News

POST TYPE

ARTICLE

ပူလေသတည်း
12-May-2019


(က)

ရနကှုနပှူခကှကှ “အူ” ထှကလှို့နသညှေ။ လူတှနလေေို့ ထိုငလှို့မရအောငကှို ပူလှသညှ။ “ပူ”သညှ ဟု ဆိုတာထကှ “လောငမှှိုကှ” နသညဟှေုခံစားရသညှ။ တကယ့ကှိုအရှိနပှှငှးပှငှးနှင့ှ လောငမှှိုကခှံနကှရသညှေ။ မှို့တောရှနကှုနရှှိ အခှားအခှားသော “ငါ၊ သူတဈပါး၊ ယောကှာှး၊ မိနှးမ” တို့အိမတှှထကှေ ဆာသောဒှိုးတို့အိမကှ ပို၍ပူပါလေ၏ ခငဗှှာ။

“မငှးအိမထှကှ ငါ့အိမကှ ပိုဟော့တယှ ... ငါ အိမပှိုဟော့တယှ” 

“ဆာဆာခမှးလှိုငှ” ဆိုပှီး သီခငှှးညညှးရပတေော့မညှ။ ဟုတှ၏။ မှနှ၏။ ပူ၏။ ကှှနုပှတှို့အိမကှ ရနကှုနမှှို့တောမှှာ အမှားသူငါထကှ ပို၍ပူတောမှူ ပါ၏။ အဘယကှှောင့ဆှိုသောှ “သဘာဝပတဝှနှးကငှှ” ကို အမှနတှကယ့ကှို ခစှခှငမှှတနှိုးတနဖှိုးထားသူ ဖှဈသည့ှ ဆာသောဒှိုး၏ အိမမှှာ “အဲကှနှး” ခေါှ “လအေေးပေးစကှ” တပမှထားလို့ပါ။

သည့အှပှငှ “ရခေဲသတှတော” လညှးမထားပါ။ အကှောငှးနှင့ှ အကှိုးကားရှိပါလေ၏ ခငဗှှာ။ မကှာမကှာနအေိမသှို့ ကမဘှာအရပရှပမှှ “ရိုကကှူးရေး” သမားမှား မကှစှိလညှ လမှးမှားပှီးရောကရှောကှ လာတတကှာ ကှှနုပှပှုံရေးနတော၊ စာရေးနတောမှားကို Documentary (ခေါှ) မှတတှမှးတိုလေးမှား ရိုကကှူးတတကှှပါလေ၏။

သူတို့ သူတို့ အိမပှေါရှောကလှာလှှငှ “ယူအာ ဝဲလကှမှး”ဟု အပေါကဝှမှ ကှိုဆိုရငှး သောကရှေ အိုးစငမှှ “ရိုးရိုးရေ” တဈခှကစှီခပတှိုကပှါ၏။ ပှီးတော့ “ယပတှောငှ” တဈခှောငှးစီပေးကာ “ကိုယတှိုငခှတှ” စနဈဖှငှ့ှ အေးမှစပေါ၏။ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးတို့က “ပူ” ၍ထင့ှ ဟိုကှည့ှ့ သညကှှည့ှ လုပလှရော ကှှနုပှကှလညှး “အိမမှှာ လအေေးစကနှှင့ှ ရခေဲသတှတောမထားပါ”ဟု ဂုဏှ ယူဝင့ကှှှားစှာ ပှောဖှဈပါ၏။ 

“ဘာဖှဈလို့လဲ မဈစတာ ဆာသောဒှိုးရဲ့”

“ဘာဖှဈရမလဲဗှ၊ ကှှနုပှတှို့ ကမဘှာကှီး သကရှှညှ ကနှှးမာဖို့ပေါ့”

“အိုး ... ရကဈှ ...ဗဲရီးဂှတဒှ ... ဟူး ... ဝှူး...”

သူတို့ “ရကဈှ” တှေ “ဗဲရီးဂှတဒှ” တှပှေောရငှး သကပှှငှးပူတှေ မှုတထှုတနှတတကှှတောတော့ တဈပုံစံတညှးဗှာ။

(ခ)

ယခု ၂၁ ရာစု ကမဘှာကှီးဟာ ယခင့ယှခငှ အရင့အှရငကှထကှ ပို၍ ပို၍ သာ၍ သာ၍ လှနှ၍ လှနှ၍ အပူလုံးတှေ ထပဆှောငှးကှှနခေဲ့တာကှာပါလပှေီ။ သဘာဝပတဝှနှးကငှတှှဟောလညှး 

“လူလုပပှယောဂ” တှကှေောင့ှ ဆတကထှမှးပိုးဆို သလိုပကှစှီးလာတာ ယိုယှငှးလာတာ ကှောကခှမနှးလိလိ အခှအနပေေါ။ သည့အှတှကှ လူတဈဦးခငှှးစီ ကိုယတှတနှိုငသှည့ဘှကကှနေ ကမဘှာကှီးကောငှးဖို့ ကူညီရမယမှဟုတလှား။

