News

POST TYPE

ABOUT US

မတူညီမှုများနှင့် အောင်မြင်သူ
22-Jan-2017
ခတှမေီဟိုတယကှှီး၏ အနောကဘှကှ အဝါရောငှ ခပညှဈညဈစာအုပမှှား အထပထှပပှုံထားရာလမှး။ ခတှအဆကဆှကှေ စာပယဉကှှေေးမှု ထှနှးကားရာ နယမှှေ။ ထိုနရော ၃၁ လမှးတှငှ ဉာဏကှှီးရှငလှညှး ရှိသညှ။ စာပလမှေးကှားတှငှ အိုငတှီပညာရှငတှဈဦး ဖှင့ထှားသည့ှ ကောဖှီဆိုငှ။ 

မတူညီသည့ှ အသကမှှေးဝမှးကှောငှး နှဈခုကို ခှိတဆှကလှုပဆှောငနှသေူ၊ မှနမှာကောဖှီအဖှဈ ရှမှးတောငမှှင့ှ ကောဖှီ Genius အမှတတှံဆိပကှို ပှညပှနိုငငှံသို့ မိတဆှကပှေးသူမှာ ဦးငှထှနှေး ဖှဈသညှ။

မှနမှာစာရေးသားသည့စှနဈ ယူနီကုတစှာလုံး ဖောင့တှီထှငရှာတှငှ ပါဝငခှဲ့ပှီး ဆော့ဖဝှဲရေးသားသည့ှ အိုငတှီပညာရှငသှညှ ကောဖှီထုတလှုပသှည့ှ လုပငှနှးပိုငရှှငလှညှး ဖှဈလာသညှ။ အခှခေံမတူညီသည့ှ လုပငှနှးနှဈမှိုးကို တဈပှိုငနှကှ လုပကှိုငနှသေူ ...။

ကှီးပှားရေးတကကှမှှးမှား၌ အလုပအှောငမှှငစှရနှေ လမှးညှှနခှကှမှှားတှငှ လကရှှိလုပနှသညှေ့ အလုပနှှင့ှ နီးစပသှည့ှ အလုပကှိုသာ ပှောငှးရှှေ့ပှီး တိုးတကအှောငှ ကှိုးစားရနှ ဆိုထားလေ့ ရှိသညှ။ 

ဦးငှထှနှေးကမူ ယငှးကဲ့သို့ မဟုတခှှေ။ ဆော့ဖဝှဲအပိုငှး၊ ဒီဇိုငှးနှင့ှ Networking အပိုငှးမှားကို အဓိကထား ရေးဆှဲသော အိုငတှီလုပငှနှးပိုငှးတှငလှညှး ကှှမှးကငှသှူ ဖှဈနပှေီး ထိုအလုပလှုပနှရငှေး တဈဖကမှှာလညှး ကောဖှီအကှောငှးနှင့ှ ပတသှကပှှီး စူးစမှးလေ့လာမှုမှားကို ပှုလုပနှသေူ ဖှဈသညှ။ 

ဦးငှထှနှေးအတှကှ ကောဖှီလုပငှနှး ဖှဈပေါလှာစမညှေ့ စေ့ဆောခှကှနှှဈခကှှ ရှိသညှ။ ယငှးကို သူက ယခုလို ပှောပှသညှ။ 

“စိုကပှှိုးရေး လုပခှငှတှာရယှ၊ ပှညတှှငှးမှာ ကိုယတှိုငကှ နိုငငှံခှားဖှဈတှပေဲ ဝယသှုံးနရတယှေ။ ဒါကိုတားခငှလှို့။ နောကတှဈခုက Export လုပလှိုကလှို့ အပယခှံတှကေိုပဲ စားနရတယှေ။ အဲဒါမကှိုကလှို့”
 
အဆိုပါ အခကှမှှားအပှငှ တောငသှူမှား ဆငှးရဲမှု ပပှောကပှှီး ဝငငှှရနေိုငသှည့ှ  နညှးလမှးကလညှး စိုကပှှိုးရေးသာ ရှိသောကှောင့ှ ထိုလုပငှနှးကို ကူညီလိုရငှး ကောဖှီထုတရှနှ ဆနဒှရှိလာခှငှး ဖှဈသညှ။ 

ထိုသို့ စိုကပှှိုးရေးလုပငှနှးကို ရှေးခယှပှှီးနောကပှိုငှး ကောဖှီကို ရှေးခယှခှဲ့သညှ။ ကိုယကှာယ၊ ရုပခှနဓှာထကှ စိတကှူးစိတသှနှး အတှေးအကှံမှားနှင့ှ တှေးတောကာ အလုပလှုပရှသူမှားက ကောဖှီကိုပို၍ သောကကှှသဖှင့ှ ကောဖှီလုပငှနှးကို စိတဝှငစှားလာပှီး လေ့လာခဲ့သညှ။ 

