News

POST TYPE

ADVERTORIAL

Selfie ရိုက်ကြစို့
09-Nov-2017

 ViVo က သူတို့ရဲ့ နောကဆွုံး ထုတကွုနအွဖှဈ V7+ ကိုထုတတွော့ Selfie အသားပေးအဖှဈ  24MP အရှေ့ကငမွရာကို တပဆွငလွိုကပွါတယွ။ 24MP ဟာ စမတဖွုနွး ကငမွရာတှထေဲမှာ mega pixel အမှားဆုံး ပမာဏအဖှဈ ဦးဆောငနွပေါတယွ။

 

ViVo က သူတို့ရဲ့ V7+ ကို ဘာဖှဈလို့ ဒီလောကထွိ selfie အသားပေးအဖှဈ ထုတလွုပတွာလဲ။ Selfie ရိုကရွတာကို နှဈသကတွဲ့လူတှေ ဘယလွောကတွောငွ မှားနလေို့လဲလို့ မေးလိုကရွငွ၊ ခတွကေိုက Selfie ခတွေ၊ Selfie ယဉကွှေးမှု၊ Selfie ရစေီးကှောငွးလို့ပဲ ပှနဖွှရမှောပါ။

 

Selfie ဆိုတာ ဒီနေ့ခတွမှော လူတိုငွးနီးပါး ရငွးနှီးနတေဲ့ စကားလုံးပါ။ အထူးသဖှင့ွ လူငယွ အတောမွှားမှားကတော့ သူတို့ရဲ့ smart phone နဲ့ Selfie ဆှဲဖူးကှပါလိမ့မွယွ။ ဒီအတှကလွညွး smart phone တှကေို Selfie အတှကွ အားသာခကှတွှေ ပါဝငလွာအောငွ ပှုလုပလွာကှတာ ဖှဈပါတယွ။

 

Selfie ဆိုတဲ့ဝေါဟာရက ဘယအွခှိနကွတညွးက ခေါဝွေါသွုံးစှဲလာခဲ့ကှလဲဆိုတာ မသိပမယေ့ွ ကမဘြာ့အထငရွှားဆုံး အဘိဓာနတွဈခုဖှဈတဲ့ Oxford Dictionaries ကတော့ Selfie ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို 2013 ခုနှဈမှာ word of the year အဖှဈ သတမွှတခွဲ့ပါတယွ။

 

Selfie ဆိုတာက ကိုယ့ကွိုကိုယွ အနီးကပွ အလှပုံ ရိုကယွူတာလို့လညွး အဓိပပြါယဖွှင့ဆွိုလို့ ရမယထွငပွါတယွ။ ဒီလိုမှိုး ကိုယ့ကွိုကိုယွ ဓာတပွုံပှနရွိုကတွဲ့ ပထမဦးဆုံး လူသားကတော့ အမရေိကနကွ ဓာတပွုံရိုကကွူးသူ Robert Cornelius ပါပဲ။ 1839 ခုနှဈမှာ ရိုကကွူးခဲ့တာပါ။

 

နောကပွိုငွးမှာ Selfie ရိုကကွူးမှုဟာ တဖှညွးဖှညွး ကယှပွှန့သွထကွ ကယှပွှန့လွာပါတယွ။ လူငယတွှေ သာမက လူကှီးပိုငွးတှလညွေး ရိုကကွူးလာကှပါတယွ။ အနုပညာရှငတွှေ သာမက၊ နိုငငွံရေးသမားတှအထေိ Selfie ယဉကွှေးမှုကို လကခွံကှိုဆိုခဲ့ကှပါတယွ။ (ဥပမာအားဖှင့ွ အိမဖွှူတောမွှာ Group Selfie ရိုကခွဲ့တဲ့ အိုဘားမား)၊ ဒါတငမွကသေးဘဲ ကမဘြာမှကေို ကှောလွှနပွှီး အာကာသထဲမှာတောငွ Selfie ရိုကကွူးတဲ့အထိ ဖှဈလာပါတယွ။

 

Selfie ဆိုတာက ကိုယ့ကွိုကိုယွ အကောငွးဆုံး အနအထေားနဲ့ ထုတဖွောပွှသဖို့ ရိုကကွူးတာပဲ မဟုတပွါဘူး။ အဖိုးထိုကတွနတွဲ့ အခိုကအွတန့လွေးတှကေို အမှတတွရအဖှဈ သိမွးဆညွးထားဖို့လညွး ရိုကကွူးကှတာ ဖှဈပါတယွ။

 

တဈခါတလေ ကိုယပွှနမွရောကဖွှဈတော့မယ့ွ နရောမှာ Selfie ရိုကကွူးခဲ့တာမှိုး၊ ပှနမွရနိုငတွော့မယ့ွ အခှိနမွှိုးကို ကိုယနွဲ့တှဲပှီး Selfie ရိုကတွာမှိုးက အခှိနကွှာလာတာနဲ့အမှှ အရမွးပဲ အဖိုးတနတွဲ့ ဓာတပွုံတှေ ဖှဈလာပါတယွ။

 

ViVo ကV7+ ကို ထုတလွုပတွော့ သူတို့ရဲ့ ရညမွှနွးခကှအွတိုငွး လူငယတွှအတှကွေ ကှညလွငပွှတသွားတဲ့ Selfie၊ ပှီးပှည့စွုံတဲ့ ရိုကခွကှဖွှဈအောငလွို့ အကောငွးဆုံး အထောကအွပံ့တှေ ထည့သွှငွးပေးခဲ့ပါတယွ။ အရှေ့ကငမွရာကို ကမဘြာ့ Mega pixel အမှားဆုံးအဖှဈ 24MP အထိ တိုးမှှင့ပွေးခဲ့ပါတယွ။

 

24MP, Aperture f2.0 ဖှဈပှီး Selfie Soft light ပါဝငတွဲ့အပှငွ အဆင့မွှှင့တွငလွိုကတွဲ့ မကှနွှာအလှ ပှုပှငစွနဈ 7.0၊ နောကခွံဝဝေါးပေးတဲ့ စနဈ၊ အဖှဲ့လိုကွ Selfie စတဲ့ အကောငွးဆုံး အထောကအွကူပှုနိုငတွဲ့ feature တှကေိုလညွး အသုံးပှုနိုငပွါတယွ။

 

Selfie ဆိုတာက ကိုယ့ဖွုနွးကငမွရာနဲ့ကိုယွ လှယလွှယကွူကူ ဓာတပွုံရိုကတွာလို့ ပှောပမယေ့ွ ကှညလွငပွှတသွား၊ ပှီးပှည့စွုံတဲ့ရိုကခွကှဖွှဈဖို့လညွး လိုအပသွေးတာ မဟုတလွား။ ဒီအတှကွ အထောကအွပံ့တှတေော့ လိုတာပေါ့။ V7+ ကတော့ Selfie သမားတှအတှကွေ ဦးတညပွှီး ထုတလွုပထွားတာဆိုတော့ အတောလွေးကို ပှည့စွုံပှီးသားပါ။

 

ကဲ … အာကာသထဲတောငွ Selfie ရိုကနွကှတေဲ့ခတွမှော ဘယသွူမဆို Selfie ကောငွးကောငွးလေးတော့ ရိုကထွားသင့တွယွ မဟုတဘွူးလား။ ဒါကှောင့မွို့ တဈခှိနမွှာ ပှနမွရတော့မယ့ွ အခိုကအွတန့တွှကေို အကောငွးဆုံး ဖမွးယူသိမွးဆညွးထားကှအောငလွား။ Ok! Let’s Selfie.  • VIA