News

POST TYPE

ARTICLE

သမိုင်းတစ်ခု သူ့ကောင်းမှု
25-Aug-2019


နဖူးထိပကှ မဟာအောငမှှဘေုံစံ အုတှ ကှောငှးတောကှှီးက ထညဝှါလှပါဘိ။ ကှငှးပှငကှယှကှယှကှှီးမှာ ရှှဗေိမာနကှှီး အလားတညရှှိနတယှေ။ သကတှမှးရင့ှ မနကှညှှးပငှ ကှီးအောကမှှာတော့ ခရီးသှားတို့ အပနှးဖှအနေားယူ နကှတယှေ။

ကှောငှးတောကှှီးပေါတှကပှှီး လေ့လာနသေူ တှနေဲ့ အရောငအှသှေး စုံလငလှှပါတယှ။ အမှတတှရ ပဈစညှးအရောငှးဆိုငနှဲ့ ဓားခှဈပနှးခှီဆှဲနကှတေဲ့ ပနှးခှီပညာရှငတှှလညှေးရှိရဲ့။ အလှဓာတပှုံရိုကကှူးသူတှေ ပှညပှခရီးသှားတှနေဲ့ စညကှားတဲ့နယမှှပေေါ့။ ဒသခေံကလေးငယတှှကလညှေး ကှောငှးတောှ သမိုငှးရှငှးပှရမလားဆိုပှီး လာရောကမှိတဖှှဲ့နတောကိုလညှး မှငတှှေ့ရမှာပါ။

မဟာအောငမှှဘေုံစံ အုတကှှောငှးလို့ ခေါပှမယေ့လှညှး မယနှုအုတကှှောငှးလို့ အလှယခှေါကှှပါတယှ။ စညတှိုပုံ ဒုတိယမှို့ရိုးအတှငှး နနှးတောရှာ အရှေ့မှောကထှောင့ှ ထီးလှိုငရှှငစှတေီအနီးတညရှှိတဲ့ မယနှုအုတကှှောငှးဆိုတာကလညှး အငှးဝရဲ့ သှေးကှောတဈမှှငှ ဖှဈနပှနပှေါတယှ။ ဒီကှောငှးတောကှှီးကို သကကှရာဇှ ၁၁၈၄ နတတှောလှပှည့ကှှောှ ငါးရကနှမှော စတညပှါသတဲ့။ သုံးနှဈကှောမှှှ အခှိနှ ယူဆောကလှုပခှဲ့ပှီး ငှကှေေးအသပှာ ၃၀,၀၀၀ တိတိ ကုနကှခှဲ့တယှ။ 

ကှောငှးတောကှှီးရဲ့ သရကကှငှးလှကေားကှီးတှေ အပှောကအှမှမှး ဗိသုကာလကရှာတှကလညှေး ဆနှးသဈလှပနပေါတယှ။ ဘုံသုံးဆင့ပှါ အုတပှှာသာဒှ ကှီးပေါ့။ စမှငှးဆောငှ၊ ဘောဂဆောငတှို့ မပါရှိတာကလညှး တဈမှိုးထူးဆနှးနပေါတယှ။ ဘုံခုနဈဆင့ှ ကှောငှး ဦးပှာသာဒပှါရှိပှီး ဆောငမှကှီးကို မာရဘငကှာထားတယှ။ တဈကှောငှးလုံး အုတနှဲ့တညဆှောကထှားတာပါ။ တံခါးရှကနှဲ့ စှငှကှံပတလှမှး ကှမှးခငှးတှအတှကသှော သဈသားပါဝငနှပှနပှေါတယှ။ ဒီကှောငှးလို ခံ့ညားလှတဲ့ကှောငှးတောကှှီးကို မှနမှာ့သမိုငှးမှာ အမကှှ ဒေါသမာနကှှီးပါတယဆှိုတဲ့ မိဖုရားခေါငကှှီး နနှးမတောမှယနှုက တညထှားကုသိုလပှှုလှူဒါနှးခဲ့တာပါ။

မယနှုလို့ ပှောလိုကတှာနဲ့ အမကှစှောငမှာနှ ကှီးသူ၊ ခကထှနသှူ၊ အာဏာရှငစှနဈကို နှဈမှို့သူလို့ မှငယှောငကှှပါတယှ။ သူကတော့ မှနမှာ့သမိုငှးမှာ မိနှးမကှမှးကှီးအဖှဈ ကမပှညှးတငထှားသူပါ။ ခှောမောလှပသူမဟုတပှမယှေ့ ရှကကှှမှးရညကှှို ကိုယလှုံးကိုယပှေါကလှှပသော အမှိုးသမီးဖှဈတယလှို့ ဂကှဆှငရှဲ့မှတတှမှးမှာ ဖောပှှထားပါတယှ။ မကှနှှာတောှ မလှသောလှညှး ရာဇဣနဒှှပှညေ့လှို့ မိဖုရားခေါငကှှီး ရာထူးနဲ့ ထိုကတှနတှဲ့သူလို့ သံတမနတှှရေဲ့မှတတှမှး တှမှောဖောပှှထားပါတယှ။ သူ့အကှောငှးကိုတော့ အကှမှးဖငှှးသိကှပှီးဖှဈပါတယှ။ ငယစှဉှ သူထမငှး ခကှတှဲ့နရောက မှိုပေါကတှာ၊ ထဘီ စှနခှှီပှီးတောငှ နနှးစံ ခေါငမှိုးထိပခှတှာတှေ။ မှနနှနှးအပှိုတောှ ဘဝကနေ နနှးမတောမှယနှုဆိုပှီး မိဖုရားခေါငကှှီးအထိ ဖှဈလာတာတှကတေော့ အားလုံးသိပှီးဖှဈပါတယှ။ ဘကှီးတောစှဈကိုငှးမငှးက နူးညံ့သိမမှှေ့သလောကှ မိဖုရားခေါငကှှီးမယနှုက အငမှတနကှှမှးတမှးတယလှို့ ဆိုကှပါတယှ။ နနှးတှငှး ဆှတေောမှှိုးတောတှှကေ စုနှးမလို့တောငှ တိတတှခိုးခေါကှှတယလှို့ မှတသှားဖူးပါတယှ။ နနှးတှငှးဓလေ့ထုံးစံတှကေို ဖကှသှိမှး ထငရှာစိုငှးလုပကှိုငပှါသတဲ့။ စလငှးမငှးသား မောငအှိုကို သူကောငှးပှု၊ နနှးတှငှးအရေး စိတကှှိုကခှှယလှှယသှူပါတဲ့။ ဘုရငနှှုတထှှကစှကားထကှ မိဖုရား ကှီးအမကှတှောရှှမှာကို ပိုမိုစိုးရှံ့ကှပါသတဲ့။ “မယနှု အမကှရှှရငှ ပှာကပှှီမှတှ”လို့တောငှ နနှးတှငှးတဘောငှ ပေါလှာတယလှို့ ဆိုပါတယှ။ အငှးဝခတှမှော “နု” ဆိုတဲ့ စကား မညသှူ့နှုတဖှှားတှငမှှ ပှောဆိုသုံးစှဲဝံ့ခှငှးမရှိ ပါဘူးတဲ့။

မနကှညှှးရှကနှု ကငပှှနှးရှကနှုလို့ မသုံးစှဲဝံ့ကှပါသတဲ့။ ငါးနုငါးသနကှို ငါထှတတှနှ၊ နုနုနယနှယကှို ထှတထှှတနှယနှယလှို့ ပှောဆိုရတဲ့ခတှပေါတဲ့။ မငှဂှလသုတတှောလှာ “ယနေ ဘဂဝါ တနေုပ သငှကှမိ” ကို “တထှတပှေ သငှကှမိ” လို့ ဟောပှောရှတဆှိုပှီး ဘုရင့ှ ရှှနေားပေါကအှောငှ ရှတဆှိုခဲ့ရတာတှထေိ ရှိတယလှို့ ဆိုပါတယှ။ နာမညလှေးတဈလုံး ပှောဆိုမိရုံနဲ့ အသကနှဲ့အိုးစားကှဲရတယဆှိုတဲ့အခှအနမှေော နနှးမတောမှယနှုရဲ့ ဂုဏရှှိနှ အာဏာစကှ အဘယမှှှ တောကပှှောငနှသလေဲဆိုတာ သိနိုငပှါတယှ။ အဲ့သလောကအှထိ အမကှစှောငမှာနကှှီးပှီး ခကထှနသှူ၊ အခှကှေီးသူ ထောငမှှူးကှီးသမီးတဈဖှဈလဲ မိဖုရားခေါငကှှီး မယနှုက ဤမှှလောကသှော ကှီးကယှခှမှးနားခဲ့တဲ့ အုတကှှောငှးတောကှှီးကို လှူဒါနှးခဲ့လို့ သူ့သဒဓှါတရားကို အံ့ဩမိပှနပှါတယှ။

ကှောငှးတငပှှဲ အခမှးအနားမှာ အရပရှှဈ မကှနှှာကလာသူတှကေို အကှှေးအမှေးနဲ့ အဝတအှစားတှကေို စှန့ကှှဲပါသတဲ့။ အကဉှှးသား ၆၈ ယောကကှို ဘေးမဲ့ခမှှးသာ ပေးခဲ့ပါသေးတယတှဲ့။ သူ့အလှူ သူ့ဒါနအတှကှ အံ့ဩဘနနှးဖှဈမိရပါတယှ။ 

အနနတှသူရိယအမတကှှီး၏ မကှဖှှလငှှကောပါ အတိုငှး မငှးခမှှးသာဟူသညှ တညမှှဲခှငှးမရှိ၊ ရပှကှေ ပမာတဈခဏာတာသာဖှဈကှောငှး သူလကတှှေ့မှငှ တှေ့ရခှပှေီ။ ဘယလှောကပှဲ ဓားထကခှဲ့ပါစအခှေိနတှနတှော့ နဝငကှှစမှေဲ။ တညမှှဲခှငှးမရှိသည့လှောကတှငှ မတညမှှဲခှငှးသညပှငလှှှငှ တညမှှဲနပေါသညှ။

နနှးတှငှးရေး အရှုပတှောပှုံတှကှေောင့ှ နနှးမတောမှယနှု ရခကှှပမှကှခှေှငှးခံခဲ့ရပါပှီ။ သမိုငှးမတငပှမယှေ့ သမိုငှးဝငနှတေဲ့ စကားတဈခှနှးကို နောငလှာနောကသှားတှအတှကှေ အသကစှတေးပှီး ပုံဖောခှဲ့လသလေား အောကမှေ့မိပှနပှါတယှ။ “သူ့ကှှေး ရှိရငှ ဆပရှမယှ”တဲ့။ ဆရာတောှဦးဗုဓကှ မယနှုကို နောကဆှုံးဟောခဲ့တဲ့တရား။ အခုတော့ မိနှးမကှမှးကှီးမယနှု။ ရာဇမာနပှှငှးတဲ့မယနှု။ အခှကှေီးတဲ့ မယနှု။ ရာဇဝတသှားအဖှဈ ရခကှှပမှကှခှေှငှးခံခဲ့ရပှီ။ ဓားထကခှှိနကှ ဧကရီမိဖုရားက အာဏာပါးကှပှ သားလကမှှာ နဝငခှေဲ့ရလပှေီ။ 

“ဟဲ့ မိနု သူ့ကှှေးရှိရငှ ဆပရှမယှ”ဆိုတဲ့ ဆရာ တောစှကားကှားပှီး မယနှုက အငမှတနှ ဝမှးသာပှောရှှှငခှဲ့ပါသတဲ့။ နှဈပေါငှးမှားစှာ ကိုးကှယဆှညှး ကပလှာတဲ့ ဆရာတောကှ ဘယအှခါမှ ငါ့နာမညမှခေါှ။ ငါ့ဘကလှညှး လှည့မှကှည့ှ။ ယနေ့တှငမှူ မိနုယူကှှေးရှိရငှ ဆပရှလိမ့မှယတှဲ့ဆိုတဲ့ ထိရောကလှိုကတှဲ့တရားကို လိုတိုရှငှးဟောခဲ့လိုကပှှီ။ ငါရဲ့ ပှုမူဆောငှ ရှကမှှု ငါယူခဲ့တဲ့ အကုသိုလကှံတှအတှကှေ သူ့ကှှေးရှိလို့ ဒီနေ့ဆပလှိုကပှါပှီဆိုပှီး မိဖုရားခေါငကှှီးမယနှု စိတနှှလုံးပိုကပှှီး သူ့ဘဝဇာတသှိမှးခဲ့လပှေီ။

ရကစှကကှှမှးကှုတတှဲ့မယနှု။ အတတှကှီးတဲ့မယနှု။ အမကှစှောငမှာနကှှီးပှီး အာဏာယဈမူးခဲ့တဲ့ မယနှု။ သမိုငှးရာဇဝငမှှာ မိနှးမကှမှးကှီးအဖှဈ ရာဇဝငထှငရှှား ကမပှညှးထငခှဲ့ရပမယှေ့ သူ့ရဲ့ မဟာအောငမှှဘေုံစံ အုတကှှောငှးပေါကှနေ သူ့အကှောငှး တှေးတောရငှး ကဗှာတဈပုဒကှို ရေးခှဈမိလိုကတှော့တယှ။

မှဈမငှးဧရာ၊ စီးဆငှးကာဖှင့ှ
ဒုဌာမှဈငယှ၊ ပေါငှးစပသှှယသှညှ
သံလကှစှှယကှ မှို့အငှးဝ။
အငှးဝခတှဟေောငှး၊ သမိုငှးကှောငှးကို
ပှနပှှောငှးမှှောရှှု၊ တှေးဆပှုသောှ
မယနှုသမိုငှးလညှး ပါခှေ၏။
အငှးဝသမိုငှး၊ နုခတှပေိုငှးတှငှ
ရိုငှးခဲ့တာလညှး ရှိခဲ့၏။
ခကထှနဂှုဏဟှိတှ၊ တုံ့ပှနစှိတဖှှင့ှ
ဒေါသစိတလှညှး ကှီးခဲ့၏။
မာနမှာနဝင့ှ၊ ဂုဏရှှိနတှင့ကှှှား
သို့ပသေောငှှား
ကောငှးမှနလှှနကှဲ၊ ကုသိုလပှှဲဝယှ
မလဲမယိုငှ၊ တညတှံ့ခိုငှ၍
စံပှိုငကှငှးရှား၊ လကရှာမှားနှင့ှ
အုတသှားကှောငှးတောှ၊ ခံ့ညားမောှ
ကှောငှးတောမှဟာ လှူခဲ့၏။
သူ့သမိုငှး ရိုငှးခငှရှိုငှးမယှ
သူထငရှာ စိုငှးခငှှ စိုငှးမယှ
သူ့မာနတှှကှေီးခငှကှှီးမယှ 
ဒါပမေဲ့
သူ့ရဲ့ ဒါနစိတကှောငှး
ဒီ အုတကှှောငှးကှောင့ှ
အငှးဝကို ကမဘှာသိ ယနေ့အခှိနထှိ
ကှည့ရှဖနဖှနှ ဗိသုကာဟနတှှကှေောင့ှ
အောငမှှဘေုံစံဆိုတဲ့ 
ဒီအုတကှှောငှးတဈခုနဲ့
နနှးမတောမှယနှုကို လေးစားမိတယလှေ။ ။

တိုကကှှည့ှ (စဉ့ကှိုငှ)