News

POST SECTION

EDITORIAL

19-Jan-2017 tagged as
မူလတန္းအဆင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ယေန႔ ထြက္ေပၚလာေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း စာအုပ္မ်ားသည္လည္း အတိတ္က အမွားအယြင္း၊ အလြဲအေခ်ာ္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူကာ ေဒသတြင္းစံ၊ အာရွစံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ယွဥ္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာစံမ်ား ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း
18-Jan-2017 tagged as
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ပညာသည္ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ပင္ စီမံထိန္းကြပ္ရန္ ခက္ခဲလြန္းလွေသာ လူမ်ား၊ ႐ႈပ္ေထြးျမားေျမာင္လွေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား၊ တန္ဖိုး အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေခါင္း႐ႈပ္ရသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ရည္ရြယ္ထားေသာ ပန္းတိုင္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ပညာပါပါ၊ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ထိန္းသိမ္း ေမာင္းႏွင္သြားရသည့္ အတတ္ပညာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အႏုပညာ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
17-Jan-2017 tagged as
ယေန႔ အရပ္သား အစိုးရလက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ားကိုလည္း အတိတ္က လြဲေခ်ာ္ မွားယြင္းခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးသည့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ အေတြ႔အႀကံဳ နမူနာမ်ားကို ေလ့လာ၊ သံုးသပ္၊ ဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္ အမွားနည္းသည့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ေစေၾကာင္း
17-Jan-2017 tagged as
ရန္ကုန္သည္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ မ.ထ.သ ေခၚ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ၏ ေနရာတြင္ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား ဝန္ေဆာင္မႈ YBS အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္သစ္ကို နိဒါန္းခ်ီ ႀကိဳဆိုခဲ့သည့္အေပၚ အြန္လိုင္း လူမႈေရး ကြန္ရက္ေပၚရွိ မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ရန္ကုန္ျပည္သူ အမ်ားစုက အားေပး ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။
15-Jan-2017 tagged as တရားဥပေဒ
အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ Greenpeace ေခၚ ႏုိင္ငံတကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးက အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ သစ္ေတာမ်ား၏ Shapefile ေခၚ အေသးစိတ္ေျမပုံကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ေစရန္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ဟု အင္ဒိုနီးရွား ဗဟိုတရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ေပးလိုက္ျခင္းမွာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားအတြက္ အထူးအားတက္ဖြယ္ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။
14-Jan-2017 tagged as
ဂုဏ္သိကၡာဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွာ မၾကာခဏ သုံးႏႈန္း ေျပာဆိုေနၾကေပမယ့္ အဲဒီစကားလုံးရဲ႕ အဓိပၸာယ္နဲ႔ ညီေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ကုိ ျဖည့္ဆည္း ျမႇင့္တင္ထားဖို႔က် ေမ့ေနၾကသလိုပဲ။
14-Jan-2017 tagged as
မိမိေနထိုင္ရာအသိုက္အၿမံဳ အဝန္းအဝိုင္းအတြက္ျဖစ္ေစ လူသား၊ လူ႔ေဘာင္ေလာက တစ္ခုလံုးအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစေသာ ကုသိုလ္တရားမ်ား ႀကံစည္၊ အားထုတ္၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဝိုင္းဝန္း အသိအမွတ္ျပဳၾကေသာေၾကာင့္ သူ႔အတိုင္းအတာႏွင့္သူ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားတတ္သည္။
12-Jan-2017 tagged as
လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ဆိုသည္မွာ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ပရမ္းပတာ ေစ်းကြက္လက္၀ါးႀကီး အုပ္ခြင့္ေပးထားေသာ စနစ္မ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အစိုးရက ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး က်င့္၀တ္မ်ားကို ေလးစား လိုက္နာျခင္းတို႔ျဖင့္ ပန္းတုိင္းပြင့္ေစေသာ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။
11-Jan-2017 tagged as
ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ရာတြင္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က စတင္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကို ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ရန္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
10-Jan-2017 tagged as
ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ဦးေဆာင္သူ၊ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ အမ်ားအျပားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ယခင္ ကာလမ်ားထက္ပို၍ ေနရာယူလာျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလာၾကျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေရွး႐ုိးစြဲ အစဥ္အလာမ်ား၊ တစ္ပါးသူ သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တုိင္ ကန္႔သတ္ေနျခင္းမ်ားကို ေဖာက္ထြက္လာႏုိင္ၾကသည့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အထူးတလည္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္အပ္ေပသည္။
09-Jan-2017 tagged as
ကုန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီေခၚ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးတြင္ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္၍ မရေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ၀င္ေငြမ်ားစြာ စာရင္းမရွိ အင္းမရွိ၊ အစစ္အေဆး၊ အေမးအျမန္း မရွိ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိသြားသနည္း၊ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသနည္း ဆိုျခင္းတို႔မွာလည္း ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည္။
08-Jan-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
အာဏာရွင္ေခတ္ႏွင့္ အာဏာရွင္ တစ္ပိုင္းေခတ္တို႔တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အဓိကႏွင့္ သာမည ခြဲျခားႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ နီးစပ္ပတ္သက္ရာမ်ား၊ တပည့္တပန္းမ်ားကိုသာ ေျမႇာက္စား၊ ဆုေပးသည့္ အေနႏွင့္ မဆီမေလ်ာ္ တာ၀န္မ်ားေပးခဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ သို႔မဟုတ္ အေမြဆိုးကို ယေန႔ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး ခံစားေနရျခင္းျဖစ္သည္။
07-Jan-2017 tagged as
ေခတ္မီတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလးေလးနက္နက္ မသိရင္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က မူလတန္းမွာ သင္ခဲ့ရတဲ့ အက်င့္ေကာင္းေလး တစ္ခုေလာက္ က်င့္ႀကံလိုက္နာႏုိင္ရင္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေခတ္မီတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း တည္ေဆာက္သြားႏုိင္တယ္။ အဲဒါက “ေကာင္းမႈတစ္ခု ေန႔စဥ္ျပဳ”ဆိုတာပါပဲ။
07-Jan-2017 tagged as
ႏွစ္သစ္တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းသြားသည့္အခါတိုင္း ႏွစ္ေဟာင္းတြင္ မည္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား ခ်န္ထားခဲ့သနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းမွာ လူတုိင္း ေျဖၾကည့္သင့္လွသည္။
05-Jan-2017 tagged as
လက္ရွိ အရပ္သား အမ်ားစု ပါ၀င္ေသာ အစိုးရႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သမွ် မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ အလြန္အကြၽံ ေျမႇာက္ပင့္ခ်ီးပေနသူမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ရွိသူ မွန္သမွ်အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိမ္ခ်ကန္ေက်ာက္ေနသူမ်ားကိုလည္း သေဘာတရား အသိမပါဘဲ ေထာက္ခံ၊ ဆန္႔က်င္ေနၾကသည့္ ေ၀ေလေလမ်ား ရွိေနေပသည္။