News

POST TYPE

EDITOR PICK POST

စီမံ/ ဘ႑ာဝန္ႀကီး၏ အခန္းက႑ႏွင့္ မွားေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဝါစဥ္
06-Jun-2018

လတ္တေလာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနေသာ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္း ႏုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးအသစ္အျဖစ္ အသက္ ၈၀ အ႐ြယ္ရွိ ဦးစိုးဝင္းဆိုသူအား ခန္႔အပ္မည္ဟုသိရပါသည္။ ဦးစိုးဝင္းအား ခန္႔အပ္မႈကို သံုးသပ္ေသာ္ NLD အစိုးရ၏ေ႐ြးခ်ယ္ေရးစံႏႈန္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း မွန္းဆႏိုင္ပါသည္။

(က) လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးတစ္ဦးျဖစ္၍ ေငြေၾကးဓနဥစၥာႂကြယ္ဝျခင္း၊ (လာဘ္စားရန္မလိုဟု ယူဆႏိုင္ျခင္း)

(ခ) အသက္ ၈၀ ရွိၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားျပားျခင္း၊

(ဂ) အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္တြင္ တာဝန္ယူဖူးသူျဖစ္ျခင္း၊

သို႔ပါ၍ သံုးသပ္ရေသာ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူရန္မလိုေတာ့ေသာ ေငြေၾကးျပည့္စံုမႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ကို အဓိကစံထား၍ေ႐ြးခ်ယ္သည္ဟု ေျပာရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဦးစိုးဝင္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသြားမႈ ရွိ/မရွိကို ဦးစိုးဝင္းတာဝန္ယူၿပီးမွသာ သိရေတာ့မည္။ စာေရးသူ၏အျမင္အရဆိုေသာ္ တာဝန္ရွိသူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အေျပာင္းအလဲသက္သက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ႐ုတ္ျခည္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု မယူဆပါ။

ဥပမာျပဳရေသာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားႀကီးႏွင့္ ပမာျပဳလိုပါသည္။ အေမရိကန္တြင္ သမၼတအသစ္တက္တိုင္း မူဝါဒအနည္းငယ္ေျပာင္းလဲတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ထားရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူသားေရးရာစံႏႈန္းမ်ား မေျပာင္းလဲ၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတတစ္ဦး အဘယ္မွ်ဆိုးပါေစ တိုင္းျပည္တြင္ အထိန္းအကြပ္မ်ား၊ သမၼတ၏အာဏာကို ဟန္ခ်က္ညႇိမည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ လမ္းဆိုးလမ္းမွားသို႔ မေရာက္ရွိႏိုင္ေပ။ ယေန႔ပင္လွ်င္ သမၼတထရမ့္အေနႏွင့္ မည္သို႔ေသာေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ တက္လာသည္ျဖစ္ေစ သူထင္သလိုလုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိေနသည္။

ထိုနည္းတူစြာပင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနႏွင့္ အဘယ္မွ်ပင္ထူးခၽြန္ပါေစ ၎အားအပ္ႏွင္းထားေသာအာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔မွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေနလွ်င္ ထင္သေလာက္လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ယခုလည္းဝန္ႀကီး အသစ္ျဖစ္လာမည့္ ဦးစိုးဝင္းအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားက ႀကိဳဆိုေနသည္။ အေကာင္းျမင္စိတ္မ်ားကလည္း လႊမ္းမိုးေနေပသည္။

သို႔ပါ၍ ယေန႔အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရထဲတြင္ ဦးစိုးဝင္းအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္အားကိုးႀကီးစြာရွိသည့္တိုင္ အခ်ိဳ႕ေသာမီဒီယာမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဤမွ်အသက္ ၈၀ အ႐ြယ္တည္းဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးကို စီမံ/ဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာနကဲ့သို႔ အေရးႀကီးလွေသာ (အေရးႀကီးလွေသာ) ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ခန္႔အပ္သင့္ပါသလားဟူ၍ ေမးခြန္းထုတ္ေနျပန္ပါသည္။ စီမံ/ဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေရးႀကီးလွသည္ဟု မီဒီယာမ်ားအပါအဝင္ အားလံုးက လက္ခံၾကေသာ္ အစိုးရအေနႏွင့္လည္း ထိုဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု လက္ခံပါသလားဟု စာေရးသူက ေမးလိုလွပါသည္။ 

လိုတိုရွင္းေျပာရေသာ္ ဤမွ်အေရးႀကီးလွေသာ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာနသည္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အဂၤါစဥ္  (Protocol) တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမွစကာ ေအာက္ဆံုးတြင္ရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးအထိ ၂၄ ေနရာတြင္ နံပါတ္ ၁၉ ၌ ရွိေနေပသည္။ [(www.president-office.gov.mm) ကို ၫႊန္းပါသည္။] 

