News

13-Feb-2018
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္မည့္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။
07-Feb-2018
ျမဝတီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ ကုန္ပစၥည္းအလိုအေလ်ာက္ ရွင္းလင္းသည့္စနစ္ (Myanmar Automated Cargo Clearance System –MACCS) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စတင္အသံုးျပဳ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ မတ္လမွ ေမလကုန္အထိ စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
03-Feb-2018
ေတာင္ငူခ႐ိုင္ရွိ ေတာင္ငူ၊ အုတ္တြင္း အပါအဝင္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးစပါးသစ္ ေဈးေကာင္း ရရွိေနေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္မွစတင္ကာ စပါးအဝင္ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း စပါးကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။
02-Feb-2018
ဗီယက္နမ္အေျခစိုက္ Viettel ႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ Myanmar National Telecom Holdings ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ထားသည့္ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ MyTel က မတ္လတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေအာ္ပေရတာထံမွ သိရသည္။
01-Feb-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝက္သားေပါက္ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Katec in Myanmar Co., Ltd. က လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
01-Feb-2018
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ရန္ကုန္လိုင္စင္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
31-Jan-2018
ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ဆန္စပါးတြင္ပါဝင္သည့္ အစိုဓာတ္မ်ားကို တိုင္းတာစစ္ေဆးရာ၌ ပိုမိုတိက်ေကာင္းမြန္သည့္စနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Kett Electric Laboratory (Kett) ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ သေဘာတူလက္မွတ္ (MoU) ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
30-Jan-2018
ေဈးကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေနသည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာႏိုင္ရန္အတြက္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) မွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
30-Jan-2018
ပို႔ကုန္ပမာဏ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (National Export Strategy) တြင္ ဆိတ္အရွင္တင္ပို႔မႈကို ပို႔ကုန္အမည္သစ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
29-Jan-2018
ျပည္ပသို႔ ငါးရွဥ့္တင္ပို႔မႈကို ယခင္က စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ဇန္နဝါရီ လကုန္ပိုင္းမွစ၍ အေကာင္အ႐ြယ္အစားမ်ားကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၿပီးမွသာ ျပည္ပ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
26-Jan-2018
ဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္သံ႐ံုးတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။
25-Jan-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားတို႔ ေပါင္းစည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားက ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ေခ်ာ ၂၂ မ်ိဳးကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။
24-Jan-2018
ေ႐ႊထည္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား အပါအဝင္ ၁၆ ပဲရည္ ေ႐ႊတံုးမ်ားကို ယခုလမွစတင္၍ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားဝင္ တင္ပို႔ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္တို႔ကို ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
24-Jan-2018
ေငြေခ်းသူ၏ ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းထားသည့္ ေဒတာစင္တာ (ခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ို) လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ခ်ထားေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
24-Jan-2018
ငါးလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ငါး၊ ပုစြန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခု ၂၀၁၇ - ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း က်ပ္ဘီလီယံ ၁၀၀ ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။