News

POST TYPE

ADVERTORIAL

City Hero တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ကြစို့
02-Oct-2017
လူတိုငှးက မိမိတို့ နထေိုငတှဲ့မှို့ကို အနတှရာယတှှကနေေ ကယတှငတှဲ့ သူရဲကောငှးတဈယောကဖှှဈဖို့ အိပမှကှ မကခှဲ့ဖူးပါသလား ? 

ဒီလိုအိပမှကလှေးတဈခုကို မကဖှူးခဲ့မယဆှိုရငဖှှင့ှ သဘာဝပတဝှနှးကငှှ ညဈညမှးမှုတှကေို တဈထောင့တှဈနရောကနေ လှှော့ခပှေးခှငှးဖှင့ှ City Hero တဈယောကှ ဖှဈနိုငပှါတယှ။ သဘာဝပတဝှနှးကငှှ ညဈညမှးမှုတှကေ တဈခုဖှဈတဲ့ ပလတစှတဈအိတတှှကှေောင့ှ ဖှဈလာနိုငတှဲ့ ဆိုးကှိုးတှကေို ကာကှယရှမှာဘဲ ဖှဈပါတယှ။ ဒီတော့ ပလတစှတဈအိတတှှကေို လှှော့သုံးပှီး တဈခှိနတှညှးမှာဘဲ ကိုယနှထေိုငတှဲ့ မှို့/ရှာကို ကာကှယပှေးမယ့ှ Hero တှအတှကှေ အထူးထုတလှုပထှားတဲ့ City Hero kit လေးနဲ့လညှး မိတဆှကပှေးခငှပှါတယှ။ 

City Hero Kit မှာ ပလတစှတဈအိတအှစား ကိုယပှိုငအှိတလှေးနဲ့ ဈေးဝယထှှကနှိုငဖှို့အတှကှ City Hero ဈေးဝယအှိတှ၊ ပလတစှတဈ ရသနေ့ဗှူးတှအစေား ကိုယပှိုငရှဗေူးလေးဖှဈတဲ့ City Hero ရဗေူး အပှငှ City Hero အဖှဈ ဂုဏယှူနိုငဖှို့ City Hero အမှတတှံဆိပှ ရငထှိုးလေးတှေ ပါဝငပှါတယှ။ သဘာဝပတဝှနှးကငှကှို ဆိုးဝါးစှာ ထိခိုကစှတေဲ့ ပလတစှတဈ အသုံးပှုမှုကို တတနှိုငသှမှှ ငှငှးပယလှှှော့ခတှတတှဲ့ City Hero အဖှဈ လူတိုငှး ဂုဏယှူစှာ ပါဝငနှိုငဖှို့ မှှောလှင့ပှါတယှ။ City Hero Kit ကို ရနကှုနမှှို့မှာရှိတဲ့ City Mart Supermarket ဆိုငခှှဲတိုငှးမှာ စကတှငဘှာလ ၂၁ ရကနှေ့ကနေ စတငပှှီး ထုတလှုပရှောငှးခလှကှှ ရှိပါတယှ။ ဒီပဈစညှးလေးတှကေို ငှကှေေးအမှတအှစှနှးအတှကှ ထုတလှုပထှားခှငှး မဟုတဘှဲ သဘာဝပတဝှနှးကငှှ ထိနှးသိမှးစောင့ရှှောကရှေး လှုပရှှားမှုတဈခုအဖှဈ အမှားပှညသှူ သတိပှု ပါဝငကှငှ့သှုံးလာစရနှေ ရညရှှယပှှီး ရောငှးရငှေ အားလုံးတော့ သဘာဝပတဝှနှးကငှှ ထိနှးသိမှးရေး လုပငှနှးတှမှော ပှနလှညအှသုံးပှုသှားမှာ ဖှဈပါတယှ။

၁၉၉၀ ခုနှဈ ဝနှးကငှှ နောကပှိုငှးမှာ ပလတစှတဈအိတတှှကေ ပေါမှားစှာ ဝယယှူလို့ ရနပေါပှီ။ ယခငကှ စားစရာ ဒါမှမဟုတှ သောကစှရာ တဈခုခုဝယယှူမယရှငှ မိမိတို့အိမကှနေ ခှိုင့ဆှှဲတဲ့ အလေ့အထ ရှိခဲ့ပါတယှ။ ဒါ့အပှငှ ဖကရှှကှ၊ ညောငရှှကတှှေ၊ သတငှးစာစကကှူတှနေဲ့ ထုတပှိုးပေးရာကနေ အခုနောကပှိုငှးမှာ ပလတစှတဈအိတကှို ပေါပေါသီသီ သုံးလာကှပါတယှ။ လူထုက မိမိတို့ အသုံးပှုလိုကတှဲ့ ပလတစှတဈက ဘယလှောကအှထိ သဘာဝညဈညမှးမှု အနတှရာယတှှပေေးလဲ ဆိုတာကို သတိမထားမိကှပါဘူး။

City Mart ဟာဆိုရငှ သဘာဝပတဝှနှးကငှှ ညဈညမှးမှု အနတှရာယကှနေ လှှော့ခနှိုငမှယ့ှ No Plastic Bag Day အစီအစဉကှိုလညှး 2013 ခုနှဈကတညှးက စတငကှငှ့သှုံးခဲ့ပါတယှ။

No Plastic Bag Day အစီအစဉကှိုတော့ ၂၀၁၃ခုနှဈမှာ ရှှတေောငကှှား ဆိုငခှှဲတဈခုဖှဈတဲ့ marketplace မှာစတငခှဲ့ပါတယှ။ အဲ့ဒီနောကပှိုငှး ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာတော့ City Mart Supermarket အားလုံးမှာ လစဉှ ၅ ရကနှေ့တိုငှးနဲ့ marketplace ဆိုငခှှဲတှေ အားလုံးမှာ လတဈလရဲ့ နောကဆှုံး တနလာၤနဲ့ အငှဂှါနေ့တှကေို No Plastic Bag Day အဖှဈ သတမှှတခှဲ့တာ ယနေ့အထိပါပဲ။

City Mart အနနေဲ့ No Plastic Bag Day ကို ပှုလုပရှတဲ့ အဓိက ရညရှှယခှကှကှတော့ သဘာဝပတဝှနှးကငှကှို ဆိုးကှိုးဖှဈစတေဲ့ ပလတစှတဈအိတှ သုံးစှဲမှုကို လှော့နညှးစလေိုပှီး ဈေးဝယသှူတှေ မိမိတို့ကိုယပှိုငှ အိတနှဲ့ဈေးဝယတှဲ့ အလေ့အကငှ့ဖှှဈစဖေို့ ပှုလုပတှာဘဲ ဖှဈပါတယှ။ 

ဘာကှောင့လှဲဆိုတော့ သဘာဝပတဝှနှးကငှကှို ဆိုးရှားစှာ ထိခိုကစှတေဲ့ ဒီပလတစှတဈတှကေ အမှိုကှုဖှဈသှားမှာ ပှနပှှီး Recycle ပှုလုပရှတာဟာ ငှကေုနကှှေးကမှားတဲ့အပှငှ ဒီလို Recycle အဖှဈ ကောငှးမှနစှှာ လုပနှိုငတှဲ့ အနအထေား တဈခုလညှး မရှိသေးပါဘူး။ 

ပလတစှတဈတှဟော အခှားစကကှူ၊ သဈရှကခှှောကှ စတဲ့ အမှိုကတှှနေဲ့ မတူပါဘူး။ သူဟာ အမှိုကဖှှဈသှားခဲ့ရငလှညှး တောရှုံနဲ့ မဆှေးမှေ့သှားသလို ပကှစှီးဖို့အတှကလှညှး ခကခှဲပါတယှ။ ဒီပလတစှတဈတှဟော မှဆေီလှှာနဲ့ သကရှှိတှအတှကှေ သဘာဝပတဝှနှးကငှှ ညဈညမှးမှုတှကနတဆငှေေ့ လူတို့ရဲ့ကနှှးမာရေးကိုပါ ထိခိုကစှနေိုငပှါတယှ။ ဒီလိုဆိုးကှိုးတှမှေားလှနှးတဲ့အတှကှ ပလတစှတဈသုံးစှဲမှုကို လှှော့ခစှခငှတှောကှောင့ှ City Mart အနနေဲ့ တတနှိုငတှဲ့အပိုငှးကနေ No Plastic Bag Day ဆိုတဲ့ အစီအစဉလှေးကို စတငခှဲ့တာဘဲ ဖှဈပါတယှ။

ဒီလိုရညရှှယခှကှတှှနေဲ့ စတငခှဲ့တဲ့အခှိနကှနေ ၂၀၁၅ ခုနှဈ အရောကမှှာတော့ City Mart ဆိုငခှှဲအားလုံးမှာ No Plastic Bag Day ဆိုပှီး ပှုလုပနှခေဲ့ပှီဖှဈပါတယှ။ ဒီလိုအစီအစဉကှနေ ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာတော့ အိတပှေါငှး ၇ သိနှးကှောလှောကှ လှှော့ခအှသုံးပှုနိုငခှဲ့သလို ‎၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ တဈနှဈစာပှှမှးမှှအိတှ ၃၈ သိနှး လှှော့ခနှိုငခှဲ့ပါတယှ။ ဒီတော့ No Plastic Bag Day အစီအစဉစှတငခှဲ့တဲ့အခှိနကှနေ အခုထိမှာ တော့ ပလတစှတဈအိတအှရအတှကပှေေါငှး ၁ဝသနှးခန့ကှို လှှော့ခသှုံးစှဲနိုငခှဲ့ပှီဖှဈပါတယှ။ 

အခုနောကပှိုငှး ဒီလိုသဘာဝပတဝှနှးကငှနှဲ့ဆိုငတှဲ့ လှုပရှှားမှုလေးတှကေို အရပဘှကအှဖှဲ့အစညှးတှနေဲ့ အခှားလူမှုရေးအဖှဲ့အစညှးလေးတှကေ အရှိနအှဟုနနှဲ့ ပါဝငလှှုပရှှားလာသ လို အသိပညာပေးလုပငှနှးတှကေိုလညှး ကယှကှယှပှှန့ပှှန့ဆှောငရှှကလှာကှပါတယှ။

နိုငငှံတကာမှာဆိုရငလှညှး Reusable အိတလှေးတှကေို သှားလရော ဆောငယှူတတကှှတဲ့ အကငှ့လှေးတှရှေိပါတယှ။ ပလတစှတဈအိတကှိုတတနှိုငသှလောကှ မလို အပရှငမှသုံးစှဲတဲ့အလေ့အထကို အားပေးတဲ့အနနေဲ့ပှုလုပကှှတာပဲဖှဈပါတယှ။ City Mart ရဲ့ No Plastic Bag Day မှာ ကိုယပှိုငဈှေးဝယအှိတမှပါလာခဲ့ရငလှညှး ဈေးဝယသှူတှေ အဆငပှှစဖေေို့ Reusable အိတတှှေ ကို ဝယယှူနိုငအှောငစှီစဉပှေးထားပါသေးတယှ။ 

ဒါပမယေ့လှညှး အခှို့ ဈေးဝယသှူတှအမှငမှှော Recycle Bag ရောငှးခခှှငှးအပေါှ အထငမှှငလှှှဲမှားမှုမှားလညှး ကှုံရတတပှါတယှ။ အဓိကတော့ No Plastic Bag Day မှာ ကိုယပှိုငဈှေးဝယအှိတနှဲ့ ဈေးဝယယှူတဲ့ အလေ့အကငှ့ှ ထှနှးကားလာစဖေို့ အဓိကထားတာဖှဈပါတယှ။ ဒီလို No Plastic Bag Day တှမှော မဖှဈမနေ ပလတစှတဈအိတသှုံးစှဲလိုတဲ့ ဈေးဝယသှူတှကေိုတော့ တဈအိတကှို တဈရာကပှကှောကခှံပါတယှ။

No Plastic Bag Day မှာ ကိုယပှိုငဈှေးဝယအှိတှ မပါတဲ့ဈေးဝယသှူတှေ ဝယယှူကှတဲ့ Recycle Bag ရောငှး ရငှရေဲ့ ၅ဝရာ ခိုငနှှုနှးနဲ့ ပလတစှတဈအိတရှောငှးရငှအေားလုံးကို နှဈစဉှ FREDA နှင့ှ ပူးပေါငှးကာ သဈပငစှိုကပှှိုးခှငှးလုပငှနှး စဉမှှားအတှကှ ပှနလှညအှသုံးခလှကှရှှိပှီး့ ၂၀၁၇ခုနှဈအထိ သဈပငပှေါငှး တဈသိနှးခှဲခန့ကှို စိုကှ ပှိုးပှီးစီးခဲ့ပှီးဖှဈပါတယှ။

အခုပှုလုပနှတေဲ့ အစီအစဉနှဲ့ ပလတစှတဈသုံးစှဲမှုကို နှိုငှးယှဉပှါက ပမာဏာသေးငယနှပေါဦးမယှ။ ဒါပမယှေ့ အခုလိုအစီအစဉတှှကနေေ အစပှုလို့ လူတဈဦးခငှှးစီရဲ့ နေ့စဉအှသုံးပှုမှုတှထေဲက ငှငှးပယှ လှှော့ခှ သုံးစှဲတဲ့အလေ့အ ကငှ့ကှို ပှုလုပနှိုငမှယဆှိုရငတှော့ တဈဦးတဈယောကကှနေ မိသားစု၊ ရပကှှကှ၊ မှို့နယှ တဖှညှးဖှညှး ပို မိုကှီးမားသည့အှကှိုးတရားကို ဖနတှီးနိုငမှယလှို့ ယုံကှညပှါတယှ။ ဒါ့အပှငှ ဈေးကှကအှတှငှး တငသှှငှး ရောငှးခလှကှရှှိတဲ့ ကုနပှဈစညှးထုတလှုပတှဲ့လုပငှနှးတှအနနေေဲ့လညှး သဘာဝပတဝှနှးကငှှ ထိခိုကမှှု အနညှးဆုံးဖှဈတဲ့ထုတပှိုးမှုပုံစံတှနေဲ့ ထုတပှိုးလာနိုငဖှို့မှှောလှင့မှိသလို လူတိုငှးလညှး မိမိတို့တတှ နိုငှ တဲ့ကဏဍှကနပေါဝငဆှောငရှှကရှငှးနဲ့ သဘာဝပတဝှနှးကငှကှှီးကို အတူတူကာကှယကှှပါစို့။