News

POST TYPE

EDITORIAL

အမွားရွိလွ်င္ အမွန္ျပင္ (Daily, Vol-5/No-103)
09-Aug-2017 tagged as

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အက်ဥ္းက်ေနၾကသူ မ်ားစြာအနက္ အမ်ားစုမွာ ကိုယ္တိုင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစသည့္ ပစၥည္းသက္ေသ၊ လူသက္ေသမ်ား ခိုင္လံုေနျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ဝန္ခံ၍ျဖစ္ေစ၊ မျငင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသူ အမ်ားစုျဖစ္ေနျခင္းမွာ သဘာဝ က်ေသာ္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမရွိဘဲ မွားယြင္းျပစ္ဒဏ္ ခ်ခံေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနျခင္းမွာမူ မ်ားစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္လွသည္။

တရားစီရင္ေရး နယ္ပယ္တြင္ အျပစ္ရွိသူ အေယာက္တစ္ရာကို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ လြတ္ေျမာက္ေနလင့္ကစား အျပစ္မဲ့သူတစ္ဦးကို မွားယြင္း၍ ျပစ္ဒဏ္ မခ်မိေစရန္ အထူးသတိျပဳ ဆင္ျခင္ရေလ့ရွိေၾကာင္း အထူးျပဳေျပာဆိုေလ့ ရွိသည္ကို တရားေရးေလာက အပါအဝင္ ယင္းႏွင့္ နီးစပ္သူ အမ်ားအျပား သိရွိထားၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္တြင္မူ ထိုအခ်က္ႏွင့္ မ်ားစြာ ဆန္႔က်င္ေနေသာ အမႈကိစၥမ်ား လိုအပ္သည့္ အေရအတြက္ထက္ အဆမ်ားစြာ ပိုမိုတည္ရွိေနေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အတြင္း ရွိသူမ်ား သိရွိထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ စနစ္ဆိုး က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ပါးစပ္ဖ်ားမွ ထြက္ေပၚေသာ စကားကိုပင္ ဥပေဒကဲ့သို႔ မွတ္ယူကာ အျပစ္ရွိသူဟု ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ အျငင္းပြားဖြယ္ ရွိေနသည့္ အမႈကိစၥမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ထိုကဲ့သို႔ အျငင္းပြားဖြယ္ အျပစ္ဒဏ္ စီရင္ခံေနရသူမ်ား ရွိေနေပသည္။

အျပစ္ က်ဴးလြန္ထားျခင္း မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ မေလ်ာ္မကန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားဘက္က ၾကည့္လွ်င္ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးအရ မ်ားစြာ နစ္နာလွသည့္အျပင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအရလည္း ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ရွိေနေပသည္။

အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလက ထိုကဲ့သို႔ အျငင္းပြားဖြယ္ မွားယြင္းတရားစီရင္မႈမ်ား အေရအတြက္ မ်ားျပားစြာ ရွိခဲ့ျခင္းကို သေဘာမတူေသာ္ျငား အထိုက္အလ်ာက္ နားလည္ လက္ခံေပး၍ ရေသာ္လည္း ျပည္သူ လူထုက ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အရပ္သားစစ္စစ္ အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ အာဏာသံုးရပ္ ကိုယ္စားျပဳ အစိုးရျဖစ္ေနလွ်င္မူ မ်ားစြာ အ႐ုပ္ဆိုးသြားေစႏိုင္ေပသည္။ 

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည့္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္၍ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာေသာ လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ၊ ဝင္ဆံ့လာခ်ိန္တြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ မွားယြင္းျပစ္ဒဏ္ခ် အေရးယူေနမႈမ်ား နည္းႏိုင္သမွ် နည္းပါးေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳသင့္လွသည္။ 

ျဖစ္ႏိုင္ပါက ထိုကဲ့သို႔ မွားယြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်၊ အေရးယူခံေနရသူမ်ား၏ အမႈကိစၥမ်ားကို စနစ္တက် ျပန္လည္ စစ္ေဆးကာ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေစျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ က်ဴးလြန္ထားျခင္း မရွိသည့္ အမႈအခင္းမ်ားအတြက္ အျပစ္ဒဏ္ က်ေနရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး ေပးအပ္သင့္ေပသည္။ 

ဒီမိုကေရစီ ေရခံ၊ ေျမခံမ်ား ရင့္သန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေနာင္တြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ အာဏာႏိုင္ငံေရးကိစၥ (ဝါ) မိမိတို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိေရးကိစၥႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိၿပီးပါက အာဏာတည္ၿမဲေရး ကိစၥတို႔ျဖင့္သာ သက္တမ္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ အားကိုးရာ အစစ္အမွန္မွာ ေျဖာင့္မတ္ေသာ တရားေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သတင္းမီဒီယာ အပါအဝင္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေပၚတြင္သာ အားကိုးရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုအတြက္ ယခုကတည္းကပင္ ျပည္သူလူထုက စိတ္ခ်အားကိုးထိုက္ ေသာ၊ ေလးစားယံုၾကည္ထိုက္ေသာ၊ တရားမွ်တသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ အျပည့္ရွိေသာ မွားယြင္းမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္တည့္မတ္ႏိုင္ေသာ တရား႐ံုးမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၉-၈-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS