News

POST TYPE

EDITORIAL

ေထာင္တံခါးမ်ားက်ဥ္း၍ ေက်ာင္းတံခါးမ်ား က်ယ္ေစ (Daily, Vol-5/No-101)
07-Aug-2017 tagged as

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးရွိ အက်ဥ္းေထာင္ အမ်ားစုတြင္ လက္ခံႏိုင္ေသာ အေရအတြက္ထက္ အဆမ်ားျပားစြာ မႏိုင္ဝန္ ထမ္းေနရျခင္းသည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားလည္း ႀကံဳလာရႏိုင္ေျခ ရွိေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္ အေက်ာ္ၾကားဆံုး အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ကို ၾကည့္လွ်င္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အက်ဥ္းသား ငါးေထာင္အတြက္ ရည္ရြယ္တည္ ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အက်ဥ္းသား တစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔အထိ လက္ခံထားရသည့္အတြက္ မ်ားစြာ က်ပ္တည္း သိပ္သည္းလ်က္ရွိေပသည္။  
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ မႏိုင္ဝန္ ထမ္းေနရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း၏ ေျခာက္ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္သာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသူ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ထားသူမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အမ်ားစုတြင္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားကို မူးယစ္သားေကာင္ သို႔မဟုတ္ ဓားစာခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ သာမန္ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ လူမႈေရး ျပစ္ဒဏ္မ်ားသာ ခ်မွတ္ေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲသူမ်ားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း မရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

ယင္းအေျခအေနကို သေဘာ ေပါက္လာသည့္အတြက္ မၾကာေသးခင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသူမ်ားကို လူမႈေရး ျပစ္ဒဏ္သာ ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္ အမ်ားစုမွာ ယခင္က က်င့္သံုးခဲ့ေသာ စနစ္ဆိုးေၾကာင့္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာခဲ့သျဖင့္ ယခင္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အဆင့္အတန္းမ်ိဳးအထိ မေရာက္ေသးေသာ္ျငား က်န္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ကာလထက္စာလွ်င္ သိသာစြာ ျခားနားသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ အံမဝင္ႏိုင္ေသးသည့္ ဆက္စပ္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္ကာ ယခုထက္ပို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနေပေသးသည္။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္းရွိ အက်ဥ္းသား အခ်ိဳ႕မွာ အမွန္တကယ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္၍ အျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္း မဟုတ္ဘဲ မွားယြင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တမင္အကြက္ဆင္ ေခ်ာက္တြန္းခံရ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားခံ အခ်ိန္မီ ရွာမရသျဖင့္ အျပစ္တင္မႈ၊ တာဝန္ ထိခိုက္မႈတို႔ကို စိုးရိမ္သူမ်ားက ကိုယ္တိုင္ ဝန္ခံမထားသည့္အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္ျပအတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ တရားခံရွာ အလုပ္ျပထားခံရသူမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းလည္း ရွိေနေပသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုေနာက္ပိုင္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးသည့္ ကေလး သူငယ္မ်ား အပါအဝင္၊ ခိုး၊ ဆိုး၊ ႏိႈက္၊ လုယက္မႈ၊ က်ဴးလြန္သူ အမ်ားစုသည္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းသို႔ ယင္းျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ အက်ဥ္းေထာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္မႈပံုစံကို  အသားက် ယဥ္ပါးကာ ေထာင္မေၾကာက္ေတာ့သည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာျခင္းကိုလည္း စဥ္းစားသံုးသပ္ အေျဖရွာသင့္လွသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ မႏိုင္ဝန္ျဖစ္ေနျခင္းမွာ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်ေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ရွိပါက၊ မႈခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းကာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ အက်ဥ္းသား ဝင္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့က်သြားမည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုႏိုင္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းကာ အရာရာခၽြတ္ၿခံဳက်ေနေသာ ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးျခင္း၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မရွိျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အျမစ္တြယ္ေနျခင္းတို႔ကလည္း မႈခင္းမ်ား ထူေျပာကာ အက်ဥ္းေထာင္တံခါးမ်ား ပို၍ ပြင့္သြားေစႏိုင္သည့္ အခ်က္ကို ေမ့မထားသင့္ေပ။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ သိသာစြာ အလုပ္ လုပ္လာျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေပၚ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ား တိုးျမႇင့္လာျခင္း၊ အက်ဥ္းက်ေနသူ စာသင္ေနသည့္ အရြယ္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာသင္ယူခြင့္ ရရွိေနျခင္း အပါအဝင္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မ်ားမၾကာမီ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတြင္ အက်ဥ္းေထာင္တံခါးမ်ား က်ဥ္းသထက္က်ဥ္းကာ စာသင္ေက်ာင္းတံခါးမ်ား က်ယ္သထက္ က်ယ္လာႏိုင္ေစေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ဆုေတာင္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ  (၇-၈-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS