News

POST TYPE

ARTICLE

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍေနာက္ကြယ္က ေထာင္ေခ်ာက္
13-Aug-2018ဇူလိုင္လ ပထမပတ္အတြင္းတြင္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး ပိုးလမ္းမေရွ႕ေဆာင္ လႈပ္ရွားမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမ တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ၁၅ ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးေၾကာင္း ျမန္မာဘက္က တရားဝင္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား တရားဝင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ အစီအစဥ္ မၾကာခင္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ 

အဆိုပါ စႀကႍလမ္းမသည္ တ႐ုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးကိုခ်ိတ္ထားကာ ရန္ကုန္သို႔ ဆက္သြားၿပီး အေနာက္ဘက္ဆိုလွ်င္လည္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ဘက္ တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွစ္ရပ္သည္ က႑ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈရထားၿပီး အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရး၊ သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာ စသည့္က႑မ်ား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ ေပါင္းစံုပါဝင္မည္။ အဓိကလိုလားခ်က္မွာ တ႐ုတ္အတြက္ ပထဝီအေနအထား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္ၿပီး၊ က်န္သည္မွာ အမ်ားျပည္သူလက္ခံေရးအတြက္ လုပ္ျပေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ 

သေဘာတူညီခ်က္သည္ အားလံုးေလာက္နီးပါးကို ၿခံဳငံုမိေသာ ကြန္ခ်ာႀကီးသဖြယ္ ေယဘုယ်သေဘာပိုဆန္သည္။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားရွိမည္ျဖစ္၍ စီမံကိန္းတိုင္းတြင္ ျမန္မာဘက္က အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေျပာဆိုပါဝင္ျခင္းမ်ားရွိေပမည္။

ပတ္လမ္းေရွ႕ေဆာင္စီမံကိန္း Belt Road Initiative လက္ေအာက္တြင္ စီးပြားေရးစႀကႍသေဘာတရားကို အင္တင္တင္လုပ္ေနေသာ ျမန္မာလည္း ဖိအားေပးခံလိုက္ရမွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ လုပ္လိုက္ရေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းကိစၥ လာေျပာေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးတို႔ ခရီးစဥ္အၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာေလာက္မွ တ႐ုတ္က စတင္ဖိအားေပးလာျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ကေတာ့ ကန္႔ကြက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ မလုပ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ယင္းစီမံကိန္းသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသာမက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ 

ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အေရးကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဆက္ဆံကိုင္တြယ္မႈကိစၥအတြက္ ျမန္မာအေပၚ အေရးယူမည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္လာမႈအေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ေထာက္ခံမႈရေရး တ႐ုတ္ကို မွီတည္ေနမႈရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအေပၚ ျမန္မာသည္ ျငင္းဆန္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါေပ။ 

ေႂကြးၿမီႏြံနစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိျခင္းဆိုင္ရာ ယူဆသံုးသပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေပေသာ္ျငား ပတ္လမ္း ေရွ႕ေဆာင္စီမံကိန္းႀကီးႏွင့္ ကင္းကင္းေနရန္ ျမန္မာအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးအသစ္က ေျပာထားသည္။ 

တ႐ုတ္ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အိႏၵိယဘက္သို႔ စီးဆင္းရန္အတြက္ စႀကႍလမ္းလည္းျဖစ္ရာ အိႏၵိယဘက္သို႔လည္း အက်ိဳးစီးပြားရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္မွ ေလ့လာသံုးသပ္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။ နီေပါတြင္ ကီရန္၊ ရာဆူဗာႏွင့္ ခတၱမႏၵဴတို႔သို႔ ရထားလမ္းေဖာက္ရန္ ကမ္းလွမ္းစဥ္က တ႐ုတ္သည္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ သေဘာထားမ်ိဳးကို ျပဖူးသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။ တ႐ုတ္မ်ားဘက္က ၾကည့္လွ်င္ ေဒသတြင္း ခါးပတ္လမ္းေရွ႕ေဆာင္စီမံခ်က္ BRI သည္ အိႏၵိယ ဝင္မပါလွ်င္၊ အေနာက္ဘက္ေရာ၊ အေရွ႕ဘက္ေရာ စႀကႍလမ္းေဖာက္မထားလွ်င္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ရွိရေျခကား စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေစာင့္ဆိုင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပတ္လမ္းေရွ႕ေဆာင္စီမံကိန္းကို စဦးပိုင္းက မေထာက္ခံခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ပင္လွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္လ်က္ ပါဝင္ရန္ စီစဥ္လာသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ စီးပြားေရးစႀကႍတြင္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ကူးလူးဆက္သြယ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ တ႐ုတ္၏ ေရွ႕ေဆာင္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေစတနာဗလပြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနျခင္းမဟုတ္သည္ကိုေတာ့ နားလည္ထားအပ္သည္။

ပူရမည့္ကိစၥမွာ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို တ႐ုတ္ကတည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ သီရိလကၤာတြင္ ၎တို႔လုပ္ခဲ့သည့္ ဟမ္ဘန္တိုတာစီမံကိန္းကို သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ျမန္မာျပည္တြင္ ထပ္လုပ္ရန္ စီမံခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္က စီမံကိန္းအတြက္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထည့္ဝင္ကာ ျမန္မာအစိုးရက က်န္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္ဝင္ရန္အတြက္ စတင္ရန္ သေဘာတူထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူထုဘက္က ေဝဖန္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာသျဖင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ စီမံကိန္းတြင္ ၂ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳးက်ရွယ္ယာကိစၥကို ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းရန္ ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာဘက္က အျမင္မွာ စီမံကိန္းကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျမန္မာဘက္က ရွယ္ယာထည့္ဝင္မႈကို ပို၍ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

စီးပြားေရးစႀကႍ၏ အဓိကလိုလားေဆာင္႐ြက္ခ်က္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတြင္ ဘ႑ာေရးကမရွိ။ ရန္ပံုေငြအတြက္ ႏိုင္ငံတကာေအဂ်င္စီမ်ားထံလည္း သြားလို႔ကမရ၊ ပါကစၥတန္က BRI ေရွ႕ေဆာင္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြထည့္ရန္ ႀကိဳးစားပံုမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကာလရွည္လာပါက အႏၲရာယ္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကိုပဲ ထည့္ဝင္ခြင့္ အမ်ားဆံုးေပးလိုက္လို႔ကလည္း မရေပ။ သီရိလကၤာ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႀကီး ဟမ္ဘန္တိုတာလိုမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ျဖစ္လာဖို႔က ေသခ်ာသည္။ 

ျမန္မာအတြက္ ကံေကာင္းသည္က ဒီမိုကေရစီအနည္းငယ္ရျခင္းႏွင့္အတူ ေရွးယခင္ႏွင့္မတူေအာင္ကို လူထုအသိေရခ်ိန္က ျမင့္လ်က္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးဥပမာမွာ အမ်ားျပည္သူကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ဘီလီယံေဒၚလာႏွင့္ခ်ီေသာ ကခ်င္ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို လက္လႊတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလံုးမွာ တ႐ုတ္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းသည္ ျမန္မာျပည္၏ အဓိကပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ရာ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္နယ္ေျမမ်ားကို ျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္ရာ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရပါက လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ အစိုးရသည္ တစ္ဖက္က ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာေရး ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း စစ္တပ္ကေတာ့ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေဒသမ်ားတြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား အရွိန္ျမႇင့္ေနသည္။ အဆိုပါေဒသမ်ားသို႔ စစ္တပ္က ခ်ဥ္းကပ္ကာ ပဋိပကၡျပန္လည္ျဖစ္ပြား စစ္ဆင္မႈမ်ားရွိေနသည္မွာ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ား ေခ်မႈန္းလိုေသာေၾကာင့္မဟုတ္၊ စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားရွိရာ တြင္းထြက္အရင္းအျမစ္ ႂကြယ္ဝသည့္ေဒသကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားရွိရာ ဖားကန္႔သည္ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ျမန္မာအတြက္ စိန္ေခၚမႈကိုေလ့လာသူတစ္ဦးက သံုးသပ္သည္မွာကား ျမန္မာသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ နီးစပ္လို႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္အေပၚ အလြန္အမင္းမွီခိုသြား၍ ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ တ႐ုတ္၏ဧရာမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္ ခါးပတ္လမ္းစီမံကိန္းႀကီးသည္ ျမန္မာဘက္ကေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာသည္ ပါကစၥတန္မွာ ျဖစ္ခဲ့သလို တ႐ုတ္ကိုလိုနီသဖြယ္ ျဖစ္သြားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက သိသေလာက္ေတာ့သိပါသည္။ အစိုးရသို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ကို တ႐ုတ္အေပၚ လံုးဝႀကီး မွီခိုသြားျခင္းမ်ိဳးကို ခြင့္ျပဳၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ 

သန္႔ဇင္စိုး