News

POST TYPE

ARTICLE

တူရကီ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ဘာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္သလဲ
23-Jul-2016

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္း အန္ကာရာၿမဳိ႕ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ တင့္ကားမ်ား ေမာင္းႏွင္ေနခ်ိန္ တူရကီမွာ စစ္ေအးေခတ္ စစ္အာဏာ သိမ္းခံလိုက္ရသည့္ ပထမဆုံးေသာ ေနတိုးစစ္အုပ္စုဝင္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမည့္ ပုံေပၚေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း နာရီအနည္းငယ္အတြင္း အေျခအေနအားလုံး ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ 

တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္သည္ အာခံသည့္ မိန္႔ခြန္းတစ္ခု ေျပာလိုက္ျခင္းျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈကို ခုခံလိုက္သည္။ (အာဒိုဂန္၏ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမွ ထုတ္လႊင့္မႈကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႐ိုက္ကူးၿပီး ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ျခင္း ျဖစ္သည္) ယင္းေနာက္တြင္ တူရကီစစ္တပ္ အႀကီးအကဲမ်ားမွာ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္မႈတြင္ မပါေၾကာင္း၊ ပုန္ကန္လိုသူမ်ား၏ ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံထားရေၾကာင္း သတင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေတာ့သည္။ စစ္တပ္တြင္းရွိ ပိုမိုအင္အားႀကီးမားသည့္ အစိတ္အပိုင္းကလည္း အာဏာသိမ္းသမားမ်ားကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္လာေတာ့သည္။ အာဏာသိမ္းမႈသည္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား၏ အသုံးျဖင့္ေျပာပါက အငယ္တန္း တကၠသိုလ္အသင္းေလး တစ္သင္း၏ အာဏာသိမ္းသည့္ပုံစံ  ေပါက္ေနခဲ့သည္။

တူရကီႏိုင္ငံ သာမကဘဲ တစ္ကမာၻလုံး အတိုင္းအတာ ၿခံဳၾကည့္ပါက အာဏာသိမ္းမႈ ပုံစံသည္ ျမင္ေတြ႔ေနရသည့္ ပုံစံအတိုင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အာဏာသိမ္းသည့္  ကာလအေစာပိုင္း လကၡဏာမ်ားကို ၾကည့္ၿပီးလည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။

အာဏာသိမ္းပြဲမ်ားကို စစ္ေအးကာလ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ၿပီး ျမင္ေတြ႔ရေလ့ သိပ္မရွိေတာ့ေပ။ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ အာဏာသိမ္းမႈေပါင္း ၁၃ ခု ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္တြင္ အာဏာသိမ္းမႈ ေလးခုခန္႔သာ ႏွစ္စဥ္ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အာဏာသိမ္းမႈ ေအာင္ပြဲရႏိုင္ေျခမွာလည္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ၁၉၅၀၊ ၆၀ ႏွင့္ ၇၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားတြင္ အာဏာသိမ္းမႈ ေအာင္ပြဲရႏိုင္ေျခမွာ ၅၀-၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ဳိးရွိရာမွ စစ္ေအးေခတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလးပုံတစ္ပုံ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေတာ့သည္။  အာဏာသိမ္းပြဲမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းသစ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီႏွင့္ ဝင္ေငြျမင့္လာျခင္း၊ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေလ်ာ့က်လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အာဏာသိမ္းမႈ အႀကိမ္ေရ ေလ်ာ့က်သြားေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းပြဲ ေအာင္ျမင္ရာႏွင့္ ႐ႈံးနိမ့္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ မေျပာင္းမလဲ ရွိေနေသးသည္။ ေအာင္ျမင္သည့္ အာဏာသိမ္းပြဲမ်ားသည္ နည္းလမ္းႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုကို လိုက္နာၾကသည္။ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု စစ္တပ္တြင္း အစဥ္အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ားက သေဘာတူညီျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္တြင္းရွိ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ စစ္အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္သူမ်ားက စည္း႐ုံးႏိုင္ျခင္း စသည့္ အေျခအေနႏွစ္ရပ္တြင္ အာဏာသိမ္းပြဲ ေအာင္ျမင္ေလ့ရွိသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ထိုင္းအာဏာသိမ္းပြဲသည္ ပထမနည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလတ္ကို ဖယ္ရွားသင့္သည္ဟု အစဥ္အလာရွိသည့္ ထိုင္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူညီလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ အာဏာသိမ္းပြဲမွာ ေအာင္ျမင္သြားေတာ့သည္။ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕ေတာ္တြင္းသို႔ ညီညြတ္သည့္ စစ္အာဏာသိမ္း အရာရွိမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည့္အခါ မည္သည့္ခုခံမႈမွ မႀကံဳေတြ႔ရေပ။ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တူရကီျဖစ္စဥ္ႏွင့္ မတူဘဲ ထိုင္းအာဏာသိမ္းပြဲသည္ လ်င္ျမန္ကာ ေသခ်ာမႈရွိသည္။

