News

POST TYPE

EDITOR PICK POST

ဂါဇာဒေသရှိ ဟားမတ်စ်အုပ်စုကို အစ္စရေးတို့က လေးနှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အပြင်းထန်ဆုံး ထိုးစစ်ဆင်
16-Jul-2018


တဲလအှဗဈ၊ ဇူလိုငှ ၁၅

အဈစရေးနိုငငှံသညှ ဂါဇာဒသရှေိ ဟားမတဈှစဈသှေးကှှပဈမှတမှှားကို ၂၀၁၄ ခုနှဈစဈပှဲနောကပှိုငှး အပှငှးထနဆှုံး ထိုးစဈအဖှဈ တိုကခှိုကခှှမှေုနှးခဲ့သညဟှု ဝနကှှီးခှုပှ ဘနဂှှာမငနှတနညှောဟုက ထုတဖှောပှှောဆိုလိုကကှှောငှး သတငှးဌာနမှားက ရေးသားဖောပှှသညှ။ 

BBC သတငှးဌာနက ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှး၏ ပှောကှားခကှကှို ကိုးကားဖောပှှရာတှငှ ယငှးသို့တိုကခှိုကခှှငှးသညှ အဈစရေးဘကသှို့ ဂါဇာဘကမှှစဈသှေးကှှမှားက ဒုံးကညှမှှားဖှင့ှ ပဈခတတှိုကခှိုကလှာမှုကို လကတှုံ့ပှနခှှငှးဖှဈသညဟှု ဆိုသညှ။ 

ပါလကစှတိုငှး ကနှှးမာရေးအာဏာပိုငမှှားအဆိုအရ စနနေေ့က ဂါဇာစီတီကို အဈစရေးတို့ လကှေောငှးမှ ထိုးစဈဆငတှိုကခှိုကမှှုကှောင့ှ လူနှဈဦးသဆေုံးပှီး ၁၂ ဦး ဒဏရှာရရှိသှားသညှ။ အဈစရေးဘကတှှငမှူ ဟားမတဈှစဈသှေးကှှမှားက ဒုံးကညှှ ၉၀ ကှောခှန့ဖှှင့ှ ပဈခတခှှငှးကှောင့ှ သုံးဦးဒဏရှာရရှိသှားသညှ။ 

အဈစရေးကာကှယရှေးတပဖှှဲ့ (IDF) က ဂါဇာဒသကေိုလကှေောငှးမှ ထိုးစဈဆငတှိုကခှိုကရှာတှငှ ဟားမတဈှစဈသှေးကှှတို့ အသုံးပှုသည့ှ စဈဘကဆှိုငရှာ အဆောကအှအုံမှားကို ဖကှဆှီးပဈနိုငခှဲ့သညဟှု ဆိုသညှ။ 

“ကာကှယရှေးဝနကှှီး၊ စဈဦးစီးခှုပှ အပါအဝငှ အဈစရေးနိုငငှံ၏ ထိပတှနှးလုံခှုံရေးကှပကှဲရေးဌာနတို့နှင့ှ တိုငပှငဆှှေးနှေးပှီးနောကှ ဟားမတဈှစဈသှေးကှှတို့၏ အကှမှးဖကမှှုမှားကို ပှငှးပှငှးထနထှနှ တုံ့ပှနသှှားရနှ ကှှနုပှတှို့ ဆုံးဖှတခှဲ့ကှခှငှးဖှဈသညှ”ဟု ဝနကှှီးခှုပှ နတနညှောဟုက ဗီဒီယိုမိန့ခှှနှးတှငပှှောကှားသညှ။ 

ၤIDF သညှ ၂၀၁၄ ခုနှဈ စဈမကှ ပဋိပကခှနောကပှိုငှး အပှငှးထနဆှုံးပုံစံဖှင့ှ ဟားမတဈှစဈသှေးကှှ ပဈမှတမှှားကို ခှမှေုနှးတိုကခှိုကလှိုကခှှငှးဖှဈသညဟှုလညှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက ဆိုသညှ။ 

မညသှို့ပငဆှိုစေ ပါလကစှတိုငှး အစိုးရအရာရှိကှီးမှား၏ ထုတပှှနခှကှအှရ ယခုအခါ အီဂစှနှှင့ှ နိုငငှံတကာ အသိုငှးအဝိုငှး၏ ကှားဝငဖှနှဖှှမှေုကှောင့ှ အပဈအခတရှပစှဲရေး သဘောတူညီခကှှ ရရှိသှားပှီဖှဈသညှ။ သို့သောှ ယငှးသတငှးနှင့ပှတသှကှ၍ အဈစရေးတို့က တဈစုံတဈရာ တုံ့ပှနမှှုမပှုပေ။ 

မကှမှှငသှကသှမှေား၏ အဆိုအရ အဈစရေးတို့၏ လကှေောငှးမှ ထိုးစဈဆငမှှုက ဂါဇာစီတီရှိ အဆောကအှအုံလှတတှဈခုကို ထိမှနခှဲ့ကှောငှး၊ ထိခိုကသှဆေုံး ဒဏရှာရသူမှားမှာ ယငှးအဆောကအှအုံဘေးမှ ဖှတသှနှးသှားသူမှားဖှဈကှောငှး Reuters သတငှးဌာနက ဖောပှှသညှ။ 

သောကှာနေ့ကလညှး နယစှပဒှသတှငဖှေှဈပေါသှော ဆူပူဆနဒှပှပှဲ၌ အဈစရေးတပဖှှဲ့ဝငမှှား၏ ပဈခတမှှုကှောင့ှ ပါလကစှတိုငှးလူမှိုးတဈဦး သဆေုံးသှားသညဟှု ဟားမတအှဖှဲ့က ပှောကှားသညှ။ 

IDF ကမူ ဟားမတဈှတို့သညှ ဂါဇာဒသမှနေေ၍ အဈစရေးဘကသှို့ ဒုံးကညှမှှားစှာဖှင့ှ ပဈခတတှိုကခှိုကခှဲ့သညဟှု ပှောကှားသညှ။ 

လတတှလောကာလမှားအတှငှး ဂါဇာဒသတှငှေ ဆူပူအကှမှးဖကမှှုမှား မှင့တှကလှာသည့နှညှးတူ အဈစရေးနှင့ှ ပါလကစှတိုငှးတို့အကှား တငှးမာမှုလညှး ပိုမိုမှင့တှကလှကှရှှိသညှ။ 

ယခုနောကဆှုံးထှကပှေါလှာသော အပဈအခတရှပစှဲရေး သဘောတူညီခကှနှှင့ပှတသှကှ၍ အဈစရေးအရာရှိကှီးမှားက ထငမှှငသှုံးသပခှကှှ တဈစုံတဈရာမပေးခဲ့ပေ။ သို့သောှ အဈစရေးတို့၏ ပှုမူလုပဆှောငမှှုသညှ ပကတိမှပှငတှှငဖှေှဈပေါနှသေော အခှအနမှေေားပေါတှှငှ မူတညနှမညဟှေူသော သဘောမှိုး ထုတဖှောပှှသထားသညှ။ 

F-01


  • VIA