News

POST TYPE

ARTICLE

ရမ္းသန္းထင္ျမင္မႈမ်ားကို ပယ္ရွား၊ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ကာ “ဝ” တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏိႈင္းျခင္း
25-Aug-2018

(ယမန္ေန႔မွ အဆက္)

Tea Circle Oxford တြင္ Andrew Ong ၏ ေလ့လာေရးသားခ်က္ကို သန္႔ဇင္စိုး ဘာသာျပန္သည္။

(ေဆာင္းပါးပါ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ မူရင္းေရးသားသူ၏ အာေဘာ္ျဖစ္ၿပီး The Voice Daily ၏ အာေဘာ္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။)

ခပ္ခြာခြာထားျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ “ဝ” နယ္ေျမသို႔ BBC ၏ ခရီးစဥ္အၿပီး၌ သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားရာတြင္ “ “ဝ”သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား လက္လွမ္းမမီရာ ေနရာျဖစ္ၿပီး သူတို႔စိတ္ထင္သလို လုပ္ေနၾကကာ အေျပာင္းအလဲကို မလိုလားၾကေပ”ဟူ၍ ေရးထားသည္။ ယင္းသို႔ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သတ္မွတ္သေဘာထားလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ UWSA သည္ အမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာ၊ ေခါင္းမာ၊ အျမင္က်ဥ္း၊ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာကင္းမဲ့သူမ်ားအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္လိုက္သကဲ့သို႔ ရွိေပသည္။ UWSA သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ “ဝ” ျပည္နယ္ကို ေတာင္းထားၿပီး ခြဲထြက္ေရး သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေရးကို ေတာင္းဆိုျခင္းမရွိေပ။ ဗမာစာ၊ တ႐ုတ္စာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာတို႔အၾကား ဘာသာျပန္အလြဲမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ စသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဝါဟာရမ်ားအၾကား နားလည္မႈလြဲျခင္းမ်ား ရွိလာသည္။ သို႔ျဖင့္ လိုလားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား ရွိလာရသည္။ 

UWSA ၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ၎ အေပၚထားရွိသည့္ ေဆြးေႏြးဘက္မ်ား၏ နားလည္သိရွိထားမႈ နည္းပါးျခင္းက သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေဝးရာတြင္ေနခဲ့ျခင္းမွာ ျမန္မာအစိုးရက ၎တို႔ကို အသံုးျပဳ၍ အျခားအင္အားနည္း EAO မ်ားကို ဖိအားေပးကာ စားပြဲဝိုင္းသို႔ ေခၚေဆာင္မည့္အေရးတြင္ အသံုးခ်မခံလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ပါဝင္သူတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္ေစျခင္းမူဝါဒျဖစ္သည္။ “ဝ” ၏ NCA လက္မွတ္ေရးထိုး လိုျခင္းအေၾကာင္း မၾကာခဏ ေကာလာဟလမ်ားထြက္လာရာ ၎တို႔ မဟာမိတ္မ်ားအၾကား နားလည္မႈ ႐ႈပ္ေထြးျခင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ရာ FPNCC လက္ေအာက္မွ ညီၫြတ္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခု ဖန္တီးေရး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

UWSA သည္ စစ္ေရးအရ အင္အားႀကီးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ အားမေကာင္းကာ သီးျခားရပ္တည္လိုသူမ်ားဟု မဟာမိတ္မ်ားက ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ယင္းအျမင္မ်ားက ခ်ီးက်ဴးအေလးထားျခင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းလာၾကသညဟု ျမင္ရသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈအနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ UWSA “ဝ” တပ္၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အေနအထားသည္ ပံုမွန္အတိုင္းဆက္ရွိေနသည္။ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရွိေနၿပီးသားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ လက္မွတ္ထိုးရမည့္ကိစၥမွာ အဓိပၸာယ္မရွိဟု “ဝ” မ်ားက မၾကာခဏေျပာၾကသည္။ မွန္ကန္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈရယူလိုေသာ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိသည္ကိုေတာ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္ေထာက္ခံေသာ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပန္လည္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းမ်ိဳးတြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏႈတ္နည္းေနျခင္းကို စိတ္ပါဝင္စားျခင္းမရွိဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၏ NCA လက္ခံေရး ရပ္တည္ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ UWSA ၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာဌာန အႀကီးအကဲက ျပန္လည္ေျပာဆိုသည္မွာ “ဒါက ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔မွာ သူ႔ရပ္တည္ခ်က္ရွိမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပ္တည္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ရပ္တည္ခ်က္တူေနရင္ ပဋိပကၡ ဘယ္ရွိပါ့မလဲ။ ဒါက မထူးဆန္းပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မၾကာခဏ ေတြ႔မွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အေျဖရရွိေရးအတြက္ အနာဂတ္မွာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ အလ်င္လိုလို မတက္လိုေၾကာင္း UWSA က ျငင္းဆန္ထားခဲ့ရာ စိတ္ပါဝင္စားမႈ မရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေခ်သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ အလ်င္မလိုျခင္းသည္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိေရးအတြက္ စိတ္ပါဝင္စားမႈ မရွိျခင္းဟု မဆိုအပ္ဘဲ သင့္တင့္မွန္ကန္ေသာ အေျခအေနကိုလိုလားျခင္းဟု ဆိုရမည္။ 

UWSA ၏ ၎တို႔ကိုယ္ ၎တို႔ ႐ႈျမင္ပံု

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ပံုမ်ားသည္ UWSA က ၎တို႔ကိုယ္ ၎တို႔ ႐ႈျမင္ထားခ်က္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိ၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၊ ရပ္တည္ခ်က္ခိုင္မာၿပီး ေသြးစည္းညီၫြတ္ျခင္း ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ အံကိုက္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ Phoenix News သတင္းဌာနက ဘိန္းဘုရင္ေဟာင္းခြန္ဆာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ UWSA ဥကၠ႒ ေပါက္ယူခ်န္း အေၾကာင္းကို ေျဖၾကားရာ၌ ၎သည္ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေရကဲ့သို႔ သူစီးဆင္းလိုရာေနရာသို႔ စီးဆင္းသြားသည္ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ထိုအေျခအေနႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာပင္ UWSA ကိုေတာ့ ခြန္ဆာက မလႈပ္ရွားေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ဟု ခိုင္းႏိႈင္းခဲ့သည္။ 

သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဘယ္လိုပင္ သေဘာထားမတူညီမႈမ်ား ရွိေနေပေသာ္ျငား ပထမဆံုး က်ည္စေဖာက္သည္မွာေတာ့ သူတို႔မျဖစ္ေစရဟု UWSA က ဆိုထားသည္။ ကတိကဝတ္ကို တန္ဖိုးထားသည့္အတြက္လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဂုဏ္ယူၾကသည္။ “ဝ” နယ္ေျမတြင္ ဘိန္းစိုက္မႈကို ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီးေနာက္ ဘိန္းမ်ား ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးေနလွ်င္ သူ႔ေခါင္းကို ကိုယ္တိုင္ျဖတ္ပစ္ျပမည္ဟု ဥကၠ႒ေပါက္က ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ကတိကဝတ္ကို ဂုဏ္ယူၾကေလ့ရွိသျဖင့္ တစ္ခါတေလ မတည္ႏိုင္မည္စိုးသျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ မေပးဘဲေနၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ဝင္မပါေတာ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိတ္တိတ္ေနျခင္းတို႔ကို သူတို႔က ဦးစားေပးတတ္သည္။ 

ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျခင္းကို UWSA က ၎တို႔ လိုလားေသာ ပံုရိပ္၏ ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ သေဘာထားၾကသည္။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ကိစၥကို အက်ပ္ကိုင္လာမႈမ်ားကို ျငင္းဆန္တတ္သည္။ UWSA သည္ ၎တို႔ ေထာက္ပို႔လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ အဓိကေနရာမ်ားကိုကာကြယ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အကာအကြယ္ျပဳၾကသည္။ “ဝ” နယ္ေျမေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းနယ္ျခားေဒသမ်ားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား၊ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနမ်ား ႀကံဳရေသာ္လည္း အႀကီးအက်ယ္ ထခ်ျခင္းမ်ားေတာ့ မျဖစ္ခဲ့ေပ။ ယင္းနယ္ေျမမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္လာမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡျပန္ျဖစ္ရန္အတြက္ မီးပြားျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားမည္ကို ကာကြယ္ေရွာင္ရွားထားႏိုင္သည္။ 

၁၉၇၀၊ ၁၉၈၀ ကာလမ်ားက ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလက္ေအာက္တြင္ရွိစဥ္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ေသာ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ား၊ ၁၉၉၀ ကာလမ်ားတြင္ ခြန္ဆာႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွ ထိခိုက္ေသေက်ခဲ့မႈမ်ားကို UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပန္လည္ေျပာၾကားၾကရင္း နယ္ေျမစိုးမိုးမႈကို ထိန္းထားရခက္ခဲပံုကို ဆိုထားၾကသည္။ သူတို႔သည္ စစ္ပြဲသို႔ ျပန္မသြားခ်င္ေတာ့သလို၊ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ရန္လည္း မလိုလားေပ။ 

UWSA သည္ တပ္တြင္းညီၫြတ္မႈကို ဂုဏ္ယူေျပာဆိုေလ့ရွိၿပီး အုပ္စုဖြဲ႔အေလ့အထကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။ အမိန္႔ေလးစားမႈ၊ တစ္သမတ္တည္းရွိမႈႏွင့္ ႐ိုးသားတည္ၾကည္မႈ စသည့္ တညီတၫြတ္တည္း ရပ္တည္ၾကသည္ကို ဂုဏ္ယူၾကေသာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ထိုအရာကို ေခါင္းမာအျမင္က်ဥ္းမႈဟု နားလည္ၾကသည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခခံ အေကာက္အယူျဖင့္ UWSA သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကို ထိပ္သီးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေအာက္ေျခသို႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံ တင္ျပရပ္ခံခဲ့ၿပီး ပိုမိုအမ်ားလက္ခံသည့္ ေအာက္ေျခမွ တက္သည့္ ပံုစံေၾကာင့္ ပယ္ခ်မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ UPC အၿပီးတြင္ ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ထိပ္ပိုင္းအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္သင့္သည္ဟု ေျပာလာမႈမ်ားရွိလာသည္။ 

“ဝ”ေဒသ၏ ပါဝါ ဆိုေသာသေဘာတရားမွာ ေပးကမ္းေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ရက္ေရာျခင္းတို႔မွလာျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ အာဏာပိုင္မႈကို UWSA က ေလးစားေစလိုလွ်င္ အစိုးရကလည္း ၎၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးရာတြင္ အေျခခံက်ေသာ ႐ိုးသားမႈကို ျပသရန္လိုသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလိုလားမႈမ်ားသည္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကို ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းတို႔သည္ အားေလ်ာ့ေစပါသည္။ ဥပမာ - “ဝ” ေဒသေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ကတ္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ UWSA က ကာလရွည္ၾကာေတာင္းဆိုေနခဲ့သည္။ ထိုကိစၥကို ျပည့္ဝစြာ မေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေပ။ ျမန္မာ့လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ ၁၅၀ သာထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ေသာ လိုလားျပည့္ဝျခင္းကင္းမဲ့မႈက “ဝ” ျပည္သူမ်ားအၾကား ဒီဘက္ကို မေလးစားလိုျခင္းတို႔ တိုးပြားလာေစပါသည္။ 

UWSA ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

ေလ့လာသူ ယြန္ဆြန္း၏ သံုးသပ္ခ်က္အရ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ “ဝ” တို႔အၾကား အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစေရးတြင္ အဓိကအခက္အခဲမ်ားမွာ “ဝ” ျပည္နယ္တည္ေထာင္ေရးကိစၥႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ “ဝ” နယ္ေျမမ်ားအေရးျဖစ္သည္။ စစ္အင္အား သံုးေသာင္းရွိၿပီး FPNCC ၏ ဦးစီးဦးေဆာင္ေနရာ ရထားၿပီးျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးအေျဖရွာရာတြင္ UWSA ကို ဖယ္ထား၍မရဘဲ သူတို႔ကလည္း နယ္ေျမစိုးမိုးမႈကိုလည္း လြယ္လင့္တကူ စြန္႔လႊတ္လိုက္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ သံလြင္ျမစ္ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ရန္အတြက္ နယ္ပယ္ကိုရွာေဖြရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းမွ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္ပါသည္။ UWSA သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီ၊ နည္းပညာအေထာက္အပံ့တို႔အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ရပ္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ဝ” တို႔သည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ကို ဟန္ျပသက္သက္မဟုတ္ဘဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ “ဝ” နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

၁၉၉၀ ကာလမ်ားအတြင္းက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဘိန္းအစားထိုးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ “ဝ” နယ္ေျမအတြင္း အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို “ဝ” တပ္ဖြဲ႔က ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စားနပ္ရိကၡာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီး “ဝ” နယ္ေျမအတြင္း အဖြဲ႔အစည္းကိုးခု အလုပ္လုပ္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ကိုးကန္႔ အက်ပ္အတည္း၊ တပ္မေတာ္၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သြတ္သြင္းမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေလးေပးမႈမ်ား ေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းသံုးခု ျပန္ထြက္သြားခဲ့သည္။ UWSA အတြက္မူ ယင္းသို႔ တင္ျပရပ္ခံမႈမ်ားကို နားေထာင္မည့္သူမရွိ ျဖစ္ေနသည္။ “သူတို႔နဲ႔ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စတင္ေလ့လာလည္းၿပီးေရာ သူတို႔က ျပန္ထြက္သြားေရာ”ဟု “ဝ” ဘက္က ဆိုထားသည္။ 

ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔သည္ ၂၀၀၄ ကတည္းက “ဝ” နယ္ေျမတြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ရန္ပံုေငြနည္းျခင္း၊ အျခားဦးစားေပးမ်ားသို႔ ေျပာင္းသြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းပမာဏကို ေနာက္ပိုင္းေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ရိကၡာတန္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ စားနပ္ရိကၡာ ႏွစ္စဥ္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းမွသည္ ယခုအခါ “ဝ” ေဒသတြင္း ေက်ာင္း ၄၀၀ အနက္ ေက်ာင္း ၁၃၀ ေလာက္ကို ေက်ာင္းတြင္းအာဟာရ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးသည့္ အစီအစဥ္သာ ေဆာင္႐ြက္ေတာ့သည္။ Malteser International ႏွင့္ Health Poverty Action တို႔က ပန္ခန္းတြင္ ေဆးခန္းမ်ားဖြင့္ေပးထားၿပီး ေဒသတြင္းလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ UWSA နယ္ေျမတြင္ က်န္ခဲ့ေသာ လက္က်န္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ကတည္းက အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လာေရာက္ကာ အေျခအေနေလ့လာ၊ ကိန္းဂဏန္း ေကာက္ယူ၊ တိုင္းတာကြင္းဆင္း၊ စီမံခ်က္မ်ားအဆိုျပဳ၊ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္း၊ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္သြားၾကၿပီး ျပန္မလာၾကေတာ့ေပ။ UWSA အတြက္ နားလည္ရခက္ခဲေနသည္။ 

“ဝ” နယ္ေျမရွိ ျပည္သူမ်ားမွာ ဆင္းရဲေနဆဲျဖစ္သည္။ ကာလႏွင့္ တစ္ေျပးညီျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္ရေသာ ကိန္းဂဏန္းစာရင္းမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဘးဖယ္ထားၿပီး စဥ္းစားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးက ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၆ လ မွ ၉ လစာအထိရွိၿပီးက်န္းမာေရး၊ ပညာေရးၫႊန္ကိန္းမ်ားက သိပ္မေကာင္းေပ။ ပထမတန္းႏွင့္ ဆ႒မတန္းၾကား ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းက ၉၂ ရာခိုင္ႏူန္းရွိသည္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ မည္သည့္ ဘာသာစာေပကိုမဆို စာတတ္ေျမာက္ႏႈန္းက ၂၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ 

ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးေလာကသားအမ်ားအျပားကလည္း “ဝ” နယ္ေျမသို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ လံုၿခံဳေရးအရ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ား ကုန္က်စရိတ္ျမင့္ျခင္း၊ ဘက္ေပါင္းစံုေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ လက္တြဲဖက္မရွိျခင္း၊ UWSA ႏွင့္ အလုပ္တြဲလုပ္ရခက္ခဲျခင္း စသည္တို႔ရွိေၾကာင္းဆိုသည္။ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာကား ႏိုင္ငံေရးအရ စြန္႔စားမႈယူရျခင္း ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိကက်ေသာ EAO မ်ားက “ဝ” ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမျပဳၾကျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။ စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္သည္။ 

UWSA ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လက္တြဲျခင္းတြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအရာသည္ အခ်ိန္ယူရၿပီး NGO မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ UWSA သို႔ ကူညီမႈမ်ားကို တပ္မေတာ္က လိုလားခ်င္မွ လိုလားမည္။ ၎ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ ထိုအရာက မွန္ခ်င္မွန္မည္။ “ဝ” နယ္ေျမတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ “ဝ” နယ္ေျမ၏ လိုလားခ်က္ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္လည္းကုန္က်မႈ မရွိေပ။ မည္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူမဆို “ဝ” နယ္ေျမအတြက္ အျခားဝင္ေငြ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ “ဝ” နယ္ေျမရွိ ေက်ာင္းမ်ား၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏူန္းတြင္ ဗမာဘာသာကို သင္ၾကားေပးေနသည္။ ထပ္တိုးသင္ၾကားရန္လည္းရွိသည္။ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ဘာသာစကားအတူတကြ အသံုးျပဳၾကမည့္ အလားအလာသည္ တန္ဖိုးႀကီးပါသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ “ဝ” နယ္ေျမထဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာအင္အားစုမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ရန္အတြက္လည္း လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုပြင့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး UWSA ၏ တ႐ုတ္အေပၚ မွီတည္ေနရျခင္းကိုလည္း တန္းညႇိႏိုင္သည္။ 

ထိုကိစၥက တ႐ုတ္အတြက္လည္း အဓိပၸာယ္ရွိသည္။ တစ္ဦးတည္း ဝင္လုပ္႐ံုျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ပါ ၎တို႔၏ ပန္းတိုင္မ်ားလြယ္ကူစြာ ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ တ႐ုတ္၏ တစ္ဦးတည္း လိုလားေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ အၿမဲတမ္းသံသယဝင္ခံရသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည့္အခါ ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီးသား တန္ဖိုးရွိေသာ ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားအတြင္း ဥပေဒအရ ေဘာင္ဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ ပါဝင္သူမ်ားအေနႏွင့္ UWSA ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ရွိမည့္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ အခန္းက႑မ်ား၊ အေရးပါမည့္ေနရာမ်ားကို ဖယ္ရွားသကဲ့သို႔ ရွိေခ်မည္။