News

POST TYPE

ARTICLE

အာဆီယံ ႏွစ္ ၅၀
08-Aug-2017 tagged as အာဆီယံ

ျမန္မာပါဝင္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္း ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားေသာ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံ ေပါင္းစည္းမႈသည္ ယေန႔တြင္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႔တြင္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္၂၀ ျပည့္ေျမာက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အာဆီယံသည္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ကို ပံုတူယူသည္ဟုလည္း ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိသလို ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) တြင္လည္း အဖြဲ႔ဝင္ ႏုတ္ထြက္မႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္ ျမန္မာပါဝင္ေသာ အာဆီယံ၏ အနာဂတ္ကလည္း ေတြးဆစရာ ျဖစ္ပါသည္။ (အယ္ဒီတာ)

ခီးေရွာမာဘူဘာနီ ေရးသားၿပီး ေဇဝင္းေနာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္း ကာလတြင္ ေနထိုင္ေနရၿပီး ကမာၻေပၚမွာ အႂကြယ္ဝဆုံးဆိုေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပင္ အဆိုးျမင္ဝါဒက တိမ္သလႅာ ဖုံးလႊမ္းလ်က္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဖြဲ႔စည္းပုံ စနစ္သည္ ၿပဳိလဲေနၿပီဟု အမ်ားက မွတ္ယူလာၾကသည္။ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကား တိုးတိုက္မႈႀကီးသည္ မစတင္ေသးလွ်င္ပင္ ျဖစ္အံ့ဆဲဆဲကာလသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု အခ်ဳိ႕က ထိတ္လန္႔လ်က္ ရွိသည္။

ေမွာင္ရီဖ်ဳိးဖ်ကာလတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္စြမ္း ရွိေနသည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဤေဒသ၌ ထူးကဲေသာ တိုးတက္မႈမ်ား စြာရွိခဲ့ၿပီး ယခင္က မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ သာယာဝေျပာမႈ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိသည္။ 

ယင္းေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ အႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ (အာဆီယံ) က အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ ရွိေပသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈ အမ်ားဆုံး ေဒသတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သန္း ၆၄၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားအနက္ မြတ္ဆလင္က သန္း ၂၄၀၊ ခရစ္ယာန္က သန္း ၁၂၀၊ ဗုဒၶဘာသာက သန္း ၁၅၀ ရွိၿပီး ဟိႏၵဴ၊ တာအိုဝါဒီ၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒီ ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားလည္း သန္းႏွင့္ခ်ီ ရွိေနသည္။ လူဦးေရ အထူထပ္ဆုံးႏိုင္ငံ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ သန္း ၂၆၀ ရွိၿပီး ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံ လူဦးေရမွာမူ ေလးသိန္းခြဲသာ ရွိသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းတစ္ႏွစ္ ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၅၂၉၆၀ မွာ လာအိုႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ ၂၃၅၃ ေဒၚလာ၏ ၂၂ ဒသမ ၅ ဆ မွ် ရွိသည္။

ဤမတူကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အားေကာင္းေစေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သိသာေသာ အားနည္းခ်က္ မ်ားစြာရွိေသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၁၉၆၇ တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အာဆီယံသည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေသဆုံးသြားမည္ဟု အမ်ားက ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ ဆင္းရဲၿပီး ျပႆနာမ်ဳိးစုံ တက္ေနေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ရာ ၿဗိတိန္သမိုင္းပညာရွင္ စီ၊ ေအ၊ ဖစ္ရွာက အာရွ၏ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသဟုပင္ တင္စားခဲ့ဖူးသည္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲက ျဖစ္ပြားေနၿပီး တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲကလည္း ျဖစ္ေတာ့မည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ အာဆီယံကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း ဆိုေသာ ကြန္ျမဴနစ္ မဟုတ္ေသာ ငါးႏိုင္ငံသည္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ လႊမ္းမိုးသြားေသာ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡအတြင္း သက္ဆင္းသြားေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားနည္းတူ တစ္ခုလဲသည္ႏွင့္ လိုက္ၿပဳိလဲမည့္ ဒိုမီႏိုတုံး ကေလးမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း အာဆီယံသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ၿပဳိလဲမသြားခဲ့ဘဲ ဥေရာပသမဂၢၿပီးလွ်င္ အေအာင္ျမင္ဆုံး ေဒသဆိုင္ရာ စုဖြဲ႔မႈတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သံတမန္ေရး ကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ အာဆီယံ အစည္းအေဝး ၁၀၀၀ ခန္႔ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ 

အာဆီယံသည္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္တို႔ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ခဲ့သလို အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းကိုလည္း ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အာဆီယံသည္ ကမာၻတြင္ သတၱမေျမာက္ အႀကီးဆုံး စီးပြားေရး အင္အားစု ျဖစ္လာၿပီး ၂၀၅၀ တြင္ စတုတၳေျမာက္ အႀကီးဆုံး ျဖစ္လာမည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ့္ (ခီးေရွာမာဘူဘာနီ) စာအုပ္ ‘The Asean Miracle’ တြင္ ရွင္းျပခဲ့သည့္အတိုင္း အခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ အဖြဲ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

