News

POST TYPE

ARTICLE

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကြန္ဂရက္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ

ေဇဝင္းေနာင္ ေရးသားသည္။

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီခ်င့္ဖ်င္၏ ပထမ ငါးႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအနက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမွာ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သလို တ႐ုတ္ျပည္၏ျဖစ္လတၱံ႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးလားရာကိုလည္း ေဖာ္ျပေနသည္။

ရွီသည္ ခိုင္မာ၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စစ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လက္တြန္႔မေနခဲ့ဘဲ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (PLA) ကို အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ကို ထင္ရွားေတြ႔ႏိုင္သည္။

စစ္ဘက္ ရာထူးေနရာမ်ားကို ေရာင္းစားသည္အထိ အရွက္မဲ့ေသာ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့သည့္အျပင္ တ႐ုတ္စစ္ဘက္ကို ေခတ္မီေအာင္ ဆိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရွီ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အဓိက က်သည္မွာ PLA ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ားဌာနဟုေခၚၾကေသာ ဌာနႀကီးေလးခုကို ကန္႔သတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အရပ္သားမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ (CMC) ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္စစ္ဆင္ေရး ဖြဲ႔စည္းပံုကိုလည္း ႐ုရွားစတိုင္၊ ၾကည္းတပ္က အဓိက က်သည့္ ပံုစံမွာေန၍ အေနာက္တိုင္းစတိုင္ ပူးတြဲ ကြပ္ကဲေရးပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး လူ႐ြယ္မ်ားကို ထိပ္တန္း ေနရာမ်ားတြင္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ရာထူးတိုး ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္ စာရင္းထြက္ရွိမည့္ လာမည့္ တ႐ုတ္ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္သို႔ တက္ေရာက္မည့္ စစ္ဘက္ႏွင့္ ရဲဘက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စာရင္းကို ၾကည့္လွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ (RPC) သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ထိပ္တန္း တာဝန္ရွိသူ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး အႏုတ္အသိမ္းလုပ္မႈ တစ္ခုကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။

ကြန္ဂရက္သို႔ တက္ေရာက္သည့္ စစ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀ဝ အနက္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းမွာ လံုးဝ ပံုမွန္ မဟုတ္သည့္ကိစၥ တစ္ရပ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီက တင္းျပည့္အဖြဲ႔ဝင္ စစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း (၄၁ ဦးတြင္ ၇ ဦး) သာ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ေနရာ ဆက္တည္ၿမဲမည့္ အခ်က္မွာလည္း အဘယ္မွ် အေျပာင္းအလဲ လုပ္ထားသည္ဆိုျခင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။

ယင္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး သမိုင္းတြင္ အႀကီးမားဆံုး စစ္ဘက္ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္းပိုင္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္။

စစ္ဘက္ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားထဲတြင္ ရွီ၏ ကာလရွည္ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး က်န္းယိုရွား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လီက်ိဴးခ်န္၊ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေျမာင္းဝွာတို႔ ပါဝင္လာဖြယ္ရွိေနသလို PLA ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အကူတပ္မ်ားမွ ေလာေလာလတ္လတ္ ရာထူးတိုးထားေသာ တပ္မွဴးႀကီးမ်ား ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတရွီအေပၚ သစၥာရွိမည့္သူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သလို ယင္းမ်ိဳးဆက္သစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔၏ ေခတ္သစ္ စစ္ေရးပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမွာလည္း အထင္ႀကီးေလာက္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ 

စစ္ဘက္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းမႈသည္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲအတြက္ပါ သဲလြန္စတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနၿပီးရွီ၏ ဩဇာအာဏာပိုမို ခိုင္မာေစရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ ရွင္း လုပ္ရပ္မ်ားကို ထပ္မံ ျမင္ေတြ႔လာရဖြယ္ ရွိေနသည္။

စစ္ဘက္ကို အခိုင္အမာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္းႏွင့္အတူ ရွီသည္ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ အႀကီးအက်ယ္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္။

၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီမွ အဖြဲ႔ဝင္ ၃၇၆ ဦးအနက္ ၂၃၈ ဦး (၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔) မွာ ျခစားမႈစြဲခ်က္မ်ား၊ အျခား စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသူမ်ားထဲတြင္ ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး (ခ်ံဳကင္းပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဆုန္က်န္းခ်ိဳင္)၊ တင္းျပည့္အဖြဲ႔ဝင္ ၁၉  ဦး။ အလွည့္က် အဖြဲ႔ဝင္ ၁၈ ဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၀ဝ ခန္႔ (ေကာ္မတီဝင္ အေရအတြက္၏ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) မွာ အနားယူၿပီးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ မၾကားမီ အနားယူေတာ့မည့္သူမ်ားျဖစ္ရာ ၁၉  ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟို ေကာ္မတီအတြက္ ထည့္တြက္စရာ လိုေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ 

သို႔ျဖစ္ရာ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ ၁၉  ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီအၾကား လူ အေျပာင္းအလဲမွာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိႏိုင္ၿပီး ၁၉၆၉ ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရး အရွိန္အျမင့္ဆံုး အခ်ိန္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္ ေနာက္ပိုင္း အႀကီးဆံုး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

အုပ္စုဖြဲ႔သည့္ ဓေလ့က အခ်ိဳ႕ေသာ ထင္ရွားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဖယ္ရွားခံခဲ့ရျခင္းကို ရွင္းျပရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ ရွီသည္ ပါတီအေပၚ ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈ ျပန္တက္လာေစေရးအတြက္ အက်င့္ပ်က္ ခ်စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း က်ယ္ျပန္႔လြန္းလွသည့္ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေရးရန္ဘက္ အေျမာက္အျမား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္သည္ ဆိုျခင္းကိုေတာ့ ရွီႏွင့္ သူ၏ အဓိက မဟာမိတ္ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အႀကီးအကဲ ဝမ္က်ီးရွန္တို႔ ေကာင္းေကာင္း နားလည္ထားၾကသည္။

ရွီႏွင့္ဝမ္အတြက္ အႀကီးဆံုး အႏၲရာယ္မွာ ျခစားသည့္ အရာရွိမ်ား ဖယ္ရွားရင္း ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္ျမႇင့္ေရး ဘက္မလွည့္ႏိုင္ျဖစ္မည့္ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လူထုေထာက္ခံမႈရေရးကို အသည္းအသန္ ႀကိဳးစားေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ လုပ္ရပ္တို႔သည္ တိုင္းျပည္ အက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု ပံုေဖာ္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ဘက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ စစ္ဘက္အေပၚ အရပ္ဘက္၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာေစရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သလို ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ၊ မဟာဗ်ဴဟာပိုင္း ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားဘက္ကိုလည္း အေလးေပးရာ လာမည့္ကြန္ဂရက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း ပိုေကာင္းေစရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ထပ္မံ ျမင္ေတြ႔ရဖြယ္ရွိသည္။

ကိုယ့္လူကိုယ္ ေနရာေပးျခင္း

လက္ရွိ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုတြင္းမွ သမၼတရွီ၏ လူယံုမ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ႐ံုးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး လီက်န္း႐ႈ၊ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေက်ာင္းေလက်ီးတို႔သည္ တစ္ဆင့္ပိုျမင့္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္၏ ဩဇာအႀကီးဆံုး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီတြင္း ပါဝင္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။

ရွီတစ္ေယာက္ က်ီးက်န္ျပည္နယ္တြင္ တာဝန္ယူခဲ့စဥ္က လက္သပ္ေမြးခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေသာ၊ ေဈးကြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလားသူမ်ားဟု ထင္ရွားသည့္ လက္ရွိ ခ်ံဳကင္းပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ခ်န္မင္းအာ၊ က်န္းဆုပါတီ အတြင္းေရးမွဴး လီက်န္း၊ ေပက်င္းပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ိဳင္က်ီတို႔သည္လည္း ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအသစ္တြင္ ေနရာရလာမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်န္ႏွင့္ လီတို႔မွာ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီတြင္ပါ ပါဝင္လာႏိုင္သည္ဟု သတင္းေျပးေနသည္။

ရွန္ဟိုင္းပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဟန္က်န္းႏွင့္ ဗဟိုစီးပြားေရး ေကာ္မတီ႐ံုး ဒါ႐ိုက္တာ လ်ဴေဟးတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားမွာလည္း ကြန္ဂရက္အၿပီးတြင္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္မႈ အပိုင္းတြင္ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရသူမ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနသည္။

သမၼတရွီႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိျခင္းက ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ရာထူး အဆင့္အတန္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျမင့္တက္လာေစရန္ ကူညီေပးခဲ့သည္။ အသက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ အပါအဝင္ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ ဓေလ့မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကေတာ့ ေျပာင္းလဲဖြယ္ မရွိေပ။

၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္အၿပီး ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုမွာ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား ျဖစ္လာၾကဖြယ္ရွိၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ဝန္ႀကီးပိုင္းမွ အမ်ားစုမွာလည္း ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္။

အၿမဲတမ္းေကာ္မတီအပါဝင္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုသစ္တြင္ ရွီ၏ေရွ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္သပ္ေမြးခဲ့သူ အနည္းငယ္သာ ပါဝင္မည့္ အခ်က္ကေတာ့ မထူးဆန္းလွေပ။

က်န္ဇီမင္း၏ လူယံုဟုဆိုႏိုင္သည့္ ႐ႈက်ီးလ်န္မွာရွီႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႔ဝင္၊ CMC ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္ရွိေနႏိုင္သည္။ 

ဆ႒မမ်ိဳးဆက္တြင္ ထင္ရွားသူျဖစ္သည့္၊ ဟူက်င္ေတာင္း လက္သပ္ေမြးခဲ့ေသာ ဟူခၽြန္းဟြာသည္လည္း ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ို အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္လာရန္ ေရပန္းစားေနသည္။

အဓိက ေမးခြန္း ထုတ္ရမည့္ကိစၥမွာ ရွီခ်င့္ဖ်င္အေနႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႔ၿပီး ပါတီအသိုက္အၿမံဳကို ညီညြတ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္၊ မလုပ္ႏိုင္ဆိုေသာကိစၥျဖစ္သည္။

ရွိၿပီးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ထံုးတမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔သည္ ေႏွာင္းေခတ္တ႐ုတ္ျပည္၏ ဓေလ့ေကာင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သလို တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ အလားအလာအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ကိစၥလည္းျဖစ္သည္။ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုခ်င္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေအာင္ျမင္မႈ၊ အေရးနိမ့္မႈထက္ ယင္းရာထူးေနရာ ျပႆနာကို ရွီခ်င့္ဖ်င္ႏွင့္ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား မည္သို႔ ကိုင္တြယ္မည္ဆိုျခင္းက ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္တြင္ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုးကိစၥ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။      

Ref:BBC