ယငှးနောကပှိုငှး ကောဖှီစိုကပှှိုးလေ့ ရှိသည့ှ တောငပှေါဒှသေ၊ မှပှနေ့ဒှသေ အနှံ့အပှားကို သှားရောကလှေ့လာခဲ့သညှ။ 

ကောဖှီ ရှာပုံတောှ ထှကနှစဉှေ ရှမှးပှညနှယတှောငပှိုငှး ရှာငံသို့ ရောကရှှိခှိနတှှငှ တောငမှှင့ပှှီး ဒသခေံ ပအို့ဝှ၊ ဓနု လူမှိုးမှား၏ လူနမှေု စရိုကလှဏခှာမှားကို ကှိုကနှှဈသကသှည့အှတှကှ ယငှးနရောကို ကောဖှီစိုကပှှိုးရနှ ရှေးခယှခှဲ့ကှောငှး ဦးငှထှနှေးက ဆိုသညှ။

ထို့နောကှ ကောဖှီအမညကှို စဉှးစားပုံကို ဦးငှထှနှေးက ယခုကဲ့သို့ ပှောပှသညှ။

“ကံကိုမှှောပှှီး လုပနှမယေ့သှူတှအစေား ဉာဏကှိုမှှောပှှီး လုပတှဲ့သူတှေ မှားမှားဖှဈလာစခငှတှောနဲ့ ဉာဏကှှီးရှငလှို့ အမညပှေးထားတာ”

ဉာဏကှှီးရှငကှ လှယလှှယကှူကူ ဖှဈလာခှငှး မဟုတခှှေ။ ရှာငံဒသေ ကောဖှီစိုကပှှိုးသူမှားနှင့ှ ဦးငှထှနှေး ရငှးရငှးနှီးနှီးနကော စိုကပှှိုးရေးက အကှိုးအမှတမှှားအကှောငှး ဆှေးနှေးပှောကှားရသညှ။ စိုကပှှိုးရေးကို စနဈတကှ လုပကှိုငတှတရှနှ၊ သှဂဲနဈသီးနှံ ဖှဈရနှ ပညာပေး စညှးရုံးရပှီး တောငသှူမှားနှင့ှ ရငှးနှီးမှု ရယူရသညှ။ 

မှနမှာ့ကောဖှီ ထုတလှုပရှနအှတှကှ ဦးငှထှနှေးက ရှာငံဒသခေံမှားနှင့အှတူ ပူးပေါငှးလုပဆှောငသှညှ။ ပူးပေါငှးလုပဆှောငသှူမှားတှငှ တောငသှူ၊ ထုတလှုပသှူ၊ ကုနပှဈစညှးထုတသှူ၊ တငပှို့သူ၊ ရောငှးခသှူမှား ပါဝငသှညှ။ ယငှးနောကပှိုငှး ကောဖှီစေ့၊ ကောဖှီမှုန့နှှင့ှ အသင့သှောကသှုံးနိုငသှော ကောဖှီမှုန့အှတောင့ှ (Capsules) မှားကို ထုတလှုပသှညှ။

ကောဖှီပငကှို ကိုယတှိုငစှိုကပှှီးမှ ကောဖှီထုတလှုပပှါက ယခုကဲ့သို့ နှဈအနညှးငယအှတှငှး အောငမှှငလှာမညှ မဟုတဟှု သူက ဆိုသညှ။ 

ကောဖှီလုပငှနှးကို ၂၀၁၂ ခုနှဈက စတငအှကောငအှထညဖှောခှဲ့သညှ။ 

၂ နှဈ အကှာတှငှ Genius ကောဖှီဆိုငကှို ၃၁ လမှး (အထကှ) တှငှ ဖှင့လှှဈခဲ့သညှ။ ကောဖှီလုပငှနှး တဖှညှးဖှညှး ကယှပှှန့လှာပှီး ၂၀၁၅ ခုနှဈတှငှ တာမှေ၌ ကောဖှီဆိုငနှှင့ှ သုတသနဓောတခှှဲခနှး Third Wave Coffee Initiative ဖှင့လှှဈခဲ့သညှ။ 

သှဂဲနဈစနဈဖှင့ှ စိုကပှှိုးထုတလှုပကှှောငှး အသိအမှတပှှုလကမှှတကှို ရယူရနအှတှကှ ရှာငံမှို့နယှ လယကှိုငှးကှေးရှာတှငှ ဒသခေံ ဓနုတိုငှးရငှးသား တောငသှူ ၅၀ ဦးဖှင့ှ ဧကခုနဈဆယှ၌ သဘာဝအတိုငှး စိုကပှှိုးထားသည့ှ သရကှ၊ ထောပတနှှင့ှ ပိနနှဲပငမှှားကှား ကောဖှီပငမှှားကို စိုကပှှိုးကှသညှ။ 