အာဖရိက အာဏာသိမ္းပြဲမ်ားမွာမူ ဒုတိယပုံစံကို လိုက္ေလ့ရွိသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မာဒါဂါစကာ အာဏာသိမ္းပြဲသည္ အလယ္အလတ္အဆင့္ စစ္အရာရွိမ်ား၏ အာဏာသိမ္းပြဲအျဖစ္ စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား ႀကီးမားလာသည့္အခါ အဆင့္ျမင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားပါ အုပ္စိုးသူမ်ားကို ဆန္႔က်င္လာၾကသည္။ လိုင္ေဘးရီးယား ၁၉၈၀ အာဏာသိမ္းမႈကို ၾကည့္ပါ ရာထူးနိမ့္သည့္ စစ္အာဏာရွိမ်ားပါ အာဏာသိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။ တပ္ၾကပ္ႀကီး ရာထူးသာ ရွိသည့္ ဆန္ႏ်ဴရယ္ဒိုးက လိုင္ေဘးရီးယား သမၼတ ဝီလီယံေတာဘတ္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ကို အလ်င္အျမန္ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

အေရးနိမ့္သြားၿပီ ျဖစ္သည့္ တူရကီ အာဏာသိမ္းမႈသည္ လိုင္ေဘးရီးယားႏွင့္ မန္ဒါဂါစကာ အာဏာသိမ္းပြဲမ်ားထက္ ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပိုတူလ်က္ရွိသည္။ တူရကီ တပ္မေတာ္သည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ စနစ္ႏွင့္အညီ အင္စတီက်ဴးရွင္းနယ္အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္းကြဲပုံစံ အာဏာသိမ္းမႈမ်ားသည္ အေရးနိမ့္မည္မွာ လြန္စြာေသခ်ာလ်က္ ရွိသည္။  လိုက္ေဘးရီးယားႏွင့္ မန္ဒါဂါစကာတို႔ရွိ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ကာ အင္စတီက်ဴးရွင္းနယ္လိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း မရွိသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား ဖယ္ရွားေရး အတြက္မူ တပ္အင္အား အမ်ားစု မလိုေပ။

တူရကီ အာဏာသိမ္းပြဲ အေရးနိမ့္က်ျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ လူသိမ်ားၿပီး အခ်က္ျဖစ္သည့္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ျဖစ္သည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရမည့္အစား အုပ္စိုးသူမ်ားကိုသာ ဆက္လက္သစၥာခံခဲ့သည္။ စစ္တပ္တြင္း အုပ္စုကြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာေစသည့္ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္မႈမ်ားသည္ အေရးနိမ့္ႏိုင္ေျခ မ်ားသလို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားၾကား အျပန္အလွန္  တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ႏိုင္ေျခလည္း မ်ားသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ပါက တူရကီ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္သူမ်ား အမွားလုပ္ခဲ့သည္မွာ သိသာသည္။ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္သူမ်ားမွာ အေပ်ာ္တမ္းပုံစံ ေပါက္ေနၿပီး တြက္ခ်က္မႈ အမွားမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း အံ့ၾသဖြယ္ မဟုတ္ေပ။ အာဏာသိမ္းပြဲကို စစ္တပ္တြင္းရွိ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္မည္ကို ႀကံစည္သူမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူ၍ မရေပ။ လွ်ဳိ႕ဝွက္မႈႏွင့္ လ်င္ျမန္မႈအေပၚ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ရသည့္ အာဏာသိမ္းပြဲမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွားအယြင္းမ်ားႏွင့္ လုံးေထြးလ်က္ရွိကာ ေရွ႕အလားအလာကို မွားယြင္းတြက္ဆမိႏိုင္ေျခမ်ား ရွိေနသည္။

