News

POST TYPE

EDITORIAL

ႀကိဳဆိုရမည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ စီမံခ်က္သစ္ (Daily, Vol-5/No-77)
10-Jul-2017 tagged as

ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္လက္ထက္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေစမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္းမ်ားကို အားလံုးက ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ တစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ခ်ိဳ႕ယြင္း အားနည္းခ်က္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားႀကီးတစ္ခုလံုး ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔တာဝန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ပဏာမအဆင့္တစ္ခု ျဖစ္ေပရာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုရမည့္ အစီအစဥ္ဟု ဆိုရေပမည္။ ျပည္သူထဲမွ ေပါက္ဖြားလာၿပီး ျပည္သူလူထုကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရေသာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ဦးေဆာင္ တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ့ေရးရာႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ားဟူသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ အေရးပါသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာရန္ အထူးပင္လိုမည္ မဟုတ္ေပ။ ပခံုးအထက္မွ ၾကယ္ပြင့္မ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိစ႐ိုက္ႏွင့္ မကိုက္ညီ၊ မိမိ မကၽြမ္းက်င္သည့္ နယ္ပယ္သို႔ခုန္ကူးခဲ့ၾကေသာ မိုးက်ေရႊကိုယ္ တတ္ေယာင္ ကားမ်ား၊ အစိုးရဌာနအသီးသီးကို ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္စြာ စိတ္ႀကိဳက္မင္းမူခဲ့သည့္ ေခတ္ကာလမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္တြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေကာင္း အေတာ္မ်ားမ်ား လက္လြတ္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသလို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဟူသည္ ဉာဥ္ဆိုးႀကီး ကုရာနတၳိ ေဆးမရွိသည့္ ေရာဂါဆိုးသဖြယ္ အျမစ္တြယ္ခဲ့သည္မွာ အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ျပန္သည့္ သုေတသန စစ္တမ္းမ်ား မေတြ႔ရေသးေသာ္ျငား အခိုင္အမာ ေကာက္ခ်က္ဆြဲကာ ထုတ္ေျပာႏိုင္သည့္အခ်က္မွာ အစိုးရဌာန အမ်ားစု၊ အထူးသျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ မ်ားစြာဖန္တီးႏိုင္သည့္ ဌာနမ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအက်ိဳးကို ထမ္းေဆာင္လိုသူမ်ား ႐ိုးသားမႈႏွင့္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ ထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္ ရွိသည့္ေနရာအျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္းမခံရဘဲ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ ႀကီးပြားတိုးတက္လိုသည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ အေခ်ာင္သမားမ်ား ေပ်ာ္စံရာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံခဲ့ရသည္မွာ အထူးပင္ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ အေၾကာက္တရားမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား အလြန္အမင္း ႀကီးထြားခဲ့သည့္ ကာလကို ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုး ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ သို႔မဟုတ္ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္လိုလ်က္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ မရရွိခဲ့ဘဲ ေနာက္ဆံုးတြင္ “မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္”ဟူသည့္ လြဲမွားေသာ ခံယူခ်က္မ်ား ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခု သဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္ ဟူေသာအခ်က္က ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္အတန္းကို ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ ရွိေပသည္။ ထိုက္တန္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မရရွိျခင္းေၾကာင့္ အဂတိတရားမ်ား ႀကီးထြားရပါသည္ဟူေသာ ဆင္ေျခကို ဝန္ထမ္းျဖစ္သူေရာ၊ ဝန္ထမ္း မျဖစ္သူမ်ားကပါ ဝိုင္းဝန္း လက္ခံနားလည္ေပးခဲ့ၾကရသည္ျဖစ္ရာ ယခုစမည့္ စီမံခ်က္တြင္ ထိုက္တန္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ သာမက ဆုေပး၊ ဒဏ္ေပး အစီအစဥ္ပါ ပါဝင္သင့္ေပသည္။ ဌာနျပင္ပမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ လာဘ္စားသည့္ ကိစၥသာမက ဌာန အခ်င္းခ်င္း လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈမ်ားကိုပါ ဟန္႔တားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေနရာႏွင့္ အေနအထား အားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ိဳးပါဝင္မည္ဆိုပါက အတိုင္းထက္ အလြန္ပင္ျဖစ္ေပမည္။

ထို႔ျပင္ တစ္ဖက္တြင္ ေရသာခို အေခ်ာင္လိုက္သူမ်ားႏွင့္ အက်င့္ဆိုးမ်ား မျပဳျပင္ႏိုင္သူမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္ လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔မ်ား ဌာနတိုင္းတြင္ ဖြဲ႔စည္းထားသင့္သလို ႐ိုးသားမႈရွိၿပီး ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ သူဝန္ထမ္းမ်ားအား ခ်ီးျမႇင့္ေျမွာက္စား႐ံုမွ်မက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ကာ ေခတ္မီသည့္ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား သင္ယူခြင့္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား အဆိုပါ စီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ ယခု ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္သည္ ပထမ အဆင့္တြင္သာ ရွိေသးၿပီး စိန္ေခၚမႈေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရၿပီးမွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ႐ုပ္လံုးေပၚလာမည့္သေဘာတြင္ ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လြဲမွားသည့္ ေခတ္ကာလႀကီး၏ ဆိုးေမြမ်ား ဌာနအသီးသီးတြင္ အျမစ္တြယ္ က်န္ရွိေနေသးသလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေကာင္းမ်ားကို လက္သင့္မခံႏိုင္သူမ်ား၏ ပညာျပမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေကာင္းမွ ဝန္ထမ္းေကာင္းမည္ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေကာင္းမည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ၏အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ ေရွး႐ႈမည့္ သားေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မည့္ စနစ္ေကာင္းတစ္ရပ္ အခိုင္အမာသေႏၶ တည္ႏိုင္ရန္ ဦးစြာ အေရးႀကီးသည္ျဖစ္ရာ အားလံုးက တာဝန္သိစြာျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးၾကရမည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ  (၁၀-၇-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS