News

POST TYPE

ADVERTORIAL

ပစ္စည်းပို့ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် (စဉ်းစားစရာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး အိုင်ဒီယာ)
13-Oct-2016

တဈပိုငတှဈနိုငှ လုပငှနှးတဈခု အနနေဲ့ အရငှးအနှီးလညှး သိပမှကှီးတဲ့ ပဈစညှးပို့ဝနဆှောငမှှု လုပငှနှး လုပဖှို့ စဉှးစား ကှည့ဖှူးပါသလား။

အဲ့ဒီလို လုပမှယဆှိုရငှ ဘယကှ စလုပမှလဲ၊ ဘာတှေ လိုအပသှလဲ၊ ဘယလှိုမှိုး ပို့ရမလဲ စတဲ့ စတဲ့ သိဖို့ လိုအပနှတေဲ့ အကှောငှးအရာတှကေ အမှားကှီးပါ။

အဲ့ဒီလိုသိဖို့ လိုအပနှတောတှထေဲကမှ ပဈစညှးပို့ ဝနဆှောငမှှု လုပငှနှး လုပဖှို့အတှကှ လိုအပတှဲ့ အခှခေံအခကှှ တခှို့ကို စုစညှးဖောပှှ လိုကပှါတယှ။

အှနလှိုငှးကနလညှေး လုပနှိုငတှယှ

ကိုယပှိုငစှီးပှားရေး တဈခုလောကှ လုပကှှည့ခှငှကှှတဲ့ သူတှအထေဲ အလုပှ တဈဖကှ၊ ကှောငှး တဈဖကနှဲ့ အိမအှတှကှ အပိုဝငငှှေ ရှာခငှကှှတဲ့ သူတှလညှေး ရှိကှပါတယှ။ 

ဒီလိုမဟုတဘှဲ ကိုယပှိုငှ လုပငှနှးလေး တဈခုတော့ လုပခှငှပှါရဲ့။ အရငှးအနှီး အမှားကှီး မသုံးနိုငဘှူး ဆိုတာမှိုးတှလညှေး ရှိကှမှာပါ။

ပဈစညှးပို့ ဝနဆှောငမှှု လုပငှနှးဟာ အရငှးအနှီး မှားမှားသုံး၊ နရော ကောငှးကောငှး တဈခုခုမှာ ရုံးခနှး ဒါမှမဟုတှ ဆိုငဖှှင့ပှှီး လုပလှို့ရသလို အရငှးအနှီး အမှားကှီး မရငှးနိုငတှဲ့သူတှေ၊ စီးပှားရေး လုပငှနှး တဈခုလုပဖှို့ နရော အခကအှခဲ ရှိကှတဲ့သူတှေ အနနေဲ့ အှနလှိုငှးပေါကှနတဈဆငေ့လှညှး လုပလှို့ရတဲ့ လုပငှနှး တဈခုပါ။

အရငှးအနှီး မှားမှား မသုံးနိုငလှို့ အှနလှိုငှးပေါကှနတဈဆငှေ့ ကိုယပှိုငလှုပငှနှးလေး တဈခုလောကှ လုပခှငှတှဲ့သူတှအတှကှေ သိဖို့လိုအပတှဲ့ အခကှှ တခှို့ကို ဖောပှှထားတာ ဖှဈပါတယှ။

အဓိက အခကှှ

အှနလှိုငှးပေါကှနေ အခှပှေုပှီး ပဈစညှးပို့ ဝနဆှောငမှှု လုပငှနှး တဈခု လုပမှယလှို့ ဆုံးဖှတလှိုကပှှီ ဆိုပါစို့။ အဓိက အခကှကှ ဘာဖှဈမလဲ။

ကိုယ့လှုပငှနှး ဘယလှို လညပှတမှယှ ဆိုတာက လုပငှနှး မစခငှ စဉှးစားရမှာပါ။

ဘယနှှရကအှတှငှး ရောကအှောငှ ပို့မလဲ၊ ပိုကဆှံကို ဘယလှို ရှငှးမလဲ၊ ဈေးနှုနှး ဘယလှောကယှူမလဲ၊ ဘယလှို နညှးလမှးနဲ့ ပို့မလဲ စတဲ့ လုပငှနှးနဲ့ ပတသှကတှာတှကေို စဉှးစား ဆုံးဖှတရှမှာပါ။

ဘယနှှရကအှတှငှး ရောကအှောငှ ပို့ပေးဖို့လိုမလဲ

ပဈစညှးပို့ ဝနဆှောငမှှု လုပငှနှးတှေ အနနေဲ့ ပုံမှနဆှိုရငတှော့ နှဈရကအှတှငှး၊ အလှနဆှုံး တဈပတအှတှငှး ပို့ပေးလေ့ ရှိကှပါတယှ။

ဒါကှောင့ှ ကိုယကှလညှး တခှားလုပငှနှးတှထကှေ ပိုပှီး မှနမှှနဆှနဆှနှ မပို့နိုငရှငတှောငှ တနှးတူလောကတှော့ ပို့နိုငအှောငှ ကှိုးစားရမှာ ဖှဈပါတယှ။

ပိုကဆှံ ဘယလှိုရှငှးမလဲ

ပဈစညှးပို့ ဝနဆှောငမှှု လုပငှနှးကို ပဈစညှး အပကှှတဲ့သူတှကလညှေး အထူးသဖှင့ှ Online Shopping တှသော မှားပါတယှ။

ဒါဆိုရငှ ပဈစညှးရဲ့ ကသှင့ငှှကေို ကိုယ့အှိတထှဲက အရငစှိုကပှှီး ပဈစညှးအပတှဲ့ သူကို ရှငှးထားမလား၊ တဈဝကကှှို ရှငှးထားတာမှိုး လုပမှလား၊ ဒါမှမဟုတှ ကိုယကှ ပဈစညှးပို့ပှီး ပိုကဆှံရလာမှပဲ ပဈစညှးအပတှဲ့သူကို သှားရှငှးမလား ဆိုတာမှိုးကလညှး လုပငှနှးစမယှ ဆိုတာနဲ့ ကှိုပှီး စဉှးစားထားရမှာပါ။

ပဈစညှးပို့ပေးဖို့ အပတှဲ့သူက ကိုယနှဲ့ ပုဂဂှိုလရှေး ရငှးနှီးမှုရှိရငှ ပဈစညှးဖိုးငှကေို ကိုယကှ ကှိုပှီး စိုကရှှငှးပေးထားရငှ အလုပအှပတှဲ့သူရဲ့ စိတကှှနပမှှေုကို ရရှိနိုငမှှာ ဖှဈပါတယှ။ တကယလှို့ ပဈစညှးအပတှဲ့ သူတှကေ ကိုယနှဲ့ မသိတဲ့လူတှေ ဆိုရငတှော့ ဒုတိယ နညှးလမှးဖှဈတဲ့ တဈဝကှ ကှိုရှငှးတာက အဆငပှှမှောပါ။ ပဈစညှးပို့ပေးပှီးမှပဲ ပိုကဆှံရှငှးပေးမယှ ဆိုရငတှော့ အလုပှ အပတှဲ့သူတှကေ သိပသှဘောတှေ့မယှ မထငပှါဘူး။

ဈေးနှုနှး ဘယလှို သတမှှတမှလဲ

အမှားအားဖှင့တှော့ မှို့တှငှးကို ၁၅၀၀ ကပှှ၊ မှို့ပှငကှို ၂၀၀၀ ကပှှ ဝနှးကငှယှူကှပါတယှ။ ဒီတော့ ကိုယကှလညှး နရောပေါှ မူတညပှှီး ဘယလှောကှ ယူမှာလဲဆိုတာ ဆုံးဖှတရှမှာပါ။ ကိုယကှ ခုမှ စလုပပှှီး ဝနဆှောငခှ မှားမှား ယူထားမယဆှိုရငတှော့ အရငရှှိနတေဲ့ လုပငှနှးတှနေဲ့ ပှိုငဆှိုငရှတာ ခကခှဲနိုငပှါတယှ။

ဒါ့ကှောင့ှ ဝနဆှောငခှ နညှးနညှး ယူပှီး လုပငှနှး မှားမှားကို ဆှဲဆောငမှလား၊ ဝနဆှောငခှ မှားမှား ယူမှာလား ဆိုတာလညှး စဉှးစားရမှာပါ။

တခှို့ ပဈစညှးပို့ ဝနဆှောငမှှု လုပငှနှးတှကေ ပဈစညှး အလေးခှိနှ၊ အရအတှကှေ၊ ဆိုဒအှကှီးအသေးပေါှ မူတညပှှီး ဈေးနှုနှးကို ပှောငှးလဲ ကောကခှံတာမှိုးလညှး ရှိကှပါတယှ။

အလုပအှပတှဲ့သူဆီ သှားယူရတဲ့ လာယူခ ယူမှာလား၊ မယူဘူးလား ဆိုတာလညှး စဉှးစား ဆုံးဖှတရှမှာပါ။

