News

POST TYPE

EDITORIAL

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ကစားကြင္းသစ္ ဖန္တီးေပးမႈကို ႀကိဳဆို (Daily, Vol-5/No-145)
27-Sep-2017

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤါလီ ျပႆနာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အထိ ဖိအားေပးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာသည္မွာ မ်ားစြာ ႀကိဳဆိုရမည့္ကိစၥပင္ျဖစ္ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္၏ အေရးပါေသာ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္ေရးကိစၥတြင္ မၾကာေသးခင္က လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ေသာ အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒက မ်ားစြာ အခရာက်ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေျခလွမ္းသစ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက အံ့အားသင့္ခဲ့ရသည့္ ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ ဟူ၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ရာမွ ယခု ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္     “ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ”အျဖစ္ အသစ္ေရးဆြဲလိုက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ယခင္ဥပေဒ ႏွစ္ရပ္ကို ေပါင္းစပ္ကာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေရးဆြဲလိုက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒဟု ဆိုလွ်င္လည္း ရမည္ျဖစ္သည္။

စာဖတ္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သိႏွင့္ထားသည့္အတိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD အစိုးရ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကို လႊဲေျပာင္းရယူလိုက္သည့္ လက္ထက္တြင္ ေဝဖန္စရာထက္ လည္ပင္းရွည္ေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရသည့္ အေရးကိစၥတစ္ခုမွာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး အလားအလာႏွင့္ အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကိစၥလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ အမ်ားစုက ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးလာသည္ဟုပင္ မွတ္ခ်က္ေပးလာခဲ့ၾကသည္။ မွန္လည္း မွန္ပါသည္။ NLD အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဝင္ေရာက္မႈကိစၥကို အသာထားၿပီး ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေနအထား တစ္ခုတည္းကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေအးတိေအးစက္ သေဘာမ်ိဳး ဦးစြာ ျဖစ္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ အရင္းအႏွီး အေျမာက္အျမားရွိသူမ်ားမွာ တစ္ခ်ိန္က ခ႐ိုနီႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္ရာ ၎တို႔က လုပ္ငန္းသစ္ တစ္ခုအတြက္ စြန္႔စားရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို လက္ေရွာင္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုပါက အစိုးရသစ္က ထုတ္ျပန္မည့္ မူဝါဒသစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အာဃာတတရားမ်ားၾကားတြင္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၾကားညပ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ႀကီးလြန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ရန္ လက္တြန္႔ကာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္႐ံု ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာျပည္တြင္ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလည္း တိက်ေရရာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ မထြက္ရွိေသးသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္တိုင္း မူဝါဒမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲတတ္သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းရွိသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အစရွိေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား အားနည္းခ်က္ရွိသည္ကတစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မလုပ္ေသးဘဲ လာေရာက္ ေလ့လာ႐ံု၊ ေစာင့္ၾကည့္႐ံုသာ လုပ္ခဲ့ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုထြက္ရွိလာသည့္ ဥပေဒတြင္ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳထားသည္ကို ေတြ႔ရ႐ံုမွ်မက ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ ရွယ္ယာပါဝင္ႏိုင္ၿပီး ရန္ကုန္ စေတာ့ ေဈးကြက္၌ ရွယ္ယာဝယ္ႏိုင္မည့္ အေနအထားမ်ိဳး ဖန္တီးေပးထားရာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား သာမက ျပည္ပမွ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ ဒလေဟာ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ရန္ တံခါးႀကီးႀကီး ဖြင့္ေပးလိုက္ရာ ေရာက္သည္ဟုပင္ ဆိုရေပမည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ယခုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္သည္ ရခိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျမန္မာအေပၚ အထင္အျမင္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ တုဏွိဘာေဝ ျဖစ္ေနေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ကစားကြင္းသစ္ ေဖာက္ေပးလိုက္သည့္ အရာပင္ျဖစ္ရာ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈ ပိုမိုတိုးျမင့္လာေအာင္သာ အစြမ္းကုန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၇-၉-၂၀၁၇)

  • VIA