News

POST TYPE

ARTICLE

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈမ်ား
16-Jul-2018“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေမွးမွိန္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ထြန္းေတာက္ေနဆဲျဖစ္သည္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ ခ်ီးက်ဴးေထာမနာျပဳမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာ္ၾကားမႈပံုရိပ္က်ဆင္းသြားၿပီျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို အေနာက္ကမၻာအေနႏွင့္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရၿပီျဖစ္သည္။ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ပံုရေသာ္လည္း သံမဏိစိတ္ဓာတ္ရွိသူ သူမသည္ လက္နက္အားကိုး တပ္မေတာ္အာဏာရွင္ကို ရင္ဆိုင္အန္တုကာ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးကို စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံခဲ့ရၿပီး ကမၻာ့စံနမူနာ ဒီမိုကေရစီ နိမိတ္ပံုတစ္ခုအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။ 

သူမသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ မိသားစုဘဝကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ သူမအား ယခင္က ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ဖူးေသာဆုမ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေနၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မီဒီယာမ်ားကမူ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုကိုပင္ ႐ုပ္သိမ္းရန္ မစာမနာ ေတာင္းဆိုေရးသားေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္က သူမကို ထူးထူးကဲကဲ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသူမ်ားလည္း ယခုအခါ သိသိသာသာပင္ ႏႈတ္ဆိတ္လ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒီမိုကေရစီ စံနမူနာေခါင္းေဆာင္ပံုရိပ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း သူမအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စံျပေခါင္းေဆာင္မျဖစ္လိုေၾကာင္း၊ ယင္းပံုရိပ္ကို မဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း မၾကာခဏ အသိေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးသာ ျဖစ္ခ်င္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သူမသည္ ထိုပံုရိပ္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ သူမအေပၚ ဖိအားေပးေနသည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားက သူမ၏ ႏိုင္ငံတကာပံုရိပ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တရားဝင္ အာဏာသံုးကိုင္တြယ္ရသည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးလက္တံမ်ားႏွင့္ ဌာနတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အဆင့္ဆင့္ကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္က သူမ၏ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဝိုင္းပတ္ကန္႔သတ္ထားသည္။ သူမႏွင့္ NLD ပါတီ အစိုးရသည္ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာကို အကန္႔အသတ္ႏွင့္ရရွိထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ဟုေခၚေသာ စစ္တပ္အေပၚ ထိေရာက္စြာ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာအာဏာ မရရွိေပ။ သူမႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား အထူးသျဖင့္ ထိပ္ဆံုးပိုင္း အရာရွိအခ်ိဳ႕အၾကား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သူမသည္ ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

သူမအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈ ႀကီးထြားလာရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤါလီဟုေခၚေဝၚ) မ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံပံုေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆိုပါမြတ္ဆလင္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားအျဖစ္၊ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ရွိသူအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပန္သင့္သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆသတ္မွတ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာအျပင္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၌ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး မီဒီယာမ်ားအေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တင္းက်ပ္မႈႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တင္းတင္းမာမာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလည္း ႀကီးထြားလ်က္သည္။

ဒုကၡအတိၿပီးေသာ ယင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာအေပၚ ပါးစပ္ေျပာသမိုင္း၊ အေတြးအျမင္လြဲမွားမႈႏွင့္ အျဖစ္မွန္မ်ား ေရာေႏွာတည္ရွိေနမႈေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ားကို ပိုဆိုးေစၿပီး အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားကို ေဝခြဲမရ ႐ႈပ္ေထြးသြားေစသည္။ အျဖစ္မွန္မွာ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမဲ့ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပစ္ပယ္ထားေသာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက မလိုလားေသာ အာရွတိုက္တြင္ အႏြမ္းပါးဆံုးႏွင့္ အၿခိမ္းေျခာက္ခံရဆံုး လူမ်ိဳးစုတစ္စုျဖစ္သည္။ ပါးစပ္ေျပာသမိုင္းအရ ဘဂၤါလီမ်ားက ၎တို႔သည္ ယခုေခတ္မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ ထိုေဒသတြင္ ႏွစ္ရာခ်ီ၍ ရွိခဲ့သူမ်ားဟု ဆိုၾကသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရဘက္ကမူ ဘဂၤါလီအမ်ားစုမွာ မၾကာေသးေသာကာလက တရားမဝင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ တရားဝင္ အဆင့္အတန္းကို မရရွိႏိုင္ဟု ယူဆထားသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ စိတ္မွန္းျဖင့္ေျပာဆိုေသာအခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ျမန္မာႏွင့္ ရခိုင္တို႔၏ ဖိႏွိပ္မႈကို ခံေနရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ စာနာမႈကိုရရွိရန္ လိုအပ္ေနေသာ ေဘးသင့္ေနသည့္ လူမ်ိဳးစု Victimized အမ်ိဳးအစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာ ၆၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကၿပီသည္။ လူေပါင္း ၆၀၀၀ ခန္႔ ေသဆံုး သို႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္ခံရကာ ႐ြာေပါင္းမ်ားစြာ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရမႈေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡပတ္လည္ဝိုင္းသည့္ ကပ္ေဘးဆိုက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္စဥ္ကို ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သိရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက တစ္လခန္႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ အစုအၿပံဳလိုက္ ေမာင္းထုတ္ေသာ လူမ်ိဳးတံုးသန္႔စင္မႈဟု ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕အကဲခတ္မ်ားက အစုအၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈဟု စြပ္စြဲရန္ စတင္ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္။ 

