News

POST TYPE

BUSINESS

SME လုပ္ငန္းမ်ားကို ဒိန္းမတ္အစိုးရ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာေထာက္ပံ့မည္
26-Jan-2018ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၅

ျပည္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းမ်ားကို ဒိန္းမတ္အစိုးရက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္သံ႐ံုးတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။ 

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္သံ႐ံုးတို႔သည္ တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွိသည့္ စီးပြားေရးက်င့္ထံုးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ Responsible Business Fund (RBF)ရန္ပံုေငြပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္း RBF မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္အရ သိရသည္။ 

အဆိုပါ RBF ရန္ပံုေငြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၇ မိုင္ အမွတ္ (၅) သလႅာဝတီလမ္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနတြင္ ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

“SME ေတြရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြ ပိုၿပီး တိုးတက္ဖို႔နဲ႔ တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြျဖစ္လာဖို႔ ဒိန္းမတ္အစိုးရနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္အရ SME လုပ္ငန္းက႑ ၇ ခုကို ေငြေၾကးနဲ႔ နည္းပညာပံ့ပိုးၿပီး ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူတာပါ”ဟု စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေအးေအးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။ 

RBF မွ စြမ္းအင္အေလအလြင့္ ေလ်ာ့နည္းေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္အသံုးခ်မႈ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား အသံုးခ်မႈ စသည့္က႑မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းကုန္က်ေငြ၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အစားအေသာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ကြပ္ကဲျခင္းနည္းပညာမ်ား၊ လက္ေတြ႔ႏွင့္ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား စသည့္က႑မ်ားကို စီမံကိန္းကုန္က်ေငြ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေထာက္ပံ့ေငြထုတ္ေပးရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။ 

ဒိန္းမတ္အစိုးရအေနႏွင့္ RBF အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ေထာက္ပံ့ေငြေပးႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ က႑ ၇ ခုကို အဆိုျပဳလႊာမ်ား ေခၚယူခဲ့ရာ အဆိုျပဳလႊာေပါင္း ၁၉၀ အထိ ေလွ်ာက္ထားမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအဆိုျပဳလႊာ ၁၉၀ ထဲမွ လုပ္ငန္း ၁၈ ခုကို ေထာက္ပံ့ေငြေၾကးထုတ္ေပးရန္ RBF Board အဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း Responsible Business Fund Myanmar ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးမွဴး Mr.Reddy က ေျပာၾကားသည္။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေထာက္ပံ့ေငြေၾကးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္စီ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားမည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ SME ဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားရမည္ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းသက္တမ္း အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ႏွင့္ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္း ၆၀၀ ႏွင့္ေအာက္ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ က်ပ္ ၁ ဘီလီယံေအာက္ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ အီးေမးလ္ [email protected] ႏွင့္ ဖုန္း ဝ၉ - ၂၅၈၁၁၃၇၃၇၊ ဝ၉ - ၉၇၉၃၂၇၇၄၄၊ ဝ၉ - ၄၀၂၆၄၂၅၇၉ တို႔ထံ အေသးစိတ္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။ 

SME ​ေခ်းေငြမ်ား အကူအညီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အခ်ိန္ေခ်းမည္ဆိုသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထြက္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားဆိုလွ်င္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ ငံျပာရည္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

“ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အာမခံမရွိရင္ ျမန္မာ့မခံလုပ္ငန္းက အာမခံေပးမယ္ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ့အာမခံက လူကိုၾကည့္ၿပီးေပးမွာလား။ လူႀကီးကေတာ့ SME ေတြအတြက္ ေခ်းေပးမယ္ေျပာတယ္။ အစိုးရဆီကလူေတြလည္း မလာဘူး။ စာ႐ြက္ပဲ ထြက္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ေငြေၾကးရရင္ လုပ္ငန္းေတြတိုးခ်ဲ႕လည္ပတ္ဖို႔ အဆင္ေျပပါတယ္။ ေခ်းေပးမယ္ဆိုရင္ သြားေခ်းလိုက္မယ္။ တစ္ခုပါပဲ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို တိတိက်က်ေလး ထုတ္ေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ၎က အႀကံျပဳေျပာဆိုသည္။

J-11