိဳးလို၍ ေညာင္ေရေလာင္းသူမ်ားကို သတိထားပါ ျမန္မာ (Daily, Vol-5/No-150)
04-Oct-2017 tagged as

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရေသာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ Freedom of Oxford ဆုတံဆိပ္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခံလိုက္ရသည့္ သတင္းၾကားရသည့္အတြက္ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း The Voice က ဦးစြာေဖာ္ျပလိုပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ပကတိ အေနအထားမ်ားကို အေသးစိတ္ သိရွိျခင္းမရွိဘဲ ကုလသမဂၢႏွင့္ ေလာ္ဘီအုပ္စုမ်ား၏ တစ္ဖက္သတ္ ေကာက္ခ်က္ ဆြဲထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ယခုလို တံု႔ျပန္တတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းသို႔ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္ စဥ္းစားေနၾကသည္ဟုဆိုေသာ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားကိုလည္း ယခုကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္လွ်င္ ႐ုပ္လံုး ေပၚလာသည္ဟုပင္ ဆိုရပါမည္။ ဆုတံဆိပ္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ပံုတူပန္းခ်ီကား ခ်ိတ္ဆြဲထားမႈမ်ား ဖယ္ရွားျခင္း စသည့္တို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ၿဗိတိန္ (ေဒါင္းနင္းလမ္း) ႏွင့္ အေမရိကန္ (အိမ္ျဖဴေတာ္)တို႔က ဖိအားေပးေနၾကသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔မည္မွ် လမ္းလြဲေနသည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ယခုလို လိုရင္းတိုရွင္း ဆန္းစစ္ ၾကည့္မိပါသည္။

နံပါတ္ ၁ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ကိုယ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အလံုးစံုေသာ အာဏာကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ရယူထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္ဘဲ။ (ဥပမာ-ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းတို႔ သားအဖမ်ားကဲ့သို႔ Supreme Leader မ်ိဳး မဟုတ္ေပ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သာမက ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတြင္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ အကန္႔အသတ္ရွိသလို တပ္မေတာ္တြင္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ဟူသည္မွာ ယခင္ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခတ္ကာလလို မဟုတ္ဘဲ အကန္႔အသတ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထပ္၍ ေျပာရမည္ဆိုပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရေရာ၊ တပ္မေတာ္ပါ အေျခခံ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ခြဲေဝ က်င့္သံုးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

နံပါတ္ ၂ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား ျပႆနာတြင္ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေလာဘီအုပ္စုမ်ား ႀကီးစိုးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကိုသာ ရယူခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းမွ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ (ဥပမာ-ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ေရးရာ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အတိအလင္း ဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟူ ေသာအခ်က္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈ မျပဳသလို လူမ်ိဳးျဖဳတ္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ျပသရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ စဥ္းစားျခင္းမရွိေပ) သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကုလသမဂၢ၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အျမင္ႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္တို႔မွာ တစ္ဖက္သတ္ ဆန္လြန္းေနသည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ဟူေသာ Opinion ကို အေျခခံ၍ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အတိတ္ကာလက မမွိတ္မသုန္ ေထာက္ခံခဲ့သည္ဟု မည္သို႔ပင္ဆိုေစေသာ္ျငား အာရွေဒသတြင္ ဩဇာအာဏာ လႊမ္းမိုးေရးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လႊမ္းမိုးမႈကို တန္ျပန္ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိႏိုင္ေရးအတြက္ ၎တို႔စိတ္တိုင္းက် ႀကိဳးကိုင္ႏိုင္မည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပၚထြန္းေစလိုေသာ သေဘာထား ရွိခဲ့သည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အာရွတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယသာ အခရာ ဟူေသာအခ်က္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္႐ံုမွ်မက အိမ္နီးခ်င္းဟူသည္ ေရြးခ်ယ္၍မရေသာ အရာဆိုေသာ အခ်က္ကို နားလည္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရက ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပုလံနံပသင့္႐ံုမွ်မက ႐ုရွားႏွင့္ပါ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ မကိုက္ျဖစ္ကာ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥကို အေၾကာင္းျပကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဆမတန္ ဖိအားေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥဟူသည္မွာ ဆုတံဆိပ္ေပးျခင္း မေပးျခင္းျဖင့္ အကဲျဖတ္၍ မရႏိုင္ဘဲ စစ္မွန္ေသာ စိတ္ေစတနာကိုသာ အရင္းခံမွ လုပ္ေဆာင္၍ရေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳး ေမွ်ာ္၍ေပးေသာ ဆုလာဘ္တို႔မည္သည္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးမေပးႏိုင္႐ံုမွ်မက တစ္ခါတရံတြင္ ေပးသူကိုပါ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလာႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၃-၁၀-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS