News

POST TYPE

ARTICLE

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲလာသည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
23-Jul-2018ျမန္မာေခါင္းေဆာင္၏ ၂၁ ရာစုပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈကို စစ္ဘက္က ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ အသံုးခ်ေနၿပီး တ႐ုတ္က ခ်ည့္နဲ႔အားေလ်ာ့ေစသလို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အမ်ားစုကလည္း လက္မခံႏိုင္ျဖစ္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကိုအဆံုးသတ္ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မေရမရာ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ျပန္ၿပီျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီး၊ လက္ရွိႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္တြင္းပဋိ ပကၡမ်ားအဆံုးသတ္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ယူ မည္ဆိုေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အစိုးရတာဝန္ကို လက္လႊဲရယူခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း စစ္ဘက္က က်ားကန္ေပးခဲ့ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရထံမွ သူဆက္ခံခဲ့ရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အထိန္းအခ်ဳပ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေနေသာစစ္ဘက္အေပၚ ကြပ္ကဲႏိုင္စြမ္း ကင္းမဲ့ေနသည့္ သူ႔အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရ၏ အဓိကမူဝါဒအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖီလာျဖစ္လ်က္ရွိေနေပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးမွ်ရွိလာခ်ိန္တြင္ ေဒၚစုကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ တိုင္းျပည္၏ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနဆဲစစ္ေျမျပင္မ်ားတြင္ အင္အားျပေနဆဲျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္၏ ေဘးသို႔တြန္းပို႔ျခင္းခံလာရပံုေပၚလာသည္။

၂၀၁၆ ဩဂုတ္ - စက္တင္ဘာတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၇ ေမတြင္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ပင္လံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လလယ္တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာတတိယ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ တပ္မေတာ္ကသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စိုးမိုးထားႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။

အဓြန္႔ရွည္ၿပီးအဓိပၸာယ္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ဟုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက မွတ္ယူထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရးလမ္းဖြင့္ေပးရန္ တပ္မေတာ္ကို ဧရာမအာဏာေပးထားသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ စစ္ဘက္က စိတ္ဝင္စားမႈအနည္းငယ္သာရွိသည္ သို႔မဟုတ္ လံုးဝစိတ္မဝင္စားဆိုသည့္အခ်က္ကို ထပ္မံျပသခဲ့သည္။

စစ္ဘက္၏ တင္းမာေသာရပ္တည္ခ်က္ကို ၂၁ ပင္လံုတတိယေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ျပသသြားခဲ့သည္။ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ျမန္မာျပည္သူမ်ားကိုစစ္စစ္မွန္မွန္ ကိုယ္စားျပဳသည္မွာ မည္သည့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမွ်မဟုတ္သလို မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ်လည္းမဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္သာျဖစ္သည္ဟု ထည့္ေျပာသြားခဲ့သည္။

“အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမွာရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ ၅၂ သန္းေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳတာမဟုတ္သလို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဟာလည္း သူတို႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္မေတာ္ဟာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုပါ ထည့္ေျပာသြားသည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မွတ္ခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားသာမက အျခားနယ္ပယ္စံုကပါ တံု႔ျပန္ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ရပ္႐ြာအေျချပဳ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားကပါ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ အျခားလူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ “တပ္မေတာ္သည္ မိမိကိုကိုယ္စားမျပဳ” ဆိုေသာ သတင္းစကားမ်ား ေရးသားမႈပင္ရွိခဲ့သည္။ 

ယင္းမွာလက္ရွိအေျခအေနအေပၚ တိုင္းျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ပံုကိုပါ ထင္ဟပ္ေစသည္။ 

ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ဘက္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) (မူရင္းအသံုးအႏႈန္းအတိုင္း) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ၂၁ ပင္လံုညစာစားပြဲတြင္ ဘီတဲလ္စ္အဖြဲ႔၏ နာမည္ေက်ာ္ Let It Be သီခ်င္းကိုသီဆိုၿပီး သီခ်င္းစာသားမ်ားျဖင့္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၏ သီခ်င္းေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ပရိသတ္အမ်ားစုက သတိျပဳမိေကာင္းမွ ျပဳမိၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း “ငါ့ရဲ႕ ေမွာင္မိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ” (in my hour of darkness)၊ “ေၾကကြဲေနၾကတဲ့ျပည္သူေတြ” (the broken-hearted people) ဆိုေသာသီခ်င္းစာသားမ်ားႏွင့္ ထပ္ေက်ာ့ပါဝင္ေသာ သီခ်င္းေခါင္းစဥ္လည္းျဖစ္သည့္ “ရွိပါေစေတာ့” (Let It Be) ဆိုေသာ အဆံုးသတ္စာသားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ထိထိေရာက္ေရာက္မရွိလွသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ သူႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယံုၾကည္မႈနည္းပါးေနေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ 

စစ္ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၁ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပထမဆံုးစတင္ေၾကညာၿပီးကတည္းက တကယ္တမ္းတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္ မၿငိမ္မသက္ကာလ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္းမႀကံဳခဲ့ရဖူးေသာ အတိုင္းအတာအထိ ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ KIA သည္ မႀကံဳစဖူး ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအပါအဝင္ တပ္မေတာ္၏ ျပင္းထန္ေသာ ထိုးစစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

KIA ႏွင့္ သူ၏ မဟာမိတ္မ်ားထဲတြင္ “ဝ” ၊ တအာင္းပေလာင္၊ ကိုးကန္႔ ၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အခ်ိဳ႕ပါဝင္ၿပီး အားလံုးေပါင္းလိုက္ပါက အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအင္အား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ကိုယ္စားျပဳေနေသာ္လည္း ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္သာ တက္ေရာက္ခြင့္ရၾကသည္။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ခြဲေဝေပးေသာ ဖက္ဒရယ္ဝါဒဆီသို႔ ဦးတည္ေသာခိုင္မာသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ တစ္စံုတစ္ရာမစတင္မီ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ထိုးရမည္ဟု တပ္မေတာ္ကေရာ ေဒၚစုအစိုးရကပါ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုေနဆဲျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ဆယ္ဖြဲ႔အထိ NCA လက္မွတ္ထိုးထားၿပီးဟုအစိုးရက ေျပာေနေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ ယင္းတို႔အနက္မွ ေလးဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ဒီမိုကရက္တစ္ကရင္အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ (တပ္မဟာ-၅) DKBA -5၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (မူရင္းအသံုးအႏႈန္းမ်ားအတိုင္း) တို႔သာ တကယ္တမ္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ခိုင္ခိုင္မာမာရွိသည္။ အျခားေျခာက္ဖြဲ႔မွာ ေသးငယ္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ NGO ဆန္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရအေရးပါမႈ နည္းပါးသည္ သို႔မဟုတ္ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။

အားအေကာင္းဆံုး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္သည့္ KIA၊ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) တို႔သာမက ရွမ္းႏွင့္ ကိုးကန္႔တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မဟာမိတ္မ်ားကလည္း NCA ကို လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆိုထားၾကၿပီး လက္မွတ္ထိုးလိုက္ျခင္းသည္ သူတို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးမထူေထာင္မီလက္နက္ခ် အညံ့ခံလိုက္ရာေရာက္သည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။

အခင္းအက်င္းကိုပို႐ႈပ္ေထြးေစသည္က အထူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္းမွ အေထာက္အပံ့ေကာင္း ေကာင္းရထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတစ္ၿပံဳတစ္ေခါင္း ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္မွေဝဖန္သူတို႔၏ အသံုး အႏႈန္းအရဆိုလွ်င္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစက္မႈဇုန္ႀကီး” ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မထိေရာက္သည့္ စီမံကိန္းအေျမာက္အျမားတြင္ အႀကီးအက်ယ္သံုးစြဲျခင္းအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎တို႔၏ ပါဝင္မႈသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုးတက္ေစရန္ မဆိုစေလာက္သာ အေထာက္ အကူျပဳသည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။ 