ခု ပှောပှခဲ့ပှီးတဲ့ အခကှအှလကတှှကေ Customer သိဖို့ လိုအပတှဲ့ အခကှအှလကတှှပေါ။ ဒီလို Customer အခကှအှလကတှှအပှငှေ လုပငှနှး လညပှတမှှုနဲ့ ပတသှကပှှီး ထပပှှီး စဉှးစားရမယ့ှ အခကှအှလကတှှေ ရှိပါသေးတယှ။

ဘယလှို နညလှမှး အသုံးပှုပှီး ပဈစညှးလိုကပှို့မလဲ

လိုငှးကားနဲ့ ပို့မလား၊ အငှားကားနဲ့ ပို့မလား၊ ကိုယပှိုငကှားနဲ့ ပို့မှာလား၊ စကဘှီးနဲ့ ပို့မှာလား ဆိုတာတှေ ဆုံးဖှတရှမှာပါ။

လိုငှးကားနဲ့ ပို့မယှ၊ စကဘှီးနဲ့ ပို့မယဆှိုရငတှော့ ပဈစညှး အမှားကှီး သယလှို့ မရတဲ့အပှငှ သယပှိုးလို့ မလှယကှူတဲ့ ပဈစညှးမှိုးပါရငလှညှး အခကှ တှေ့စနေိုငပှါတယှ။

ကိုယပှိုငကှား ရှိရငတှော့ ကိုယ့ကှားနဲ့ကိုယှ ပို့ရတာ အဆငပှှပမယှေေ့ ကိုယပှိုငကှား မရှိဘူးလို့ အငှားကားနဲ့ ပို့မယဆှိုရငှ ဘယလှို စီမံကှမလဲ။

ကိုယပှို့မယ့ှ လမှးကှောငှးကို ကှိုတငဆှှဲထားတာကလညှး အငှားကားနဲ့ ပို့မယလှို့ ဆုံးဖှတထှားတဲ့သူတှအတှကှေ နညှးလမှးကောငှး တဈခုဖှဈမှာပါ။

ဒီအတှကှ ကားခကသှင့နှိုငတှဲ့ ငှပမောဏနဲ့ ကိုယ့အှတှကရှမယ့ှ ဝနဆှောငခှကှား အမှတကှနှအှောငှ လမှးကှောငှးကို တှကခှကှနှိုငဖှို့ လိုမှာဖှဈပါတယှ။

ကဲ အခုဆိုရငှ ဘယနှှရကအှတှငှး ရောကအှောငှ ပို့မယှ၊ ပိုကဆှံရှငှးမယ့ှ ပုံစံ၊ ဈေးနှုနှးတှေ သတမှှတပှှီးရုံ သာမက ပို့မယ့နှညှးလမှးကိုပါ ဆုံးဖှတပှှီးပှီဆိုရငှ ဘာဆကလှုပရှမလဲ။

ဖစေ့ဘှှတှ စာမကှနှှာ တဈခု ပှုလုပပှါ

ပဈစညှးပို့ ဝနဆှောငမှှုကို ပဈစညှးအပကှှတဲ့သူတှကေ Online Shopping အမှားစု ဖှဈတဲ့အတှကှ အှနလှိုငှး စာမကှနှှာ တဈခု ပှုလုုပသှင့ပှါတယှ။

အှနလှိုငှး စာမကှနှှာ ဆိုရာမှာလညှး မှနမှာနိုငငှံ အခှစေိုကှ Online Shopping အမှားစုရှိတဲ့ ဖစေ့ဘှှတမှှာ ပှုလုပသှင့ပှါတယှ။

အဲ့ဒီစာမကှနှှာမှာ ကိုယ့လှုပငှနှးနဲ့ ပတသှကတှဲ့အကှောငှးတှေ၊ ဝနဆှောငခှ ဈေးနှုနှးတှေ၊ အသေးစိတကှို ဖောပှှထားသင့ပှါတယှ။

တကယလှို့ ပဈစညှးအလေးခှိနှ၊ အရအတှကှေ၊ ဆိုဒအှကှီးအသေးပေါှ မူတညပှှီး ဈေးနှုနှးကို ပှောငှးလဲ ကောကခှံတာမှိုး လုပမှယဆှိုရငလှညှး ကိုယ့လှုပငှနှး စာမကှနှှာမှာ အဲ့ဒီအကှောငှးကို ဖောပှှထားသင့ပှါတယှ။

စာမကှနှှာ ပှုလုပပှှီးသှားရငရှော…..။

အသိပေးပါ

ကိုယ့လှုပငှနှး စာမကှနှှာကို လူသိမှားအောငှ လုပရှမှာပါ။

Online Shopping စာမကှနှှာတှေ၊ အရောငှးအဝယှ ပှုလုပနှကှတေဲ့ ဂရုတှမှော ကိုယ့ရှဲ့ စာမကှနှှာကို မှှဝေ (Share) တာကလညှး ကိုယ့စှာမကှနှှာကို လူသိမှားစနေိုငတှဲ့ နညှးလမှး တဈခုပါ။

ဖစေ့ဘှှတကှို ပိုကဆှံပေးပှီး ကှောငှှာ ( Boost) လုပခှှငှးအားဖှင့လှညှး ကိုယ့ရှဲ့ စာမကှနှှာကို လူသိအောငှ လုပနှိုငပှါသေးတယှ။
ကိုယ့ရှဲ့ စာမကှနှှာကို လူတှလညှေး သိလာပှီ၊ ကိုယ့လှုပငှနှးကလညှး တဖှညှးဖှညှး ပုံပေါလှာပှီ ဆိုပါစို့….။

ဘယလှို အခကအှခဲတှေ ရှိလဲ

အခကအှခဲတှလညှေး ကှုံတှေ့ကှရမှာပါ။

ကှုံတှေ့နိုငတှဲ့ အခကအှခဲတှကရေော ဘာတှဖှဈမလေဲ..?

အမှငသှာဆုံးကတော့ လမှးပိတတှာပါ။ လမှးပိတတှဲ့အတှကှ ပဈစညှးပို့တာမှာ ပုံမှနထှကှ ပိုပှီး အခှိနှ ယူရတာမှိုးတှေ ရှိလာနိုငပှါတယှ။ လကခှံမယ့သှူက အခှိနှ အတိအကနှဲ့ ရောကစှခငှတှေဲ့အခါ ပုံမှနထှကပှိုပှီး အခှိနယှူ ရနိုငပှါတယှ။

နောကပှှီး အလုပအှပတှဲ့သူက ဘယနှှရကအှတှငှး ပို့စခငှတှယှေ ဆိုပမယှေ့ လကခှံမယ့သှူက အဲ့ဒီရကအှတှငှး လကမှခံနိုငတှာမှိုးလညှး ရှိပါတယှ။ ဒါမှိုးဆိုရငတှော့ အလုပအှပတှဲ့သူနဲ့ ဖှရှငှေးရမှာပါ။

နောကထှပှ ကှုံနိုငရှတာကတော့ ပဈစညှးနဲ့ ပတသှကပှှီးတော့ပါ။ အထဲမှာ ဘာပဈစညှးပါမှနှး မသိနိုငတှဲ့အတှကှ စပှီး ခှိတဆှကကှတညှးက ဥပဒနေဲ့ မညီတဲ့ ပဈစညှးမှိုးတှေ မပို့ပေးဘူးဆိုပှီး ပှောဆိုထားသင့ပှါတယှ။

တကယလှို့ ကိုယနှဲ့ မသိတဲ့၊ ရငှးနှီးမှု မရှိတဲ့သူတှကေ အပတှာဆိုရငတှော့ ပဈစညှးထုတကှို ဖောကကှှည့တှာမှိုးလညှး ရှိတယလှို့ လကရှှိ ပဈစညှးပို့ ဝနဆှောငမှှု လုပနှတေဲ့သူတှကေ ဆိုပါတယှ။

ကိုယ့လှုပငှနှးလေး အဓှန့ှ ရှညအှောငှ

အရေး အကှီးဆုံးကတော့ Customer တဈယောကနှဲ့ ပထမဆုံး ဆကဆှံတဲ့ အခှိနမှှာ စိတကှှနပအှေောငှ လုပပှေးနိုငဖှို့ကိုပါ။

တကယလှို့ Customer က ကိုယ့ရှဲ့ ဝနဆှောငမှှုကို စိတကှှနပခှေဲ့တယဆှိုရငှ နောကလှိုအပတှဲ့ အခှိနမှှိုးမှာ ကိုယ့ဆှီကို ဦးစားပေး အနနေဲ့ အလုပှ အပနှိုငပှါတယှ။

ကိုယ့လှုပငှနှးရဲ့ စာမကှနှှာပေါမှှာ လုပငှနှးနဲ့ ပတသှကတှဲ့ အကှောငှးအရာတှေ ဖောပှှတာမှိုး၊ စာမကှနှှာကို အသကှ ဝငနှအေောငှ ပို့ဈဆကတှိုကတှငနှတောမှိုးလညှး လုပသှင့ပှါတယှ။

ဒါမှ ကိုယ့လှုပငှနှး မရပသှေးဘူး ဆိုတာမှိုး လူတှေ သတိထားမိကှမှာပါ။

(အထကပှါ ဆောငှးပါးအတှကှ အခကှအှလကမှှားကို ScrupulousDeliveryService မှ ကူညီဖှကှေား ထားပါတယှ။)


  • VIA