“အိုဇုနှးလှှာ” ကှီးမှာ အပေါကတှှဖှဈနခေေဲ့တာကှာပါပှီ။ နစကှဝဠောနှင့ှ မှကမှဘောအကှားကာရံ တားဆီးပေးထားသည့ှ အနှီ “အိုဇုနှးလှှာ” မှာ ဒဏရှာရကာ “ပေါကှ” နပေါလပှေီ။ လူသားတို့၏ နအေိမမှှာ နိဈစဓူဝသုံး “အဲကှနှး” မှားနှင့ှ “ရခေဲသတှတော” တို့မှ ထှကရှှိသည့ှ “ဓာတငှှေ့” မှာ အနှီ “အိုဇုနှးလှှာ” ပေါကတှာကို ထပဆှင့ကှာ “ခှဲ့” ပေးပါသတဲ့ ခငဗှှ။ ကမဘှာမှပေေါကှ နအေိမတှှရှေိ အဲသညှ လအေေးစကနှှင့ှ ရခေဲသတှတောတို့က ထှကပှေါလှာသည့ှ ဓာတငှှေ့ထုအစုစုကှောင့ှ “အိုဇုနှးလှှာ” အပေါကကှှီး ပို၍ ပို၍ကယှလှာကာ “နရေောငခှှညှ” ပူပှငှးပှငှးကှီးတှေ ကမဘှာမှပေေါကှို “တိုကရှိုကှ” ကလှပှေီတကား။

“ဆာသောဒှိုးက အရငှ အမရေိကနဒှုသမမှတ “အယလှဂှိုး” နဲ့ တူတယှ။ သဘာဝပတဝှနှးကငှကှို ထိနှးသိမှးတတတှယှ ... ဗဲရီးဂှတဒှ ... ဟူး...”

ရိုးရိုရသေောကကှာ ယပတှောငှ တဖတှဖှတှှ ခတရှငှး ခှှေးသီး ခှှေးပေါကမှှားကှားမှ “မဲတငှး” ကာ ကှှနုပှအှားခှီးကှူးကှပါလေ၏။ 

(ဂ)

“ရနကှုနှ” တငလှားဆိုတော့ မဟုတှ။ မှနမှာတဈပှညလှုံး အပူလုံးကှှနတောခငဗှှာ။ တိုငှးနဲ့ပှညနှယှ အကုနလှုံး ဖေ့ဈဘှတဈှပေါမှှာ “အပူပှိုငှ” နကှပေါရောလား။ ဟိုအရငအှေးမှလှသည့ှ တောငပှေါဒှသမှေား လညှး အခုတော့ “အပူလုံးကှှနလပှေေီ”။ “အပူ”၏ အဓိက တရားခံကား “မှနမှာ့သဈတောမှား” ကို အပှောငရှှငှးကာ ဒေါလှာနှင့လှဲ၍ မိမိတို့၏ “အိတကှပှ” တှထေဲ ကိုယစှီထည့ခှဲ့ကှသည့ှ “အမှိုးယုတတှှေ” ပဲ ဖှဈပါ၏။

၁၉၈၈ ခုနှဈမှစ၍ အတငှးအဓမမှ ဘီလူးသရဲစီးကာ အဆငအှခှငမှယ့ှ ဉာဏနှညှးအတှေးတိမစှှာ “ခုတှ” ရောငှးခဲ့ကှသည့ှ လကသှညတှရားခံတို့မှာ ယခုအခါ မှိုးရိုးစဉဆှကှ ဆယသှကစှားမကုနှ ဖှုနှးမကုနှ စညှးစိမပှုံကှီးပေါမှှာ။ ပှညသှူလူထုကား ဘာမဆိုငှ ညာမဆိုငှ “အပူ” ကို ဒဏခှတခှံနကှရပေါလေ၏။ ဟူး...။

(ဃ)

တာဝနသှိအစိုးရကောငှးတို့ အုပခှှုပခှဲ့သော မိမိတို့၏ဘေးပတဝှနှးကငှနှိုငငှံမှားတှငကှား 

“သဈတောကှီးမှား” ဟီးထနပေါ၏။ Google map မှ ကှည့လှရော ကှှနုပှတှို့နိုငငှံတှငှ “ကှဲပါး” ခဲ့လပှေီ။ သဈပငမှှား ပှနစှိုကကှှပါစို့လား။ မိုးဦးကစှမှာ စိုကကှှပါစို့ရဲ့။ လိုအပပှါက ကှှနုပှအှခနှးဝရနတှာတှငှ 

“ပှိုး” ထားသော အပငမှှားကို လာယူကှပါ။ သရကှ၊ ခရေ၊ ပုနှးညကှ၊ မနကှညှှး၊ ရဲယို၊ အုနနှဲ... စသညဖှှင့ှ ဖှဈ၏။ 

“ကှကဆှူပငလှား ... အဲ ... အဲဒါတော့ မပါဘူး ခငဗှှ”

ဆာသောဒှိုး (၂၈.၄.၂၀၁၉)  • VIA