News

POST TYPE

ARTICLE

‘အ’ လွ်င္ ခံစတမ္း၊ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းတစ္လမ္း၊ ၂၁ ရာစု ပိုးကုန္သည္တစ္ဦး ျမန္မာျဖစ္လာႏိုင္မည္ေလာ
15-May-2017 tagged as ျမန္မာ တရုတ္

လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္က ပိုးလမ္းမႀကီးသည္ အာရွႏွင့္ ဥေရာပကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပိုးထည္မွသည္ ကုန္စည္မ်ဳိးစုံသာမက ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကိုပါ ေပါင္းကူးေပးခဲ့သလို ေရာဂါဘယတို႔ကိုလည္း အေနာက္မွအေရွ႕ အလြယ္တကူ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ပုလိပ္ေရာဂါကို သယ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

ယခု တ႐ုတ္က ၂၁ ရာစု၏ ပိုးလမ္းမ ရည္မွန္းခ်က္ကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ပိုးလမ္းမသစ္၏ လမ္းဆုံလမ္းခြ တစ္ေနရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ၂၁ ရာစု ပိုးကုန္သည္တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ႀကီးပြားတိုးတက္ခြင့္ ရွိေနသည္။ ထို႔အတူ အကြက္ေရႊ႕မွားလွ်င္၊ မပါးနပ္လွ်င္ ၾသဇာႏြံနစ္ႏိုင္သည္၊ ေႂကြးႏြံနစ္ႏိုင္သည္။

ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာ လာအိုေတာင္တန္းမ်ား တစ္ေလွ်ာက္မွာ တ႐ုတ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ဥမင္ႏွင့္ တံတားရာေပါင္းမ်ားစြာကို ေဆာက္လုပ္ေနသည္။ အာရွ ရွစ္ႏိုင္ငံကို ခ်ိတ္ဆက္သြားမည့္ ေဒၚလာ ၆ ဘီလ်ံတန္ မိုင္ ၂၆၀ ရထားလမ္း စီမံကိန္းအတြက္ ျဖစ္သည္။ ပါကစၥတန္၏ ဓာတ္အား မလုံေလာက္မႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံေတြ တည္ေဆာက္ရာမွာ သုံးေနသည္ကလည္း တ႐ုတ္ပိုက္ဆံမ်ား ျဖစ္သည္။ ေဒၚလာ ၄၆ ဘီလီယံမွ် ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

တ႐ုတ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲသူမ်ားက ဘူဒါပတ္စ္မွသည္ ဘဲလ္ဂရိတ္အထိ ရထားလမ္းေျမပုံ ဆြဲေနၾကသည္။ ဂရိႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ပိုင္ဆိပ္ကမ္းမွသည္ ဥေရာပတစ္လႊားသို႔ ျပည္ႀကီးလုပ္ ကုန္စည္မ်ား စီးဆင္းမည့္ ေသြးေၾကာပုံ ထုတ္ေနၾကသည္။

ဤစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္အတူ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ ဥေရာပတစ္လႊားမွ ဧရာမ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးလြန္းေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေက်ာ႐ိုးျဖစ္သည္။ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ နက္႐ိႈင္းေသာ စီးပြားေရး ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ အားေကာင္းေသာ သံတမန္ေရး တည္ေဆာက္မႈ ဖန္တီးဖို႔ရာ တ႐ုတ္ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ဖန္တီးရင္း အစိုးရ ဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးစနစ္ ဆိုသည့္  တ႐ုတ္ပုံစံကိုပါ တင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔စီးပြားေရး ဖြဲ႔စည္းပုံကို ကိုင္လႈပ္ျခင္း

တ႐ုတ္မဟာစီမံကိန္းႀကီး၏ အမည္အျပည့္အစုံမွာ ပိုးလမ္းမ စီးပြားေရးရပ္ဝန္းႏွင့္ ၂၁ ရာစု ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမ (The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road) ျဖစ္သည္။ အတိုေကာက္အားျဖင့္ ‘ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းလႈပ္ရွားမႈ’၊ ‘ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္း’၊ ‘ရပ္ဝန္းတစ္ခု- လမ္းတစ္ခု’ ဟူ၍လည္း ေခၚသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ယူေရးရွား (ဥေရာပ-အာရွ) တစ္ခုလုံး ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ အဆိုျပဳေသာ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာတြင္ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ခု ပါရွိၿပီး ပထမပိုင္းက ‘ပိုးလမ္းမ စီးပြားေရးရပ္ဝန္း (SREB)’ ျဖစ္ကာ ဒုတိယက သမုဒၵရာပိုင္းမွ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ‘ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမ (MSR)’ ျဖစ္သည္။ 

(အခ်ဳိ႕က Belt ကို ‘ခါးပတ္’ ဟု ကဗ်ာမဆန္စြာ တိုက္႐ိုက္ျပန္ၾကေသာ္လည္း အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္မ်ားမွာ အမွတ္ ၃ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အျဖစ္ ‘ရပ္ဝန္း’ ဟု ေပးထားသည္။ Merriam Webster Dictionary ပါ Belt ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အမွတ္ ၃ (က) တြင္လည္း area characterized by some distinctive feature (as of culture, habitation, geology, or life forms); especially :  one suited to a particular crop the corn belt (ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေနထိုင္မႈ၊ ဘူမိေဗဒ သို႔မဟုတ္ သက္ရွိပုံစံမ်ား) ထူးျခားေသာ ဝိေသသလကၡဏာ တစ္စုံတစ္ရာျဖင့္ သတ္မွတ္ေသာ ဧရိယာ၊ အထူးသျဖင့္ သီးႏွံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး စိုက္ပ်ဳိးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဧရိယာ၊ ဥပမာ၊ ေျပာင္းျဖစ္ထြန္းရာရပ္ဝန္း၊ အရပ္ေဒသ) ဆိုေသာ အနက္ကို ၾကည့္လွ်င္ ရပ္ဝန္းဆိုေသာ စကားလုံးမွာ  ပိုသင့္ေလ်ာ္သလို ပိုလွသည္ဟု ထင္သည္)

ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ဝန္းက်င္ ပါရွိမည့္ စီမံကိန္းထဲတြင္ အာရွႏွင့္ ဥေရာပတို႔က အဓိက ပါဝင္ေသာ္လည္း သမုဒၵရာပိုင္းေဒသႏွင့္ အေရွ႕အာဖရိကပါ ထည့္ထားေသာေၾကာင့္ မာကိုပိုလို ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးေသာ  ပိုးလမ္းမႀကီးထက္ ပိုႀကီးက်ယ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္၏ အေျခခံအေဆာက္အဦအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ေဒၚလာ ၁ ထရီလီယံအထိ ရွိႏိုင္ၿပီး အရပ္ရပ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားလုံးေပါင္းလိုက္လွ်င္ ေဒၚလာ ၄ ထရီလီယံမွ ၈ ထရီလီယံအထိပင္ ရွိႏိုင္သည္။

၂၁ ရာစု ပိုးလမ္းမ စီးပြားေရးရပ္ဝန္းတြင္ မူလပိုးလမ္းမ ျဖတ္သန္းရာ အာရွအလယ္ပိုင္း၊ အေနာက္အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ဥေရာပတို႔ ပါဝင္သလို တိုးခ်ဲ႕ေဒသအျဖစ္ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွပါ ပါဝင္ေနသည္။ ရပ္ဝန္းအတြင္း ပါဝင္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ မၾကာေသးမီကမွ တ႐ုတ္ဦးေဆာင္ ထူေထာင္ထားေသာ အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (AIIB) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလည္း ျဖစ္ေနသည္။

ေရေၾကာင္းပိုလမ္းမႀကီး ဆိုသည္ကေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ သမုဒၵရာပိုင္း၊ ေျမာက္အာဖရိကတို႔မွ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ေရျပင္တစ္ေလွ်ာက္ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္ေရးကြန္ရက္ လမ္းေၾကာင္းႀကီးကို ဆိုလိုသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၊ ေတာင္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႏွင့္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာဧရိယာ တစ္ခုလုံးကို ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ၾကက္ခ်ိတ္ဆက္မည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

ၿခံဳေျပာရလွ်င္မူ စီးပြားေရး ဖြဲ႔စည္းပုံ စနစ္တစ္ခုလုံးကို ကိုင္လႈပ္ပစ္မည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏ ကမာၻ႔အာဏာသစ္ကို ေအာင္ပြဲခံသည့္ အေနႏွင့္ ၿမဳိ႕ေတာ္ေဘဂ်င္းမွာ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာႏွင့္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔၌ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေနသည္။

သမၼတရွီသည္ တ႐ုတ္၏ ဥစၥာဓနႏွင့္ စက္မႈအတတ္တို႔ကို အသုံးခ်ၿပီး အိုေဟာင္းေနသည့္ အေနာက္လႊမ္းမိုးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဘးခ်ိတ္ထားမည့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း အသစ္ကို ဖန္တီးရန္ ရည္႐ြယ္ပုံရသည္။ စကားအလွသုံးရလွ်င္ Globalization 2.0 ကို ဖန္တီးရန္ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ဖြဲ႔စည္းပုံစနစ္ကို ျပန္ပုံသြင္းရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားကို တ႐ုတ္အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း ခိုင္မာေအာင္ သြတ္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

ဤစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဆိုသည္ကေတာ့ ရွင္းလြန္းသည့္ ကိစၥပင္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးလာခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္၌ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုလြန္ေသာ သံမဏိ၊ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ စက္ယႏၲရားမ်ားကို ဆက္ထုတ္ေနသလို ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္စီးပြားေရးအင္ဂ်င္ ဆက္လည္ႏိုင္ဖို႔ရာ တစ္ကမာၻလုံး၊ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားကို ျဖန္႔ၾကက္ရန္ လိုအပ္လာသည္။

ရွီ၏ အစီအစဥ္မွာ ဒုတိယကမာၻစစ္လြန္ အေမရိကန္၏ မာရွယ္စီမံကိန္းႏွင့္ အလားတူ ပုံစံကို ပိုရဲရဲတင္းတင္းပုံစံျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထိုစဥ္က အေမရိကန္သည္ ဥေရာပမွာ မဟာမိတ္အင္အားစု သိမ္းသြင္းႏိုင္ဖို႔ အကူအညီ အေျမာက္အျမား ေပးခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္လည္း ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ မိတ္ေဆြသစ္မ်ား ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ေခ်းေငြေဒၚလာဘီလီယံ ရာခ်ီထုတ္ေပးေနသည္။ အေမရိကန္ထက္ပင္ သာသြားသည္က စစ္ေရးအရ တာဝန္ရွိမႈမ်ဳိး မျဖစ္မေန မေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႔မႈ (TPP) ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံစုံ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိးကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီး ျပည္ပေရးရာမ်ားတြင္ ပတ္သက္မႈ ေလွ်ာ့လိုသည့္ သေဘာထားကလည္း ရွီ၏ စီမံကိန္းအတြက္ အားသာခ်က္ ျဖစ္လာေစသည္။ 

အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားေသာ ဥေရာပႏွင့္ အာရွမဟာမိတ္ အမ်ားအျပားကမူ တ႐ုတ္၏ စီမံကိန္းအေပၚ သတိႀကီးစြာ ခ်ဥ္းကပ္ေနၾကသည္။ ၾသစေၾတးလ်ဆိုလွ်င္ ထိုအစီအစဥ္အတြက္ လက္မွတ္ထိုးရန္ ေဘဂ်င္း၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ျငင္းဆန္ထားသည္။ ပါကစၥတန္မွ ျဖတ္ေဖာက္မည့္ လမ္းမႀကီးသည္ ပါကစၥတန္ လက္ေအာက္ရွိ ပိုင္နက္အျငင္းပြား ကက္ရွ္မီးယားအျခမ္းကို ျဖတ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ ျပည္ပေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုင္ငံစုံလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ အမႈေဆာင္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ကမွ် တ႐ုတ္၏ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးေခတ္ ေျပာင္းမည့္ အစီအစဥ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့။ 

လမ္းဆုံလမ္းခြက ျမန္မာ

မလြန္ဆန္ႏိုင္သည့္ အထဲတြင္ ၂၁ ရာစု ပိုးလမ္းမ စီးပြားေရးရပ္ဝန္းတြင္ေရာ၊ ေရေၾကာင္းပိုလမ္းမတြင္ပါ အခ်က္အခ်ာက်ေနသည့္  ျမန္မာက ထိပ္ဆုံးကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပင္ပါ တ႐ုတ္က အဓိက ‘အညႇာ’ မ်ားကို ကိုင္ထားႏိုင္သည္။

အေမရိကတြင္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ တက္လာျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္၏ အာရွဗဟိုျပဳဝါဒ အားေပ်ာ့လာခဲ့သလို ရခိုင္အေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အေနာက္ကမာၻက ဖိအားေပးေနခ်ိန္တြင္  စီးပြားေရးတြင္ေရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကဳိးပမ္းမႈတြင္ပါ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ NLD အစိုးအေနႏွင့္ တ႐ုတ္ကို စုံကန္၍ မျဖစ္ႏိုင္။ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား မွ်ေျချဖင့္ ကစားသင့္သည္ ဆိုေသာ ႏိုင္ငံေရး သခ်ၤာတြက္သူတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို ျဖစ္လာဖို႔ကလည္း ခက္သည္ထက္ ခက္လာသည္။ အရင္အစိုးရမ်ား လက္ထက္က တ႐ုတ္ႏွင့္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ စီမံကိန္းတို႔ကလည္း မေထြးႏိုင္ မအန္ႏိုင္။

ေနာက္ဆုံး အန္ခ်င္လွ်င္ပင္ အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိေသးဘဲ တ႐ုတ္ကို ကန္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေႏွးေကြး၊ လမ္းလြဲသည္ဟု ေဝဖန္ခံေနရေသာ NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျမန္မာျပည္မွာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ထင္သေလာက္ တက္မလာေသး။ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးေနခ်ိန္မွာ အခြင့္အလမ္းတို႔ ဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းတို႔ကို မ်က္စိစုံမွွိတ္ ေက်ာခိုင္းဖို႔ရာ မျဖစ္ႏိုင္။ 

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံသားအားလုံးလိုလိုက ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံတန္ ျမစ္ဆုံဆည္ႀကီးကို ရပ္ထားရသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ဘက္မွ အဘယ္မွ် မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနသည္ ဆိုျခင္းကို တ႐ုတ္အာေဘာ္ သတင္းစာမ်ားမွာ ျမင္ေနရသည္။ ယခုေတာ့ တ႐ုတ္က အေလ်ာ္အစားလုပ္ဖို႔ စီစဥ္လာသည္ဟု သတင္းေတြ ထြက္လာသည္။  

႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္သည္ သူ႔ ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွာ ရွယ္ယာ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆိုေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ တည္ရွိေသာ အဆိုပါ ဆိပ္ကမ္းကို ၅၀/၅၀ လုပ္ရန္ ယမန္ႏွစ္က  ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းကို ဦးေဆာင္သည့္ တ႐ုတ္ CITIC ဘက္က လက္မခံ။ ႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ အတြင္းသတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ကိုးကားေဖာ္ျပခ်က္အရ ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ဘက္က ျမစ္ဆုံကို ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ အလဲအထပ္လုပ္လိုသည့္ သေဘာ။

ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းသည္ တ႐ုတ္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း အတြက္ ဝင္ေပါက္ျဖစ္သလို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ စြမ္းအင္တင္ပို႔ရာတြင္လည္း မလကၠာေရလက္ၾကားကို ေရွာင္ႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေနသည္။ ဆိပ္ကမ္းအျပင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ပါ ပါဝင္ရာ ၂၀၁၅ ကတည္းက ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ တ႐ုတ္က ဦးေဆာင္ခြင့္ ရထားသည္။ 

ျမန္မာဘက္က ျပန္ညႇိေနေသာ္လည္း အနည္းဆုံး ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရမွ တရုတ္ဘက္မွ ေက်နပ္မည့္ သေဘာ ရွိေနသည့္ ေက်ာက္ျဖဴမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျဖတ္ၿပီး တ႐ုတ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းသို႔ ေရနံပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းမႈကလည္း ရွိေနသည္။ NLD အစိုးရမွာ ေက်ာက္ျဖဴအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ သိပ္မရွိဘဲ CITIC  ခ်ေပးသည့္ နည္းလမ္းေလးမ်ဳိးထဲမွ တစ္ခုသာ ေ႐ြးရမည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္တို႔ကို ကိုးကားၿပီး ႐ိုက္တာက ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အားထုတ္မႈ အေပၚတြင္လည္း တ႐ုတ္က အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္း ရွိေနသည္ ဆိုျခင္းကို ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အေရးက သက္ေသျပေနသည္။ ‘ဝ’ ႏွင့္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္မ်ား အေရးမွာ တ႐ုတ္ၾသဇာ အဘယ္မွ် တာသြားသည္ကို ျဖစ္စဥ္တို႔က သက္ေသျပၿပီး ျဖစ္သည္။ KIA ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလွ်င္လည္း တ႐ုတ္ျပည္ဘက္တြင္ ေဆြးေႏြးရျခင္းက တ႐ုတ္၏ ၾကားဝင္ ပတသက္ႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာကို ထင္ရွားေစသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္ျဖစ္လိုေသာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း အက်ဳိးရွိႏိုင္ေသာ ‘ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းတစ္ခု’ ကို ျမန္မာဘက္မွ ကန္႔ကြက္ဖို႔ မရွိသလို ကန္႔ကြက္ႏိုင္စြမ္းလည္း မရွိတာ ေသခ်ာသည္။ 

လာအို နမူနာ

တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျပႆနာက ၾသဇာႏွင့္ ေႂကြးႏြံနစ္ႏိုင္သည့္ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ 

လာအိုမွ ရထားလမ္း ဥမင္မ်ားအေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ထိုစီမံကိန္းမွာ အရာရာက တ႐ုတ္ပိုင္၊ တ႐ုတ္လုပ္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနသည္။ ဥမင္ႏွင့္ လမ္းအတြက္ ကုန္ၾကမ္းအားလုံးကို လာအိုတြင္ ေဆာက္ထားသည့္ တ႐ုတ္စက္႐ုံမ်ားမွ ထုတ္သည္သာမက လုပ္သားအမ်ားစုကလည္း တ႐ုတ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။ စီမံကိန္း အရွိန္အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္လုပ္သား တစ္သိန္းအထိ ရွိႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

လူဦးေရ ၆ သန္းသာ ရွိသည့္ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံ လာအိုသည္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးအတြက္ သာမကဘဲ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ အေမရိကန္ၾသဇာကို တိုက္ထုတ္ေရးမွာ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ လာအိုမွ ျဖတ္ေဖာက္သည့္လမ္းသည္ တ႐ုတ္ေျခကုပ္ယူလိုေသာ ႏိုင္ငံအားလုံးသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ သမၼတရွီ၏ စီမံကိန္းအတြင္း ပါေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ သူ႔အေျခအေနႏွင့္သူ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အသာစီးရမႈမ်ဳိးကို ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။

ပါကစၥတန္မွ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား၊ အျမန္လမ္းမႀကီး အဆင့္ျမႇင့္မႈႏွင့္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံတန္ ဆိပ္ကမ္းတိုးခ်ဲ႕ေရး စီမံကိန္းအားလုံးသည္ ႏိုင္ငံေရးအရပါ အေရးပါေနသည္။ တ႐ုတ္မွ မြတ္ဆလင္ ဝီဂါ(ေဝ့ဝါမွာ အနီးစပ္ဆုံး အသံထြက္ျဖစ္သည္) မ်ားေနထိုင္ရာ ရွင္းက်န္ေဒသသို႔ ပါကစၥတန္မွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လာႏိုင္ေျခကိုလည္း ဟန္႔တားထားႏိုင္သလို တ႐ုတ္အစိုးရ ေနာက္ခံျပဳ ကုမၸဏီက စီမံေနေသာ ဂြါဒါမွ အႏွစ္ ၄၀ ငွားထားသည့္ ဆိပ္ကမ္းသည္လည္း တ႐ုတ္ေရတပ္အတြက္ အသုံးခ်ႏိုင္စရာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

ဤစီမံကိန္းထဲမွာ ပါေနသည့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနသည္။ ဖြံ႔ၿဖဳိးဆဲ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ရန္ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ထရီလီယံ လိုအပ္ေနသည္ဟု အာရွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားသည္။ 

အာဖရိကမွ ကင္ညာတြင္ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ကုန္စည္မ်ား ႏိုင္ငံအတြင္း အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ မြမ္ဘာဆာဆိပ္ကမ္းမွ ႏိုင္႐ိုဘီသို႔ သြားသည့္ ရထားလမ္းကို တ႐ုတ္က အဆင့္ျမႇင့္ေပးေနသည္။ ကင္ညာအစိုးရ အေနႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရွိရာ တ႐ုတ္ကိုပဲ အားထားေနရသလို အျခားအာဖရိကႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးကို တ႐ုတ္က ဦးစီးေနသည္မွာလည္း ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။  

လာအိုတြင္ စိုးရိမ္ေနၾကသည္က ေငြေရးေၾကးေရး ျဖစ္သည္။ ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံနီးပါး ကုန္က်မည့္ စီမံကိန္းမွာ လာအိုဘက္မွ သူတို႔ ရွယ္ယာကို ဘယ္လိုထည့္မလဲဆိုတာ ေခါင္းစားေနရသည္။ လာအိုတစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ တစ္ႏွစ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသည္ပင္ ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံသာ ရွိသည္။ အဆိုပါ ရထားလမ္းႀကီးက ပထမ ၁၁ ႏွစ္အတြင္း အ႐ႈံးေပၚမည္ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုတ္၏ စီမံကိန္းမ်ား အလွမ္းက်ယ္ အလယ္လပ္မည္ကို စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိေနသည္။

လာအိုကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရသည္ပင္လွ်င္ တ႐ုတ္လႊမ္းမိုးမႈကို ေၾကာက္လာေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္း တ႐ုတ္ၿပဳိင္ဘက္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ကိုပါ ခ်ဥ္းကပ္လာခဲ့သည္။ ဒီလိုကစားေပးရင္းႏွင့္ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ရထားလမ္း အတြက္ ပိုေကာင္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို တ႐ုတ္ႏွင့္ပဲ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္မွေနၿပီး ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ေခ်းေငြရသည္။ က်န္သည့္ေငြကို ေခ်းေပးမည့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခု တ႐ုတ္ႏွင့္ပင္ ထူေထာင္ရန္ သေဘာတူႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လာအိုႏိုင္ငံအတြက္ ေႂကြးၿမီဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီး ပိလာသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ကပါ သတိေပးလာရၿပီး အစိုးရေႂကြးၿမီသည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္အထိ ရွိလာႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္သည္။ တန္ရာတန္ေၾကးမရဘဲ လယ္ေျမဆုံး႐ႈံးမႈက ျပႆနာ ျဖစ္လာသည္။ ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္သည့္ ေျမကို ၁၀ ေဒၚလာ ေပးမည္ ဆိုုသည့္တိုင္ တကယ္မရတာေတြ ရွိလာသည္။ လာအိုအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လတ္တေလာ ေဆာင္ၾကဥ္းလာသည္က ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ မဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားေတြ ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဒသခံေတြက ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။ 

အက်ဳိးစီးပြား ရွာေဖြႏိုင္စြမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဓိက စဥ္းစားရမည္က ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ျမစ္ဆုံ လဲမည္လားဆိုသည့္ ကိစၥမဟုတ္။ ‘ရပ္ဝန္းတစ္ခု-လမ္းတစ္လမ္း’ ကို ေထာက္ခံဖို႔ သင့္၊ မသင့္ မဟုတ္။ အဘက္ဘက္မွ အသာစီးရေနသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမွ တိုင္းျပည္၏ အက်ဳိးစီးပြား အဘယ္မွ် ျပန္ဆယ္ႏိုင္မလဲ ဆိုျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အဖတ္ဆယ္ႏိုင္ရန္၊ အခံဘက္ကခ်ည္း မျဖစ္ရန္သာ စဥ္းစားရမည္။ 

တစ္ခါက စာအုပ္တစ္အုပ္၏ ေနာက္ေက်ာမွာ အျခားစာအုပ္ ေၾကာ္ျငာတစ္ခု ေတြ႔ဖူးသည္။ ‘နလပိန္းတို႔ တိုင္းျပည္’ ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ စာေရးသူ အမည္ေတာ့ မမွတ္မိသလို ဖတ္ခ်င္လို႔ လိုက္ရွာေသာ္လည္း မေတြ႔။ လာအိုႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေရးထားသည့္ စာအုပ္ဆိုတာေတာ့ ေၾကာ္ျငာမွာပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အေၾကာင္းေတာ့ သူမ်ားတိုင္းျပည္မွာ ဒီေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေရးသည့္ေခတ္မ်ဳိး မေရာက္လို။ 

အထက္က ေျပာခဲ့သလိုပင္ အကြက္ေရႊ႕မွားလွ်င္၊ မပါးနပ္လွ်င္ ၾသဇာႏြံနစ္ႏိုင္သည္၊ ေႂကြးႏြံ နစ္ႏိုင္သည္။ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ ျပည္ႀကီး၏ တရားဝင္ အမည္မတပ္ေသာ ၂၃ ခုေျမာက္ ျပည္နယ္ေနရာကို အနီးအပါးက ႏြမ္းပါးေသာ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားႏွင့္ အၿပဳိင္လုရသည့္ အေျခအေနအထိပါ ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ေရႊပုံေပၚထိုင္ၿပီး တူး႐ြင္းငွားစားသလို မျဖစ္ဖို႔လိုသည္။ လမ္းဆုံလမ္းခြမွာေနၿပီး ေရခဲေရေလာက္ပဲ ေရာင္းတတ္သလို မျဖစ္ဖို႔ လိုသည္။

Ref: NY Times, Reuters, Hong Kong Economic Journal

ေဇဝင္းေနာင္ ေရးသားသည္။