News

POST TYPE

ADVERTORIAL

ဝါကျွတ်ကာလ မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမှာလဲ
05-Oct-2017
မကှာခငှ ရောကရှှိလာတောမယ့ှ ဝါကှှတကှာလ သီတငှးကှှတအှခါသမယမှာ အရငကှလို မငှဂှလာပှဲတဈခုကို ဘုနှးကှီးဆှမှးကပှ၊ရုံးတကှ လကမှှတထှိုးရုံနဲ့ကှနပခှေဲ့ရတဲ့ ခတှမဟေုတတှော့ဘဲ ပှောငှးလဲလာသည့ှ ခတှစနဈနေဲ့အညီ မငှဂှလာမောငနှံှအမှားစုက စိတခှမှှးမှေ့ဖှယှ ကောငှးတဲ့ မငှဂှလာဆောငပှုံစံတှကေို ကငှှးပလာကှပါတယှ။

မှနမှာထုံးထမှးအစဉလှာရ တဈသကမှှာတဈခါပဲ မငှဂှလာဆောငတှဲ့အတှကကှှောင့ှ ကှကှနပနှပနှေေဲ့ ကိုယငှယငှယကှ အိပမှကမှကခှဲ့တဲ့ အတိုငှး ဒီနှဈမှာမငှဂှလာဆောငမှယ့ှ မငှဂှလာစုံတှဲတှအနနေေဲ့ အကောငအှထညဖှောသှင့ပှါတယှ။

ကိုယ့ရှဲ့အိပမှကတှဈခုအဖှဈ စိတကှူးယဉတှတကှှသူတှကတေော့ သူတိုးသမီးဖှဈလာကှမယ့ှ အမှိုးသမီးတိုငှးက မငှဂှလာပှဲအတှကှ အသေးစိတအှခကှလှကကှလေးတှကအစေ စိတကှူးပုံဖောတှတကှှလေ့ရှိပါတယှ။ ဘယလှိုခနှးမမှိုးမှာ ဘယလှိုအဝတအှစားမှိုးနဲ့ ဘာလေးကိုမှ ဧည့ခှံကှှေးမှေးခငှတှယဆှိုတာမှိုးတှအပှငကှေို ကိုယ့ရှဲ့အိမထှောငပှရိဘောဂအတှကှ ဘယလှိုအလှဆငှ ဖနှးတီးခငှတှယဆှိုတာကအစ စိတကှူးယဉတှတကှှပါတယှ။

အမှိုးသားအမှားစုကတော့ ကိုယ့ရှဲ့ ဇနီးဖှဈလာမယ့ှ သူတိုးသမီးအလိုကှ ဆောငရှှကပှေးမယလှို့ စိတကှူးရညမှှနှးထားတာက ရာခိုငှးနှုနှးမှားပှီး ကိုယကှိုယတှိုငှ ဘယလှိုအဝတအှစားနဲ့ မငှဂှလာပှဲကငှှးပခငှတှယဆှိုုတာက ရာခိုငှးနှုနှးနညှးတတပှါတယှ။ ကိုယနှထေိုငမှယ့ှ အိမအှတှကတှော့ အိမခှနှးအလှဆငနှိုငမှယ့ှ ပရိဘောကအပှငှ ကိုယရှဲ့ အိပခှနှးအတှကှ ဘယလှိုကုတငနှဲ့မှေ့ယာကို ရှေးခယှသှင့တှယှ ဆိုတာ ကိုတော့ သတိုးသမီးကို အကှံပှုမှာ အမှနပှါပဲ။

မငှဂှလာတဈပှဲကငှှးပတော့မယဆှိုရငှ ရှေးခယှစှရာတှပေေါမှားလာသလို မငှဂှလာခနှးမကောငှးကောငှးရှိနပေါပှီ။ ငှကှေေးအားဖှင့တှတနှိုငတှဲ့ မငှဂှလာစုံတှဲအနနေဲ့ ကိုယတှိုငစှီစဉတှဲ့မငှဂှလာပှဲမှာ ပှဲအစီစဉလှိုအပခှကှတှှေ ရှိနိုငပှါတယှ။ အခုဆိုရငှ ဝနဆှောငမှှုမှိုးစုံနဲ့ စိနခှေါမှှုတှေ အပှိုငအှဆိုငတှှရှေိနတေဲ့ ဝနဆှောငမှှုကုမပှဏီတှထေံကို မငှဂှလာပှဲအပနှှံလိုကမှယဆှိုရငှ သသပလှှပပှေီး စိတခှမှှးမှေ့ဖှယှ မငှဂှလာပှဲတဈခုကို ဖနတှီးနိုငမှှာဖှဈပါတယှ။

ပှောငှးလဲလာသည့ှ pre-weddingရိုကကှူးခှငှးသညှ ကိုယစှိတတှိုငှးကှ စိတကှူယဉခှဲ့သော ဒီဇိုငှးဝတစှုံမှိုးစုံးကိုဝတဆှငမှှတတှမှးတငနှိုငပှှီး ပှဲထှကရှကတှှငှ အခှိနအှကန့အှသတရှှိနခှငှေးကှောင့ှ ဧည့သှညတှှကေို ဧည့ခှံနရသညေ့အှတှကှ ပှဲကှီးနေ့၏ မှတတှမှးတငဓှာတပှုံမှားကို ကောငှးကောငှးမရိုကနှိုငကှှောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက ပှောကှားသညှ။

ခတှအဆကဆှကေအှရ မငှဂှလာဆောငခှဲ့သူတှရေဲ့ အတှေ့ကှုံအရ မငှဂှလာပှဲကှီးရကတှှမှော အခှိနအှကန့အှသတနှဲ့ ဧည့ခှံနရတေဲ့အတှကှ စိတပှူပနမှှုမှားရှိနခေဲ့ပှီး ဓာတပှုံရိုကကှူးခှိနမှှာ အသကဝှငလှှပတဲ့ ဓာတပှုံကောငှး မရိုကနှိုငခှဲ့တာပဲဖှဈပါတယှ။ ဒါကှောင့ှ ဝနဆှောငမှှုကုမပှဏီတှနေဲ့ ခှိတဆှကပှှီး pre-wedding photo တှေ ကိုရိုကကှူးသင့ပှါတယှ။

မငှဂှလာပှဲတဈခုလုံးကို အခှိနမှကုနလှူမပငပှနှးဘဲ တဈနရောထဲမှာ One Stop Service အဖှဈ ဝနဆှောငမှှုကုမပှဏီတှကေ ဆောငရှှကပှေးတာကှောင့ှ Customer တှအတှကှေ ပိုမိုအဆငပှှစပှေေီး တဈခုခငှှးစီအလိုကှ Service ယူဆောငရှှကပှါက မိမိစိတတှိုငှးကှ ဝနဆှောငမှှု မှားရရှိမညဖှှဈပမယေ့လှညှး မငှဂှလာပှဲရကကှငှှးပဖို့ အခှိနယှူဆောငရှှကရှမညမှှာဖှဈတယှ။

Pre-wedding ရိုကကှူးဖို့ ရညရှှယထှားတဲ့အပှငှ မငှဂှလာပှဲတဈပှဲကငှှးပမယဆှိုပါက ဆောငရှှကရှမယ့ှ လုပငှနှးစဉမှှားပှားတဲ့အတှကှ အခှိနယှူဆောငရှှကသှင့ပှှီး အနီးကပမှှ မငှဂှလာပှဲ အစီစဉရှဆှေဲမယဆှိုရငတှော့ သူတိုသားနဲ့သူတိုးသမီးနှဈဦးစလုံး စိတခှမှှးမှေ့ဖှယကှောငှးတဲ့ မငှဂှလာပှဲ မဖှဈလာနိုငပှါ။ ဖှဈနိုငမှယဆှိုရငှ ခှောကလှ၊နှဈလခှဲထကတှော့ မနညှးစဖေို့ လိုအပပှါတယှ။

ဝါကှှတကှာလမှာမငှဂှလာဆောငဖှ့ိုအစီစဉရှှိတဲ့ ခစှသှူစုံတှဲတှအတှကှေ မိမိတို့ရဲ့မငှဂှလာခနှးဝငပှဈစညှးတှကေို အခှိနကှုနသှကသှာပှီး ခေါငှးမရှုပစှမယှေ့ အစီစဉတှဈခုရှိပါတယှ။

ဒါကတော့ မငှဂှလာခနှးဝငအှိမထှောငပှရိဘောဂပဈစညှးတှကေို တဈနရောတညှးမှာ ပုံမှနဈှေးနှုနှးတှမတေူဘဲ ဈေးသကသှကသှာသာနဲ့ ဝယလှို့ရနိုငမှယ့ှ၊ မငှဂှလာဆောငကှာလမှာ လိုအပတှာတှကေို အဆငပှှပှနေေဲ့ ပှငဆှငနှိုငဖှို့အတှကှ မကှာမီအခှိနအှတှငှးမှာ “Furniture and Wedding Fair” ဈေးရောငှးပှဲတောအှစီအစဉလှေး ရောကရှှိလာတော့မှာပဲဖှဈပါတယှ။

