News

POST TYPE

EDITORIAL

အဓိကႏွင့္ သာမည (Daily, Vol-4/No-79)
12-Jul-2016

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ Everybody ေခၚ လူမ်ားစြာတို႔သည္ မိမိတို႔ ဘဝအတြက္၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဓိကက်ေသာ အေရးကိစၥမ်ားထက္ အေရးမႀကီးေသာ သာမင္ေညာင္ည ကိစၥမ်ားျဖင့္သာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ နပန္းလုံးေနတတ္ၾကသည္။

Somebody ေခၚ အနည္းငယ္မၽွေသာ လူတို႔ကသာ သာမညကိစၥမ်ားကို ခြဲျခားျမင္ၾက သည့္အေလ်ာက္ ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေလာကတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္း ျပည့္ဝစြာ လူအမ်ားကို ဦးေဆာင္ႏိုင္သူ လူခၽြန္လူေကာင္း အနည္းငယ္သာ ရွိတတ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ေနာက္လိုက္မ်ားသာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

လူခၽြန္လူေကာင္းတို႔မည္သည္ အဓိကႏွင့္ သာမညကို ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္႐ုံ သာမက မည္သည့္ကိစၥသည္ အခ်ိန္မဆိုင္း အလ်င္အျမန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္၊ မည္သည့္အေရးကို ေခတၱအခ်ိန္ဆြဲရမည္ သို႔မဟုတ္ လုံေလာက္သည့္ အခ်ိန္ယူကာ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ မည္သည့္ မူဝါဒ၊ စီမံကိန္း၊ အဆိုတင္သြင္းမႈမ်ိဳးမဆို ႏိုင္ငံ၏ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္ကာ အခ်ိန္ကိုက္ ေဆာင္႐ြက္တတ္ျခင္းမ်ိဳးကို ေခၚသည္။

အခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ိဳးကို ေနာက္က်မွ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနပါမူ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေနာက္ေကာက္က်သြားတတ္ၿပီး မူလက အားကိုးအားထား ျပဳလိုသူမ်ား၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမူပါ ေလ်ာ့က်သြားတတ္သည္။

ဤေနရာတြင္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ မိမိကိုယ္က်ိဳး၊ မိမိ ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္းအက်ိဳး၊ မိမိေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးတို႔ ယွဥ္လာပါက မည္သည့္အက်ိဳးကို ဦးစားေပး ေ႐ြးခ်ယ္မည္နည္း ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္လည္း ကာယကံရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အဓိကႏွင့္ သာမည ခြဲျခားႏိုင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်သည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ အေပၚ ႐ႈျမင္ရာတြင္ မည္သူ၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းက မိမိတို႔ ကိုယ္က်ိဳးကို အဓိကထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအက်ိဳးကို ဒုတိယ ဦးစားေပး သို႔မဟုတ္ သာမည သေဘာထားသနည္း ဆိုသည္ကို သမိုင္းက မွတ္ေက်ာက္တင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာကာလတြင္မူ ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည့္ ခါးသီးၾကမ္းရွေသာ အေတြ႕အႀကဳံဆိုးမ်ားေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းအေပၚ ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္းတို႔ျဖင့္ ႐ႈျမင္ေလ့ရွိတတ္ရာ အခ်ိဳ႕ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ အမွား၊ အမွန္၊ အေကာင္း၊ အဆိုး ခ်က္ခ်င္းအကဲျဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ခက္ခဲတတ္ေပသည္။

ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံး၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး ပါဝါကစားပြဲမ်ားကို အဓိက ေထာက္ပင့္ေပးသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ဓနဥစၥာႂကြယ္ဝမႈ အတိုင္းအတာတို႔ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ခ်က္ကပင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္ အဓိကႏွင့္ သာမညကို သတ္မွတ္ေပးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူ၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ေနရာဌာန အပ္စပ္မႈရွိသူတို႔ကို တာဝန္မေပးဘဲ ေျပာသမၽွ ေခါင္းညိတ္ ဟုတ္ကဲ့ ေျပာတတ္သူ အညံ့စား ေနာက္လိုက္သက္သက္မ်ားကိုသာ မအပ္မရာေနရာ ေပးထားပါမူ ‘သာမည’ ကို ‘အဓိက’ ဟု ႐ႈျမင္ကာ ‘အဓိက’ကို ‘သာမည’ သေဘာထားေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၁-၇-၂၀၁၆)

(လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၂၈-၈-၂၀၁၄ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္)