News

POST TYPE

ARTICLE

အနာဂတ္အတြက္ လူငယ္ေတြကို မည္သို႔ျပင္ဆင္ေပးမည္နည္း
05-Jan-2019ကမၻာႀကီးသည္ အျမန္ဆံုးေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္။ ပ်က္စီးမႈေတြကလည္း မ်ားသည္။ နည္းပညာက ေနရာတကာကို လႊမ္းမိုးဝင္ေရာက္လာသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဆိုသည့္ သေဘာတရားက ကမၻာႀကီးကို နယ္စည္းျခားထားမႈမ်ားအား ျဖဳတ္ပစ္ေနသည္။ လူငယ္ေတြ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ ကမၻာႀကီးေပၚ ေျခခ်လာသည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖြရွာၿပီး အနာဂတ္ကို ေျခလွမ္းျပင္ေနၾကသည္။ အလုပ္ေတြက အမ်ားႀကီး ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူငယ္တို႔အတြက္ အလုပ္ေနရာေတြ ရွိေနပါသလား။ လုပ္ခ်င္သည့္အလုပ္မ်ားကို လုပ္ခြင့္ရၾကပါသလား၊ ရေသာအလုပ္တိုင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကပါသလား။

ဘြဲ႔ရၿပီး အလုပ္ရွာရမည္ဆိုသည့္ ေရွး႐ိုးစြဲ အယူအဆမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ အလုပ္ရွာရျခင္းသည္ ေက်ာင္းေတြက အလုပ္ႏွင့္မဆိုင္သည္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးထားသေယာင္ ျဖစ္ေနသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ လိုအပ္ခ်က္အရ၊ အလုပ္ခြင္ႏွင့္ အဆင္ေျပေစမည့္ ပညာေရးကို အဘယ္ေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းမသင္ေပးႏိုင္ၾကသနည္း။

လူငယ္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေရးတရားမ်ားေျပာေနၾကသည္။ မည္သို႔ေလ့က်င့္ေပးရေကာင္းမွန္းမသိလွ်င္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္မည္။ လူငယ္ေတြကို ဘာေတြ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည္နည္း။

တိုးတက္ႀကီးပြား ေအာင္ျမင္လိုစိတ္ရွိေစရန္သင္ၾကားေပးရမည္

စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနသူကို စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြလာေစရန္ ေဟာေျပာၫႊန္ျပျခင္းကလည္း ပညာျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းေတြကလည္း သူတို႔၏ဦးတည္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္ပါသည္။ သူ ဘာဝါသနာပါသနည္း။ ဘာလုပ္ခ်င္သနည္း ဆိုသည္တို႔ကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။

သူသိခ်င္၊ တတ္ခ်င္သည့္ပညာကို တတ္ေျမာက္ထားလွ်င္ ကၽြမ္းက်င္ေနေပလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း ကၽြမ္းက်င္သူေတြကို ရွာေနၾကသည္။ ကၽြမ္းက်င္ ေအာင္သင္ျခင္းသည္ အနာဂတ္အတြက္ ေျခလွမ္းကို ပထမဆံုးျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ စူးစမ္းရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္လိုစိတ္၊ စိတ္ဝင္စားစြာ လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္၊ အလုပ္ကို အလုပ္ႏွင့္တူေအာင္ လုပ္ကိုင္လိုစိတ္မ်ားသည္ အေျခခံျပဳစုေလ့က်င့္ေပးလိုက္ရမည့္ သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္သည္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ၊ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းေသာ၊ ႀကိဳးစားခ်င္ေသာသူမ်ားအတြက္ အနာဂတ္က ရွိၿပီးသားျဖစ္သည္။ မည္သည့္အလုပ္ရွင္မဆို ထိုကဲ့သို႔ စိတ္ဓာတ္ေရာ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးထားသူမ်ားကိုသာ လိုခ်င္ေတာင့္တမည္ကို သိထားေစခ်င္သည္။

တန္ဖိုးထားတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးရမည္

တစ္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ၾကရမည့္ လူငယ္မ်ားကို “တန္ဖိုး” အေၾကာင္း သင္ကို သင္ေပးလိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ဆိုသည္မွာ အခြင့္အလမ္းျဖစ္သည္။ အခြင့္အေရးႏွင့္ မေရာသင့္ေပ။ ေက်ာင္းၿပီး ဘြဲ႔ရၿပီးလွ်င္ အလုပ္ရကိုရမွျဖစ္မည္ဆိုသည္မွာ အခြင့္အေရးတစ္ခုအေနႏွင့္ သတ္မွတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ အလုပ္ရျခင္းမွာ အခြင့္အလမ္းသာ ျဖစ္သည္။ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ရရန္အတြက္ ကိုယ္က ဘာေတြျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီနည္းဆိုသည္က ပိုၿပီးအေရးႀကီးသည္။ ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ အလုပ္ရမည္ဆိုၿပီး မည္သူကမွ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္မထင္ပါ။ 

မည္သည့္အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမဆို ကိုယ့္လိုအပ္ခ်က္အရ ေခၚၾကမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္က ဘာကို ေ႐ြးခ်ယ္မည္နည္း၊ အေကာင္းဆံုး ဘာေတြကို ျပင္ဆင္ထားၾကမည္နည္းဆိုသည့္ ကိုယ့္တန္ဖိုးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ ကိုယ့္တန္ဖိုးကို ကိုယ္ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ကိုယ္လုပ္ခ်င္သည့္အလုပ္အတြက္ တန္ဖိုးတစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသင့္သည္။ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မွ အလုပ္အတြက္ ကိုယ္က တန္ဖိုးတစ္ခုျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ကိုယ့္တန္ဖိုးတက္ေစရန္ ကိုယ္တိုင္ပ်ိဳးေထာင္ထားၾကရမည္။

ထုတ္ေဖာ္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးရမည္

လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေနသည္မွာ မိမိတို႔ ဘာျဖစ္ခ်င္သည္၊ ဘာလုပ္ခ်င္သည္ ဆိုျခင္းတို႔ကို မေျပာႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ ဘာကိုစိတ္ဝင္စားမွန္းမသိ၊ ေက်ာင္းကိုေရာက္လာလွ်င္ တစ္မ်ိဳးတည္း တစ္တန္းစားတည္း သတ္မွတ္ကာ သင္ၾကားေနျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသင္သင္၊ စိတ္ဝင္စားသည္ျဖစ္ေစ၊ မဝင္စားသည္ျဖစ္ေစ လိုက္သင္ေနမည္သာျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ေပ်ာက္ေနၾကရသည္။

လူငယ္တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ျဖစ္ခ်င္ေသာဆႏၵ တစ္ခုစီရွိၾကပါလိမ့္မည္။ ေဖာ္ထုတ္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း သူတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္စြာ ေျပာဆို ေဆြးေႏြး၊ တိုင္ပင္ႏိုင္မည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သို႔မဟုတ္ အတိုင္ပင္ခံမ်ားရွိရန္လိုသည္။ 

ေက်ာင္းမၿပီးမီကတည္းက ဘာလုပ္ခ်င္သနည္း၊ ဘာျဖစ္ခ်င္သနည္းဆိုသည့္ အေျခခံအခ်က္ေလးမ်ားကိုမသိဘဲ သူတို႔အနာဂတ္ကို အကြက္ခ်ႏိုင္မည္မထင္ပါ။ အလုပ္အတြက္ ပညာဌာနမ်ားကို ေရာက္လာၿပီး လူစုေဆာင္းမည့္သူမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အႀကံေပးအတိုင္ပင္ခံမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သူတို႔ရွာေဖြေနသည့္သူမ်ိဳးကို ရလိုရျငားျဖင့္ ေဈးထဲ၌ လိုခ်င္သည့္ပစၥည္းကို လာရွာေနသူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

လူငယ္မ်ားကို သူတို႔ဘာလုပ္ခ်င္သည္၊ ဘာျဖစ္ခ်င္သည္ဆိုျခင္းကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး သူတို႔ျဖစ္ခ်င္သည့္အတိုင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းမွာ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားက ဤသို႔ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္ဆိုေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ရန္လိုပါသည္။

ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေအာင္ သင္ၾကားေပးရမည္

လူငယ္တိုင္းကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပးခ်င္လွ်င္ ေက်ာင္းေတြက ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ သင္ၾကားေပးထားရန္ျဖစ္သည္။ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး အနာဂတ္ကို ျပင္ဆင္ေပးထားသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ေပးထားႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။ လူငယ္မ်ားကို Skill ျဖစ္ေအာင္ သင္ၾကားသည္ဆိုရာတြင္ Soft Skill ဆိုသည့္ လူအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရး၊ စကားေျပာဆိုျခင္းအတတ္ ပညာ၊ မွန္ကန္စြာေရးတတ္ေစရန္ႏွင့္ ကိုယ့္စိတ္ထဲတြင္ သိသည့္အတိုင္း၊ ရွိသည့္အတိုင္း ပြင့္လင္းျမင္သာ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာဆိုတတ္ရန္တို႔ကိုပါ သင္ၾကားေပးထားရန္လိုသည္။ ယေန႔ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိုသို႔ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္သာ အခြင့္အလမ္းမ်ားက ေစာင့္ႀကိဳေနပါလိမ့္မည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ စမတ္က်စြာ ဝတ္စားေနထိုင္ေရးကလည္း အေရးႀကီးသည္။ စုတ္ျပတ္စြာဝတ္ဆင္ၿပီး အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္အေပၚ တန္ဖိုးမထား၊ မေလးစားစြာ ျပဳမူတတ္သူမ်ားအား မည္သည့္ အလုပ္ရွင္ကမွ အထင္ႀကီးေလးစားမည္မဟုတ္ပါ။ အေရးႀကီးသည္မွာ Communication ျဖစ္သည္။ ဖုန္းသံုးတတ္ရန္ မဟုတ္ပါ။ လူထဲေနၿပီး လူလိုေပါင္းသင္းဆက္ဆံတတ္ေစရန္ ေက်ာင္းေတြက အေျခခံအျဖစ္ သင္ၾကားေပးလိုက္သင့္ပါသည္။

လူေတာ္လူေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ရမည္

လူငယ္တိုင္းကို ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးေန႐ံုႏွင့္ မၿပီးပါ။ ေတာ္လည္းေတာ္၊ တတ္လည္းတတ္၊ ေကာင္းလည္းေကာင္းေနေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးဖို႔ လိုပါသည္။ ေဈးကြက္တြင္ အစြန္းထြက္တန္ဖိုးေလးေတြ လိုပါသည္။ ဉာဏ္ေကာင္း႐ံုျဖင့္ မၿပီးပါ။ လုပ္ငန္းလည္းလုပ္တတ္၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးလည္း တတ္ကၽြမ္းၿပီး၊ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ႀကံ့ႀကံ့ခံကာ ရင္ဆိုင္ရဲသူေလးေတြျဖစ္ေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလိုက္ဖို႔ လိုပါသည္။ စာတတ္ေအာင္ သင္ရလြယ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘဝတစ္သက္တာ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား၊ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္လိုစြမ္း၊ လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္းျမင္စိတ္ထားျဖင့္ ဘဝကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားရွိေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္လည္းလိုအပ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးလိုက္ရမည္

မည္သည့္ဌာန သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္မဆို သူ႔ဆိုင္ရာ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေခၚအေဝၚမ်ား ရွိတတ္ပါသည္။ ထိုေဝါဟာရ အဓိပၸာယ္မ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားမွာကတည္းက သင္ၾကားေပးထားသင့္ပါသည္။ ႐ံုးပိုင္းဆိုင္ရာေဝါဟာရ၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုပိုင္းဆိုင္ရာ ေဝါဟာရအေခၚမ်ား ဗဟုသုတမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျခခံၿပီး သင္ၾကားလိုက္လွ်င္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ လက္ေတြ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ား၊ သင္႐ိုးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

စူးစမ္းေလ့လာလိုစိတ္ရွိေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးရမည္

ေက်ာင္းသားအ႐ြယ္ လူငယ္မ်ားကို ပါတာဖတ္၊ အတိအက်ေရး၊ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခြင့္မေပးလွ်င္ ဘာမွ သိခ်င္၊ တတ္ခ်င္၊ စူးစမ္းခ်င္စိတ္ရွိလာမည္ မဟုတ္ပါ။ စူးစမ္းလိုစိတ္၊ စပ္စုလိုစိတ္က ပိုၿပီး သိလြယ္၊ တတ္လြယ္ ပညာနယ္ပယ္ကို ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေလ့ အက်င့္မ်ိဳးကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ေပးလိုက္ႏိုင္ပါသည္။ 

တီထြင္ဖန္တီးလိုစိတ္ဆိုသည္မွာ စူးစမ္း ေလ့လာလိုစိတ္ေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ကိုယ္ပိုင္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မေပးလွ်င္ လက္ထိတ္ခတ္ၿပီး စာသင္သလို ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ စိတ္ကူးႏွင့္လက္ေတြ႔ ေပါင္းစပ္ေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္လိုသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္သင္ၾကားေနသည့္ သင္႐ိုးမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔ သေဘာတရားမပါ၊ စာေတြ႔ႏွင့္ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ေနျခင္းကလည္း တီထြင္ဖန္တီးစိတ္မ်ားကို ခ်ိဳးႏွိမ္ထားသလို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဂီတကို တူရိယာပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး လက္ေတြ႔တီးခတ္ခိုင္းၿပီး သင္ႏိုင္ပါသည္။ တေယာထိုးနည္းကို စာေတြ႔မသင္ႏိုင္ပါ။ လက္ေတြ႔ သင္မွတတ္ပါသည္။

ဆက္စပ္စဥ္းစား ဉာဏ္တိုးပြားေအာင္ သင္ရမည္

လူငယ္မ်ားကို ဆက္စပ္ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းရွိေစရန္ သင္ၾကားဖို႔လိုသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုသည္မွာ အိမ္ႏွင့္ေက်ာင္းတို႔ႏွင့္မတူပါ။ လူငယ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးသင့္ပါသည္။ စာသင္ခန္းသည္ ဘဝမဟုတ္ပါ။ ဘဝဆိုသည္မွာ ေလ့လာစရာမကုန္သည့္ ခရီးရွည္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးလိုက္ရန္ လိုပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုသည္မွာ အေနအထားမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူပါ။ ဝတ္စားပံု၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ ဆက္ဆံ ေရး၊ စည္းကမ္း စသည္တို႔ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရား၊ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး သေဘာတရားမ်ားကို ေက်ာင္းကတည္းက အေျခခံေပးလိုက္ရန္ ေျပာေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘြဲ႔ရတိုင္း လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို တတ္သိလာၿပီးဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ စာေတြ႔ႏွင့္လက္ေတြ႔ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာရွိေနသည္ကို သေဘာေပါက္ထားရန္လိုပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္ထား မရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ ကမၻာႀကီးမွာ အားလံုးႏွင့္ဆက္ဆံႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဆိုေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းစိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ျဖစ္လာေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးမွ လံုေလာက္ပါလိမ့္မည္။

အေတြ႔အႀကံဳရွိေစရန္ သင္ၾကားေပးရမည္

လူငယ္ေတြ အဘယ္ေၾကာင့္ အလုပ္မုန္းသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ အလုပ္ မလုပ္ခ်င္ၾကသနည္း။ အေျဖရွိပါသည္။ ကိုယ္လုပ္သည့္အလုပ္ကို မကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ သူတို႔လုပ္ေနသည့္အလုပ္က အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္းတို႔ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနမည္ထင္ပါသည္။ သူတို႔ကို စာေတြ႔ခ်ည္း သင္ၾကားေပးလိုက္လွ်င္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳေတြက ပါလာမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုအခါတြင္ လက္ေတြ႔ဘဝ၌ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သူတို႔ကို အေကာင္းဆံုး၊ အေတာ္ဆံုးျဖစ္ေစခ်င္လွ်င္ ေက်ာင္းေတြက မည္သို႔ျပင္ဆင္ေပးလိုက္သနည္းဆိုျခင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လိုပါလိမ့္မည္။ အေျခခံသည္ အေျခခိုင္ရန္လိုပါသည္။ 

မွီျငမ္းကိုးကား ေလ့လာစရာမ်ား ျပည့္ဝေနေစရမည္

ေခတ္ကာလက ေတာင္းဆိုေနသည္မွာ ဘဝ တစ္သက္တာ ပညာရွာႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္လိုက္သည္ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားျခင္းသည္ ၿပီးဆံုးသြားၿပီဟု မွတ္ယူရန္ မသင့္ပါ။ လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေလ့လာစရာ ပညာရွာစရာ ရင္းျမစ္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ထားေပးႏိုင္ရပါလိမ့္မည္။ စာၾကည့္တိုက္ေတြ ရွိရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းေတြ ရွိရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ သင္တန္းေတြကို ဆက္တက္ခြင့္ေပးရမည္။ တတ္ေျမာက္ေလ့လာမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအလိုက္ အသိအမွတ္ျပဳကာ ရာထူး၊ လစာတိုးေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

E-01 

(Ref: How to Prepare Young People for Jobs of the Future, Huffpost)