News

POST TYPE

ADVERTORIAL

Air Asia ၏ တတိယ အကြိမ်မြောက် ဘလော့ဂါ တွေ့ဆုံပွဲကို အင်ဒိုနီးရှားမှာ ကျင်းပ
21-Nov-2016

Air Asia ကနေ နှဈစဉှ ကငှှးပလှှကရှှိတဲ့ Air Asia Blogger Community (AABC) တှေ့ဆုံပှဲကို အငဒှိုနီးရှားနိုငငှံ ဂှာကာတာမှို့မှာ ကငှှးပခဲ့ပါတယှ။

ကမဘှာ့အကောငှးဆုံး တနဖှိုးနညှး လကှေောငှးလိုငှးအဖှဈ သတမှှတခှံ ထားရတဲ့ Air Asia ဟာ အရှေ့တောငှ အာရှရဲ့ လူမှုကှနရှကပှေါမှှာ သှဇာလှှမှးမိုးမှု ရှိသူတှေ တှေ့ဆုံပှဲကို ယခုနှဈမှာ တတိယ အကှိမမှှောကအှဖှဈ တာဝနယှူ ကငှှးပပေးခဲ့တာပဲ ဖှဈပါတယှ။

ဒီတှေ့ဆုံပှဲဟာ ၂၀၁၉ ခုနှဈမှာ နိုငငှံခှားသား ခရီးသှား သနှး ၂၀ ပှည့ဖှို့ ကှိုးပမှးနတေဲ့ အငဒှိုနီးရှားနိုငငှံရဲ့ ခရီးသှားလုပငှနှး ရညမှှနှးခကှကှို တဈဖကတှဈလမှးက ထောကပှံ့ ပေးနိုငဖှို့လညှး ရှိနပေါတယှ။

နိုဝငဘှာ ၁၂ ရကကှနေ ၁၄ ရကအှထိ ကငှှးပခဲ့တဲ့ ဒီနှဈအတှကှ AABC တှေ့ဆုံပှဲကို အာရှနိုငငှံပေါငှး ၁၂ နိုငငှံက ခရီးသှားနဲ့ ဘဝ နထေိုငမှှုဆိုငရှာ အကှောငှးအရာမှားကို အငတှာနကပှေါှ မှှဝရောမှာ လူသိမှားသူတှေ တကရှောကခှဲ့ကှပါတယှ။

ယငှးဘလော့ဂါတှဟော ဂှာကာတာမှို့ရဲ့ မှို့ဟောငှးဖှဈတဲ့ Kota Tua မှို့ရဲ့ ဖုံးကှယနှတေဲ့ ရှုခငှးတှနေဲ့ ဂှာကာတာမှို့ရဲ့ အထငကှရ နရောတှကေို စူးစမှး လေ့လာခဲ့ကှတယလှို့ Air Asia ရဲ့ သတငှး ထုတပှှနခှကှမှှာ ဖောပှှထားပါတယှ။

မလေးရှား၊ စငှကှာပူ၊ အငဒှိုနီးရှား၊ ထိုငှး၊ ဖိလဈပိုငှ၊ အငဒှိုခှိုငှးနား၊ ဘရူနိုငှး၊ ထိုငဝှမနှဲ့ တရုတတှို့က နာမညကှှောှ ဘလော့ဂါတှဟော ဂကှာတာမှို့မှာ ကိုလိုနီခတှေ ယဉကှှေးမှုတှနေဲ့ အငဒှိုနီးရှား ယဉကှှေးမှုရဲ့ ကှဲပှားမှုတှကေို စူးစမှးလေ့လာခဲ့ကှတယလှို့လညှး Air Asia ရဲ့ ထုတပှှနခှကှအှရ သိရပါတယှ။

အငဒှိုနီးရှားနိုငငှံမှာ ဘာလီပှီးရငှ ဒုတိယ နာမညအှကှီးဆုံးမှို့ဟာ ဂှာကာတာ ဖှဈပှီးတော့ မှူးကှှတဲ့ မှို့ပှနထေိုငမှှု ပုံစံနဲ့ ခမှးနားတဲ့ ရှောပငှးစငတှာမှား၊ ကဖေးမှား၊ စားသောကဆှိုငမှှားနဲ့ ဟိုတယမှှား ရှိခှငှးကှောင့ှ ဒီနှဈ စကတှငဘှာလ တဈလတညှးမှာတငှ နိုငငှံခှား ခရီးသှားပေါငှး 243, 178 ကို ဆှဲဆောငနှိုငခှဲ့ပါတယှ။

