News

POST TYPE

EDITORIAL

တည္ေဆာက္ရမည့္ ႏိုင္ငံသစ္ႏွင့္ ဂိုဏ္းဂဏကိစၥ (Daily, Vol-6/No-76)
09-Jul-2017 tagged as

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဥပေဒေရးဆြဲႏိုင္မႈ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္း ၾကာျမင့္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဧရာမအင္စတီက်ဴးရွင္းႀကီးျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေပၚ ထားရွိသည့္ လတ္တေလာ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေဝဖန္ေရးသား၍တစ္မ်ိဳး၊ အျငင္းအခံု လုပ္၍ တစ္ဖံု အကဲျဖတ္ကာ မွတ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးလ်က္ ရွိသည္ကို စာဖတ္သူမ်ား သတိျပဳမိလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ မတူညီေသာ ႐ႈေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မည္သို႔ပင္ အကဲျဖတ္ၾကသည္ျဖစ္ေစ တူညီသည့္အခ်က္မွာ လက္ရွိေျခလွမ္းမ်ားကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား အားမလို အားမရ ျဖစ္ေနၾကျခင္းပင္။ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ အသီးသီးက ျမန္မာျပည္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ သံတမန္ႀကီးမ်ားအၾကား လက္ရွိျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ပင္ အားမလို အားမရ ျဖစ္ၾကသည္ဟု သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ တစ္ဆင့္ၾကားသိရပါသည္။ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ ခရီးရွည္ႀကီးႏွင္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္မည္မွ်ေပးရသည္ ဟူေသာကိစၥမွာ မထင္ရွားေသာ္လည္း လိုရာပန္းတိုင္ကို ျမင္လာရခ်ိန္တြင္ တစ္မိနစ္ တစ္စကၠန္႔ကအစ ၾကာျမင့္သည္ဟု ထင္မွတ္သကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေပမည္။ ေမွာင္အတိဖံုးေနခဲ့သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ လက္ေအာက္တြင္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရမႈသည္ သတင္းမျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ေခတ္ထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးသည့္ကိစၥ၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံၾကရသည့္ ကိစၥတို႔မွာ သတင္းႀကီးတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္သြားဟန္ရွိေပသည္။

ျမန္မာ့အေရးကို အကဲျဖတ္သူမ်ား၊ ေဝဖန္ေရးဆရာမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား အပါအဝင္ အနီႏွင့္ အစိမ္းဟူသည့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေရး ပါတီႏွစ္ခုကို  ေထာက္ခံသူမ်ားအား အုပ္စုခြဲ ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ လတ္တေလာ အေနအထားတြင္ ဂိုဏ္းသံုးခု ထူးထူးျခားျခား ေပၚထြက္လာသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။ ႀကီးစိုးေရးဂိုဏ္း၊ မိတ္ဖြဲ႔ေရးဂိုဏ္းႏွင့္ ပယ္ခ်ေရးဂိုဏ္းဟူေသာ အုပ္စုသံုးမ်ိဳး ျဖစ္ေပသည္။ ပထမ အုပ္စုျဖစ္သည့္ ႀကီးစိုးေရးဂိုဏ္းက ပါဝါႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာခ်ိန္ခြင္လွ်ာမ်ားကို ရွာလိုသည္။ ရန္၊ ငါ၊ စည္းဟူသည့္ အုပ္စုအျမင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကိုၾကည့္သည္။ မိမိႏိုင္ငံေရးပါတီ ဩဇာႀကီးမားေရးႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း ဩဇာက်ဆင္းေရးအတြက္ဆိုပါက မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကိုမဆို၊ မည္သည့္အေရးကိစၥကိုမဆို နယ္႐ုပ္အျဖစ္ အသံုးခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္။ ျငင္းမရႏိုင္၊ ႐ုန္းမရႏိုင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္အုပ္စု အင္အားခ်ည့္နဲ႔သြားမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။ မိမိႏိုင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ အင္စတီက်ဴးရွင္း၏ အခန္းက႑ မရွိလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မည္သို႔မွ်ေရွ႕ဆက္သြား၍ မရႏိုင္သည့္သေဘာမ်ိဳး ေျပာသည္။  စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံခဲ့ရသူ အသီးသီး၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိုးကြယ္သည့္ပံုစံျဖင့္ အမႊမ္းတင္ၿပီး မိမိတို႔၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ ဆက္လက္ႀကီးစိုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားျဖစ္သည္။

ဒုတိယ မိတ္ဖြဲ႕ေရးဂိုဏ္းတြင္ ျမန္မာ့အေရးကို ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ သိထားၾကေသာ စေကာ္လာမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည္။ အလယ္အလတ္ သေဘာထားရွိသူမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစြန္းမေရာက္သူမ်ား ပါဝင္သည္။ အစြန္းမေရာက္ဟုဆိုရာတြင္ ျဖစ္သင့္၊ ျဖစ္ထိုက္၊ လုပ္သင့္၊ လုပ္ထိုက္ပါက မည္သူႏွင့္မဆို လက္တြဲလုပ္ရမည္ဟု ခံယူျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။ သမိုင္းထဲက ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခါးသီးမႈမ်ားကို တစ္ဖက္တြင္ ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္သလို တစ္ဖက္တြင္လည္း ယင္းသို႔ေသာ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားက ေရွ႕ဆက္မည့္ ခရီးအတြက္ မ်ားစြာ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ယံုၾကည္ထားရာ ေပ်ာက္ကင္းသည္အထိ ကုစားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ရွာသည္။ မတူညီေသာ အုပ္စုျဖစ္လင့္ကစား တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္ပါက အခ်ိန္မေရြး လက္တြဲ  အလုပ္လုပ္ရန္ လက္ထုတ္ျပထားသူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ တတိယအုပ္စု ပယ္ခ်ေရး ဂိုဏ္းမွာေတာ့ ပထမႀကီးစိုးေရးဂိုဏ္း၏ ပင္မအဆိုႏွင့္ အယူအဆမ်ားကို အေတာ္မ်ားမ်ား လက္သင့္ခံသည္။ မည္သူ႔ကိုမွ် ယံုၾကည္မႈ မရွိသလို မည္သည့္ အုပ္စုႏွင့္မွ်လည္း ပူးေပါင္းလိုသည့္ဆႏၵ မရွိေပ။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူမ်ား အားလံုး အခြင့္အေရးသမားဟု ႐ႈျမင္ၿပီး လူထုသည္သာ အားလံုး၏ လြဲမွားမႈမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ့ညံ့မႈမ်ားကို ခါးစည္းခံေနရသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ၿပီး ေနာင္ငါးႏွစ္တာကာလတြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးကို အထူး စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ေရးဟူသည့္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥတြင္ ဂိုဏ္းဂဏကိစၥကို ခြဲျခားစဥ္းစားၿပီး အမုန္းတရားမ်ား အဆံုးသတ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း ရွာေဖြႏိုင္ေလ အမွန္တကယ္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရွိေလသာျဖစ္မည္ကို ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၉-၇  ၂၀၁၇)

  • TAGS