စစ္တပ္တြင္းရွိ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အင္အားစုမ်ား ဆြဲသြင္းေရးဆိုသည့္ အခ်က္ကို တူရကီ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္သူမ်ားသည္ သတိထားမိခဲ့ပုံ ေပၚေနသည္။ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္လည္း စစ္အာဏာသိမ္းပြဲမ်ားသည္ အဖန္တစ္ရာ ေထေနသည့္ မဟာဗ်ဴဟာလမ္းအတိုင္း ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းပြဲ၏ ပထမဆုံးေသာ ဥပေဒသမွာ အုပ္စိုးသူမ်ား တုံ႔ျပန္ရန္ ေႏွးေကြးေနခ်ိန္တြင္ မိုးႀကဳိးကဲ့သို႔ေသာ ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အျခားေသာ အာဏာသိမ္းပြဲမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ အာဒိုဂန္ မရွိသည့္ အခ်ိန္၌ အာဏာသိမ္းပြဲ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတအဖြဲ႔ အလစ္အငိုက္ ခံလိုက္ရခ်ိန္တြင္ အာဏာသိမ္းပြဲ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ လက္ရွိအာဏာသိမ္းပြဲမွာ ေရွာင္လႊဲမရေတာ့ဆိုသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ဖန္တီးရမည္ ျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းပြဲကာလ အတြင္း အေရးနိမ့္မည့္ဘက္တြင္ ပါဝင္မိပါက လြန္စြာ အႏၲရာယ္မ်ားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္သူမ်ားက တင့္ကားမ်ား ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ၿမဳိ႕ေတာ္ေပၚ ျဖတ္သန္းၿပီး တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ပ်ံသန္းျပျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ အင္အားျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အာဒိုဂန္မွာ ႏွစ္ျမဳပ္ေတာ့မည့္ သေဘၤာပ်က္ေပၚ ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အာဏာသစ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္သူမ်ားက အခ်က္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းသူမ်ားက အာဒိုဂန္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့သလို၊ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီး ဆက္လက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနႏိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ အာဒိုဂန္သည္ ႏိုင္ငံကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားလိုက္ၿပီး အာဏာသိမ္းမႈကို ခုခံရန္ ျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ ျပည္သူမ်ားကလည္း လမ္းေပၚထြက္ကာ အာဏာသိမ္းမႈကို ခုခံေတာ့သည္။ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံထားရေၾကာင္း သတင္းေပၚထြက္လာသည့္အခါ အာဏာသိမ္းသူမ်ားဘက္တြင္ ပူးေပါင္းလိုသူ ပိုနည္းသြားေတာ့သည္။

ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံဥပေဒစနစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အာဏာသိမ္းရသည္ဟု ၾကားေနရ စကားလုံးမ်ားကို အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္သူမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔ အေရးနိမ့္ရန္ ေသခ်ာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းပြဲ ေအာင္ျမင္ေစေရး အဓိကအခ်က္ ျဖစ္သည့္ စစ္တပ္တြင္း သေဘာတူညီမႈ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လိုအပ္သည့္  ညီညြတ္မႈ မရွိသလို စစ္တပ္တြင္း အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထား ကြဲလြဲေနေၾကာင္း သိသာလာသည့္အခါ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္သူမ်ား ေအာင္ပြဲမရႏိုင္ေတာ့ေပ။

ကံဆိုးသည္မွာ အာဏာသိမ္းပြဲ အၿပီးတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းမႈ ႀကံဳေတြ႔လိုက္ရသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ ယင္းအာဏာသိမ္းပြဲကို ပိုမိုအာဏာရွင္ဆန္စြာ တုံ႔ျပန္ေလ့ ရွိသည္မွာ လြန္စြာခိုင္မာသည့္  ႏိုင္ငံေရး ဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အာဒိုဂန္သည္ အာဏာသိမ္းပြဲကို အေၾကာင္းျပၿပီး ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို ေထာင္ခ်ေနမႈ၊ အတိုက္အခံမ်ားကို ဖိႏွိပ္ေနမႈ၊ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနမႈမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ပင္ တရားေရးဝန္ထမ္း၊ ပညာေရးဝန္ထမ္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္း ၅၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ျခင္း ခံေနရသည္။ တူရကီဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၁၀၀ ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းခံေနရၿပီး ယင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ တူရကီ စစ္အရာရွိ  အားလုံး၏ သုံးပုံတစ္ပုံ အေရအတြက္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိ အာဏာသိမ္းမႈကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သည့္ အာဒိုဂန္၏ ၿပဳိင္ဘက္ မြတ္ဆလင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဖတ္တူလာဂူလန္က ႀကဳိးကိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အာဒိုဂန္က စြပ္စြဲထားသည္။ အာဒိုဂန္ႏွင့္ ဂူလန္တို႔ အေစာပိုင္း ကာလတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၇ ခုနစ္ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ၿပီး ခြာၿပဲသြားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို  ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကဳိးပမ္းသည္ဟု အျပန္အလွန္စြပ္စြဲၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ သေဘာထား ကြဲလြဲသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၀၊ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းကာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့သည့္ တူရကီ စစ္တပ္သည္လည္း လက္ရွိ  အာဏာသိမ္းပြဲတြင္ အျပည့္အဝ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ အာဒိုဂန္သည္သာ အာဏာသိမ္းပြဲကို အေၾကာင္းျပၿပီး ဖမ္းဆီး၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လ်က ္ရွိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၆၅ ႏွစ္အတြင္း ကမာၻတစ္ဝန္း စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ အာဏာ သိမ္းရန္ ႀကံစည္မႈေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ အာဏာသိမ္းမႈမ်ားသည္ ပုံစံတစ္မ်ဳိးတည္းသာ ျဖစ္ၾကသည္။ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ကို လမ္းညြန္အျဖစ္ ယူပါက တူရကီ ဒီမိုကေရစီ အနာဂတ္ ေမွာင္မည္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ခ်မ္းေျမ့
ကိုးကား - Foreign Affairs