News

POST TYPE

EDITOR PICK POST

အားကစားနဲ႔ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး
29-Nov-2018

အားကစားနဲ႔ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဆိုတာ အေပၚယံအားျဖင့္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဆက္စပ္မႈနည္းပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို မတူကြဲျပားမႈနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု တည္ရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံမွာ စုစည္းညီၫြတ္မႈဆိုတာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခု အေနနဲ႔ ရွိေနပါတယ္။ မတူကြဲျပားမႈေတြၾကားမွာ ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးတာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ နည္းပါးတာေတြရွိေနရင္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကိုသြားဖို႔ လြယ္ကူႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလို႔ ေျပာတဲ့အခါ ပညာရပ္ဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈေတြအရ တိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးကို တည္ေဆာက္တာ၊ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုတည္ေဆာက္တာ စသည္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလို႔ ေျပာတဲ့အခါ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးသာမကဘဲ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြအတြင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရတာ၊ မတူကြဲျပားမႈၾကားက ဘံုရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ တူညီတဲ့တန္ဖိုး စံႏႈန္းေတြကို တည္ေဆာက္ရတာ စသည္ျဖင့္ရွိၾကပါတယ္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ကေတာ့ NLD ပါတီရဲ႕ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုဖူးပါတယ္။ ဆိုရရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ၿပီး က်န္တဲ့က႑ေတြျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြကို တစ္ပါတည္းလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ဆိုတာ နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ေျပာတဲ့အခါ လက္နက္ကိုင္ထားၾကတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကားထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုတာရွိသလိုပဲ လက္နက္မကိုင္ထားတဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕ အခန္းက႑ မတူကြဲျပားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းက သဟဇာတျဖစ္မႈေတြကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြဟာ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းၾကား စားပြဲဝိုင္းေပၚမွာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္းနည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔ရႏိုင္ေပမယ့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းက ျပႆနာေတြ ယံုၾကည္နားလည္လက္ခံထားတဲ့ အယူအဆေတြကေတာ့ ေျဖရွင္းဖို႔ သိမ္ေမြ႔နက္နဲပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္ၾကာခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာ ခံစားခဲ့ရသူေတြရွိသလို တိုင္းရင္းသားေတြၾကားထဲမွ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ မတူကြဲျပားမႈေတြေပၚလိုက္ၿပီး အျပန္အလွန္သေဘာထားေတြဟာ သဟဇာတျဖစ္ဖို႔ ခက္ခဲေနရဆဲပါပဲ။ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြ ခြဲျခားသတ္မွတ္ခံခဲ့ရျခင္းေတြကလည္း မတူကြဲျပားမႈေပါင္းစံုတည္ရွိေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္က သဟဇာတျဖစ္ေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားစြာရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ အခ်ိန္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈခရီးမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးေတြနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဆိုတဲ့အရာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့ အခ်ိန္တစ္ခုျဖစ္သလို အက်ပ္အတည္းေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလို႔ ဆိုလိုက္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ တူညီတဲ့ခံယူမႈ တန္းတူညီမွ် တဲ့အခြင့္အေရးရရွိမႈေတြကို စုစည္းႏိုင္ဖို႔ ညီၫြတ္ေအာင္ ဖန္တီးပံုေဖာ္ႏိုင္မႈက အေရးပါလာပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္တာ၊ စီးပြားေရးအရ တည္ေဆာက္တာေတြအျပင္ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း၊ အားကစား အဘက္ဘက္ကေန က႑မ်ိဳးစံုကေန ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးသြားမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အခင္းအက်င္းေတြ ရရွိလာႏိုင္မယ္ဆိုတာ သတိျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေျပာင္းလဲလိုက္ဖို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြအားလံုးၾကား တူညီတဲ့ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ တူညီတဲ့ခံယူမႈေတြ ျဖစ္လာဖို႔ဆိုတာ သိမ္ေမြ႔တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ မတူကြဲျပားတဲ့ အမွတ္သ႐ုပ္ေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ဘာသာစကားနဲ႔ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖိုးထားၿပီးတို႔ အားလံုးျမန္မာဆိုတဲ့ စိတ္အတြင္းပိုင္း ခံယူခ်က္မ်ိဳးျဖစ္တည္လာေရးပါပဲ။

ဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ေခါင္းစဥ္ကို ျပန္ေကာက္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အားကစားနည္းေတြကလည္း ႏိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္ေရး (အထက္မွာဆိုခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံသားၾကားထဲ စုစည္းညီၫြတ္တဲ့ ဘံုရည္မွန္းခ်က္၊ ဘံုခံယူခ်က္ေတြ ျဖစ္တည္လာေရး) အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ အရာတစ္ခုပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ အားကစားနည္းေတြထဲကမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကလူေတြ အားေပးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ေဘာလံုးအားကစားနည္းက ပိုၿပီးေတာ့မွ ထိေရာက္ႏိုင္တဲ့ အားကစားနည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဘာလံုးအားကစားနည္းနဲ႔ စုစည္းညီၫြတ္မႈကို ရယူႏိုင္ေရးဆိုတာက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ လက္ေ႐ြးစင္အသင္းဟာ မတူကြဲျပားမႈေပါင္းစံုေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘယ္ေလာက္ထိ ပံုေဖာ္ႏိုင္သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ထိ အေရာင္အေသြးစံုကို ကိုယ္စားျပဳေနသလဲ ဆိုတာေတြက အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲ့ဒါအျပင္ အရာရာမွာ ေနာက္က် က်န္ေနခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုက ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အႏိုင္ရျခင္းဆိုတဲ့ ခံစားမႈကို လိုခ်င္ၾကမွာ အမွန္ပါပဲ။ အဲ့ဒီျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။

အားကစားနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စုစည္းညီၫြတ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတ နယ္ဆင္မင္ဒဲလား လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာကို ျပန္လည္႐ိုက္ကူးထားတဲ့ Invictus ဆိုတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားထဲ အေၾကာင္းအရာကို ေဆာင္းပါးမွာ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ နယ္ဆင္မင္ဒဲလား သမၼတတာဝန္ စတင္ထမ္းေဆာင္လာတဲ့ အေျခအေနကို ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ဇာတ္ကားပါ။

နယ္ဆင္မင္ဒဲလားဟာ ေထာင္ထဲမွာ ၂၇ ႏွစ္ေလာက္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံခဲ့ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါတယ္။ သူလြတ္ေျမာက္ၿပီး ၄ ႏွစ္အၾကာမွာပဲ သူဟာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး လူမည္းသမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ နယ္ဆင္မင္ဒဲလား သမၼတတာဝန္ ထမ္းေဆာင္တဲ့အခ်ိန္ဟာ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြ ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲ ကာလတစ္ခုပါ။ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈေတြ ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ၊ သံသယေတြ ရွိေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ စုစည္းညီၫြတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ သမၼတ နယ္ဆင္မင္ဒဲလားက ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံသားအားလံုး လူျဖဴ လူမည္း မခြဲ တစ္သားတည္းျဖစ္ေရးဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တာမွာ ရပ္ဘီေဘာလံုးအားကစားနည္းကိုလည္း အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ရပ္ဘီအားကစားနည္းဆိုတာက ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွာ အေပၚယံလႊာက လူျဖဴ လူတန္းစားေတြ အမ်ားဆံုး ကစားၾကတဲ့ကစားနည္းပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံ့လက္ေ႐ြးစင္ ရပ္ဘီေဘာလံုးအသင္းက လူျဖဴေတြခ်ည္းလိုလို ပါဝင္ေနတဲ့အသင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ရပ္ဘီကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာပဲ သမၼတနယ္ဆင္မင္ဒဲလားဟာ ရပ္ဘီေဘာလံုးအသင္းကို အေျခခံၿပီး လူျဖဴ လူမည္းၾကားက ကြဲျပားျခားနားမႈေပ်ာက္ၿပီး စုစည္းညီၫြတ္မႈရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလာပါတယ္။

လူျဖဴေတြပါေနတဲ့ ေတာင္အာဖရိက ရပ္ဘီလက္ေ႐ြးစင္အသင္းကို ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသား လူမည္းေတြက အားမေပးၾကပါဘူး။ သူတို႔နဲ႔ ဘာမွမသက္ဆိုင္တဲ့ ေဘာလံုးအသင္းတစ္သင္းအျဖစ္ သေဘာထား႐ံုသာမကဘဲ အဂၤလန္နဲ႔ ေတာင္အာဖရိက ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ အဂၤလန္ဘက္ကေန အားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကို သမၼတနယ္ဆင္မင္ဒဲလားက ေျပာင္းလဲဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကို သေဘာမက်တဲ့ ရပ္ဘီအသင္း ေခါင္းေဆာင္ကို ေခၚေတြ႔တယ္၊ ရပ္ဘီလက္ေ႐ြးစင္အသင္းကို အေျခခံ လူတန္းစားရပ္ကြက္ေတြထဲကို လူမည္းကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ေစၿပီး ရပ္ဘီအားကစားကို စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ အတူတကြ ကစားေစတယ္။ ရပ္ဘီလက္ေ႐ြးစင္အသင္းကို သူအက်ဥ္းက်ခဲ့တဲ့ Robben Island က အက်ဥ္းေထာင္ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ေစတယ္။ သူကိုယ္တိုင္လည္း ေတာင္အာဖရိကလက္ေ႐ြးစင္ ရပ္ဘီေဘာလံုးအသင္းကို ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အားေပး။ အရာရာမွာ ႐ံႈးနိမ့္ေနရတဲ့ သူ႔ျပည္သူေတြကို ေအာင္ျမင္မႈအရသာ ခံစားေစခ်င္တယ္။ လူျဖဴ လူမည္းမခြဲဘဲ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ေတြ တူညီလာေစခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ဆႏၵေတြကို အေျခခံခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္လုပြဲမွာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံက နယူးဇီလန္ကိုအႏိုင္ယူၿပီး ကမၻာ့ဖလားမွာ ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီပြဲစဥ္ကို ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံက တစ္ႏိုင္ငံလံုး လူျဖဴ လူမည္းမခြဲဘဲ အားေပးခဲ့ၾကသလို တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကတယ္။

