News

POST TYPE

EDITORIAL

ပြဲခံခ်ိန္ ကုန္ဆံုးၿပီဆိုတာ သတိရပါ (Daily, Vol-5/No-97)
02-Aug-2017 tagged as

ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္ ယိုင္နဲ႔မႈ မရွိေစေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု မပ်က္သုဥ္းေရးအတြက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑ မည္မွ် အတိုင္းအတာအထိ အေရးပါသည္ကို ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဝင္စားသူ အားလံုး နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီးသား ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယင္းအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိလာေစရန္ အမ်ားႀကီး လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အေျခခိုင္သြားၿပီဟူသည့္ အဓိက ဆိုလိုရင္းမွာ ႏိုင္ငံကို လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္က ဦးေဆာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ “မူ”၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ကို ဆိုလိုေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူႀကီးပိုင္းမ်ား သာမက လူလတ္ပိုင္းႏွင့္ လူငယ္ပိုင္းမ်ားကပါ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဟူသည္ ယခုအခါ ေပၚေပါက္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အခိုင္အမာ ျဖစ္ထြန္းလာၿပီေလာဟု ေမးလွ်င္ ကႀကီးစေရးႏိုင္သည့္ အဆင့္သို႔ပင္ မေရာက္ရွိေသးပါဟု ဆိုရေပမည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ယခင္အာဏာရွင္ဆန္သည့္ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခတ္ကာလကအတိုင္း “မူ”ထက္ လူကိုဗဟိုျပဳေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လမ္းစဥ္ေအာက္မွ လြတ္လြတ္ကင္းကင္း မရွိေသးေပ။
 
ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတက္လာၿပီး တစ္ႏွစ္ခြဲနီးပါး ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည့္တိုင္ သိသာထင္ရွားသည့္ အေျပာင္းအလဲေကာင္းမ်ား မေတြ႔ရေသးဘဲ ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ယခင္ေခတ္ကာလက အတိုင္းပင္ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတက္၊ အလွဴေငြ လက္ခံယူ၊ ဘုရားဖူး စသည့္ သတင္းမ်ားသာ ေတြ႔ျမင္ေနရေသးသည္မွာ ပို၍ပင္ အားမလို အားမရျဖစ္စရာ ေကာင္းလွေပသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ မည္မွ်အလုပ္လုပ္ေနပါေၾကာင္း တီဗီဖန္သားျပင္ေပၚမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူအမ်ား သိရွိေအာင္ ယခင္ေခတ္ကအတိုင္း ေဖာ္ျပဆဲပင္ျဖစ္သည့္ အခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ ယခုမ်ိဳးဆက္မ်ားလည္း ယခင္မ်ိဳးဆက္ကို အားက်ခဲ့ၿပီး ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားလည္း ယခုအတိုင္း ဆက္လုပ္ၾကရန္ တြန္းအားေပးသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္ကို အထူး သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကက္ဘိနက္မွ တာဝန္ရွိသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္မွ် အလုပ္လုပ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို မူဝါဒေကာင္းမ်ား မည္မွ်အတိုင္း အတာအထိ ေရးဆြဲေပးႏိုင္သည္၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အခိုင္အမာ ျဖစ္လာေအာင္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္ စသည္တို႔ႏွင့္သာ ျပည္သူလူထုက တိုင္းတာၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။

အမွန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတို႔ အစိုးရေပၚေပါက္လာၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာမည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိစၥ အစရွိသည္တို႔အတြက္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မည္သည့္အရာမ်ား ျပင္ဆင္ေပးရမည္၊ ကမၻာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းကာ လုပ္ကိုင္ရမည့္ စီးပြားေရးတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ ေပၚထြန္းေအာင္ မည္သို႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္မည္ အစရွိသည္တို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးေနရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ဂ်က္အင္ဂ်င္ကဲ့သို႔ စီးပြားေရးတစ္ရွိန္ထိုး တက္မည့္ႏွစ္ဟု မည္သို႔ပင္ ေႂကြးေၾကာ္ေစကာမူ၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဒလေဟာ ဝင္ေရာက္လာေစကာမူ ျပည္တြင္း၌ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသည့္လုပ္သား(Skilled Worker) မ်ား ခါးဆက္ျပတ္ ေနမည္ဆိုပါက ခဲေလသမွ် သဲေရက် ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္အတြက္လည္း ႀကိဳတင္ စဥ္းစားထားသင့္ေပသည္။ ျပည္ပ စက္႐ံုႀကီးမ်ား ဝင္လာတိုင္း ျပည္တြင္း လုပ္သားမ်ား အလုပ္ရမည္ မဆိုႏိုင္ေပ၊ နည္းပညာ တိုးတက္မႈ ျမန္ဆန္လြန္းသည့္ေခတ္တြင္ စက္႐ံုဝန္ထမ္း နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ ျဖစ္ရာ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသူမ်ားသာလွ်င္ ေရွ႕တိုးႏိုင္မည့္ အခ်က္ကိုလည္း သိထားသင့္ေပသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွ ယေန႔ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ အခ်ိန္ရွိသေရြ႕ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး ဟူသည့္ကိစၥကိုသာ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ စိတ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိ အာဏာရထားသည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္မွ်ေသာ သက္တမ္းအတြင္း ေနာင္တက္လာမည့္ အစိုးရအဆက္ဆက္ ပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးကိုသာ ေတြးေတာေနသူမ်ား ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ဆိုရလွ်င္အခ်ိန္ဟူသည္ လြန္စြာ အဖိုးထိုက္တန္လြန္းၿပီး အခ်ိန္လြန္သြားပါက မည္သို႔မွ် ျပန္မရႏိုင္သည့္ သေဘာရွိရာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥမ်ားအတြက္သာ အခ်ိန္တိုင္းကို တန္ဖိုးရွိေအာင္ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂-၈-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS