News

POST TYPE

ARTICLE

တစ်သက်တာ ယူနီဖောင်း
25-Aug-2019


ကှှနတှောသှညှ ဘဝမှာ ယူနီဖောငှးမှားကို မှားမှားစားစား မဝတဖှူးပါ။ အားလုံးသိကှသည့အှတိုငှး ယူနီဖောငှးဆိုသညမှှာ အငှဂှလိပလှို (Uniform) ကို မှနမှာလို တိုကရှိုကအှသံ ထှကထှားခှငှး ဖှဈပါသညှ။ Uniform ဆိုသညကှတော့ တူညီခှငှး၊ ဆငတှူခှငှးဟု အဓိပပှာယရှပါသညှ။ ကုမပှဏီဝနထှမှးဖှဈစေ၊ အစိုးရ ဝနထှမှးဖှဈစေ၊ ပုဂဂှလိကဝနထှမှး ဖှဈစေ၊ အဖှဲ့အစညှး တဈခုခငှှးစီကိုဖှဈစေ ကိုယစှားပှုမှု၊ သတသှတမှှတမှှတဖှှဈမှုအနနှငှေ့ တူညီဝတစှုံမှားကို သတမှှတထှားလေ့ရှိကှပါသညှ။ 

အခှို့လညှး နဂိုရှိနှင့သှောယူနီဖောငှးကို အနညှးငယှ အပှောငှးအလဲလေး လုပတှတကှှသလို အခှို့လညှး သိသိသာသာ အပှောငှးအလဲကို လုပတှတကှှပါသညှ။ အဓိကကတော့ ယူနီဖောငှးကို မှငလှိုကသှညနှှင့ှ မညသှည့အှဖှဲ့အစညှးက၊ မညသှည့ကှုမပှဏီက၊ မညသှည့လှုပငှနှးက ဆိုသညကှို သိရှိနဖေို့အတှကှ ဖှဈပါသညှ။ 

ယခု ကှှနတှောပှှောလိုသည့ှ ယူနီဖောငှးမှာ တူညီဝတစှုံမှားကို ရညရှှယပှှောလိုရငှး ဖှဈပါသညှ။ ကှှနတှောှ၏ဘဝတှငှ ယူနီဖောငှးအနနှငှေ့ ငယစှဉကှ ကှောငှးဘောလုံးအသငှးမှားတှငှ ဝတဖှူးသည့ှ ဘောလုံးဝတစှုံမှားနှင့ှ ကှောငှးစနစဉကှတညှေးက ယနေ့အခှိနှ အထိဝတနှရသညှေ့ အဖှူနှင့အှစိမှးသာလှှငရှှိပါသညှ။ ထိုထကပှို၍ မှားမှားစားစားမရှိခဲ့ဟု ကှှနတှောထှငပှါသညှ။

ဘဝတှငှ သငခှစှခှငနှှဈသကှ၍ အတှယတှာဆုံး ယူနီဖောငှးတဈစုံကို ပှောပါဟု ကှှနတှော့ကှို မေးမညဆှိုပါလှှငှ ကှှနတှောဖှှမညေ့အှဖှမှော “အဖှူနဲ့ အစိမှး” ပဲ ဖှဈပါသညှ။ သငရှှံရှာမုနှးတီးခဲ့ဆုံးယူနီဖောငှး တဈစုံကို ပှပါဆိုလှှငလှညှး ကှှနတှော့တှှငှ အဖှသညှေ အဆငသှင့ရှှိနခေဲ့ပါသညှ။ သို့သောှ ကှှနတှောတှို့ လူသားမှားနှင့ှ တိရဈဆာနမှှားကို ကှဲပှားခှားနားစခေဲ့သညကှ ခစှခှှငှးမတှတောတရား၊ ဘာသာစကား၊ စာနာစိတှ၊ ကှောငှးကှိုးခငှ့ခှှိနစှဉှးစားတှေးခေါနှိုငခှှငှး အစရှိသညတှို့ပဲ ဖှဈပါသညှ။ အမုနှးတရားသညှ အခှိနမှရှေး မှေးမှူဖှဈပေါလှိုကှ၍ ရပါသညှ။ ကှှနတှောသှညှ တဈစုံတဈရာကို မုနှးတီးကှောငှး တစာစာအောှ နမညဆှေိုပါလှှငှ တိရဈဆာနမှှားနှင့ှ ဘာမှားခှားနားတော့မညလှဲ။ ထို့ကှောင့ှ ကှှနတှောခှစှခှငမှှတနှိုးတှယတှာသည့ှ ယူနီဖောငှးလေးအကှောငှးကိုပဲ ဆကလှကှ ပှောပှခငှမှိပါသညှ။

ကှှနတှောသှညှ အဖှူနဲ့အစိမှး ယူနီဖောငှးလေးကို သူငယတှနှးစတကစှဉကှတညှးက ဝတခှဲ့ရပါသညှ။ ယနေ့အခှိနထှိလညှး အဖှူနဲ့အစိမှးလေးကို ဝတနှေ ရဆဲပငှ ဖှဈပါသညှ။ ရှေ့လှှောကလှညှး အဖှူနဲ့အစိမှးကို ဝတနှရေဦးမညဖှှဈပါသညှ။ အဖှူနဲ့ အစိမှးသညှ ကှှနတှောနှှင့ှ ခှဲခှားထား၍မရ။ အရိပပှမာ တကောကှ ကောကလှိုကပှါ၍နတေော့မညပှဲ ဖှဈပါသညှ။ အဘယ့ှ ကှောင့ဆှိုသောှ ကှှနတှောသှညှ ကှောငှးဆရာတဈ ယောကဖှှဈနခှငှေးကှောင့ှ ဖှဈပါသညှ။ သို့သောှ အဖှူနဲ့အစိမှး ယူနီဖောငှးလေးသညှ ကှှနတှောတှဈ ယောကတှညှးအတှကှ သီးသန့တှညရှှိနခေဲ့သညတှော့ မဟုတပှှနပှါပေ။ ကှောငှးသား၊ ကှောငှးသူမှား၊ ကှောငှးဆရာ၊ ဆရာမမှားအားလုံးကို ကိုယစှားပှုထားသည့ှ ယူနီဖောငှးလေးပဲ ဖှဈပါသညှ။ ကှှနတှောှ ထငပှါသညှ။ ကှှနတှောတှို့၏ မှနမှာနိုငငှံရှိ နိုငငှံသား အမှားသညှ အဖှူနဲ့ အစိမှးလေးကို မဝတဖှူးသည့သှူ ခပရှှားရှားပငှ ဖှဈပါလိမ့မှညှ။ အဖှူနဲ့ အစိမှးလေးမှားကို ကာလအတနကှှာသညအှထိ ဝတဆှငပှှီးမှသာလှှငှ အခှားအခှားသော ယူနီဖောငှးလေးမှားကို ပှောငှးလဲဝတဆှငခှဲ့ကှရသညဟှု ကှှနတှောထှငပှါသညှ။ ထိုသို့တှေးကှည့လှိုကသှည့အှခါဝယှ ကှှနတှောှ ၏ ကှောငှးဆရာဘဝကို ပို၍ဂုဏယှူနမေိတော့သညှ။

