POST TYPE

EDITORIAL

ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္ ျမႇင့္တင္လိုလွ်င္ (Daily, Vol-5/No-124)
03-Sep-2017 tagged as


 
ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ အစဥ္အဆက္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ႐ိုးရာ အစဥ္အလာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ရွိၾကသည့္အနက္ ေခတ္၊ စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီျခင္း၊ မေလ်ာ္ညီျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳကာ ျပဳျပင္၊ မြမ္းမံ၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျဖဳတ္ပယ္၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္းတို႔ ရွိတတ္ၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ေမဂ်ီေခၚ မဲဂ်ိ ဘုရင္လက္ထက္တြင္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ရန္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္သာဓက ရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံကို ေခတ္မီ စက္မႈႏိုင္ငံအျဖစ္ ကူးေျပာင္းရန္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေသာ ေရွး႐ိုးစြဲဝါဒီ စစ္ဘုရင္ ဆာမူ႐ိုင္းမ်ားကို ႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္း၊ ႐ိုးရာကီမိုႏိုဝတ္စံုမွ အေနာက္တိုင္းဝတ္စံုသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း၊ ဆန္ကို အဓိက စားသံုးသည့္ဓေလ့မွ ခႏၶာကို ထြားက်ိဳင္း သန္မာေစမည့္ ဂ်ံဳအပါအဝင္ အေနာက္တိုင္းအစားအစာမ်ား ေျပာင္းလဲစားသံုးျခင္း၊ စက္မႈနည္းပညာမ်ား သင္ယူ ေလ့လာျခင္းစသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ ထင္ရွားသည္။

ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ဒုတိယကမၻာစစ္ မတိုင္မီ စက္မႈႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ျမႇင့္တင္ေပးလိုက္ၿပီး ဖက္ဆစ္စနစ္ေၾကာင့္ စစ္႐ံႈးကာ ျပာပံုဘဝသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ္လည္း ျပန္လည္ ႐ုန္းထကာ ယေန႔ကမၻာ့ ထိပ္သီးႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေစခဲ့သည္အထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ႐ိုးရာ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ား၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို လံုးဝ ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အစဥ္အလာ မ်ားစြာကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ႐ိုးရာ အစဥ္အလာ ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ႐ိုးရာစစ္စစ္၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း စစ္စစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္ေပးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္အပ္ေသာ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ား ရွိေသာ္လည္း စနစ္တက် သီးသန္႔ သေဘာမ်ိဳး ထိန္းသိမ္းလိုက္နာျခင္းမ်ိဳး မရွိဘဲ ေခတ္ေပၚ သ႐ုပ္သကန္မ်ား ေဒြးေရာယွက္တင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ႐ိုးရာ အစဥ္အလာမ်ားအေပၚ ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ားက အေရာေရာ အေထြးေထြး ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ကထိန္ပြဲေတာ္တို႔တြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာစစ္စစ္၊ ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္း စစ္စစ္ ကြယ္ေပ်ာက္လုနီးနီးျဖစ္ကာ အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဂီတ၊ အႏုပညာမ်ား ယွက္ေဖာက္ေရာေထြးေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ အဆိုပါ ပြဲေတာ္ႏွစ္ခုစလံုး ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားစ႐ိုက္ လကၡဏာႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ထူးျခားေလးနက္စြာ ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္မည့္ ပြဲေတာ္မ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကိုလည္း အထူးဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ ပြဲေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္မူ စည္းကမ္းေဘာင္ရွိေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာေသာ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္ကာ ထင္သလို မူးယစ္၊ ေပ်ာ္ပါး၊ ေသာင္းက်န္းခြင့္၊ သ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္ယင္ျခယ္သခြင့္၊ အသံခ်ဲ႕စက္ဆူညံစြာ အသံကုန္ဖြင့္ခြင့္၊ ကိုး႐ိုးကားရား မေထာ္မနမ္း စည္းဝါးလြတ္ ကခုန္ခြင့္ တရားဝင္ ရသည့္ပမာ ယင္းပြဲေတာ္ႏွစ္ခု၏ ဂုဏ္အင္ကို ဖ်က္လို႔ ဖ်က္ဆီးလုပ္ေနသကဲ့သို႔ ေတြ႔ျမင္ေနရေပသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ား အလြန္အကြၽံ ျဖစ္မသြားေစရန္ ေစတနာျဖင့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပသူမ်ားကိုလည္း ဘာသာေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ႐ိုင္းပ်ေသာ ဖ႐ုသဝါစာ ေျပာဆိုမႈမ်ားျဖင့္ ဘာသာတရားကို အေလးမထားသေယာင္၊ တျခားဘာသာဝင္မ်ား၏ အျပစ္ကိုမူ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသေယာင္ တူညီေသာ ရပ္တည္ခ်က္၊ ႐ႈေထာင့္မ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးထားေသာ အုပ္စုတစ္စုက ဗုဒၶ၏ ဓမၼ ေခၚ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ မေလ်ာ္မညီ ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေနၾကျခင္းမွာ မ်ားစြာ ရင္ေလးဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ပံုရိပ္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ အဆင့္အတန္းမွာ ထိုႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းေသာ၊ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ေသာ၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာ၊ တစ္ပါးသူ အခြင့္အေရးကို မထိခိုက္ေစသည့္ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ိဳးကို တန္ဖိုးထားေသာ၊ ႏိုင္ငံႀကီးသား ပီသေသာ ေျပာဆို၊ ေနထိုင္၊ ျပဳမူမႈတို႔အေပၚတြင္ မူတည္သည္။

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔မႈ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ခြင့္လႊတ္သည္းခံမႈ၊ အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္မေရြး သတၲဝါအားလံုးအေပၚ ေမတၲာထားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ တို႔ကို အေျခခံထားေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ဖီလာျပဳေနေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ စိတ္ထားမ်ား မျပဳျပင္ႏိုင္ေသးပါက ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္ က်ဆင္းေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၃-၉-၂၀၁၇)

(လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၁၁-၁၂-၂၀၁၆ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

  • VIA
  • TAGS