ဒီပရိဘောဂအရောငှးပှဲတောကှို Ocean supercenter က ကှီးမှုးကငှှးပတာဖှဈပှီး အိမအှလှဆငှ ပရိဘောဂနဲ့ပတသှကလှို့ အလုပမှအားတဲ့ သူတှေ အနနေဲ့လညှး ခေါငှးရှုပထှှေးနစရောမလိုဘဲ ပရိဘောဂအစုံအလငကှို အရညအှသှေးမှင့မှှင့နှဲ့ သကသှာစမယေ့ဈှေးနှုနှးတှနေဲ့အတူ တဈနရောတညှးမှာဝယယှူရရှိနိုငတှော့မှာပါ။

ဒီပှဲတောမှှာ ငှကပှတှဈသေိနှးဖိုးနဲ့အထကှ ဝယယှူရုံနဲ့ လကဆှောငပှဈစညှးတှရရှေိနိုငမှယ့ှ ကံစမှးမဲဖောကပှေးသှားမယ့ှ အစီစဉတှှေ ပါဝငပှါတယှ။ အိမထှောငပှရိဘောဂပဈစညှးအစုံလိုကှ ဝယယှူသူတှကေို ခှိုသာတဲ့ ဈေးနှုနှးကို ဖနတှီးပေးထားတဲ့အပှငှ ပဈစညှးတဈခုခငှှးစီဝယယှူ သူတှအတှကလှညှေး လှှော့ဈေးတှနေဲ့ပဲ ရောငှးခပှေးမှာဖှဈပါတယှ။

ဒါအပှငကှပှတှဈသိနှးဖိုးနှင့အှထကဝှယယှူသူတိုငှးအတှကလှညှး သတမှှတထှားတဲ့ စညပှငသှာယာနယနှိမိတအှတှငှး အခမဲ့လိုကလှံပို့ ဆောငပှေးမှာဖှဈလို့ ဝယယှူသူတှအနနေေဲ့ သယယှူရတဲ့အခကအှခဲကို အရောငှးကုမပှဏီတှကေ ဖှရှငှေးပှီးသားဖှဈတဲ့အတှကှ မိမိတို့ဝယယှူ ထားတဲ့ ပဈစညှးတှကေို  ဘယလှိုသယယှူရမလဲဆိုတဲ့ စိတပှငပှနှးမှုတှကေိုလညှး လှော့ကစှမှောပါ။

Customer တှအတှကှေ ပှောရှှှငစှရာ အစီစဉတှဈခုအဖှဈ ဖနတှီးပေးထားတာကတော့ ဝယယှူသူတှကေို ဆုမဲမှား ပှနလှညဖှှင့ဖှောကပှေး တာပဲဖှဈပါတယှ။ ပထမဆုမဲကိုပေါကတှဲ့ အနနေဲ့ ဆိုဖာဆကှ၊ ဒုတိယဆု ကုတငနှှင့မှှေ့ယာ၊ တတိယဆု ဗီဒို၊ စတုတထှဆု မီးပူမှား၊အိပရှာခငှး၊ ကူရှငမှှားနှင့ခှေါငှးအုံးစတဲ့ အိမအှသုံးဆောငပှဈစညှးတှကေို ခကှခှငှှးဝယှ၊ခကှခှငှှးပေါကှ ဗလာမပါကံစမှးပှဲကှီးဖှဈပါတယှ။

ဒီဈေးရောငပှှဲတောမှှာ SweetyHome၊ NewworldMart၊ Paradise၊ Myat၊ simpleBedding အစရှိတဲ့အမှတတှံဆိပတှှဖှဈတေဲ့အတှကှ အရညအှသှေးကို လှည့ကှှည့စှရာမလိုအောငှ ပှည့မှီကောငှးမှနနှမှောဖှဈပါတယှ။

အဆင့မှှင့အှိမထှောငပှရိဘောဂမှိုးစုံကို တဈနရောတညှး မှာအစုံအလငရှှေးခယှဝှယနှိုငဖှိုနဲ့ လှပသော မငှဂှလာပှဲကှီးတဈခုကို ဖနတှီးနိုငဖှို့ Ocean Supercenterရဲ့Funiture and Bedding Fair အထူးဈေးရောငှးပှဲကို အမှနဆှုံးလာရောကဖှိတခှေါလှိုကသှလို ဝါကှှတကှာလ သီတငှးကှှတအှခါသမယမှာ စိတခှမှှးမှေ့ဖှယှ မငှဂှလာပှဲတဈခုကို ဖနတှီးနိုငကှှပါစလေို့ ဆုမှနကှောငှးတောငှးပေးလိုကပှါတယနှောှ။