တပ္မေတာ္ဟုေခၚေသာ ျမန္မာစစ္တပ္တာဝန္ရွိသူမ်ားကမူ အဆိုပါစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို တြင္တြင္ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ခါးသီးသည့္ ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္ကို ခံေနရေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အင္အားခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္စြဲမႈႏွင့္ ေတာ္လွန္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေသးအမႊား ဆူးေျငာင့္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ARSA ဟူေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအျဖစ္ ႀကီးထြားလာမႈအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္က အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးျပႆနာဟု သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုလိုက္ခ်ိန္တြင္ အင္အားအလြန္အကၽြံသံုးၿပီး လက္တံု႔ျပန္သည္အထိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ စစ္အင္အားျဖန္႔ၾကက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ARSA ေပၚေပါက္မႈသည္ မျပန္႔ပြားႏိုင္ေသာ အေသးအမႊားကင္ဆာအက်ိတ္မွ်သာျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္အေပၚ ကိုင္တြယ္ရခက္မႈႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္မွ်တရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားေနရသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အေျခခံဥပေဒ ခြင့္ျပဳထားမႈအရ မျငိမ္သက္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အျမတ္ထုတ္သည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ိဳးကိုလည္း စိုးရိမ္ေနပံုရသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာမွာ အ႐ႈပ္ေထြးဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဖိစီးေနသည့္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအားထုတ္ခဲ့ေသာ ပင္လံုညီလာခံစိတ္ဓာတ္ကို အေမြဆက္ခံကာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အႏၲရာယ္ဟု တပ္မေတာ္က သတ္မွတ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္မႈျပႆနာကို အေျဖရွာႏိုင္ေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အဓိက ဦးစားေပးအာ႐ံုစိုက္ခဲ့သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ယင္းကိစၥကို ယေန႔အထိ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း ပြင့္လင္းမႈေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ၎တို႔သည္ ဘဂၤါလီ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္ျခင္းမရွိဟု ယူဆကာ တရားဝင္ ရွင္းလင္းေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ပံုေဖာ္ခဲ့သည္။ အမ်ား၏အျမင္တြင္ သူမသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အမွန္တရားကို လက္ေတြ႔သိရွိပံု မရသည့္ပံုစံ ျဖစ္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း သူမသည္ ဝါးလံုးေခါင္းထဲတြင္ မ်က္စိပိတ္နားပိတ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုၾကသည္။ သူမသည္ ျပည္တြင္း၌ ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္း မခံရသည့္အျပင္ သူမရရွိထားေသာ အခြင့္အာဏာကိုလည္း လက္ေအာက္ဝန္ႀကီးမ်ားကို ခြဲေဝေပးျခင္းမရွိဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုၾကသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားတြင္ သူမအေၾကာင္း ေဖာ္ျပမႈမ်ားသည္လည္း အျခားအာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ေနအိမ္ဧည့္ခန္းမ်ားတြင္လည္း သူမ၏ဓာတ္ပံုမ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲထားၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ သူမအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ ကိုးကြယ္မႈမ်ား က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ဆက္လက္ထြန္းေတာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ကို ထင္ဟပ္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ သူမ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ မေက်နပ္ေသာ လူနည္းစုအခ်ိဳ႕လည္းရွိေနသည္။ လူနည္းစု အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းမႈသည္ လံုးဝမရွိျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ယာယီခဏသာျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ဘဝႏွင့္ လံုၿခံဳမႈသည္ အမ်ားဆံုး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနၿပီး ၎တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္း ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း ကြဲျပားေသာ မလံုၿခံဳမႈကို ခံစားေနၾကရသည္။ ၁၇၈၅ တြင္ ဗမာဘုရင္၏ သိမ္းပိုက္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဒုတိယတန္းစားျဖစ္သြားခဲ့သည္ဟု ခံစားယူဆခဲ့ေသာ ရခိုင္မ်ားသည္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ မြတ္ဆလင္မ်ားထံသို႔သာ ေရာက္ရွိေနၿပီး ႏြမ္းပါးေသာ ရခိုင္မ်ားထံ ေရာက္မလာေၾကာင္း ေစာဒကတက္ေနၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာႀကီးစိုးေသာႏိုင္ငံသို႔ မြတ္ဆလင္မ်ား က်ဴးေက်ာ္လာမည့္အေရးကို စိုးရိမ္ေသာ ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း မြတ္ဆလင္ဩဇာႏွင့္ ႀကီးထြားမႈကို ကန္႔သတ္ရန္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားသည္။ အစြန္းေရာက္ေသာ သံဃာအခ်ိဳ႕၏ လံႈ႔ေဆာ္မႈသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း မြတ္ဆလင္မုန္းတီးသည့္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္၊ မြတ္ဆလင္ႏွင့္ အျခားဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အထက္ဆင့္မ်ား အပါအဝင္ အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ေဝးရာသို႔ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းခံေနရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္သည္ပင္ သူမအား မယံုၾကည္ေသာ စစ္ဘက္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကားတြင္ ေဘးရွိႏိုင္သည္။ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲ တပ္မေတာ္က ယိမ္းယိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေနာက္အုပ္စု အေထာက္အပံ့ကို ေမွ်ာ္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံ၏ဂုဏ္သတင္းမွာ အႏုတ္လကၡဏာျပေသာ စီးပြားေရးရလဒ္မ်ားႏွင့္အတူ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤါလီ) တို႔အေပၚ အေနာက္အုပ္စုက စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေနာက္အုပ္စု ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျပန္ေပၚလာေအာင္ ႏိႈးဆြသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၿပီး တ႐ုတ္ႀကီးစိုးမႈကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ တံခါးဖြင့္ေပးေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးမညီမွ်မႈ ႀကီးထြားလာျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ အရည္အခ်င္းမျပည့္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လူမ်ိဳးေရးဘက္လိုက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ မီဒီယာအေပၚ တင္းက်ပ္လာမႈ၊ အရပ္ဘက္အသိုင္းအဝိုင္းအား ပစ္ပယ္ထားမႈ၊ ႏိုင္ငံျခားဆန္႔က်င္ေရး အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားစိတ္ႀကီးထြားလာမႈ စေသာ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးက ဖိစီးႏွိပ္စက္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္သည္ပင္ အာဏာရွင္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ၏ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ခန္႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာသည္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေရးေပၚကိစၥတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ခံစားမႈမ်ားမွာ အစြန္းေရာက္လြန္ကဲေနေသာေၾကာင့္ ျပႆနာ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။ အကယ္၍ လူမ်ိဳးတံုးသန္႔စင္မႈသည္ ျမင္ေတြ႔ရသည့္အတိုင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္ခဲ့ပါက ဘဂၤါလီတို႔ ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားမည္သို႔ပင္ ရွိေစကာမူ ျပည္တြင္း၌ မ်က္စိမွိတ္ဘက္လိုက္သည့္ သေဘာထားမ်ား အခိုင္အမာျဖစ္ေပၚလ်က္ပင္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ သူမ၏ သေဘာထားမ်ားသည္ ဗမာ ပညာတတ္အလႊာအမ်ားစု၏ သေဘာထားႏွင့္ အေျခခံက်က် ျခားနားသည္ကိုလည္းမေတြ႔ရေပ။ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ သတ္ျဖတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားသည့္တိုင္ေအာင္ မုတ္သံုရာသီ ဝင္ေရာက္လာၿပီး အခက္အခဲေပါင္းစံု ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျပန္လာႏိုင္ေရးကိစၥတြင္ ယာယီေျပလည္မည့္ အေျဖလည္းရွိပံုမရေပ။

လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာျပည္သူမ်ားက အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ဤအတိုင္း မွန္ကန္ပါက အစိုးရ၏ စီမံခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာဆိုင္ရာ သေဘာတရား အယူအဆမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား ပ်ိဳးေထာင္ၿပီး သိသာထင္ရွားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္လာရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ယင္းဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို အခိုင္အမာျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည္ အေရးေပၚေရတိုကိစၥမ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရး ဘက္လိုက္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းမရွိေစရန္ အထူးသတိထားရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးသည္ မလြဲမေသြ ရွည္လ်ားမည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္သာျဖစ္ေပသည္။

David I Steinberg ေရးသားၿပီး NLM ဘာသာျပန္ဆိုသည္။