ယငှးအတှကှ အမရေိကနှင့ှ ဥရောပနိုငငှံမှား၏ စံခှိနစှံညှှနှးမှားအတိုငှး လိုကနှာကှောငှး Control Union မှ ကှငှးဆငှးစဈဆေးခကှမှှားဖှင့ှ ၂၀၁၆ ဇူလိုငလှတှငှ သှဂဲနဈစနဈဖှင့ှ စိုကပှှိုးထုတလှုပကှှောငှး အသိအမှတပှှု လကမှှတကှို လကခှံရရှိခဲ့သညှ။

နိုငငှံတကာအဆင့မှီ ယငှးသှဂဲနဈ အသိအမှတပှှုလကမှှတကှို ရယူရနအှတှကှ အခှိနှ ၂ နှဈ ကှာခဲ့သညှ။ မှနမှာနိုငငှံတှငှ ကောဖှီထုတလှုပမှှုအတှကှ ပထမဦးဆုံး ရရှိသော နိုငငှံတကာ အသိအမှတပှှု သှဂဲနဈဆိုငရှာ လကမှှတအှမှိုးအစား ဖှဈသညှ။

ဉာဏကှှီးရှငှ ရှမှးတောငမှှင့ှ ကောဖှီလုပငှနှးက Genius နာမညဖှှင့ှ ကောဖှီဆိုငှ နှဈဆိုငှ ဖှင့လှှဈထားသညှ။ ပူးပေါငှးဖှင့လှှဈထားသည့ှ ဆိုငလှေးဆိုငှ ရှိပှီး စငကှာပူ၊ ခငှှးမိုငနှှင့ှ ဘနကှောကတှို့တှငလှညှး ကောဖှီဆိုငမှှား ဖှင့လှှဈထားသညှ။

ဉာဏကှှီးရှငှ ကောဖှီက သှဂဲနဈ လကမှှတရှ ကောဖှီအမညဖှှင့ှ ဆူပါမားကကမှှား၊ သဈသီးဝလံဆိုငမှှား၊ ကောဖှီဆိုငမှှားနှင့ှ လကဆှောငပှဈစညှး ရောငှးခသှော ဆိုငမှှားတှငှ ကောဖှီစေ့၊  ကောဖှီမှုန့နှှင့ှ အသင့သှောကသှုံးနိုငသှော ကောဖှီမှုန့အှတောင့ှ (Capsules) မှားကို ရောငှးခနှသညှေ။ 

Genius ကောဖှီမှ သှဂဲနဈ လကမှှတရှရှိထားသည့ှ ကောဖှီထုပမှှာ အစိမှးရောငထှုပှ ဖှဈသညှ။ ရိုးရိုးအမှိုးအစားမှာမူ အနီရောငဖှှဈပှီး ဈေးနှုနှးကှာခှားမှု ရှိသညှ။

အဆိုပါ ကောဖှီမှုန့မှှားကို၂၀၁၅ ခုနှဈတှငှ ဟောငကှောငှ၊ ၂၀၁၆ ခုနှဈတှငှ စငကှာပူသို့ ရောငှးခခှဲ့ပှီး ၂၀၁၇ ခုနှဈထဲတှငှ ဥရောပနိုငငှံမှားနှင့ှ အမရေိကနနှိုငငှံမှားကို တငပှို့ရောငှးခမှညှ ဖှဈကှောငှး ဉာဏကှှီးရှငှ ကောဖှီလုပငှနှး တညထှောငသှူနှင့ှ ပိုငရှှငဖှှဈသူ ဦးငှထှနှေးက ရှေ့လုပငှနှးစဉမှှား အကှောငှးကိုပါ  စဉှးစားရငှးဆိုသညှ။

ကောဖှီလုပငှနှးမှ အမှတငှှေ ၁၀ ရာခိုငနှှုနှးကို ရှာငံဒသခေံမှားအတှကှ ပှနလှညအှသုံးပှုသညှ။ ငှကှေေးတိုကရှိုကမှပေးဘဲ တိုငှးရငှးသားမှားကို ကနှှးမာရေး၊ ပညာရေး၊ ကောဖှီစိုကပှှိုးရေးနှင့ှ ပတသှကသှည့ှ နညှးပညာမှား အကှောငှး သငတှနှးပေးခှငှးမှား ပှုလုပပှေးကှောငှး သူက ဆိုသညှ။ 

ဉာဏကှှီးရှငှ ကောဖှီလုပငှနှးနှင့ှ အစာအာဟာရဆိုငရှာ သိပပှံနှင့ှ နညှးပညာ (Fosta Myanmar) အသငှးတို့ ပူးပေါငှးပှီး ရှာငံဒသခေံမှားကို သငတှနှးပေးသညှ။ အာရေးဘီးက (ကုနှးမှင့ကှောဖှီ) အမှိုးအစားကို စိုကပှှိုးခှငှး ဖှဈသညှ။ ပနားမားနိုငငှံမှ အပငမှှိုးစေ့ကိုလညှး စိုကပှှိုးသညှ။

ရှမှးပှညနှယတှောငပှိုငှးတှငှ ဖှင့လှှဈထားသည့ှ Genius Coffee Estate တှငှ ကောဖှီစိုကပှှိုးမည့ှ ဒသခေံ တောငသှူမှားကို အခမဲ့သငတှနှးအဖှဈ ကောဖှီမှိုးစေ့၊ အရိပရှအပငနှှင့ှ နညှးပညာပေးပှီး ကောဖှီ စိုကပှှိုးခိုငှးကှောငှး Genius က ဖှင့လှှဈသည့ှ ကောဖှီစိုကပှှိုးရေးဆိုငရှာ သငတှနှးတကရှောကဖှူးသူတဈဦး ဖှဈသူ ဦးကှညရှအောငကှ ဆိုသညှ။ 

“သှဂဲနဈလညှး မှနပှါတယှ။ ပေးတာ အခမဲ့ပါ။ အသီးပေါရှငှ သူတို့ဆီ လာသှငှးပေးဖို့ပဲ ပှောပါတယှ။ ဈေးကိုတော့ ပေါကဈှေးအတိုငှး ပေးပါတယှ” ဟု ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှးက သူ့အတှေ့အကှုံကို ပှနလှညပှှောကှားသညှ။ 

ဦးငှထှနှေးသညှ Genius ကောဖှီ လုပငှနှးနှင့အှတူ သဘာဝအခှခေံခရီးသှား လုပငှနှးကိုပါ တှဲဖကလှုပဆှောငသှူ ဖှဈသညှ။

သဘာဝ အခှခေံခရီးသှားလုပငှနှး အဖှဈ သှဂဲနဈ ကောဖှီစိုကပှှိုးရေးနှင့ှ ပတသှကပှှီး လေ့လာရေး Study Tour ကိုလညှး ရှာငံရှိ Genius ကောဖှီစိုကပှှိုးရေးခှံနှင့ဆှိုငတှှငှ လေ့လာနိုငမှညှ။ ကောဖှီအပငမှှစပှီး ကောဖှီရသညအှထိ လေ့လာနိုငမှညှ ဖှဈသညှ။ တောငသှူမှားနှင့လှညှး စကားပှောနိုငမှညှ။ ယငှးအပှငှ အနီးနားရှိ ရပှောအိုငှ၊ အစုအဖှဲ့ပိုငှ သဈတောနှင့ှ လိမမှောခှှံမှားကိုလညှး သှားရောကလှေ့လာနိုငမှညှ ဖှဈသညှ။ 

ထိုလုပငှနှးအပှငှ ကောဖှီမှုန့အှကနှှ စှန့ပှဈပဈစညှးမှ ဆပပှှာပှုလုပသှညှ။ နောကပှိုငှးတှငှ ဟိုတယမှှားမှ ထှကသှည့ှ တဈခါသုံး ဆပပှှာမှားနှင့ှ အသီးအနှံမှားရောပှီး Recycle ပှနသှုံးနိုငသှည့ှ ဆပပှှာပှနထှုတမှညဟှု သူက ဆိုသညှ။

ယခု သူလုပကှိုငနှသေော နညှးလမှးမှားသညှ Third Wave Coffee နညှးလမှး ဖှဈသညှ။ ကမဘှာကှောှ Starbucks ကောဖှီကို ၁၉၇၁ ခုနှဈတှငှ အမရေိကနပှှညထှောငစှု ဝါရှငတှနတှှငှ စတငတှညထှောငခှဲ့ရာ နှဈပေါငှး ၅၀ ကှောမှှှ သကတှမှးကှာမှင့ပှှီ ဖှဈပှီး ယငှး၏ နညှးလမှးသညှ Second Wave တှငပှငှ ရှိသေးကှောငှး သူက သုံးသပပှှသညှ။ 

သူ ကှှမှးကငှလှုပကှိုငနှသေော အလုပတှဈခုနှင့ှ သဘောသဘာဝခငှှး မနီးစပှ မတူညီသည့ှ အခှားအလုပအှမှိုးအစား တဈခုကို လုပဆှောငအှောငမှှငနှသေူ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှးက ယခုလို ထပမှံပှောဆိုလိုကသှေးသညှ။

“ကှှနတှောှ ဒီကောဖှီ စီးပှားရေးမှ မဟုတဘှူး၊ တခှားမတူတဲ့ စီးပှားရေးတဈခုကို လုပရှငလှညှး အခှိနတှိုအတှငှးမှာ အောငမှှငမှှာပဲ” 

ဥမမှာလှငှ