ဒီဇာတ္လမ္းကို သာမန္အားျဖင့္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ သမၼတတစ္ေယာက္က ႏိုင္ငံရဲ႕ ရပ္ဘီေဘာလံုးအသင္းကို အားေပးတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီေနာက္ကြယ္မွာရွိေနတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ စိတ္ေစတနာေတြဟာ သတိျပဳစရာ စံျပဳစရာပါ။ စကားလံုးေတြအားျဖင့္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားၿပီး ခက္ခဲမယ္ထင္ရတဲ့ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး (State Building) အမ်ိဳးသားတည္ေဆာက္ေရး (Nation Building) ဆိုတာေတြကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ တခ်ိဳ႕နည္းလမ္းေတြက ေသးငယ္ေကာင္းေသးငယ္ေနမယ္ ႐ိုးရွင္းေကာင္း႐ိုးရွင္းေနမယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ အေရးမႀကီးေလာက္ဘူးထင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြက လူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္တတ္တာမ်ိဳးကို သတိျပဳစရာေကာင္းပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္တာကေတာ့ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိေနတဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအစြဲေတြ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆအစြဲေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အားလံုးတူညီတဲ့ ခံစားမႈေတြကို ရရွိေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ေဘာလံုးအသင္းကေန စတင္ၾကည့္ရင္ ျဖစ္ႏိုင္မလားဆိုတာပါ။ မတူကြဲျပားေတြနဲ႔အတူရွိေနတဲ့ စုစည္းညီၫြတ္မႈ (Diversity Within Unity) ဆိုတာကို ျမန္မာေဘာလံုးအသင္းမွာ ပံုေဖာ္ျပၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ညီၫြတ္မႈကို ရွာေဖြမယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္မလားဆိုတာ စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္းမိပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ ေဘာလံုးအသင္းဟာ အခုထက္ပိုၿပီး အေရာင္အေသြးစံုဖို႔ လိုအပ္တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ အေရာင္အေသြးစံုတဲ့ လက္ေ႐ြးစင္ေဘာလံုးအသင္းတစ္သင္းကို တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈေတြကို တက္လွမ္းႏိုင္မယ့္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ ျမႇင့္တင္မႈေတြ ျဖည့္ဆည္းမႈေတြကိုပါ တစ္ပါတည္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ထင္ထားသေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈမရတဲ့ ေနရွင္နယ္လိဂ္တစ္ခုတည္းကို အမွီျပဳမထားဘဲ တစ္ခ်ိန္က ေဒသခ်စ္စိတ္နဲ႔ အားေပးမႈမ်ားခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားအဆင့္ကစလို႔ အဆင့္ဆင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ပြဲေတြကိုလည္း စိတ္ဝင္စားအသက္ဝင္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ကစားသမားေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြမွာလည္း လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ေနရာေဒသ ခြဲျခားမႈ ဘက္လိုက္မႈေတြကို အေျခမခံဘဲ ေ႐ြးခ်ယ္ျပဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လက္ေ႐ြးစင္အသင္းမွာ ဘာလူမ်ိဳး၊ ဘယ္ဘာသာ မပါသင့္ဘူးဆိုတဲ့ စဥ္းစား ခ်က္မ်ိဳးမထားဘဲ ႏိုင္ငံသားအေျခခံတန္ဖိုးနဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္မွသာ ႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ကိုယ္စားျပဳမႈကို ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုလိုက္တဲ့အခါ တပ္မေတာ္နဲ႔ အာဏာရဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြၾကားက ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ အခမ္းအနားပြဲေတြထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတင္ ရပ္တန္႔ေနဖို႔မသင့္ဘဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစမယ့္ တျခားေသာနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြမွာ အားကစားနည္းေတြက ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အခန္းက႑တစ္ခုအေနနဲ႔ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ဖို႔က သိမ္ေမြ႔တဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုဆိုတာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ သတိျပဳမိေစလိုပါတယ္။

မွဴးသစ္