AABC အဖှဲ့အစညှးမှ ကှောကှှားသူတှကေို ဒီနှဈအတှကှ AABC တရားဝငှ ဟိုတယဆှိုငရှာ မိတဖှကဖှှဈတဲ့ Double Tree by Hilton Jakarta – Diponegoro မှာ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှးတို့ လညပှတှ နစဉအှတှငှေး တညှးခိုစခေဲ့ပါတယှ။ 

အငဒှိုနီးရှားနိုငငှံအတှကှ AirAsia လုပငှနှးစုရဲ့ CEO ဖှဈသူ Dendy Kurniawan က “အာရှတဈခှငကှ ငယရှှယတှဲ့ လူသိမှားသူတှကေို အိမရှှငအှဖှဈ လကခှံရပှီးတော့ ဂှာကာတာမှို့ရဲ့ အခှားတဈဖကကှို မိတဆှကပှေးခှင့ှ ရရှိလို့ ဝမှးမှောကမှိပါတယှ။ ကှှနုပှတှို့ရဲ့ လူမှုကှနရှကှ သှဇာလှှမှးမိုးသူတှနေဲ့ ထိတှေ့ ဆကဆှံမှုကနတဈဆငှေ့ ဂှာကာတာမှို့က ဘာတှေ ပေးစှမှးနိုငလှဲ ဆိုတာကို ပိုမို မှားပှားတဲ့ လညပှတသှူတှဆေီကို မီးမောငှး ထိုးပှနိုငမှှာ ဖှဈပှီး ဂှာကာတာမှို့ကို ထိပတှနှး ခရီးသှားလာရေး ပနှးတိုငှ ဖှဈစဖေို့လညှး အထောကအှကူ ပှုမယလှို့ ယုံကှညပှါတယှ”လို့ ပှောကှားခဲ့ပါတယှ။

ခရီး သှားလာရေးနဲ့ ဘဝနထေိုငမှှုဆိုငရှာ အကှောငှးအရာတှနေဲ့ ပတသှကလှို့ လူမှုကှနရှကှ စာမကှနှှာတှထကမှှော လူသိမှား ထငရှှားသူတှဟော အငဒှိုနီးရှားရဲ့ ထငရှှားတဲ့ နရောတှေ၊ အဆောကအှဦတှေ၊ အစားအသောကတှှကေို လေ့လာ စူးစမှးကာ လူမှုကှနရှကှ စာမကှနှှာတှထကမှှော ပှနလှညမှှှဝေ ရေးသားသှားမှာ ဖှဈပါတယှ။

AABC ကို 2013 မှာ စတငှ တညထှောငခှဲ့ပှီး လကရှှိအခှိနမှှာ အဖှဲ့ဝငှ ၅၀၀ ကှောှ ရှိနပှေီဖှဈပါတယှ။ အဖှဲ့ဝငတှှရေဲ့ အကှိုးကှေးဇူးတှေ အနနေဲ့ AirAsia ရဲ့ နှဈစဉှ လူသိမှားသူတှေ တှေ့ဆုံပှဲတှေ၊  ပါတီတှေ၊ AirAsia ခရီးပနှးတိုငမှှားနှင့ှ အကှှမှးတဝငှ ဖှဈစသညှေ့ ခရီးစဉတှှနေဲ့ အခှား အခှင့အှရေးတှကေိုပါ ခံစားခှင့ှ ရရှိကှပါတယှ။

AABC အဖှဲ့ဝငတှှဟော ပရိုမိုရှငှးတှေ၊ ပှိုငပှှဲတှနေဲ့ ပတသှတတှဲ့ သတငှးအခကှအှလကတှှကေို ဦးဦးဖှားဖှားလညှး ရရှိကှပါတယှ။

ယငှးအဖှဲ့မှာ အဖှဲ့ဝငှ တဈယောကအှဖှဈ မှတပှုံတငလှိုတယဆှိုရငှ [email protected] ကို အီးမေးလှ ပေးပို့နိုငတှယလှို့လညှး Air Asia ရဲ့ကှညောခကှထှဲမှာ ဖောပှှထားပါတယှ။


  • VIA