တစ္ဖက္တြင္လည္း တ႐ုတ္သည္ အေရးပါသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ျပင္ပမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံလာရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္းမွ တ႐ုတ္၏ ကုန္းတြင္းပိတ္ ေတာင္ပိုင္းယူနန္နယ္အထိ သြယ္တန္းထားေသာ အေရးႀကီးသည့္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုင္းလိုင္း၊ တ႐ုတ္အတြက္ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ တံခါးဖြင့္ေပးမည့္ ေရနံဆိပ္ကမ္းတို႔ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ပထဝီအေနအထားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအရအက်ိဳးစီးပြားနက္ နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားအေကာင္းဆံုးအိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္အေနႏွင့္ အေရးပါေသာအခန္း က႑မွရွိေနသည္မွာ အံ့ဩစရာေတာ့မရွိလွေပ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္႐ြက္မႈသည္ တ႐ုတ္က သူ႔မဟာဗ်ဴဟာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကစားေနေသာဖဲခ်ပ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခ်ပ္သာျဖစ္သည္။ အျခားဖဲခ်ပ္မ်ားမွာ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားကိုတ႐ုတ္ျပည္သို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးမ်ား အကုန္အက်ခံ ေခၚေဆာင္ျခင္းဟူေသာ ပါဝါအေပ်ာ့ သံတမန္ေရးေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ ျဖစ္သည္။

အေနာက္တိုင္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္႐ြက္သူ အမ်ားအျပားယံုၾကည္ထားသည္ႏွင့္ ေသြဖည္စြာပင္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးမႈမရွိလွေပ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏေတြ႔ဆံုေလ့ရွိေသာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မလုပ္ၾကရန္သာ တိုက္တြန္းေလ့ရွိသည္။

NCA ၏ အားနည္းခ်က္အမ်ားအျပားထဲတြင္ ယင္းအခ်က္ကို ထည့္စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ဘက္မွ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းသူမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းအလိုက္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုေရးအပါအဝင္ ဗဟိုအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ NCA မဟုတ္သည့္ အျခားေသာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရးကိုသာ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းေပးေနသည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ တ႐ုတ္ကႏွစ္ဖက္ခၽြန္ ကစားပြဲကိုလည္း ကစားေနသည္။ အဆင့္ျမင့္ တ႐ုတ္လက္နက္မ်ား “ဝ” တပ္ဖြဲ႔ (UWSA) ထံ ေရာင္းစားေနသည္။ ထိုလက္နက္အခ်ိဳ႕သည္ “ဝ” တပ္ဖြဲ႔ထံမွ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားထံ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အားေကာင္းၿပီး လက္နက္ေတာင့္တင္းေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္သာ တပ္မေတာ္၏ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မရွိေသာ၊ သေဘာထားတင္းမာသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားေအာင္ တြန္းအားေပးႏိုင္မည္ဟူေသာ တ႐ုတ္၏႐ႈျမင္ခ်က္ကို ယင္းသို႔ လက္နက္မ်ား လက္သိပ္ထိုး ေရာင္းခ်ျခင္းက ေဖာ္ျပေနသည္ဟု ေလ့လာသူတို႔က သံုးသပ္ထားသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားေနာက္ကြယ္မွ တ႐ုတ္လက္မည္းႀကီးေၾကာင့္ပင္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ သံသယျဖစ္ရသည္မွာ အံ့ဩစရာမရွိလွေပ။ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႐ုပ္ပံုကားအတြင္းမွ ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရကို အၿမဲတမ္းဖယ္ထုတ္ထားႏိုင္ရန္ အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္ဟု တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ နီးစပ္ေသာသတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ “၎တို႔ကိုေထာက္ခံေသာ သူမ်ားကိုသာ ကိုယ္စားျပဳ” ၿပီးတပ္မေတာ္က သာဦးေဆာင္၊ ညီၫြတ္ေရးအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည့္ သေဘာဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ေျပာဆိုခ်က္ကိုအထက္ပါ အခ်က္က ရွင္းျပႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

တ႐ုတ္၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာေဘးထြက္ထိုင္ေနရသည့္ အေနာက္တိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖန္တီးသူအမ်ာစု၏ ဗ်ဴဟာထက္ ပိုမိုသိမ္ေမြ႔နက္နဲသည္မွာ သံသယျဖစ္စရာမလိုေပ၊ အေနာက္တိုင္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားသူအမ်ားအျပားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာ တိုင္းရင္းသားျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အေျခခံကိုပင္ နားလည္ႏိုင္စြမ္းမရွိလွေပ။

ဇူလိုင္ ၁၆ ညီလာခံအပိတ္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စိတ္ရွည္သည္းခံၾကရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မူေဘာင္သစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မည္သို႔ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္၊ မည္သို႔ျဖစ္ရမည္ဆိုျခင္းကို အေသးစိတ္မေျပာႏိုင္ခဲ့ျပန္ရာ သူကိုယ္တိုင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း ဆံုး႐ံႈးလာဟန္ရွိေနသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္တြင္ ေဒၚစုကေဆြးေႏြးပြဲအဆံုးမသတ္ေသးသလို၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မသြားေၾကာင္း၊ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္သြား ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းထက္ ပိုမေျပာႏိုင္ခဲ့ေပ။

ေဒၚစု၏ ၂၁ ပင္လံုသည္ ၁၉၄၈ တြင္ ၿဗိတိန္လက္ေအာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူရန္ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့ေသာ၊ ျဖစ္မလာခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အုတ္ျမစ္ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ၁၉၄၆-၄၇ ရွမ္းျပည္နယ္ပင္လံုၿမိဳ႕၌ ဖခင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၂၁ ရာစုပံုစံျဖင့္ ျပန္လည္က်င္းပျခင္းကို ရည္ၫႊန္းရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အားေကာင္းလွေသာ အမ်ိဳးသားေရးေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ္လည္း ေဒၚစုကို ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားခဲ့ၿပီး သူ၏ NLD ပါတီဝင္မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ေသာစစ္အစိုးရမ်ား၏ ဆက္ခံသူတပ္မေတာ္သည္ ေဒၚစုကိုဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူေဆာင္ေပးမည့္သူအျဖစ္ လက္ခံလိုဟန္မရွိေပ။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ စင္စစ္အားျဖင့္ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနသည့္ အခ်က္မွာပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးကစားပြဲတစ္ခုတြင္ NCA လက္မွတ္မထိုးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားကို နယ္႐ုပ္ကေလးမ်ားပမာ အသံုးခ်ေနသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔အၾကား အားၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းကူးေျပာင္းလာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေနာက္တိုင္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသာမက ေဒၚစုကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိဟူ၍ ျဖစ္သည္။

သပြတ္အူပမာ အ႐ႈပ္အေထြး၏ အလယ္ၾကားညပ္ေနသည္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ၊ အိုးအိမ္တို႔ကိုဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေသာ ျပည္သူတစ္သိန္းေက်ာ္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းကိစၥမွာလည္း တပ္မေတာ္ကိုေရာ တ႐ုတ္ကိုပါ ပူပန္ေစဖြယ္မရွိသလို၊ ေဒၚစုက သေကၤတအထိမ္းအမွတ္သေဘာအရ အေကာင္းဆံုးပံုစံႏွင့္ အူလိႈက္သည္းလိႈက္ အားထုတ္သည့္တိုင္ တိုင္းျပည္၏ ႀကိဳျမင္ႏိုင္ေသာ အနာဂတ္မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းတြင္ ထပ္ဟပ္ေနသည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟုတ္ဘဲ စစ္ပြဲသာ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေဇဝင္းေနာင္

Ref : Asia Times , Suu Kyi loses control of once hopeful peace process by Bertil Lintner