News

POST TYPE

ARTICLE

အိႏၵိယ သံုးဘီးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတာ္လွန္ေရး
05-Jan-2019ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သြားလာေရးမွာ ယေန႔တိုင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမ်ား ကင္းမဲ့ေနဆဲျဖစ္သည္။ ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား အလံုအေလာက္ မရွိျခင္းအျပင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ေမာင္းႏွင္သည့္ယာဥ္မ်ားအား စီးနင္းရျခင္းမွာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမ်ားမရွိသျဖင့္ သံုးဘီးအငွားယာဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္သည့္ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဝင္ေရာက္ေနရာယူလာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔တိုင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ လြန္စြာနည္းပါးေနသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပညာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာသည္ဆိုေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္၏ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔သာ အလုပ္ထြက္လုပ္ႏိုင္ၾကသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါေသးသည္။ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္အားအေရအတြက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္လာသည္ဆိုလွ်င္ပင္ အိႏၵိယ GDP မွာ လာမည့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၇၀၀ ခန္႔ ျမင့္တက္သြားလိမ့္မည္ဟုဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကစတင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေတာ္လွန္လႈပ္ရွားကာ ပါဝင္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

အက္စ္သာသည္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္သာရွိေသးသည့္ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ရာဂ်ာစသန္ ျပည္နယ္၊ ဂၽြန္ဂ်ဴႏူးတြင္ ေက်ာင္းဆရာမလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သူက ေက်ာင္းအုပ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရာထူးတိုးရန္ ေလွ်ာက္ထားသည္။ ရာထူးတိုးလွ်င္ ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားသို႔ သြားရသည့္ ထံုးစံအတိုင္း သူ႔ကို ေနထိုင္သည့္ ေဒသႏွင့္ ေဝးကြာသည့္ေနရာကို ပို႔လိုက္သည္။ သူက ထိုရာထူးကိုယူလိုက္ေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ တစ္မိုင္ခြဲခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားရမည့္ေနရာျဖစ္ေနသည္။ ထိုခရီးသည္ ယာဥ္လည္းမရွိ၊ လံုၿခံဳမႈလည္း မရွိျဖစ္ေနသည္။ ၂ လခန္႔ ေက်ာင္းသစ္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္လုပ္လိုက္ေသးသည္။ ခရီးလမ္းလံုၿခံဳမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ႐ြာမွာပင္ မူလရာထူးကို လုပ္ကိုင္ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ရာထူးကို စြန္႔လိုက္ေလသည္။ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံ National Sample Survey Office အဖြဲ႔၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေန ျပည္သူ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ သြားလာေရးအတြက္ အမ်ားပိုင္ဘတ္စ္ကားမ်ားကို အားကိုးေနၾကရသည္ဟုဆိုသည္။ သံုးဘီး၊ တကၠစီ၊ ရထားႏွင့္ ဆိုက္ကားမ်ားကိုလည္း အားကိုးအားထားျပဳကာ သြားလာေနၾကရမႈမ်ားလည္း ေန႔စဥ္လိုရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ရထားမေပါက္၊ ကားမေပါက္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ သြားလာေရးကလည္း အခက္အခဲေတြရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ဒုကၡအေရာက္ဆံုးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝမွာ အမ်ားပိုင္ဘတ္စ္ကားႏွင့္ ရထားမ်ားစီးလွ်င္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမ်ား ယေန႔တိုင္ ကင္းမဲ့ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ႏွင့္နီးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ခနည္းနည္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနရၿပီး အိမ္ေဝးၿပီး လုပ္ခေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ဆရာမအက္စ္သာလို သြားေရာက္မလုပ္ႏိုင္သည္က မ်ားေနသည္။ ေဝးကြာသည့္ ေနရာမ်ားကို ဘတ္စ္ကားႏွင့္ ရထားသြားစီးရမည့္ အေနအထားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပိုၿပီး မလံုၿခံဳသလို ျဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အိမ္တြင္းပုန္းဘဝက လြတ္ေျမာက္ေစၿပီး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ မ်ားမ်ားေရာက္ေစလိုလွ်င္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိစၥကိုလည္း အထူးအေလးထားၿပီး ေျဖရွင္းၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လတ္တေလာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ျပႆနာကို အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ နည္းတစ္နည္းမွာ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္မ်ားကို ေနရာေဒသအႏွံ႔ တိုးျမႇင့္ေျပးဆြဲေပးႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ သံုးဘီးအေရအတြက္သည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ သံုးစြဲမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ပိတ္က်ပ္ၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းေသာလမ္းမ်ားသို႔ သံုးဘီးမ်ားျဖင့္သာ သြားလာေနၾကသည္က မ်ားသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ကတည္းက အိႏၵိယသည္ သံုးဘီးမ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

အက္စ္သာသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာကို သူ႔နည္း သူ႔ဟန္ျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သူျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ အမ်ိဳးသမီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအဘယ္ေၾကာင့္ မရွိရမည္နည္းဆိုသည့္သေဘာျဖင့္ လႈပ္ရွားေနျခင္း ကပင္ ေတာ္လွန္ေသာအေတြးအျမင္တစ္ခုကို စတင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံေဒလီတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ခရီးသြားစဥ္ ေယာက်ာ္းသားမ်ား၏ ေစာ္ကား ေႏွာင့္ယွက္မႈ မ်ားကို ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ခံေနၾကရသည္။ အမ်ိဳးသမီး ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား ဘတ္စ္ကားႏွင့္ ရထား ေစာင့္ရင္း ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ခံစားေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေမာင္းသည့္ ယာဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ စိတ္ကူးကို ေမာင္းႏွင္ရအလြယ္ကူဆံုး သံုးဘီးမ်ားျဖင့္ အစျပဳေပးသင့္ေၾကာင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း စိတ္ကူးျဖင့္ လႈပ္ရွားလာၾကသည္။ 

သံုးဘီးယာဥ္ေမာင္းမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကလည္း အလြန္မ်ားသည္။ သံုးဘီးမ်ားတြင္ GPS စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ေပးထား ရန္ႏွင့္ အေရးေပၚအခ်က္ျပ SOS စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ေပးရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အကူအညီလိုလွ်င္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားကတစ္ဆင့္ အကူအညီေတာင္းခံရမည့္ စနစ္မ်ားကိုလည္း ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား ထည့္သြင္းေပးထားရန္ စီစဥ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ေနျပည္သူတို႔အတြက္ တစ္ေနရာမွာ တစ္ေနရာသို႔ သြားလာေရးမွာ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူထု ဆက္သြယ္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘက္ထရီစြမ္းအင္သံုး သံုးဘီးမ်ားကို ေက်း႐ြာအေရာက္ ခရီးေပါက္ေရးႏွင့္ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပိုၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ဟု ယူဆရာပါသည္။

ဆရာမအက္စ္သာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေနထိုင္မႈဘဝတိုးတက္ေရးကို သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳကာေတာ္လွန္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္လုပ္လွ်င္ မႀကိဳက္သည့္ လူ႔ေဘာင္၌ ေက်ာင္းဆရာမဘဝကို ဂုဏ္ယူစြာတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္အျပင္ သံုးဘီးကိုပါေမာင္းႏွင္ရန္ အားထုတ္ၿပီး ဘဝတစ္ခု ထူေထာင္ျပရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းက အမ်ိဳးသမီးထုကို လမ္းျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

E-01

(Ref: India's Rickshaw Revolution)