News

POST TYPE

EDITORIAL

အဓိကနှင့် သာမည (Daily, Vol-4/No-79)
12-Jul-2016
ကှှနှုပတှို့ ပတဝှနှးကငှရှှိ Everybody ခေါှ လူမှားစှာတို့သညှ မိမိတို့ ဘဝအတှကှ၊ လူ့အဖှဲ့အစညှးအတှကှ မဖှဈမနေ လုပဆှောငရှမည့ှ အဓိကကသှော အရေးကိဈစမှားထကှ အရေးမကှီးသော သာမငညှောငညှ ကိဈစမှားဖှင့သှာ နေ့စဉနှှင့အှမှှ နပနှးလုံးနတတကှှသညှေ။

Somebody ခေါှ အနညှးငယမှှှသော လူတို့ကသာ သာမညကိဈစမှားကို ခှဲခှားမှငကှှ သည့အှလှောကှ ဘဝအတှကှ အရေးကှီးသော အဓိက ကိဈစရပမှှားကို အလေးထား လုပဆှောငတှတကှှသညှ။

ထို့ကှောင့ှ လောကတှငှ ထူးခှှနထှကမှှကသှူ၊ ခေါငှးဆောငမှှုအရညအှခငှှး ပှည့ဝှစှာ လူအမှားကို ဦးဆောငနှိုငသှူ လူခှှနလှူကောငှး အနညှးငယသှာ ရှိတတပှှီး အမှားစုမှာ နောကလှိုကမှှားသာ ဖှဈနတတသှညှေ။

လူခှှနလှူကောငှးတို့မညသှညှ အဓိကနှင့ှ သာမညကို ခှဲခှားသိမှငနှိုငရှုံ သာမက မညသှည့ကှိဈစသညှ အခှိနမှဆိုငှး အလငှအှမှနှ ဆောငရှှကရှမညှ၊ မညသှည့အှရေးကို ခတှတအခှေိနဆှှဲရမညှ သို့မဟုတှ လုံလောကသှည့ှ အခှိနယှူကာ ပှငဆှငဆှောငရှှကရှမညှ ကိုလညှး နားလညသှဘောပေါကသှူမှား ဖှဈသညှ။ 

တဈနညှးအားဖှင့ှ မညသှည့ှ မူဝါဒ၊ စီမံကိနှး၊ အဆိုတငသှှငှးမှုမှိုးမဆို နိုငငှံ၏ပှောငှးလဲနသေော အခှအနမှေေားအပေါှ မူတညကှာ အခှိနကှိုကှ ဆောငရှှကတှတခှှငှးမှိုးကို ခေါသှညှ။

အခှိနကှိုကဆှောငရှှကရှမည့ှ ကိဈစမှိုးကို နောကကှမှှ ဆောငရှှကရှနှ ပှငဆှငနှပေါမူ အနိမ့ဆှုံးအဆင့ှ နိုငငှံရေးအရ နောကကှောကကှသှှားတတပှှီး မူလက အားကိုးအားထား ပှုလိုသူမှား၏ ယုံကှညကှိုးစားမူပါ လှော့ကသှှားတတသှညှ။

ဤနရောတှငှ မှားစှာ အရေးကှီးသည့အှခကှမှှာ မိမိကိုယကှှိုး၊ မိမိ ကိုယစှားပှုသော အဖှဲ့အစညှးအကှိုး၊ မိမိနထေိုငရှာ ပတဝှနှးကငှှ၊ နိုငငှံသားမှားနှင့ှ နိုငငှံ့အကှိုးတို့ ယှဉလှာပါက မညသှည့အှကှိုးကို ဦးစားပေး ရှေးခယှမှညနှညှး ဆိုသော အခကှဖှှဈသညှ။ ထိုရှေးခယှမှှုသညလှညှး ကာယကံရှငှ တဈဦးခငှှးစီ၏ အဓိကနှင့ှ သာမည ခှဲခှားနိုငမှှုစှမှးရညနှှင့ှ တိုကရှိုကအှခှိုးကသှညှ။

ယနေ့ မှနမှာနိုငငှံတှငှ ဖှဈပေါပှှောငှးလဲနသေော အခှအနအရပရှပှေေ အပေါှ ရှုမှငရှာတှငှ မညသှူ၊ မညသှည့အှဖှဲ့အစညှးက မိမိတို့ ကိုယကှှိုးကို အဓိကထားပှီး နိုငငှံတောနှှင့ှ နိုငငှံသားမှားအကှိုးကို ဒုတိယ ဦးစားပေး သို့မဟုတှ သာမည သဘောထားသနညှး ဆိုသညကှို သမိုငှးက မှတကှှောကတှငပှေးမညှ ဖှဈသညှ။

လတတှလောကာလတှငမှူ ဖှတသှနှးလာခဲ့သည့ှ ခါးသီးကှမှးရှသော အတှေ့အကှုံဆိုးမှားကှောင့ှ လူပုဂဂှိုလနှှင့ှ အဖှဲ့အစညှးတဈခုခငှှးအပေါှ ခစှခှငခှှငှး၊ မုနှးတီးခှငှးတို့ဖှင့ှ ရှုမှငလှေ့ရှိတတရှာ အခှို့ အရေးကိဈစမှားတှငှ အမှား၊ အမှနှ၊ အကောငှး၊ အဆိုး ခကှခှငှှးအကဲဖှတှ မှတခှကှပှေးရနှ ခကခှဲတတပှသညှေ။

ကမဘှာကှီးတဈခုလုံး၏ နိုငငှံရေး၊ စဈရေး၊ စီးပှားရေး ပါဝါကစားပှဲမှားကို အဓိက ထောကပှင့ပှေးသညမှှာ သကဆှိုငရှာ နိုငငှံမှား၏ အသိပညာ၊ အတတပှညာ အဆင့အှတနှးနှင့ှ ဓနဥဈစာကှှယဝှမှု အတိုငှးအတာတို့ဖှဈသညှ။ ထိုနှဈခကှကှပငှ သကဆှိုငရှာနိုငငှံတို့ ရှေးခယှရှမည့ှ အဓိကနှင့ှ သာမညကို သတမှှတပှေးသှားခှငှးဖှဈသညှ။

သို့သောှ ထူးခှှနထှကမှှကသှူ၊ ဦးဆောငနှိုငစှှမှးရှိသူ အရညအှခငှှးနှင့ှ နရောဌာန အပစှပမှှုရှိသူတို့ကို တာဝနမှပေးဘဲ ပှောသမှှ ခေါငှးညိတှ ဟုတကှဲ့ ပှောတတသှူ အညံ့စား နောကလှိုကသှကသှကမှှားကိုသာ မအပမှရာနရော ပေးထားပါမူ ‘သာမည’ ကို ‘အဓိက’ ဟု ရှုမှငကှာ ‘အဓိက’ကို ‘သာမည’ သဘောထားနေဦးမညဖှှဈကှောငှး သိစအပပှသညှေေ။

အယဒှီတာ (၁၁-၇-၂၀၁၆)

(လကရှှိဖှဈပေါနှသေော အခှအနနှငှေေ့ ကိုကညှီနသေောကှောင့ှ ၂၈-၈-၂၀၁၄ နေ့ထုတှ The Voice Daily သတငှးစာတှငှ ဖောပှှခဲ့ပှီးသော အယဒှီတာ့အာဘောကှို ပှနလှညဖှောပှှခှငှး ဖှဈပါသညှ)