News

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေအ၌ နယ္သာလန္နည္းပညာအသံုးျပဳကာ တိရစၧာန္အစာႏွင့္ေဆးဝါးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးထုတ္လုပ္မည့္ Trown Nutrition Myanmar ေဆးဝါးစက္႐ံုသစ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နယ္သာလန္အေျခစိုက္ Trown Nutrition ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။
20-Feb-2018 tagged as ေရႊ
လက္ရွိဥပေဒအရ ေ႐ႊစင္ေ႐ႊတံုး မ်ား ဝယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပယ္ဖ်က္၍ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္ အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းအရ သိရသည္။
19-Feb-2018 tagged as ရန္ကုန္ ဘဏ္ visa
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေျခစိုက္ နည္းပညာကုမၸဏီ Visa က ျပည္တြင္းသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ေငြေပးေခ်မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း Visa ထံမွ သိရသည္။
ယခုဘ႑ာႏွစ္ ကိုးလတာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမွန္တကယ္ စီးဝင္သည့္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံနီးပါးရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ဖက္စပ္ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၁ ခုအထိကို ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အစပိုင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမအပတ္အထိ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္မည့္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။
07-Feb-2018 tagged as ရန္ကုန္ ျမ၀တီ
ျမဝတီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ ကုန္ပစၥည္းအလိုအေလ်ာက္ ရွင္းလင္းသည့္စနစ္ (Myanmar Automated Cargo Clearance System –MACCS) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စတင္အသံုးျပဳ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ မတ္လမွ ေမလကုန္အထိ စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
03-Feb-2018 tagged as စပါး ေတာင္ငူ
ေတာင္ငူခ႐ိုင္ရွိ ေတာင္ငူ၊ အုတ္တြင္း အပါအဝင္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးစပါးသစ္ ေဈးေကာင္း ရရွိေနေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္မွစတင္ကာ စပါးအဝင္ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း စပါးကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။
ဗီယက္နမ္အေျခစိုက္ Viettel ႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ Myanmar National Telecom Holdings ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ထားသည့္ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ MyTel က မတ္လတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေအာ္ပေရတာထံမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝက္သားေပါက္ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Katec in Myanmar Co., Ltd. က လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ရန္ကုန္လိုင္စင္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ဆန္စပါးတြင္ပါဝင္သည့္ အစိုဓာတ္မ်ားကို တိုင္းတာစစ္ေဆးရာ၌ ပိုမိုတိက်ေကာင္းမြန္သည့္စနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Kett Electric Laboratory (Kett) ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ သေဘာတူလက္မွတ္ (MoU) ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
ေဈးကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေနသည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာႏိုင္ရန္အတြက္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) မွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ပို႔ကုန္ပမာဏ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (National Export Strategy) တြင္ ဆိတ္အရွင္တင္ပို႔မႈကို ပို႔ကုန္အမည္သစ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
ျပည္ပသို႔ ငါးရွဥ့္တင္ပို႔မႈကို ယခင္က စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ဇန္နဝါရီ လကုန္ပိုင္းမွစ၍ အေကာင္အ႐ြယ္အစားမ်ားကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၿပီးမွသာ ျပည္ပ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။