ကှှနတှောသှညှ ငယစှဉအှခါက ဆရာ၊ ဆရာမ အခှို့ကို ဂစှကှနကှနလှုပဖှူးခဲ့ပါသညှ။ ပှနတှှေးလိုကတှိုငှး နောငတှရနမေိခဲ့ပါသညှ။ ကိုယတှိုငဆှရာတဈ ယောကဖှှဈလာမှ ပို၍စာနာခံစားတတလှာခဲ့ရသညှ။ ကှှနတှောမှှတမှိနသေေးသညှ။ ကှှနတှောကှိုးတနှး နှဈကဖှဈသညှ။ ကှှနတှောတှို့ကို မှနမှာစာသငကှှား ပေးသောဆရာက သူကိုယတှိုငပှှုစု၍ ကကှရှ မှတရှ လှယမှည့ှ နုတစှာအုပလှေးတဈအုပကှို ကှောငှးသား တဈယောကလှှှငှ တဈထောငကှပှနှှုနှးဖှင့ရှောငှးလသညှေ။ မဝယမှနရဟေု ဆို၏။ ဘောဒှါရောကတှော့ ဘောဒှါဆရာက ကှှနတှောှ၏ မဟုတမှခံစိတကှို အသုံးခတှော့သညှ။ ဘောဒှါဆရာက ထိုစာအုပမှှာ တဈအုပလှှှငှ ငါးရာပငမှတနကှှောငှး၊ စာစီခ၊ စကကှူဈေး၊ စာအုပထှုတခှတို့ကို ကှှနတှော့အှား အသအခှော တှကခှကှပှှလသေောအခါအဟုတှ ငါးရာပငမှတနှ။ ကှှနတှောလှညှး ဒါသကသှကလှူလညကှတှာပဲဟု မှနမှာစာဆရာအပေါှ အထငကှှီးလေးစားခှငှးမရှိတော့ပါပေ။ ထိုအခါ ဘောဒှါဆရာက “ပဈစာရေးပေးမယှ၊ ကှောငှးအုပဆှရာကှီးဆီ သှားပေးရဲမလား၊ ငါ့သား ဘာမှမဖှဈဘူး၊ ဆရာတာဝနယှူတယှ၊ လမှးမှာ လူကှီးတဈယောကကှ မငှးတို့ကှောငှးအုပကှို ပေးပေးပါဆို ပှီး ပေးခိုငှးလိုကလှို့ ပှောလိုကှ”ဟု သငပှေးသညှ။ ကှှနတှောကှလညှး နှဈခှနှးမပှောရ။ ကှောငှးအုပရှုံး ခနှးထဲ ဝငခှှင့တှောငှး၍ ဘောဒှါဆရာပှောသည့အှတိုငှး ပှောကာပေးခဲ့လိုကသှညှ။ ဘာရယကှှောင့မှှနှးမသိ ထိုစာပေးပှီး ခဏအကှာတှငှ ကှှနတှောရှှိရာ စာသငခှနှး ပေါကဝှမှ ဆရာ၊ ဆရာမမှား တဈယောကပှှီးတဈယောကှ လာကှည့ကှှသညှ။ ကှှနတှော့ကှိုကှည့ရှငှး ဆရာ၊ ဆရာမ အခငှှးခငှှး တီးတိုးတီးတိုး ပှောနကှသညကှေိုလညှး ကှှနတှောသှိနေ၏။ ကှှနတှောသှညှ ထိုစဉကှ ဟီးရိုးလိုလို ဇီးရိုးလိုလိုဖှင့ှ အတောနှရေ ခကလှှပါသညှ။ ထိုနေ့ညနတှငှေ အရေးပေါအှစညှး အဝေးခေါကှာ ကှောငှးအုပကှ ထိုမှနမှာစာဆရာအား ရစရာမရှိအောငှ ဆူပူခံရသညဟှု သိရပါသညှ။ နောကတှဈနေ့ မှနမှာစာအခှိနမှှားတှငှ ဆရာသညှ ကှှနတှော့ကှို မကှာခဏစာမှားကို မေးပါတော့သညှ။ ကှှနတှော့ှ အထငဆှရာသညှ ပညာပှခှငှးဖှဈပါမညှ။ ကှှနတှောသှညှ ဆရာမေးသညကှို ဖှနေိုငလှှှငတှော့ ထိုငရှသညှ။ မေးသညကှို မဖှနေိုငလှှှငတှော့ လကကှလေးပိုကကှာ မတတှတရှပှ၍ နရပေါတော့သညှ။ 

နောကမှှသိလာရသညကှ ဆရာ့တှငှ သားသမီးမှားစှာရှိကှောငှး၊ တကကှသိုလတှကနှသေူမှား၊ ဆယတှနှးကှောငှးသားမှား၊ ကှောငှးထှကှ၍ ဆိုးသှမှးနသေော သားသမီးမှားစှာရှိကှောငှးကို ဖှဈသညှ။ ထိုစဉကှ ဆရာ၏ ပုံမှနဝှငငှှဖှငှေ့ မလုံလောကှ၍ ကှံမိကှံရာ ကှံရသညဟှု ကှှနတှောှ နားလညပှေးတတလှာခဲ့ပါသညှ။ ထိုကဲ့သို့သော ဆရာမှားရှိသောလှညှး အဆငမှပှသညေ့ကှှားကပငှ ငှကှေေးခှို့တဲ့သည့ှ မိမိ၏တပည့ှ မှားအပေါှ တတစှှမှးသမှှ ကူညီဖေးမတတသှည့ှ ဆရာ၊ ဆရာမမှားစှာကိုလညှး ကှှနတှော့တှဈသကတှှငှ မှားစှာတှေ့မှငခှဲ့ရဖူးပါသညှ။

“အတတလှညှးသငှ၊ ပဲ့ပှငဆှုံးမ၊

သိပပှမခနှှ၊ ဘေးရနဆှီးကာ၊

သင့ရှာအပပှို့” ဟူသော ဆရာ့ကငှ့ဝှတငှါးပါး နှင့ှ ပှည့စှုံကုံလုံသော အဖှူ အစိမှး ယူနီဖောငှးဝတှ ဆရာ၊ ဆရာမမှားစှာတို့သညှ မိမိတို့၏တပည့မှှားအပေါှ သှေးသားရငှးခှာကဲ့သို့ ဆုံးမသှနသှငတှတကှှလသညှေ။ ကှှနတှောှ၏ ဆရာမတဈယောကဆှိုပါလှှငှ ကှှနတှောှ ယခုအသကအှရှယရှောကနှသညေ့တှိုငှ တှေ့တိုငှး ကလေးတဈယောကပှမာ တတှတတှှတဆှိုသလို ဆုံးမသှနသှငှ၍မဝ ဖှဈနတတပှေါသညှ။ ကှှနတှော့ှ စိတထှဲတှငလှညှး ဆရာမနှင့တှှေ့တိုငှး ကလေးတဈ ယောကပှမာ ဆုံးမသှနသှငခှံခငှစှိတတှို့ တဖှားဖှား ဖှဈပေါလှာတတပှါသညှ။ ဤသညကှပဲ ဆရာနှင့တှပည့ှ ကှားက ကှီးမားလှသည့ှ စိတပှိုငှးဆိုငရှာ ရိုသဆကနှှှယနှမှေေု ဖှဈတနကှောငှးပါသညှ။ ဆရာမသညှ ယခုတော့ ပငစှငယှူပှီးနပှေီ ဖှဈပါသညှ။ ကှှနတှောှ စဉှးစားနမေိပါသညှ။ ရှေးဆရာ၊ ဆရာမကှီးမှား၏ ရငထှဲတှငှ အဖှူနဲ့အစိမှး ယူနီဖောငှးလေးမှားကို ခနှရှဈခဲ့ကာ အခှားယူနီဖောငှးလေးမှားကို ပှောငှးလဲဝတဆှငှ သှားခဲ့ကှသည့ှ ဆုံးမခှင့မှရနိုငတှော့မည့ှ မိမိတို့၏ တပည့မှှားအပေါှ မညသှည့ဆှုံးမစကားမှားကို ပှောဆိုဆုံးမခငှနှကှလေိမ့မှညနှညှး။ ထိုတပည့မှှားကရော မိမိတို့၏ ဆရာကှီး၊ ဆရာမကှီးတို့ကှ ဆုံးမပဲ့ပှငှ မည့ှ ဆုံးမဩဝါဒမှားကို နာ ခံကငှ့သှုံးကှပါဦးမညလှား။ အဖှူနဲ့အစိမှးယူနီဖောငှးဝတဆှရာကှီး၊ ဆရာမကှီးမှား၏ ဆုံးမဩဝါဒမှားထကှ မိမိတို့လကရှှိ ဝတရှုံနရသညှေ့ ယူနီဖောငှးဝတဆှရာကှီး၊ ဆရာမကှီးမှား၏ ဩဝါဒမှားကိုသာ နာခံကငှ့သှုံးကှတော့မညလှား။ ကှှနတှောကှတော့ ယနေ့အခှိနအှထိ အဖှူနဲ့အစိမှးဝတဆှရာကှီး၊ ဆရာမကှီးမှား၏ ဆုံးမဩဝါဒမှားကို နားထဲ တဆတဆှတကှှားယောငနှဆေဲပဲ ဖှဈပါသညှ။ ကှှနတှောှ၏ ငယစှဉမှူလတနှး၊ အလယတှနှးနှင့ှ အထကတှနှးကှောငှးသား ဘဝတဈလှှောကလှုံးတှငှ ကှှနတှော့အှား သငကှှားဆုံးမပဲ့ပှငခှဲ့ဖူးသည့ှ ဆရာမှားစှာရှိပါသညှ။ ထိုဆရာ၊ ဆရာမမှားသညှ ကှှနတှော့ှ အား သူတဈပါးဥဈစာမခိုးဖို့၊ လိမညှာမုသားစကားကို မဆိုဖို့၊ သူတဈပါးအသကကှို မသတဖှှတဖှို့၊ သရညှေ အရကကှိုမသောကစှားဖို့၊ သူတဈပါးသားမယားအား စောကှားခှငှးမပှုဖို့ အစရှိသော ကံငါးပါးအပှငှ မိမိပေးထားသည့ကှတိကို တညနှိုငသှော နိုငငှံ့သားကောငှး ရတနာလေးမှားဖှဈဖို့၊ တာဝနယှူမှု၊ တာဝနခှံမှုအပှည့ရှှိသော နိုငငှံသားမှားဖှဈကှဖို့၊ မိမိ၏အတတှနှင့ှ အမှား၏ကောငှးကှိုးကို ယှဉတှှဲရှေးခယှလှာရသည့အှခါ အတတှကှီးသောသူမှားမဖှဈဖို့၊ အမှားအကှိုးကို ဦးစား ပေးဖို့ အစရှိသညတှို့ကှိုပါ ဆုံးမပဲ့ပှငဖှူးခဲ့ကှပါသညှ။ 

ကှှနတှော့အှတှကတှော့ အဖှူနဲ့အစိမှး ယူနီဖောငှးလေးသညှ ဖှူစငခှှငှး၊ မှနကှနခှှငှး၊ ရဲရင့ခှှငှး၊ စိမှးလနှးစိုပှညခှှငှး၊ ငှိမှးခမှှးတညငှှိမမှှုရှိခှငှး အစရှိသည့ှ ဂုဏထှူးဝိသသမှေားနှင့ှ ပှည့စှုံကုံလုံနသညေ့နှှယှ ရှိလှပါသညှ။ ငယစှဉကှတော့ ဝတဆှငထှားသည့ှ အဖှူရောငလှေးအတိုငှး ဘဝကို ဖှူဖှူစငစှငဖှှတသှနှးမညှ၊ ဝတဆှငထှားသည့ှ အစိမှးရောငလှေးအတိုငှး စိမှးလနှးစိုပှညမှှုမှားကို တနဖှိုးထားမှတနှိုး မညှ စသဖှင့တှှေးယူခဲ့ပါသညှ။ အခှိနကှှာလာတော့ ဘဝသညှ မိမိခံယူထားသလောကှ ဖှူစငခှှင့မှပေးသညကှို တှေ့လာရပါသညှ။ ယုံကှညထှားသလောကှ စိမှးလနှးစိုပှညခှှင့မှရရှိနိုငသှညကှို တှေ့လာရပါသညှ။ အမှားမိုးခါးရသေောကနှသညေ့အှခှိနတှှငှ လူ့အဖှဲ့အစညှးအတှငှး သူရူးတဈယောကနှှယှ ပညတခှံလိုကရှတော့မညကှို စိုးရှံ့ခှငှးမှားကှောင့ှ မိုးခါးရမှေားကို ကှိတမှှိတကှာ သောကတှတလှာသည့ှ ပုဂဂှိုလမှှားစှာကိုလညှး ရငနှာစှာဖှင့ှ တှေ့မှငလှာခဲ့ရပါသညှ။

ယခုတော့ဖှင့ှ ကှှနတှောှ၏အဖှူရောငှ အငှကှှီလေးကိုကှည့ရှငှး လောက၏ အဖှူထညသှကသှကှ ဖှင့တှညရှှိနခှငှေး၊ အစကတညှးက ဘာမှှရှိမနခေဲ့သော အဖှူရောငလှောကကှီးတှငှ မညသှည့အှရာကိုမှှ လှနလှှနကှှူးကှူး ဖကတှှယဆှုပကှိုငထှားဖို့ရာ မသင့ကှှောငှးကို ကှှနတှောတှှေးမှငနှတတခှေဲ့ပါပှီ။ ကှှနတှောတှို့၏ လောကကှီးသညှ ကှှနတှောတှို့အား အာဏာကိုအပနှှငှး၍ ဟနလှုပခှိုငှးတတပှါသညှ။ ငှကှေေးကိုအပနှှငှး၍ ယဈမူးခိုငှးတတပှါသညှ။ ရာထူး၊ ဂုဏရှှိနှ၊ ပကာသနတိုု့ဖှင့ှ မောကမှာရကစှကခှိုငှး တတပှါသညှ။ ကှှနတှောတှို့ကလညှး လောက၏ဖှားယောငှးလှည့စှားမှုမှားအောကှ၌ သာယာမိနှးမူး သှားတတကှှပါသညှ။ ထိုအခါ ကှှနတှောတှို့ကှိုယစှီ ဝတရှုံထားကှသည့ှ ယူနီဖောငှးမှားကလညှး ကှှနတှောတှို့အား ကယတှငနှိုငကှှလိမ့မှညှ မဟုတတှော့ပါပေ။ 

ကှှနတှော့အှတှကတှော့ တဈသကတှာ ယူနီဖောငှးလေးသညှ အဖှူနဲ့အစိမှးလေးပဲ ဖှဈပါသညှ။ အခှားသူမှားအတှကလှညှး ကိုယစှီကိုယငှဆိုသလို တဈသကတှာယူနီဖောငှးလေးမှားစှာ ရှိနခေဲ့ကှလိမ့မှညဟှု ကှှနတှောထှငပှါသညှ။ ကှှနတှောတှို့အနနှငှေ့ မညသှည့အှကှောငှးမှိုးကှောင့ှ မညသှည့ှ ယူနီဖောငှးလေးမှားကို ဝတဆှငနှကှရသညဖှေှဈစေ မိမိဝတဆှငထှားသည့ှ ယူနီဖောငှးလေးမှား၏ ဂုဏသှိကခှာကို မိမိတို့အနနှငှေ့ တနဖှိုးထား ကာကှယသှှားကှရမညှ ပဲ ဖှဈပါသညှ။ ခစှခှငမှှတနှိုးကှရမညပှဲ ဖှဈပါသညှ။ သဈစာစောင့သှိကှရမညပှဲ ဖှဈပါသညှ။ ကှှနတှောှ သညှ နိုငငှံ့အကှိုးအတှကှ၊ အမှားကောငှးကှိုးအတှကှ ဆိုပါလှှငှ ကှှနတှောှ၏တဈသကတှာ ယူနီဖောငှးလေး ဖှဈသော ]အဖှူနဲ့ အစိမှး}၏ ဂုဏသှိကခှာအပေါှ ခစှခှငှ မှတနှိုး ကာကှယစှောင့ရှှောကှ၍ သဈစာစောင့သှိ သှားမညပှဲ ဖှဈပါတော့သညှ။

ဧရာသဈစာ (ငဖဲ)