POST TYPE

EDITOR PICK POST

ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမင့္မားေသာ ဘာသာေရး ဦးေဆာင္သူမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးကို အေလးေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း
22-Nov-2018

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁

ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ျမင့္မားျပည့္ဝေသာ ဘာသာေရး ဦးေဆာင္သူမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးတို႔ကို အေလးေပးၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ MICC2 တြင္ က်င္းပေနသည့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထြန္းကားရန္ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း တက္ေရာက္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕နဲ႔ သင္ၾကားေရးဆရာအခ်ိဳ႕က မူရင္း အစစ္ အမွန္ေဒသနာေတာ္မ်ားကို လြဲမွားစြာ အနက္ဖြင့္ဆိုၿပီး ေနာက္လိုက္ ဘာသာဝင္ေတြကို လြဲမွားစြာ အသံုးခ်လိုတာေၾကာင့္ လမ္းမွားကို ဦးေဆာင္ၫႊန္ျပေနၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ တာဝန္ရွိသူ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးက စစ္မွန္ေသာ ေဒသနာေတာ္မ်ား စုစည္းေပၚထြန္းေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ျမင့္မားျပည့္ဝေသာ ဘာသာေရး ဦးေဆာင္သူမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးတို႔ကို အေလးေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေနသည့္ ယေန႔ကာလတြင္ ပဋိပကၡအေျခအေနမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈသို႔လည္းေကာင္း၊ တံခါးပိတ္စီးပြားေရးစနစ္မွ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးစနစ္သို႔လည္းေကာင္း အေရးပါေသာကာလသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း လူမႈကိုယ္က်င့္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ႂကြယ္ဝလွေသာ ဘာသာေရးဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ စိတ္ေစတနာမပါပါက နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ မည္မွ်ပင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏လံုၿခံဳမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင္ ညီၫႊတ္မႈတို႔ကို မရႏိုင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ျပသည္။

“ဒီစိတ္ေစတနာ မပါဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုပဲ နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါေစ လံုၿခံဳမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ညီၫြတ္မႈကို မရရွိႏိုင္ပါ၊ အသိဉာဏ္ ဦးစီးေသာ ႏွလံုးသား စိတ္ေစတနာျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ စိတ္ကို ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေအာင္ ေဆးေၾကာၿပီး ေနာက္လိုက္ လူတန္းစား အားလံုးရဲ႕ ဘာသာဝင္မ်ားကိုလည္း စံနမူနာေကာင္းမ်ားျပသလ်က္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာတရား အသီးသီး၏ စစ္မွန္ေသာ မူရင္းေဒသနာမ်ားကို သင္ၾကားျပသစည္း႐ံုးဦးေဆာင္ၾကဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ဘာသာဝင္အားလံုး၏ တူညီေသာအနာဂတ္ကို စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ဆင့္ပြားရည္မွန္းခ်က္ ပညာေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရး ရရွိေရးႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ အေရးအရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိေရး၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ အေထာက္အထား၊ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ သမား႐ိုးက် စိန္ေခၚမႈမ်ားဟူ၍ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္မွ ဌာနႀကီးမွဴးဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဘဒၵႏၲေဆကိႏၵႏွင့္ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

S-01