News

POST TYPE

ADVERTORIAL

Huawei ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ် မင်ဝမ်ကျိုး၏အမှု ထရမ့်ကြားဝင် ဖြေရှင်းနိုင်ဖွယ်ရှိ
13-Dec-2018

ဝါရှငတှနှ ဒီဇငဘှာ ၁၂

အမရေိကနှ-တရုတှ ဆကဆှံရေး နောကထှပတှငှးမာမှုကိုရှောငရှှားရနှ အထောကအှကူဖှဈမညဆှိုပါက Huawei ဘဏဍှာရေးအရာရှိခှုပှ မငဝှမကှှိုး၏အမှုတှငှ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးအနနှငှေ့ ကှားဝငဖှှရှငှေးပေးနိုငသှညဟှု အမရေိကနသှမမှတထရမ့ကှ ပှောကှားလိုကကှှောငှး BBC သတငှးတှငှ ဖောပှှထားသညှ။

“ဒီတိုငှးပှညတှှကှ ဘာပဲဖှဈဖှဈ ကောငှးမယဆှိုရငှ ကှုပကှလုပမှှာ”ဟု ထရမ့ကှဆိုသညှ။

မငဝှမကှှိုးအား ကနဒေါတရားရုံးက အငှဂှါနေ့တှငှ အာမခံပေးလိုကပှှီဖှဈသညှ။

အီရနအှပေါှ အရေးယူပိတဆှို့မှု စညှးကမှးမှားကို ခှိုးဖောကမှှုဖှင့ှ အမရေိကနှ တရားရေးဌာနသို့ လှှဲပှောငှးခံရမည့အှရေးနှင့ှ ရငဆှိုငနှရသေူ မဈစမငကှမူ မညသှည့အှမှားမှ ပှုလုပခှဲ့ခှငှးမရှိဟု ငှငှးဆိုထားပှီး စှပစှှဲခကှမှှားကို ရငဆှိုငဖှှရှငှေးမညဟှု ပှောကှားထားသညှ။

အငှဂှါနေ့က ရိုကတှာသတငှးဌာနနှင့ှ အငတှာဗှူးတှငှ သမမှတထရမ့ကှ “အငမှတနှ အရေးကှီးတဲ့ ကုနသှှယရှေးဆှေးနှေးမှုအတှကှ အထောကအှကူဖှဈမယဆှိုရငှ၊ ပှီးတော့ အမှိုးသားလုံခှုံရေးအတှကှ လိုအပတှဲ့အရာ ဖှဈမယဆှိုရငှ ကှုပကှ သခှောပေါကှ ကှားဝငဆှောငရှှကမှှာပဲ”ဟု ပှောကှားသညှ။

မဈစမငအှား ဗနကှူးဗားတရားရုံးက ဒေါလှာ ၇ ဒသမ ၄ သနှးဖှင့ှ အာမခံ ပေးလိုကခှှငှးဖှဈသညှ။

သူမသညှ ၂၄ နာရီပတလှုံး စောင့ကှှည့ခှံရမည့အှပှငှ ခှခငှှေးဝတတှှငှ အီလကထှရှနနှဈ အခကှပှှကိရိယာ ဝတဆှငထှားရမညဖှှဈသညဟှု တရားသူကှီးက ပှောကှားသညှ။

ထို့ပှငှ ည ၁၁းဝ၀ နာရီမှ နံနကှ ၆းဝ၀ နာရီအကှားတှငှ အပှငထှှကခှှင့မှရှိသည့အှပှငှ နိုငငှံကူးလကမှှတနှှင့ှ ခရီးသှားအထောကအှထားမှားကိုလညှး အပနှှံထားရမညဟှု သိရှိရသညှ။

အာမခံအတှကှ သုံးရကကှှာ ကှားနာမှုအတှငှး မဈစမငသှညှ လကှေောငှးခရီးဖှင့ှ ထှကခှှာသှားမညမှဟုတကှှောငှးကို သူမ၏ရှေ့နမှေားက အာမခံခကှပှေးရနှ ကှိုးစားလှှောကလှဲခဲ့ကှပှီး ကနဒေါအစိုးရရှေ့နမှေားက ကန့ကှှကခှဲ့ကှသညှ။

တရားသူကှီး အားရကှကကှ အာမခံပေးကှောငှး ကှညောလိုကသှောအခါ တရားရုံးအတှငှး လကခှုပသှံမှား ထှကလှာခဲ့ပှီး မဈစမငကှ သူမ၏ရှေ့နမှေားအား ပှေ့ဖကကှာ ငိုကှှေးခဲ့သညှ။

သူမအား ဖဖေောဝှါရီ ၆ ရကတှှငှ တရားရုံးသို့ပှနလှာရနှ တရားသူကှီးက အမိန့ထှုတပှှနထှားသညှ။

သူမအား ကနဒေါနိုငငှံက ဖမှးဆီးခဲ့သည့ကှိဈစနှင့ပှတသှကှ၍ တရုတနှိုငငှံခှားရေးဝနကှှီးဌာနက ကန့ကှှကခှဲ့ပှီး သူမအား အမှနဆှုံးလှှတပှေးရနနှှင့ှ သို့မဟုတပှါက ပှငှးထနသှော အကှိုးဆကမှှားကို ရငဆှိုငရှမညဖှှဈကှောငှး ကနဒေါနိုငငှံကို သတိပေးစာ ပေးအပခှဲ့သညှ။

တိုကတှိုကဆှိုငဆှိုငပှငှ International Crisis Group တှငှ လကရှှိလုပကှိုငနှသေော ကနဒေါ သံအမတဟှောငှး မိုကကှယကှောဗှရဈသညှ အငှဂှါနေ့က တရုတနှိုငငှံတှငှ ဖမှးဆီးထိနှးသိမှးခှငှး ခံလိုကရှသညှ။ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးသညှ ဘဂငှှေး၊ ဟောငကှောငနှှင့ှ နယူးယောကတှှငှ ကနဒေါသံအမတတှာဝနဖှှင့ှ နထေိုငခှဲ့ဖူးသူဖှဈသညှ။

မိုကကှယကှောဗှရဈအား ဖမှးဆီးထားခှငှးနှင့ပှတသှကှ၍ တရုတနှိုငငှံက တရားဝငထှုတပှှနပှှောဆိုခှငှး မရှိပေးပေ။ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးအား တရုတအှာဏာပိုငမှှားက ဖမှးဆီးမှုသညှ မဈစမငဖှမှးဆီးခံရသည့ကှိဈစနှင့ှ ဆကနှှှယခှှငှးမရှိဟု ကနဒေါ တာဝနရှှိသူမှားက ပှောကှားသညှ။

ကနဒေါနိုငငှံက မိုကကှယကှောဗှရဈ အမှုနှင့သှကဆှိုငသှည့ှ တရုတအှာဏာပိုငမှှားနှင့ှ တိုကရှိုကဆှကသှှယဆှောငရှှကနှသညဟှေု ဝနကှှီးခှုပထှရူးဒိုးကလညှး ပှောကှားသညှ။

F-04