News

POST TYPE

ADVERTORIAL

Selfie ချစ်သူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် V7+
29-Sep-2017
စကတွငဘွာလ ၂၅ ရကနွေ့တုနွးက ခမွးနားစှာ မိတဆွကပွေးသှားတဲ့ V7+ ဟာ မှှောလွင့ထွားတဲ့အတိုငွး ပိုပှီးကောငွးမှနတွဲ့ အဆင့မွှင့ွ စမတဖွုနွးတဈခု ဖှဈပါတယွ။ အသဈထှကရွှိလာတဲ့ V7+ ကို သုံးသပကွှည့မွယွ ဆိုရငတွော့ Selfie ခစှသွူတှေ အကှိုကတွှေ့ဦးမယလွို့ပဲ ဆိုရမှာ ဖှဈပါတယွ။  

ကငမွရာ

တခှားအကှောငွးအရာတှကေို မကှည့ခွငွ အရငွဦးဆုံး ပှောရမယ့ွ အားရစရာ အကောငွးဆုံး တဈခုကတော့ 24MP front camera ပါပဲ။ 24MP ဆိုတာဟာ စမတဖွုနွး ကငမွရာတှထေဲမှာ ပမာဏ အမှားဆုံးလို့ ပှောရမှာ ဖှဈပါတယွ။ တကယလွညွး ကှညလွငပွှတသွားမှုကို ပေးတာကို တှေ့ရပါတယွ။ အထူးသဖှင့ွ Selfie ရိုကပွှီး ပှနခွှဲ့ကှည့တွဲ့အခါ ဆံပငတွဈပငခွငွှးစီကအစ ရှငွးရှငွးလငွးလငွး၊ ပှတပွှတသွားသား တှေ့မှငရွပါတယွ။ ပုံရိပဖွမွးယူမှုက DSLR ကငမွရာ တဈလုံးလောကကွို ကောငွးမှနတွဲ့အတှကွ အားရကှနပစွေရာပါပဲ။

16MP အနောကကွငမွရာကိုလညွး အရညအွသှေးမှင့ပွှီး ကှနပစွေရာကောငွးတယလွို့ ထောကခွံပေးရမှာ ဖှဈပါတယွ။ PDAF နညွးပညာနဲ့ အယလွဂွိုရီသမတွို့ကို ပေါငွးစပထွားတာကှောင့ွ ကှညလွငပွှတသွားတဲ့ ပုံရိပကွို ရယူနိုငတွာ တှေ့ရပါတယွ။ ဘယလွိုပဲဖှဈဖှဈ သမားရိုးကှ 13MP တှထကတွေော့ ပိုပှီး ကှနပစွေရာပါ။ 

အဖှဲ့လိုကွ Selfie ရိုကရွာမှာလညွး ပိုပှီးကောငွးမှနတွဲ့ ပုံရိပကွို ရယူနိုငတွာကို တှေ့ရပါတယွ။ တဈယောကခွငွှးစီတိုငွးရဲ့ မကှနွှာ၊ နောကခွံအရာဝတထြုတှကအစေ ကှညလွငပွှတသွားစှာ ဖမွးယူနိုငတွာကလညွး နှဈသကစွရာ အခကှပွါပဲ။ 

ဖနသွားမကှနွှာပှငွ

နောကထွပွ အားရစရာ အခကှတွဈခုကတော့ ပိုပှီးကယှပွှန့လွာတဲ့ မကှနွှာပှငပွါပဲ။ သမားရိုးကှ မကှနွှာပှငတွှထကွေ ပိုပှီးကယှပွှန့တွယလွို့ ဆိုနိုငပွမယေ့ွ အဓိက ပှောငွးလဲမှုကတော့ မှငကွှငွးအခှိုး ပှောငွးလဲမှုပါ။ သမားရိုးကှ မကှနွှာပှငတွှကေ 16:9 ဖှဈပမယေ့ွ V7+ ကတော့ 18:9 ဖှဈပါတယွ။ ဒီအခှိုးက ဗှီဒီယိုကှည့တွဲ့အခှိနနွဲ့ ဂိမွးကစားတဲ့အခှိနတွှမှော ကှညလွငပွှတသွားတဲ့ မှငကွှငွးကယွှ အရသာကို ခံစားရစပေါတယွ။

နှိုငွးယှဉကွှည့မွယွ ဆိုရငတွော့ လကထွဲမှာ 5.5 လကမွ မကှနွှာပှငွ V5s ကိုငထွားသလိုပဲ ခံစားရတယွ ဆိုပမယေ့ွ၊ သိသိသာသာ ကှာခှားသှားတာက 5.99 လကမွ FullViewTM Display ကို မှငတွှေ့ရခှငွးပါ။ ကိုယထွညပွေါကွ ဖနသွားပှငွ အခှိုးက 84.4% အခှိုးဖှဈသှားပှီး  မှငကွှငွးအကယွှ 12.5% ပိုသှားပါတယွ။ 

RAM & ROM

V7+ကို Qualcomm octa-core CPU, 4GB of RAM, and 64 GB of ROM တို့နဲ့ ထုတလွုပထွားပါတယွ။ ဒါ့အပှငွ Android 7.1 ကို အခှခေံပှီး Funtouch OS 3.2 ကိုလညွး အသုံးပှုထားတာကှာင့ွ ခှောမှေ့ပှီး ပှည့ဝွတဲ့ စှမွးဆောငရွညွ ထောကပွံ့ပေးမှုကို ရယူနိုငပွါတယွ။

Hi-Fi audio

Vivo ရဲ့ ထုတကွုနတွှမှော Hi-Fi audio chip ထည့သွှငွး ထုတလွုပခွှငွးကလညွး အထငကွရနဲ့၊ သုံးစှဲသူအကှိုကတွှေ့တဲ့ အခကှပွဲ ဖှဈပါတယွ။ အခု ထုတကွုနသွဈ V7+ မှာတော့ Hi-Fi စနဈကို ပိုပှီးကောငွးမှနအွောငွ အဆင့မွှှင့ွ တငလွိုကပွါတယွ။ ဒါကှောင့ွ V7+ ရဲ့ အဆင့မွှှင့တွငပွှီးသား AK4376A Hi-Fi audio chip က Headphone နဲ့ နားဆငရွာမှာ ပိုပှီး ကှညလွငပွှတသွားတဲ့ အသံထှကကွို ကှားရပါတယွ။

တခှား တိုးတကပွှောငွးလဲမှုအပိုငွးတှမှောတော့ မကှနွှာအလှပှုပှငစွနဈက 7.0 ဖှဈလာပါတယွ။ Video ဖုနွးခေါဆွိုမှုအတှကွ မကှနွှာအလှ ပှုပှငစွနဈ၊ နောကခွံဝဝေါးပေးတဲ့ စနဈ၊ အလိုအလှောကွ မကှနွှာပှငွ ပိုငွးခှားစနဈ 3.0၊ Game mode, App ပုံတူပှားစနဈ၊ Face Accessပါဝငလွာပါတယွ။ အခှား function တှလညွေး ပါဝငနွပမယေေ့ွ အသေးစိတကွိုတော့ ခနှလွှပထွားလိုကပွါတော့မယွ။

Android 7.1၊ Funtouch OS 3.2၊ Qualcomm octa-core CPU, 4GB of RAM, and 64 GB of ROM (256 GB အထိ တိုးခှဲ့နိုငွ) တို့ ဖှဈတဲ့အတှကွ သုံးစှဲသူတှေ လိုအပတွဲ့ အခကှအွတောမွှားမှား ပှည့စွုံတယလွို့ ဆိုရမှာ ဖှဈပါတယွ။ ဒါပမယေ့ွ  ဘကထွရီကတော့  3225mAh ဖှဈတာကတော့ ရှေးခယှရွာမှာ ထည့သွှငွးစဉွးစားရမယ့ွ အခကှဖွှဈပါတယွ။

အားလုံးမှှောလွင့ထွားတဲ့ Fingerprint စနဈကတော့ ပါဝငမွလာပါဘူး။ ကိုယထွညကွလညွး ပိုပှီးကှီးမသှားသလို၊ ပိုလညွး သေးမသှားပါဘူး။ ကိုယထွညဒွီဇိုငွးဖှဲ့စညွးမှုမှာ အနားသတထွောင့တွှကေို ပိုပှီး ပှပှဈအေောငွ ကှေးခှိုးပေးထားတာကလှဲရငွ သိပပွှီး ဆနွးသဈပှောငွးလဲမှု မရှိပါဘူး။ ဒါပမယေ့ွ V7+ ကို Selfie ခစှသွူတှေ၊ Gamer တှေ၊ Video ကှည့လွှနွးသူတှအနနေေဲ့ စမွးသပကွှည့သွင့တွယလွို့ ယူဆပါတယွ။