ပထမဆုံး အေနႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အားေကာင္းေသာ မက္လုံးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ အားေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အင္ဒိုနီးရွားမွ ဆူဟာတို၊  မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာမိုဟာမက္၊ စင္ကာပူ တည္ေထာင္သူ ဖခင္ႀကီး လီကြမ္ယူးတို႔သည္ အဖြဲ႔ကို အတူတကြ ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေၾကာင့္ အာဆီယံသည္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ ေခါင္းေထာင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အေမရိက၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ေပါင္းဆုံရာေနရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

စစ္ေအးေခတ္ အဆုံးသတ္ခ်ိန္တြင္ အႏိႈင္းခံခဲ့ရသည့္ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသတြင္ ျဖစ္ခဲ့သလိုမ်ဳိး အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပဋိပကၡႀကီးႏွင့္ မႀကံဳခဲ့ရေပ။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ အေလ့အထကို ဆက္ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ေတာ့ အာဆီယံ၏ တစ္ခ်ိန္က ကြန္ျမဴနစ္ရန္သူမ်ား ျဖစ္ေသာ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္ပါ အဖြဲ႔အတြင္း ဝင္လာခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အထီးက်န္ ျဖစ္ေနခဲ့သည့္ ျမန္မာလည္း ပါလာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံသည့္ အာဆီယံ၏ မူဝါဒကို အေနာက္ကမာၻက ေဝန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယင္းမွာ စစ္အုပ္စိုးမႈမွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ အုတ္ျမစ္ခ်ေရး အကူအညီျဖစ္ခဲ့သည္။ (ယင္းကို အေနာက္ကမာၻ၏ အထီးက်န္ျဖစ္ေအာင္ ထားသည့္ မူဝါဒႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ဆီးရီးယားတြင္ဆိုလွ်င္ အလားတူ ရလဒ္မ်ဳိး ထြက္မလာႏိုင္သည္ကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္)

အာဆီယံသည္ ျပည့္စုံရန္ အေဝးႀကီး လိုေနသည္မွာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ကာလတို တစ္ခုတြင္ေတာ့ အာဆီယံသည္ ကဏန္းသြားသြား ေနခဲ့ပုံေပၚၿပီး ေရွ႕ႏွစ္လမ္းသြား၊ ေနာက္တစ္လမ္းဆုတ္၊ ေဘးတစ္လွမ္းသြားသလို ျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အာဆီယံ၏ ေရရွည္တိုးတက္မႈမွာမူ ျငင္းမရႏိုင္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း GDP သည္ ၁၉၇၀ တြင္ ေဒၚလာ  ၉၅ ဘီလီယံသာ ရွိခဲ့ရာမွာ ၂၀၁၄ တြင္ ၂ ဒသမ ၅ ထရီလီယံ ရွိလာခဲ့သည္။ 

အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ စင္ျမင့္ျဖစ္လာၿပီး ကမာၻ႔အင္အားႀကီးအားလုံး၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢမွသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားအထိ တက္ေရာက္သည့္ အစည္းအေဝးပြဲမ်ား က်င္းပေပးႏိုင္သည့္ တစ္မူထူးကဲေသာ အစြမ္းရွိေနသည္။ 

အာဆီယံသည္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္မွ ပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ နက္႐ိႈင္းေသာ သေဘာကြဲလြဲမႈကို ျဖစ္ေစသလို အေမရိကႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အားၿပဳိင္မႈမွာလည္း ညီညြတ္မႈအတြက္ ေနာက္ထပ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးမွာလည္း ပိုမိုဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္လာေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အာဆီယံသမိုင္းကို ၾကည့္လွ်င္ ထိုသို႔ေသာ မုန္တိုင္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ အဖြဲ႔၏ အထင္ႀကီးေလးစားဖြယ္ ဒူေပနာေပ ခံႏိုင္စြမ္းရွိမႈတြင္ အင္ဒိုနီးရွားက စတင္ခဲ့ေသာ မူစယာဝါရာႏွင့္ မူဖာကတ္ (တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္း) ဓေလ့က နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း အျမစ္တြယ္ေနသည္။ ပင္လယ္ေကြ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေကာင္စီသို႔ မဟုတ္ ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႔တို႔ပင္ ယင္းသို႔ေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ဳိးကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးရွိလာႏိုင္သည္။

ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) သည္ တစ္ခ်ိန္က ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ ေရႊစည္းမ်ဥ္းပမာ အေလးထား မွတ္ယူခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အီးယူကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ မဆုံးႏိုင္ဟု ထင္ရသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္႐ုန္းကန္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။  အီးယူမွ ၿဗိတိန္ ထြက္ခြာသြားျခင္းႏွင့္အတူ အျခားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ပုံစံမ်ားကို ႏိႈင္းခ်ိန္ ၾကည့္ရန္လိုအပ္လာခ်ိန္၌ အာဆီယံသည္ မျပည့္စုံေသာ္လည္း ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္ ပုံစံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ၂၀၁၂ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဆီယံ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပုံသည္ အနာဂတ္အတြက္ နည္းလမ္းျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အျခားေသာ အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ခိုင္မာေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ဖန္တီးရန္ လမ္းျပလာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။    

ခီးေရွာမာဘူဘာနီသည္ စင္ကာပူ အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္၊ လီကြမ္ယူးျပည္သူ႔မူဝါဒေက်ာင္း၏  မဟာဌာနမွဴး ျဖစ္ၿပီး ဂ်က္ဖရီဆန္ႏွင့္အတူ ‘The Asean Miracle: A Catalyst for Peace’ စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။