News

POST TYPE

ARTICLE

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အႀကီးစား စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေနာက္ကြယ္
13-Feb-2018


ေဇဝင္းေနာင္ဘာသာျပန္သည္

ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုး ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ သံုးပြင့္ဆိုင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႐ႈေထာင့္မွ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွ ၄ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုး ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ သံုးပြင့္ဆိုင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာက စိစစ္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ဆက္ရွိေနသည့္ၾကားမွ ယခုစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈသည္ ေခတ္မီ တပ္မေတာ္ျဖစ္လာေစေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို အားျဖည့္ေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အင္အား ၄ သိန္းဝန္းက်င္ရွိၿပီး စာအုပ္ႀကီးအတိုင္းဆိုရလွ်င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ အင္အား အေကာင္းဆံုး စစ္တပ္မ်ား အနက္မွတစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းအရ ၾကည့္လွ်င္မူ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ထက္ သိသိသာသာ ေနာက္က်လ်က္ရွိသည္။ ထိုအေျခအေနမွန္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ မၾကာေသးမီက သူ႔အသံုးအႏႈန္းအရဆိုပါက “Standard Army” ျဖစ္လာေစရန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုပိုင္း ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရးကို အာ႐ံုစိုက္လာခဲ့ၿပီး၊ လက္နက္သစ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ျပည္ပစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္း အပါအဝင္ ေျခလွမ္းမ်ိဳးစံု လွမ္းလာခဲ့သလို စစ္သား စုေဆာင္းေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္။

ရာစုႏွစ္ဝက္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အရပ္သား ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ၿပီး တက္လာျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာက စိစစ္ေစာင့္ၾကည့္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိဳ႕ ႐ႈပ္ေထြးသြားသည့္တိုင္ တပ္မေတာ္သည္ ယေန႔အထိ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ က႑မ်ိဳးစံုပါဝင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ဆဲ ကိစၥျဖစ္သည့္တိုင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ သို႔မဟုတ္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္မ်ား၏ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာက အာ႐ံုစိုက္မိေလ့ ရွိသည္။ ဥပမာေပးရလွ်င္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလက ေလတပ္ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ အခမ္းအနားမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ကုန္ သတင္းေခါင္းႀကီးမ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ ေနရာယူစရာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္မွာ ဆင္ျဖဴရွင္ဟု အမည္ေပးထားေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုး အႀကီးစား ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ပူးေပါင္းစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၊ ထိုင္းတို႔ႏွင့္ စစ္ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထင္ရွားေသာ ဆင္ျဖဴရွင္မင္း၏ အမည္ေပးထားသည့္ အဆိုပါ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမွာ သံုးရက္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး အေနာက္ေတာင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ပုသိမ္တပ္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ ေဖာ္ျပမႈအရ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ စစ္သည္ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ေျမဧကငါးသိန္းခန္႔တြင္ ျဖန္႔ၾကက္လႈပ္ရွားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ စစ္ လက္နက္ကိရိယာမ်ားကို ႏွစ္လခန္႔ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အႀကီးစား စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ိဳးကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုး ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြင္း လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ေလယာဥ္ျဖင့္ ဗံုးႀကဲျခင္း၊ ကမ္းတပ္စီးနင္းျခင္းမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။

စစ္ေရးေလ့က်င့္သည့္ ကာလအတြင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားမွာ စစ္အင္အား နည္းေနပါက ဆူပါပါဝါ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္ဟုေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ “Standard Army” ရည္မွန္းခ်က္ကိုလည္း တိုက္႐ိုက္ ရည္ၫႊန္းသြားခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္ စစ္တပ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကန္႔အသတ္ ရွိေနမႈကို ယခုေလ့က်င့္မႈက ေဖာ္ျပေနၿပီး Standard Army တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ လိုေနေသးေၾကာင္း၊ လက္နက္၊ ေလ့က်င့္မႈ၊ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈပိုင္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္ အခ်ိန္ အမ်ားႀကီး ယူရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

Ref: The Diplomat, What's Behind Myanmar's Big New Military Exercise? by Prahshanth Parameswaran