ထိုအဂၤါစဥ္ႀကီးအား NLD အစိုးရတက္စဥ္ ဘယ္သူအႀကံေပးသလဲဟု စဥ္းစားမိပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔၏ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို သံုးသပ္ေသာ္စာေရးသူ၏ ၁၃ ႏွစ္တာကာလတည္းဟူေသာ ၫႊန္/ခ်ဳပ္ လုပ္သက္အရသမၼတ (သို႔မဟုတ္) အစိုးရအဖြဲ႔အားကိုယ္စားျပဳေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန စသည္)၊ ဒုတိယအားျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုးကို ေပါင္းစပ္ရေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား (Inter Ministerial Ministry)(ဥပမာအားျဖင့္ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာန)၊ က႑အလိုက္ တာဝန္ယူေသာဝန္ႀကီးဌာန (ေမြး/ကု၊ လယ္/ဆည္၊ ျပန္ၾကားေရး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး စသည္) ဟူ၍ ၃ မ်ိဳးခန္႔ ကြဲျပားပါသည္။

သို႔ပါ၍ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏အဂၤါစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ကမၻာ့အလယ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳရေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို တာဝန္ယူရေသာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွာ ထိပ္ဆံုးတြင္ေနသည္ဆိုက သင့္ေတာ္ပါသည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဆိုသည္မွာ အေရးပါသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း Federal ပံုစံျဖင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ား ရွိလာေသာ္ အေရးပါမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားရေပသည္။ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္တို႔မွာ ထိန္းညႇိေသာ၊ အႀကံေပးေသာ၊ ကိုယ္စားျပဳရေသာ (Monitoring, Consulting and Representing) လုပ္ငန္းမ်ားသာ လုပ္ရသည္။ သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးၿပီးလွ်င္ အေရးအပါဆံုးမွာ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံျဖစ္ေသာ အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲရေသာစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးသာ ျဖစ္ေပသည္။ ယခင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ အစိုးရမ်ားတြင္ သူရဦးထြန္းတင္ကဲ့သို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးမွာ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတို႔၏ေရွ႕တြင္ပင္ ရွိရမည္ျဖစ္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနႀကီးျဖစ္သည္။

စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးသည္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို စုစည္းသူ၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ျဖန္႔ေဝသူ၊ တိုင္းျပည္၏ဘ႑ာတိုက္ေသာ့ႀကီးကို ကိုင္ထားေသာ “ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားဆိုင္ရာဝန္ႀကီး”  (Inter Ministerial Minister) ျဖစ္ေပရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလဆန္းမွစၿပီး ယခုရွိေနေသာဝန္ႀကီးဌာန အဂၤါစဥ္ႀကီးအား စာေရးသူက ေထာက္ျပေဝဖန္လိုခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က ခန္႔ထားခံရေသာ ဘ႑ာ/အခြန္ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းမွာ ေဒါက္တာဘြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ခံရလ်က္ရွိရာ ထိုကိစၥေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္ဝင္းအားမူတည္၍ ဝန္ႀကီးဌာန၏ အဂၤါစဥ္ရပ္တည္ခ်က္ကို ေအာက္ဘက္သို႔ပို႔ခဲ့ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ေရး (Personal) အရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဤသို႔ ဆိုေသာ္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအတိုင္းသြားျခင္း (According to Principle) မဟုတ္ဟု ပညာရွိတို႔က ေဝဖန္ၾကပါလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဦးေက်ာ္ဝင္းဟုမစဥ္းစားဘဲ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဟုသာ စဥ္းစားရပါလိမ့္မည္။

