News

POST TYPE

EDITORIAL

OK ဒီမိုကေရစီထက္ APPLY ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ရန္လိုသည္ (Daily, Vol-5/No-82)
16-Jul-2017 tagged as

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားထဲတြင္ “မူ”ဟုဆိုႏိုင္သည့္ စနစ္ေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးသည္ ထိပ္ဆံုးမွ ပါဝင္ေနသည္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လြန္စြာ နိမ့္က်ေနသည့္ ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ယူလိုသူတိုင္း လက္ခံနားလည္ထားၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ အလိုမရွိဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တစ္ခ်ိန္က သိမ္းပိုက္ရယူထားခဲ့သည့္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ဤႏိုင္ငံသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူ အနည္းငယ္သာ ေစလႊတ္ၿပီး ႏွစ္အတန္ၾကာ သိမ္းပိုက္ရယူထားခဲ့သည္မွာလည္း လက္နက္အင္အား သာလြန္သည့္အေၾကာင္း တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ အားေကာင္း ေမာင္းသန္ရွိလွသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးထားႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟုပင္ ဆိုရေပမည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ဟူသည္ မည္သို႔မွ် ေထာက္ခံစရာ မရွိေသာ္လည္း ကမၻာ့ေျမပံုတြင္ အလြန္တရာမွ် ေသးငယ္လြန္းလွသည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက မိုင္းေပါင္း ေထာင္ခ်ီေဝးကြာေသာ ေနရာတြင္ရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ သူ႔ထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာႀကီးမားေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔မွ လူေပါင္း မ်ားစြာကို အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္မွာ တစ္မ်ိဳး စဥ္းစားမည္ဆိုပါက အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းလွသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေပမည္။ 

ၿဗိတိသွ်တို႔ အုပ္စိုးမႈ အဆံုးသတ္ကာ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကာလ ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာသိမ္းယူခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရ လက္ထက္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ကာလအထိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ ေနာက္ေကာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ အေနအထားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ “မူ” သို႔မဟုတ္ စနစ္ေကာင္း တစ္ရပ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းထက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ သို႔မဟုတ္ လူက အေသးအဖြဲကိစၥမွသည္ ဧရာမ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအဆံုး ဝင္ေရာက္ ဆံုးျဖတ္ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ ယခုလို ပံုစံေပါက္လာရျခင္းဟုပင္ ဆိုရေပမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အားလံုးကို ေခါင္းေဆာင္ အပါအဝင္ ၎ႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္ႏႊယ္သူ လူနည္းစုကသာ ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာမွ် “မူ” ထက္ “လူ”ကို အသားေပးၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား မဆိုထားႏွင့္ မိမိလက္ေအာက္မွ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီး၏ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ိဳးကိုပင္ သည္းမခံခဲ့ေသာ ေခတ္ကာလတြင္း (အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ျမန္မာအေပၚ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈ မျပဳလုပ္သည့္ ကာလမ်ား အပါအဝင္) ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ နယ္ပယ္ အသီးသီး၌ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ အဆမတန္ နိမ့္က်ခဲ့ရသည္ကို ယေန႔ အာဏာရပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။

“မူ” ထက္ “လူ”က ဆံုးျဖတ္ေသာ ေခတ္ကာလကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ယခင္ကလို အေျခအေနမ်ိဳးထဲသို႔ ျပန္မတိုးမိေရးမွာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု သံႏိၷ႒ာန္ခ်ထားသူမ်ားအားလံုး သတိျပဳရမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ တစ္မ်ိဳး  ေျပာရလွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ရြံရွာမုန္းတီးသူ တစ္ဦးအေနႏွင့္ အာဏာရွင္ ဆန္ေသာ အျပဳအမူမ်ိဳးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးကို မိမိသႏၲာန္၌ သာမက မိမိအဖြဲ႔အစည္းတြင္း၌ပါ မက်င့္သံုးမိေစရန္ အေရးႀကီးသည္ကို ဆိုလိုေပသည္။ ထိုသို႔ က်င့္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက မိမိေရာ မိမိအဖြဲ႔အစည္းပါ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္အတူ ထိုင္ခံု တစ္ခံုတည္းတြင္ ေက်ာခ်င္းကပ္ ထိုင္ေနသူမ်ား (ဦးတည္ခ်က္ မတူေသာ္လည္း မူဝါဒ သေဘာထားတူသူမ်ား)အျဖစ္ မလြဲမေသြ ႐ႈျမင္ခံရမည္သာျဖစ္ေပသည္။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး၏ Application အစီအစဥ္ ဥပမာျဖင့္ဆိုပါက မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာ စနစ္ကို Cancel ခလုတ္မႏွိပ္ဘဲ Ok ႏွိပ္လိုက္ေသာ္လည္း Apply ခလုတ္မႏွိပ္ဘဲထားျခင္းမ်ိဳးဟု ဆိုရပါမည္။
 
လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္လည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္ရပါမည္။ အာဏာရထားသူမ်ားႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ား အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီကို လိုလိုလားလား ရွိၾကသူ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ Ok တစ္ခုတည္းကိုႏွိပ္ျပ႐ံုမွ်ျဖင့္ ယခင္စနစ္ေဟာင္းကို မႏွစ္သက္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း Apply ခလုတ္ကို မျဖစ္မေန ႏွိပ္မိပါမွ ယင္းစနစ္ေဟာင္းထဲက “မူ” ထက္ “လူ”ကို အသားေပးသည့္ အာဏာရွင္ပံုစံမ်ိဳးကို အမွန္တကယ္ Uninstall လုပ္ကာ ျဖဳတ္ပစ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို အထူးသတိျပဳရေပမည္။

ယေန႔အခ်ိန္ကာလသည္ အုပ္စုတစ္စုႏွင့္တစ္စု ရန္ျဖစ္ေနရမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဘက္သို႔ မျဖစ္မေန ဦးတည္ရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေပရာ သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုး မိမိသည္ Ok ဒီမိုကေရစီသမား (ဒီမိုကေရစီကိုလက္ခံေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း က်င့္ႀကံေနထိုင္မႈမျပဳသူ) လား၊ သို႔မဟုတ္ Apply ဒီမိုကေရစီသမား (ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း က်င့္ႀကံေနထိုင္သူ) လား ဟူသည္ကို ဆန္းစစ္ၾကရမည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၆-၇-၂၀၁၇) 

  • VIA
  • TAGS