News

POST TYPE

ARTICLE

တ႐ုတ္လႊမ္းမိုးမႈေအာက္က ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ (အပိုင္း ၈)
05-May-2017

ယမန္ေန႔မွအဆက္
Yun Sun ေရးသားၿပီး ခြၽန္ထူးဟန္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီ Yun Sun က အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို သုေတသနျပ ဳေရးသားခဲ့ၿပီး မတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳ (USIP) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာ၏ ေခါင္းစဥ္မွာ China and Myanmar’s Peace Process ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို အေျခခံကာ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သုေတသီ Yun Sun က ဆိုထားသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ နီးပါးခန္႔ ရွိသည့္ ယင္းအစီရင္ခံစာကို The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ဆီေလ်ာ္သလို အပိုင္းခြဲကာ ဘာသာျပန္ဆို ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း  ၅၀ ေက်ာ္၊ ၆၀ နီးပါး ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းေနသူမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး သမိုင္းေၾကာင္းကို စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည့္ အစီအရင္ခံစာဟုလည္း ယုံၾကည္ပါသည္။ (အစီအရင္ခံစာမူရင္းကို ဖတ္႐ႈလိုသူမ်ား အေနႏွင့္ www.usip.org ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ယူကာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္)

‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔

‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔ (UWSA) သည္ လြတ္လပ္ေရးရယူရန္ ႀကဳိးပမ္းေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ‘ဝ’ တို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ နယ္နိမိတ္ပိုင္ဆိုင္ေရးတို႔အတြက္ ခိုင္မာေသာ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္ သုံးခု ရွိေနေလသည္။ ယင္းတို႔မွာ - ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ရရွိေရး၊ လတ္တေလာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရး၊ ‘ဝ’ အထူးေဒသကို ‘ဝ’ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ျပည္နယ္အဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ‘ဝ’ တို႔သည္ NCA သေဘာတူညီခ်က္တြင္  ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ အေၾကာင္းမွာ ‘ဝ’ တို႔သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကစ၍ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ‘ဝ’ အထူးေဒသတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား၏ ယူဆေျပာဆိုမႈမ်ားအရ သိရသည္။ ပို၍ဆိုရလွ်င္ ‘ဝ’ တို႔သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းက ၎တို႔ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းလာခဲ့ေသာ အဆင့္သုံးဆင့္ပါ အျပန္အလွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူလိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ‘ဝ’ တို႔သည္ ပထမအဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ (ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု) ကို ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဒိုင္ယာေလာ့ခ္တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေနရျခင္းသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔တြင္း သေဘာထား တင္းမာေသာ အင္အားစုမ်ားက ေနျပည္ေတာ္အေျခစိုက္ (ျမန္မာ) ဗဟိုအစိုးရအေနႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ မွန္သမွ်ကို ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ စြန္႔လႊတ္မည္မဟုတ္ ဟူေသာ အခ်က္ကို အနည္းငယ္မွ်သာ ယုံၾကည္မႈ ရွိၾကသည္။ 

အမွန္ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား အားလုံးအနက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံး ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈရွိၿပီး တ႐ုတ္တို႔၏  စာနာေထာက္ထားမႈ အမ်ားဆုံး ရရွိသည့္ အုပ္စုမွာ ‘ဝ’ တို႔ပင္ ျဖစ္ဟန္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေဒသအစိုးရ အရာရွိအခ်ဳိ႕က မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုမႈမ်ားအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔ကို ‘တ႐ုတ္၏ တရားမဝင္ ရင္ေသြး’ အျဖစ္ သေဘာထားသည္။ လက္ရွိ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔၏ တပ္မွဴး Bao Youxiang ၏ ‘ဝ’ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္တစ္ခု ဖန္တီးေရးဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္ကိုၾကည့္မည္ဆိုပါက ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားဆီက သမိုင္းေၾကာင္းကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က Bao Youxiang ၏ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးကာလ အတြင္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPB) ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး UWSA (ညီညြတ္ေသာ ျပည္နယ္တပ္ဖြဲ႔) ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ရန္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္ကာလအထိ ေဘဂ်င္းအစိုးရ၏ သီးသန္႔ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္  မလိုအပ္ဘဲ ယူနန္ၿမဳိ႕တြင္းသို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပင္ သြားလာဝင္ေရာက္ကာ ေဆးကုသမႈ ခံယူခြင့္ ရွိထားသည္။ ယင္းခံစားခြင့္သည္ မည္သည့္လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုတစ္ခုမွ် မရရွိေသာ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေလသည္။  

‘ဝ’ ေဒသသည္ ျမန္မာျပည္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည္ ဟူေသာ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔၏ ခံယူခ်က္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံသည္။ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔တြင္ ‘ဝ’ ေဒသကို တ႐ုတ္ျပည္၏ပိုင္နက္ ျဖစ္လာေရး ဟူသည့္ ဦးတည္ခ်က္ မရွိသလို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိမႈကိုလည္း စြန္႔လႊတ္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ မရွိေပ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကမူ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္မည့္ အေရးကို မျမင္ေတြ႔လိုေပ။ ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္ႏွင့္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔အၾကား ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္တိုင္ ယင္းသို႔ ဆိုး႐ြားသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး မျပဳလုပ္ဘဲ ေနၾကရန္ ႏွစ္ဖက္စလုံးကို တ႐ုတ္က ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တြန္းအားေပးမည္ မဟုတ္သလို ‘ဝ’ တို႔ လက္သင့္မခံလိုေသာ ေက်ေအးေပးမႈ မွန္သမွ်ကို လက္သင့္ခံရန္လည္း တြန္းအားေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔တို႔၏  သေဘာထားအျမင္တြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ေက်ေအးေပးမႈဟူသည္ ၿပဳိကြဲပ်က္စီးလြယ္ၿပီး ေရရွည္မွာလည္း တည္တံ့ႏိုင္ျခင္း မရွိသလို အနာဂတ္ကာလ၌ ႀကီးမားသည့္ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ ဟူသည့္ သေဘာမ်ဳိး ရွိေနေပမည္။ 

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားအၾကား ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔၏ ဗ်ဴဟာက်သည့္ ဦးေဆာင္မႈက႑ကို ေထာက္ခံသည္။ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔သည္လည္း ကိုးကန္႔တို႔၏  ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္းအဖြဲ႔ခြဲႏွင့္ တရားမဝင္ သေဘာမ်ဳိး မဟာမိတ္ဖြဲ႔ရမႈကို ႏွစ္သက္သည္။ ပထဝီ အေနအထား နီးကပ္မႈ၊ သမိုင္းေၾကာင္း အစဥ္အလာအရ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအုပ္စု ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အပါအဝင္ အေရးကိစၥ အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းကာ ရပ္တည္ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္ NCA သေဘာတူညီခ်က္ကိစၥတြင္ မပါဝင္ခဲ့ေသာMNDAA၊ တအာင္းႏွင့္ ရခိုင္တပ္ဖြဲ႔တို႔ကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၾကသည္။ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ပန္ဆိုင္းၿမဳိ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ထိပ္သီးညီလာခံသုံးခုကို က်င္းပေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား အၾကား ၎၏ ဦးေဆာင္မႈအေပၚ ေထာက္ခံမႈရေအာင္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ေလသည္။ အက်ဳိးဆက္မွာ ေကအိုင္ေအ ဦးေဆာင္ေသာUNFC ကို ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္ရန္ ဦးတည္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ခံလာရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေကအိုင္ေအသည္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔ကို အဆင့္တူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ျဖစ္ဟန္ ရွိေလသည္။  ႏွစ္ဖက္စလုံးက လူသိရွင္ၾကား အသိအမွတ္ျပဳ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေကအိုင္ေအႏွင့္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔တို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ၿပဳိင္ဘက္မ်ားအျဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ေကအိုင္ေအတပ္ဖြဲ႔ အတြင္းရွိ အုပ္စုအခ်ဳိ႕ကို အေပးအယူ လုပ္လြန္းသူမ်ားအျဖစ္ ‘ဝ’ တို႔က ေဝဖန္ၾကသလို ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔ကိုလည္း ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲ အေျခအေနကို ႀကဳိက္ႏွစ္သက္လြန္းသူမ်ားအျဖစ္ ေကအိုင္ေအအုပ္စုမွ အခ်ဳိ႕က ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္သူ အမ်ားစုကေတာ့ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔၏ ႀကဳိးပမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ၎တို႔ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကာလၾကာရွည္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္ေပးသည့္ အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီမ်ဳိး မရွိဟု ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တရားဝင္ ‘ဝ’ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစလိုသည့္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔၏ ဆႏၵအေပၚ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားက အားမလိုအားမရ ျဖစ္လ်က္ ရွိသည္။ 

‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔အေပၚ တ႐ုတ္အစိုးရက စစ္ေရးေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဟူသည္မွာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ အမ်ားစုအတြက္ အခရာက်သည့္ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔တြင္ တ႐ုတ္ေၾကးစားမ်ားစြာ ပါရွိေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔  တ႐ုတ္ေၾကးစားမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေနျခင္းသည္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္တို႔ဘက္က စနစ္တက် စည္း႐ုံးေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ရရွိသည့္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ လစာကို ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔က ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တ႐ုတ္ေၾကးစားမ်ား၏ ရွင္းလင္းေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔တြင္အသုံးျပဳေသာ အေပါ့စားလက္နက္ အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္လုပ္လက္နက္မ်ားကို ျပန္လည္တပ္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ‘ဝ’ တို႔တြင္ အနည္ဆုံး လက္နက္စက္႐ုံ ႏွစ္ခုရွိၿပီး တ႐ုတ္လုပ္ ေမာ္ဒယ္မ်ားကို အေျခခံသည့္ အေပါ့စား တိုက္ခိုက္ေရးလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္ ဟူေသာ ေကာက္ခ်က္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိေသာ္လည္း ယင္းယူဆခ်က္အတြက္ သက္ေသအေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ရာ မရွိေပ။ 

‘ဝ’ တို႔၏ ပိုင္နက္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္လိုမဟုတ္။ သဘာဝသယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝျခင္း မရွိေပ။  သံျဖဴတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ အေျခအေန ေကာင္းလာသည့္အခ်ိန္တြင္ သံျဖဴေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာ ထိခိုက္ခဲ့သည္ဟု ‘ဝ’ ေဒသမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။ ‘ဝ’ တို႔သည္ ဘ႑ာေငြအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုကူးမႈႏွင့္ ကာစီႏို ေလာင္းကစားလုပ္မႈ အပါအဝင္ တရားမဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားခဲ့သည့္ အစဥ္အလာ ရွိေလသည္။ ယင္းတရားမဝင္ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါေစ်းကြက္ႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားက ေဘဂ်င္းအစိုးရအတြက္  နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဒုစ႐ိုက္မႈႀကီးမ်ဳိးစုံကို ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ‘ဝ’ တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ တ႐ုတ္အစိုးရက ေအာင့္အည္းသည္းခံကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္း ရာဇဝတ္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တင္းက်ပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား က်င့္သုံးရန္ ႀကဳိးပမ္းသည္။ 

‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔အေပၚ တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံေရး ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မႈ အင္အားမွာ အေတာ္ပင္ ေကာင္းလွသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္တို႔ ပံ့ပိုးေပးမႈ အတိအက်ႏွင့္ အတိုင္းအတာ ကိုတြက္ခ်က္ရန္မွာ လြန္စြာခဲယဥ္းသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔အၾကား ပဋိပကၡဟူသည္ စဥ္းစား၍ မရႏိုင္ေသာ အရာေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ မေဝးကြာလွသည့္ အနာဂတ္တြင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခမွာ  အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈ ရွိေနျခင္း၊ ‘ဝ’ တို႔၏ အင္အားေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ‘ဝ’ တို႔၏ အိပ္မက္ျဖစ္ေသာ  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိေရး ဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို  စြန္႔လႊတ္တြန္းအားေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ တြန္းအားေပးႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းလည္း မရွိေပ။ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား အၾကား တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ သစၥာရွိေသာ ေနာက္လိုက္ေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ႐ႈျမင္ေလသည္။          

ခြၽန္ထူးဟန္
ေရွ႕တစ္ပတ္ တနလၤာေန႔တြင္ အဆုံးသတ္ပါမည္။