ယခုမူ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရွိ၍ ပင္ကိုႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ ပညာရွင္ ဦးစိုးဝင္းအား စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ဦးစိုးဝင္းသည္အေရးပါေသာဝန္ႀကီးအျဖစ္ အားလံုးသိရွိေစရန္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ထုတ္ျပႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအဂၤါစဥ္အား ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေျပာင္းလဲေပးရပါမည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ထံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းႀကီး/ငယ္ အားလံုးမွာ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရား (Governance) ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရပါမည္။ ယခင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္တိုး၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးေအးေမာင္တို႔မွာ (B.C.S) ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ က်င့္သားရခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ဦးေက်ာ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကံေပးႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ထိုခါးဆက္ႀကီးျပတ္သြားရာ ယခုတာဝန္ရွိသူ ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲမ်ားမွာ ေလ့လာဖတ္႐ႈရပါမည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအျဖစ္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာေသာ္ ထိုစဥ္က ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရေခတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တရား ႐ံုးခ်ဳပ္တရားသူႀကီးတစ္ဦးပါဝင္ခဲ့ရာ အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးမွလည္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးဟု အဖြဲ႔ဝင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စာေရးသူမွာ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ႐ံုးအဖြဲ႔မွဴးႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးအျဖစ္ပါဝင္ရာ ထိုစာရင္းကိုေတြ႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးသို႔ ဖုန္းဆက္ကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ရယူထားသည့္ သီးျခားအဖြဲ႔အစည္း (Separate Body) ျဖစ္၍ ေကာ္မရွင္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးတစ္ဦး ပါဝင္ေနမႈသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္ဟု ေျပာလိုက္ရသည္။ ထိုအခါမွပင္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးကို ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္စာရင္းမွ အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးမွ ျပန္လည္ျဖဳတ္ေပးလိုက္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ စစ္ပြဲတစ္ခုတိုက္ခိုက္သည္ျဖစ္ေစပါဝင္သူမ်ားကို အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ စုဖြဲ႔ရေပသည္။ ထိုစုဖြဲ႔မႈ မွန္ကန္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိပါမည္။ ယခုလက္ရွိဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အဂၤါစဥ္ (Protocol) မွာ မွားယြင္းေနသျဖင့္ စီမံ/ဘ႑ာအား ေရွ႕သို႔တိုးကာ ဖြဲ႔စည္းေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးအသစ္စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ မွတ္ေက်ာက္တင္ရမည့္ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ တိုင္းျပည္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို မည္သို႔ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ ဆိုသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ အျခားအျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို မည္သို႔ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ သမၼတရီဂင္သည္ ျပည္သူၾကားမွေပါက္ဖြားလာေသာ ယန္းကီးသူရဲေကာင္း (American Cowboy) ဟု ဆိုသကဲ့သို႔ သမၼတေဂ်ာ့ဘြတ္ရွ္ (အႀကီး) မွာ အေတြ႔အႀကံဳရင့္ အရာရွိႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ဦးစိုးဝင္း၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ သမၼတေဂ်ာ့ဘြတ္ရွ္ (အႀကီး) ၏ ပံုစံအတိုင္း ဝင္လာဖို႔ရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ NLD အေနႏွင့္ အတိုက္အခံ ပါတီဘဝတြင္ စီးပြားေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွာ မွန္းဆခ်က္မ်ား၊ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားသာ ျပဳခဲ့ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာရပါတီဘဝေရာက္ရွိေသာ္ ယခုကာလေရာက္သည္အထိ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ဝန္ခံရမည္သာျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္တိုင္းသာ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ ေဘာဂေဗဒ ပါေမာကၡမ်ားကသာ ယေန႔ေခတ္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္ကာလအတြင္း စီးပြားေရးမက်သည္သာမက တိုးတက္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူမွာ သမၼတျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးခဲ့သည့္ ဥပေဒပညာရွင္ေရွ႕ေန၊ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားသိသူ (Salmon Chase) ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္အခ်ိန္တြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဘဝမွသည္ အေမရိကန္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးအေနႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦး၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ မလိုေပ။ ထိုကၽြမ္းက်င္မႈအား ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားက အသင့္ရွိ၍ ေနသည္သာျဖစ္သည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အနီးတြင္ အႀကံေပးေနသည့္ အေနာက္တိုင္းသားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွ တိုးတက္သည္ဟုေျပာသကဲ့သို႔ ၎ကပင္ ျပည္သူမ်ားကိုေမးလွ်င္ တိုးတက္ျခင္းမရွိဟု ေျဖၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေရရာေသာ ႏွစ္ခြအေျဖကို ေပးခဲ့ပါသည္ဟု Facebook တြင္ ဖတ္႐ႈရသည္။ စီးပြားေရးအေျခအေန ေကာင္းမေကာင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းတာျပေနသည္ထက္ လူထုအေနျဖင့္ အဆင္ေျပသည္ဟု ခံစားရသည္ (သို႔မဟုတ္) အဆင္မေျပဆိုေသာ လူထု၏ခံစားခ်က္အား ႏိုင္ငံေရးသမားဝန္ႀကီးမ်ားကသာ ခံစားသိရွိႏိုင္သည္။

စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးအေနႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက တာဝန္အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနႏွင့္ ၎ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းသာမဟုတ္၊ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား၊ ေျမယာမူဝါဒမ်ား၊ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုပါ အခါမလင့္ေစာင့္ၾကည့္နားစြင့္ေနရသည္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ထိခိုက္မည့္အေရးတြင္ အျခားဌာနမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ႏိုင္ေအာင္လည္း အခြင့္ဩဇာမွာ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထက္ ႀကီးမားေပးရပါမည္။

စာေရးသူႀကံဳသမွ် တပ္မေတာ္အစိုးရမွသည္ ယခုအထိ ျမန္မာအစိုးရမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပံုစံႏွင့္သီအိုရီ၊ ဘတ္ဂ်က္ေခၚ ရေငြႏွင့္ သံုးေငြေပၚလစီမူဝါဒမ်ားမွာ မွားယြင္းလ်က္ရွိသည္ဟု ယူဆမိသည္။ သို႔ပါ၍ သာမန္စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦး၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္မရ၊ မွန္သည္ထင္လွ်င္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုရဲသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၏ သတၱိႏွင့္ဗ်တၱိလည္း လိုအပ္ေပသည္။

သို႔ပါ၍ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးေပၚလစီမူဝါဒမ်ားျဖစ္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူဝါဒ၊ ဘတ္ဂ်က္မူဝါဒတို႔ကိုပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းရမည္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုလည္း စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးအေနႏွင့္ ျပသရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပသႏိုင္ေအာင္လည္း အခြင့္အာဏာ အင္ႏွင္းရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အက်ိဳးေမွ်ာ္၍ ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳး